Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 6. maj 2015
Mødested: Misbrugscenter Herning, Tietgensgade 5, Herning

Dagsordenpunkter

44. Årsrapport tilsyn 2014 på § 85 tilbud (bostøtte) og Plejecentrene

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Årsrapport tilsyn 2014 på § 85 tilbud (bostøtte) og Plejecentrene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsyn med Plejecentrene i Herning Kommune og § 85 tilbuddene (Bostøtte) på Handikap og Psykiatri området føres på vegne af Kommunalbestyrelsen og på baggrund af Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område §§ 15 og 16 og Lov om Social service § 151.

Der er i 2014 ført tilsyn med 16 plejecentre og 3 § 85 tilbud (bostøtte) i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Tilsyn på § 85 (bostøtte) tilbuddene inden for Handikap og Psykiatri

 

Fokusområde for 2014:

·       Er der sammenhæng mellem det borgerne bliver visiteret til, og det der rent faktisk leveres hos borgeren.

 

Metode: For at belyse det har tilsynet gennemgået den samlede dokumentationen (journal) for 5 tilfældigt udvalgte borgere i hvert tilbud.

 

Observation:

Tilsynet kan konstatere, at visitationens bestilling og beskrivelse af mål ofte er er upræcis. Det betyder, at det er vanskeligt, at se hvornår målet er opfyldt. Når målet er upræcist, er det vanskeligt for udførerne (personalet i bostøtten), at omsætte målene til konkrete handlinger.

Tilsynet konstaterede også, at de målbeskrivelser der er lavet af udførerne, ofte ikke er de samme som dem der er beskrevet af visitationen. Målene er her også upræcise.

 

Den dokumentation, der er for den faglige indsats, bærer præg af at være dagbogsnotater, der kun sjældent indeholder en beskrivelse af, hvilken hjælp borgeren tilbydes og den indeholder sjældent dokumentation for de faglige overvejelser, der ligger bag hjælpen.

 

Konklusion:

·       Der er ikke er tydelig sammenhæng mellem den dokumenterede bestilling og den dokumentrede indsats.

·       Kvaliteten af dokumentationen, både hos bestiller og udfører, er ikke præcis og flere steder mangelfuld.

 

 

Tilsyn på Plejecentrene i Sundhed og Ældre

 

Fokusområdet for 2014:

·       Selvbestemmelse og medindflydelse,

·       Retssikkerhed,

·       Rehabilitering og aktivitet

·       Sikkerhed for borgerne

 

Metoden: Der er foretaget uanmeldt besøg, hvor tilgangen er interview med beboerne hver for sig eller i grupper og der er gennemgået journaler på de beboere der er talt med. Tilsynet har desuden talt med personale og ledere i det omfang, det har været muligt. Der hvor det ikke har været muligt er spørgsmålene besvaret skriftligt.

Der er i tilsynsrapporterne anvendt påbud i stedet for henstillinger, dette skyldes anvendelsen af et nyt it system, med forudbestemte betegnelser. Se nedenstående oversigt.

 

Tilsyn 2014

Tilsyn 2008-2013

Vejledning

Straks påbud

Straks henstilling

Gives ved observationer, der overtræder lovgivningen, og hvor borgernes sikkerhed eller retssikkerhed er truet.

Påbud

Henstilling

Gives hvis der ikke leves op til lovgivning eller politiske og forvaltningsmæssige krav

Henstilling

Anbefaling

Gives på baggrund af, at der ikke leves op til anerkendte faglige standarder, fremgår ikke direkte af lov eller politikker

Anbefaling

Råd og vejledning

Gives som råd og vejledning på baggrund af tilsynets erfaringer fx. fra andre tilbud

 

 

Observation:

Tilsynet har blandt andet undersøgt hvorvidt beboerne på plejecentrene får en myndighedsafgørelse jf. Servicelovens § 88 (kommunen skal træffe afgørelse om tildeling af hjælp...) og § 89 (... ansøgeren skal skriftligt oplyses om hvilken hjælp der er bevilget). Det har kun i ganske får tilfælde været muligt at finde plejecentre, hvor beboerne pr. automatik får en oversigt over hvilken hjælp de modtager. Oversigten er ikke en myndighedsafgørelse fra visitationen, men en oversigt fra plejepersonalet på stedet. 

 

I 56 af de 78 påbud (henstillinger) der er givet, har det handlet om manglende eller mangelfuld dokumentation. Det der mangler er blandt andet dokumentation for, hvordan der arbejdes med rehabilitering, hvilke tiltag er der fremadrettet sat i værk for at støtte borgeren og hvordan følges der op på en rehabiliterende indsats.

 

Indsatser for at undgår gentagelser af utilsigtede hændelser fx i forbindelse med, at beboere ikke får deres medicin som ordineret, bliver i flere tilfælde ikke beskrevet.

 

Tilsynet har under samtalerne med personalet kunnet konstatere, at der er magtanvendelser i forbindelse med hygiejnesituationer, som ikke er beskrevet hverken i journalen eller registreret jf., Magtanvendelsesreglerne

 

Tilsynet har i et tilfælde observeret en hoveddør på et plejecenter med dobbelt-dørtryk på en yderdør, uden at der var givet tilladelse til det. Dobbelt-dørtryk er omfattet af magtanvendelses-bekendtgørelsen og derfor skal der ansøges om tilladelse i hvert af de tilfælde, hvor det kan være nødvendigt for, at beskytte fx. en meget demente borger.

Dette medførte et straks påbud med henblik på at få det fjernet. 

 

Konklusion:

·       Den overvejende del at beboerne, på plejecentre i Herning kommune, er retssikkerhedsmæssigt ikke sidestillet med fx borgere i eget hjem, da de ikke modtager en myndighedsafgørelse på den tildelte hjælp. Beboerne har derfor ikke i samme grad mulighed for overblik over den tildelte hjælp og de har heller ikke samme mulighed for at klage over afgørelsen.

Myndighedsafd. i Sundhed og Ældre blev gjort opmærksom på problematikken medio 2014. Ledelsen meddelt Tilsynsenheden, at en proces ville blive iværksat med henblik på implementering af dette, og at man forventede, at have noget klart i begyndelsen af 2015.

 

·       Den manglende dokumentation kan udgøre en risiko for borgeren. Når der mangler dokumentation fortabes væsentlig viden omkring hvad der virker og hvad der ikke virker. Det er ikke muligt at sikre læring og udvikling eller se en dokumenteret effekt. Den manglende dokumentation kan også udgøre en risiko for personalet i tilfælde af fejl eller klage sager. Det er tilsynets opfattelse, at den manglende dokumentation skyldes manglende overblik over kravene, og manglende kompetence i forhold til faglig dokumentation. Det er tilsynets vurdering at det ikke er de tekniske kundskaber der mangler, men det er faglige kundskaber i at anvende dokumentation som et redskab til at identificere og beskrive problemstillinger, bearbejde, iværksætte tiltag og evaluere indsatsen.

 

Af vedlagte rapporter fremgår en mere detaljeret og grafisk beskrivelse af tilsynets observationer.

   

Pia Bjerring Strandbygaard deltager under sagens behandling.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Tilsynets konklusioner tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Årsrapport 2014 - SUA
  • Årsrapport 2014 - HOP