Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

43. SOSU-elevområdet

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-16 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

SOSU-elevområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 13. august 2014 mulighedskataloget for 2015-2018. Herunder besluttedes, at elevområdet skulle undersøges nærmere. EUD-reformen for SOSU-hjælperuddannelsen er trådt i kraft den 1. januar 2016, og der kan konstateres et økonomisk pres på elevområdet.

 

Der forelægges en redegørelse for udfordringerne og mulighederne på SOSU-elevområdet.

Sagsfremstilling

Regnskab 2015 endte på elevområdet med et merforbrug på 4,5 mio. kr. Heraf skyldtes 1,28 mio. kr. refusioner for 2015, der først er kommet i 2016. Herudover var der et lavere frafald af elever i 2015 end normalt, og endelig udfordres området af et indtægtsbudget på 2,8 mio. kr., der er tilført området på grund af en præmie- og bonusordning, der er bortfaldet fra 1. januar 2015. Alt tyder på, at merforbruget vil fortsætte, hvis der ikke ændres på antallet af optagne elever.

 

Den 1. januar 2016 er EUD-reformen trådt i kraft. Den betyder, at uddannelsesforløbet for en SOSU-hjælperelev fortsat varer 14 måneder, men at skoleopholdet afkortes med 7 uger, og at praktikken forlænges tilsvarende. Sundhed og Ældre udbetaler løn til eleven under hele uddannelsen og får refusion for skoleperioderne. Da skoleperioderne afkortes med EUD-reformen, vil refusionsindtægterne falde.

 

Nedenfor belyses tre scenarier og de økonomiske konsekvenser heraf:

 

1. Fastholdelse af tidligere års optag (dimensioneringen i 2015)

Det tidligere optag på 131 sosu-hjælperelever og 29 sosu-assistentelever fastholdes. Dette vil give et merforbrug på 4,3 mio. kr.

 

2. Ny dimensionering (KKRs anbefalinger)

KKR vurderer, at behovet for sosu-hjælpere i fremtiden vil falde, mens behovet for sosu-assistenter vil stige. KKR anbefaler derfor i 2016 en dimensionering, hvor Herning Kommune optager 113 sosu-hjælperelever og 31 sosu-assistentelever. Det vil give et merforbrug på ca 3,9 mio. kr. i 2016.

 

Optaget i 2016 peger foreløbigt på, at det ikke bliver muligt at ansætte 113 sosu-hjælperelever. Det bliver sandsynligvis muligt at optage mellem 80 og 93 elever, hvilket vil give et merforbrug på mellem 2,6 og 3,1 mio. kr., hvilket svarer til det bortfaldne indtægtsbudget på 2,8 mio. kr.

 

Der er allerede optaget 28 sosu-hjælpeelever, og der vil være mulighed for at optage yderligere mellem 15 og 40 sosu-hjælpeelever alt afhængigt af tidspunktet på året, hvis der skal være balance mellem budget og regnskab i 2016.

 

3. Balance i økonomien

Hvis der skal være balance i økonomien på elevområdet, kan der optages ca. 85 sosu-hjælperelever og 31 sosu-assistentelever om året.

 

Nedenstående tabel viser de 3 scenarier i forhold til hinanden.

 

 

Uddannelsesbehovet i forhold til ansættelsesbehovet i fremtiden

Kommunernes kerneopgave på sundheds- og ældreområdet er i konstant forandring i takt med udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Der er brug for medarbejdere med de rette kompetencer, som kan følge med udviklingen og løse de stadigt mere komplekse opgaver. Dette kan betyde, at der kan være behov for flere SOSU-assistenter frem for SOSU-hjælpere. Optagelseskravene til SOSU-uddannelserne er blevet skærpet i forbindelse med EUD-reformen.

 

I fremtiden bliver det desuden en udfordring at rekruttere medarbejdere nok, idet ungdomsårgangene bliver mindre. Alderssammensætning på ældreområdet betyder, at der i de kommende år vil blive relativt stor personaleafgang fra området. Ses der på Sundhed og Ældres alderssammensætning for denne personalegruppe vurderes det, at der inden for de næste 10-12 år er 300 medarbejdere, som vil gå på efterløn eller pension.

 

Herudover må det formodes, at der er brug for yderligere personale, idet antallet af 80+-årige i Herning Kommune vil stige, hvorved behovet for personale alt andet lige vil stige.

 

Nedenstående er et forsigtigt skøn for, hvordan antallet af ansat sosu-personale udvikler sig i forhold til befolkningsprognosernes forventninger til antallet af 80+ årige. Der er set på alderssammensætningen af personalet og vurderet på, hvor mange, der ønsker at stoppe på arbejdsmarkedet. Det betyder, at der i dag 0,25 sosu-personale pr. 80+ årig i kommunen, hvor der i 2025 vil være 0,11 sosu-personale pr. 80+ årig. Selvom sundhedstilstanden hos de ældre vurderes stigende, er der stadig et stort behov for uddannet personale i fremtiden, hvilket nedenstående figur illustrerer.

 

 

Politisk fokus

Herning Byråd har i flere budgetforlig tilkendegivet, at der er politisk fokus på uddannelse og praktikpladser.

 

Budgetforlig 2014

”I forbindelse med førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen og den kommende reform af erhvervsuddannelserne vil der i kommunerne komme øget fokus på den gruppe af unge, som i øjeblikket i stort tal dropper ud af en påbegyndt ungdomsuddannelse, eller som slet ikke påbegynder en uddannelse. Samlet set vil reformerne medføre større krav om, at flere unge fra denne ”restgruppe” gennemfører en uddannelse samtidig med, at der kan forventes skrappere adgangskrav til erhvervsuddannelserne.”

 

Budgetforlig 2015

”Byrådet er opmærksom på vigtigheden af, at der oprettes flere lære- og praktikpladser. Med henblik på at understøtte dette, ønsker forligspartierne en forstærket dialog med arbejdsmarkedets parter og relevante virksomheder herom, eventuelt via projektet ”Industrien Som Karrierevej.”

 

Budgetforlig 2016

”Byrådet har stærkt fokus på at få unge i arbejde og uddannelse. Budgetforligspartierne ønsker derfor på forårets budgetkonference at blive præsenteret for et overblik over situationen omkring praktikpladser og en status på, hvordan det ser ud i de enkelte brancher.

Byrådet drøfter analysen med henblik på at drøfte muligheden for at oprette flere praktikpladser.”

 

I forhold til den aktuelle budgetsituation på elevområdet i Sundhed og Ældre, skaber dette et dilemma. Politisk ønsker man at få flere unge i arbejde og uddannelse; omvendt er der pga. økonomien ikke mulighed for at optage flere SOSU-elever.

 

Konklusion

Overholdelse af det nuværende budget vil betyde:

 

  • færre praktikpladser og dermed færre i uddannelse og færre uddannede social- og sundhedshjælpere i Herning Kommune
  • at Herning Kommune ikke kan leve op til KKR’s anbefalinger for dimensioneringen i 2016
  • at det bliver svært for Herning Kommune at få det nødvendige antal medarbejdere i fremtiden  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der i 2016 ansættes det antal sosu-hjælperelever, der giver balance i økonomien,
at der fra 2017 og frem ansættes elever jf. KKRs anbefalinger.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Sagen udsat med henblik på drøftelse i de politiske partier.