Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

41. Serviceniveaubeskrivelser på bo- og dagtilbuddene i Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 27.00.00-A00-2-16 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Serviceniveaubeskrivelser på bo- og dagtilbuddene i Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

  

Sagsresume

De borgere, der får et tilbud i det specialiserede socialområde for voksne, har meget forskellige og individuelle behov. Handicap og Psykiatri råder derfor over en bred pallette af tilbud inden for områderne autisme, udviklingshæmmede, senhjerneskadede og sindslidende. Inden for disse tilbud skal der være mulighed for at tilbyde meget forskellige og differentierede ydelser, alt efter målgruppe og borgerens behov for hjælp og støtte. Der er derfor også stor forskel på pris og indhold, også selv om der kan være tale om to sammenlignelige tilbud. Det er derfor vanskeligt at beskrive et serviceniveau på en måde, som indkredser alle behov. 


Handicap og Psykiatri har udarbejdet serviceniveaubeskrivelser på bo- og dagtilbudsområdet. Beskrivelserne har til formål at synliggøre, hvilken hjælp og støtte borgeren får på de enkelte tilbud. Tilbuddet til den enkelte borger skal tilrettelægges individuelt, afhængig af hvor indgribende den enkeltes funktionsnedsættelse er.

 

Serviceniveauet skal fastlægges politisk. Inden for de rammer, der er beskrevet i serviceniveaubeskrivelserne, skal ledere og medarbejdere i dialog med borgeren og eventuelt pårørende fastlægge det bo- og/eller dagtilbud, borgeren kan modtage fra Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatris mission er at arbejde for, at borgere med funktionsnedsættelse så vidt muligt er selvhjulpne og selvbestemmende, så de kan leve et godt og aktivt liv i et forpligtende socialt fællesskab.

 

Handicap og Psykiatri har en vision om, at støtte og omsorg tager afsæt i:

  • Vi er i dialog med borgeren
  • Vi møder borgeren med forventninger
  • Vi ser og afprøver muligheder
  • Vi understøtter omsorgsfulde fællesskaber

 

I den konkrete praksis tager Handicap og Psykiatri afsæt i hjælp til selvhjælp og i en rehabiliterende tænkning. En tænkning, der betyder, at borgeren mødes med en aktiv, involverende, ansvarsgivende og kompetenceskabende tilgang. Borgeren skal i udgangspunktet selv tage det ansvar, som borgeren magter at være en aktiv part i. Aktiv både når det gælder om at få vurderet støttebehovet, men også når støtten så sættes ind.

Vi arbejder for, at borgere i Herning Kommune så vidt muligt skal klare sig selv, og de der ikke kan, støttes til at leve et så aktivt liv, i et forpligtende socialt fællesskab, som muligt.


Lovgivningen på området fastlægger, at udmålingen og tildelingen af støtte på dette område altid tager afsæt i en individuel og konkret vurdering. Det står klart, at de(t) tilbud, borgeren bevilges, skal sammensættes, så det passer til borgerens behov og målet med indsatsen. Det er derfor essentielt, at tilbuddene på det specialiserede socialområde har mulighederne, fagligheden, kvaliteten og fleksibiliteten for at sammensætte individuelle indsatser, der er skræddersyet den enkelte. Det er ikke muligt at standardisere eksempelsvis bad og rengøring til at være én gang om ugen. Hvis borgeren har behov for, at det er dagligt, så skal det være dagligt.


Der er dog brug for, at tilbuddene er gennemsigtige, så det er muligt at se, hvor meget støtte borgeren får og til hvad. Derfor har Handicap og Psykiatri udarbejdet serviceniveaubeskrivelser for de kommunale bo- og dagtilbud på området.


Det er Social- og Sundhedsudvalget, der skal fastlægge serviceniveaet. Der er imidlertid snævre grænser for, hvor meget der kan skrues på serviceniveauet, og det er ikke alene budgettet, der sætter den grænse. Det er i udgangspunktet serviceloven, der sætter rammerne for det tilbud, der skal gives borgerne. Hertil kommer overenskomster, arbejdsmiljølovgivning m.v. som sikrer medarbejderne visse rettigheder. Endelig er der i alle tilbud grundomkostninger, som er ufravigelige.

 

Tilbuddene har beskrevet hver deres kerneydelser, der er tilpasset de forskellige målgrupper og behov derudfra. Ydelserne er et udtryk for variabler, forstået på den måde, at ikke alle borgere modtager det samme, men at ydelserne altid er individuelt og konkret sammensat, som loven foreskriver.


Det gælder for botilbuddene, at de skal sikre, at borgeren får både den kompenserende og den udviklende støtte, som borgeren er berettiget til efter serviceloven. Det er tilbud, der falder inden for ledsagelse til både den lægeordinerede behandling og individuelle efterspurgte aktiviteter.

 

Serviceniveaubeskrivelserne er et udtryk for, hvordan bo- og dagtilbuddene er sammensat ud fra de økonomiske ressourcer, der i dag udgør tilbuddenes budgetramme.

 

Nete Kragelund deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at serviceniveubeskrivelserne tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Serviceniveaubeskrivelser for bo- og dagtilbud på handicap og psykiatriområdet