Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

48. Årsrapport Magtanvendelser 2015

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Årsrapport Magtanvendelser 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er krav i lovgivningen om at brugen af magtanvendelse, skal forelægges den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet. Lovgivningen på området angiver desuden, at Kommunalbestyrelsen skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed overfor de borgere, som kommunalbestyrelsen er ansvarlige for, med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. Beretning skal forlægges kommunalbestyrelsen årligt.

Sagsfremstilling

Der har samlet set været 95 indberetninger med akutte magtanvendelser i Herning Kommune i 2015. Heraf har 17 hændelser ikke kunnet afgøres som lovlige, svarende til 82 % af de indberettede hændelser der er lovlige.

 

Alle indberetninger er behandlet og afgjort. Borgerne har i alle tilfælde haft mulighed for at klage over hændelserne og afgørelserne. Der har i 2015 ingen klager været. Der har været en henvendelse fra en borger og en fra en pårørende på baggrund af afgørelserne, disse har ikke givet anledning til klager.

Tilbuddene har ligeledes modtaget afgørelserne og kommentarer med henblik på læring og udvikling.

 

Der har på Handicap og Psykiatri området været en mindre stigning i antallet af indberettede magtanvendelser og på Sundhed og Ældre har der været et mindre fald. Stigningen på Handicap og Psykiatri området kan skyldes, at der gennem socialtilsynene er blevet sat mere fokus på anvendelsen af magt. I Tilsynsenhedens egne tilsyn har der også været fokus på magtanvendelser på plejecentrene i 2015, og det er her påpeget over for tilbuddene, at der er hændelser, der kan have karakter af at være en magtanvendelse, men som ikke er indberettet og registreret.

 

På baggrund af ovenstående fund i tilsynene, har man i 2015 påbegyndt uddannelse af ressourcepersoner i alle tilbud med henblik på at undgå magtanvendelser og sikre korrekt registrering og indberetning. Der er på nuværende tidspunkt udpeget 62 ressourcepersoner, der har været på kursus og fremover indgår i netværksgrupper sammen med Tilsynsenheden.

Da magtanvendelser er et indgreb i den personlige frihed, er det helt afgørende, at personalet kender til kravene i forhold til, at kunne anvende magt i omsorgen for den enkelte borger, og således at magt kun anvendes der hvor det er absolut nødvendigt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at årsrapporten tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Årsrapport 2015 - Magtanvendelser, Voksenområdet