Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

38. Sikring af budgetoverholdelse på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 27.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Sikring af budgetoverholdelse på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget blev på møde d. 9 marts 2016 mundtligt orienteret om, at der ud fra en tidlig vurdering af forbruget på budget 2016 er udsigt til en budgetoverskridelse på 10 - 15 mio. kr. Vurderingen er i tråd med den udfordring, som blev forelagt udvalget i forbindelse med vedtagelse om udmøntning af Handleplan 2015 - Ressourcestyring i Handicap og Psykiatri, på møde d. 27. oktober 2015 (sag nr. 94).

 

Her besluttede udvalget, at ressourcetildelingen til de decentrale enheder på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, skulle ændres fra den daværende aktivitetsbestemte ressourcetildeling til et fast rammebudget. Budgettet blev fra d. 1. januar 2016 opdelt i 4 resultatområder. Inden for de enkelte resultatområder har den centrale administration og de decentrale driftsenheder et fælles ansvar for at sikre budgetoverholdelse. Psykiatriområdet skulle i henhold til udvalgets beslutning d. 23. september 2015 fortsætte den hidtidige ressourcetildeling, men bære den forholdsmæssige andel af det forventede merforbrug.

 

Der gives nedenfor en kort gennemgang af forvaltningens tilgang til områdets sikring af budgetoverholdelsen for 2016.

Sagsfremstilling

Budgetoverskridelsen skyldes tilgang af borgere til området, længere behandlingstider og større kompleksitet og dermed højere priser på de opgaver, der skal løses. Det er der ved flere tidligere lejligheder redegjort for. Udfordringerne varierer lidt over årene. I øjeblikket er vi udfordret af mindre statsrefusion og nogle ’store årgange’, hvor særligt mange med svære handicap bliver 18 år.

 

Alle opgaverne skal løses, og budgettet skal overholdelse. Det nødvendiggør, at der i 2016 skal gennemføres besparelser på området for i alt 15,3 mio. kr. Disse reduktioner er d. 9. marts fordelt på respektive decentrale enheder og resultatområder, jf. nedenstående tabel:

 

 

Ledere og medarbejdere i Sektor MED blev orienteret om budgetudfordringerne d. 4. marts 2016 og om udmøntningen på de decentrale tilbud. Samtidig blev de decentrale tilbud anmodet om at drøfte budgettilpasningerne i respektive MED-udvalg og bestyrelser.

 

De ledere, der indgår i de respektive resultatområder, er bedt om hurtigst muligt at anvise løsninger på budgetudfordringen i 2016. På psykiatriområdet skal løsningen findes på de respektive tilbud, men alternative tilgange til løsninger inden for det samlede psykiatriområde er velkommen.

 

Når løsningen skal findes inden for resultatområder mellem centrale, såvel som decentrale ledere, skal det ske ved fælles løsninger. Der vil være forskellige opfattelser af den rigtige tilgang til udmøntning af budgettilpasningerne, men beslutningerne ligger i det fælles ledelsesrum. Der skal sikres inddragelse af medarbejderne omkring udmøntningen, som ligger indenfor den indflydelse, som Sektor MED og de respektive lokale MED-udvalg har.

 

Der bliver i marts/april udarbejdet udmøntningsplaner i hvert resultatområde. Lederne i resultatområdet skal indledningsvis fastlægge, hvilke elementer der skal indgå i udmøntningsplanerne, og der er opstillet følgende rammer for budgettilpasningerne:

 

  • De borgere, vi har i vores varetægt, skal behandles ordentligt, forsvarligt og respektfuldt ud fra det serviceniveau, der er fastlagt af Social- og Sundhedsudvalget.
  • Vi skal overholde gældende lovgivning i forhold til borgerne og i forhold til medarbejderne
  • Vi skal overholde gældende overenskomster og aftaler.

 

De valgte handlinger, som foretages i resultatområderne, skal vurderes, og konsekvenserne skal beskrives. Ansvaret for udmøntningen ligger i resultatområderne, som også skal fastlægge et entydigt ansvar for udmøntning af beslutningerne.

 

Social- og Sundhedsudvalget får på mødet d. 25. maj 2016 forelagt udmøntningsplanerne til orientering.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.