Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

42. Kompentencefordeling vedr. Servicelovens § 76a

Sagsnr.: 00.01.00-A21-1-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Kompentencefordeling vedr. Servicelovens § 76a

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Præcisering af kompetencefordeling vedr. serviceslovens § 76a fremlægges til godkendelse i Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Servicelovens § 76a omhandler fortsat anbringelse i plejefamilie for unge i alderen 18-22 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis de var anbragt i plejefamilie før det fyldte 18. år.

 

§ 76a er forholdsvis ny, idet bestemmelsen trådte i kraft 01.01.2014. Styrelsesvedtægten er vedtaget ultimo 2013 og forholder sig således ikke klart til, om kompetencen i forhold til § 76a er hos Social- og Sundhedsudvalget eller hos Børne- og Familieudvalget. Da det drejer sig om frivillig anbringelse af myndige borgere med varigt behov, foreslås det fastslået, at kompetencen vedrørende § 76a er hos Social- og Sundhedsudvalget. Det vil sikre en sammenhængende indsats for unge borgere med varigt behov for støtte i forbindelse med overgangen til voksenlivet. I den forbindelse præciseres Styrelsesvedtægten, næste gang den skal behandles.

 

I det omfang Social, Sundhed og Beskæftigelse og Børn og Unge finder det relevant, kan Børn og Unge lave det sagsforberedende arbejde, da § 76a er en paragraf, som ofte vil blive bragt i anvendelse som en forlængelse af en allerede iværksat foranstaltning fra Børn og Unge.

Økonomi

Der er ikke noget særskilt budget vedrørende § 76a på Serviceområde 16 Børn og Familie. Udgifter vedrørende unge over 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne afholdes af Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri. Muligheden for at bruge § 76a frem for andre paragraffer i forhold til botilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne vil give Handicap og Psykiatri flere muligheder i forhold til at sikre den mest relevante hjælp til borgeren. Også før indførelsen af paragraffen afholdtes udgifter til tilbud til disse borgere på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at det godkendes, at kompetencen i forhold til servicelovens § 76a er hos Social- og Sundhedsudvalget, og at dette indskrives i Styrelsesvedtægten, næste gang den behandles.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.