Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 6. maj 2015
Mødested: Misbrugscenter Herning, Tietgensgade 5, Herning

Dagsordenpunkter

48. Projektbevillinger fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Sagsnr.: 87.00.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Projektbevillinger fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elsebeth Siggaard, Maria L.H. Christiansen

Sagsresume

Hjemmeplejen i henholdsvis distrikt nord og syd har igennem Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse fået bevilget midler til 3 projekter, der alle har til formål at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 

Sagen fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hjemmeplejen i henholdsvis distrikt nord og syd har hver især fået bevilget midler til to projekter med titlen "Fremtidsværksted: Få bedre relationer til borgerne og hinanden". Med fokus på at få et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø¸ er det projekternes formål at styrke hjemmeplejens arbejde med fysisk og psykisk krævende opgaver i forhold til borgere og pårørende bl.a. gennem kollegial sparring og bevægelsesøvelser.

 

Der er bevilget 281.718,43 kr. til projektet i distrikt syd og 333.568,50 kr. til projektet i distrikt nord.

 

Desuden har hjemmeplejen i distrikt syd fået bevilget 369.865 kr. til projektet "Kollegial sparring: Styrk samarbejdet med borgerne og de pårørende ". Projektet forventes igangsat i 2016. Projektet indebærer at medarbejderne gennem metoden kollegial sparring bliver trænet i at give respektfuld og konstruktiv hjælp til hinanden,

 

Projektmidlerne til de tre projekter udspringer af en Forebyggelsespakke under Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, som er en fond under Beskæftigelsesministeriet. Fonden støtter initiativer, der skal forebygge nedslidning og fremme fastholdelse på arbejdsmarkedet ved at fremme det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

 

at

i henhold til Herning Kommunes retningslinjer om decentralisering anmodes om en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 985.151,93 kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.