Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

37. Regnskab 2015 og overførsler 2015-16 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Regnskab 2015 og overførsler 2015-16 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jfr. regnskabsvejledningen for 2015 forelægges overordnede bemærkninger til regnskab 2015 samt overførselsønsker 2015 til 2016 til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Overordnede regnskabsbemærkninger samt overførselsønsker (drift og anlæg) fremlægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2015 og overførselssagen, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. april 2016 og i Byrådet den 26. april 2016.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet - drift:

 

Samlet set udviser regnskabsresultatet 2015 for Social- og Sundhedsudvalgets områder et merforbrug på 23,2 mio. kr.

 

 

Nærmere specifikation af budgetkorrektioner, afvigelser samt overførselsønsker til 2016 på de enkelte serviceområder fremgår nedenfor.  

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Regnskabsresultatet udviser et samlet merforbrug på 9,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig jf. tabellen nedenfor:

 

 

Ses regnskabsresultatet i forhold til det vedtagne budget, er der et merforbrug på 10,3 mio. kr. Som det fremgår er budgetrammen for 2015 forhøjet med netto 1,8 mio. kr. De væsentligste ændringer er:

 

-       Tilførsel fra barselsudligningspuljen, 2,9 mio. kr.

-       Regulering af lønfremskrivning ifølge overenskomst 2015, -1,3 mio. kr.

 

Fra 2014 er overført et merforbrug på 0,9 mio. kr.

 

Regnskabsåret 2015 har været præget af implementeringen af tiltag fra Handleplan 2015. Mange forslag er lykkedes, mens enkelte forslag har været svære at gennemføre. I løbet af året er foretaget en omplacering af budgetmidler inden for området. Budgettet for de decentrale enheder er reduceret med 1½ %, svarende til 3,9 mio. kr. Midlerne er i stedet blevet tilføjet Visitationens budget. Alligevel har de decentrale enheder formået at begrænse merforbruget i 2015 til 1,1 mio. kr. Merforbruget kan således primært henføres til Visitationen. Området er præget af de styringsmæssige udfordringer på det specialiserede socialområde.

 

Samlet set er det endelige regnskab forbedret med 3,4 mio. kr. i forhold til forventningerne ved efterårsopfølgningen.

 

Projekter med tilskud viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. grundet tidsforskydning i anvendelsen i forhold til bevillingen.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Regnskabsresultatet udviser et samlet merforbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig jf. tabellen nedenfor:

 

 

Ses regnskabsresultatet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget er der et merforbrug på 17,4 mio. kr.

 

Budgetrammen er i løbet af 2015 tilført netto 0,001 mio. kr., som følge af tillægsbevillinger og omplaceringer. De væsentlige ændringer er:

 

-       Regulering vedrørende indkøbsaftaler, - 1,1 mio. kr.

-       Regulering af lønfremskrivning i følge overenskomst 2015, - 2,8 mio. kr.

-       Tilførsel vedrørende barsel, flexjob m.v., 3,9 mio. kr.

 

Fra 2014 er der overført et mindreforbrug på i alt 3,751 mio. kr.

 

Sundhed og Ældres regnskabsresultat i 2015 er først og fremmest præget af en uudmøntet besparelse i mulighedskataloget fra 2014 og en budgetregulering for 2015 vedrørende friplejeboliger. Denne budgetudfordring udgør i alt 8,442 mio. kr., og indgår i merforbruget på rammestyring. Herudover er der et merforbrug vedr. ældreboliger, som er uden for rammestyring, svarende til 3,003 mio. kr.

 

På selvforvaltningsområdet kan merforbruget på 5,7 mio. kr. primært henføres til udfordringerne vedrørende sygeplejen, hvor der er en stigende aktivitet på grund af opgaveglidning fra hospitalerne.

 

På projekter er et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Enkelte projekter er afsluttet i 2015, men de fleste fortsætter i 2016.

 

 

Overførsler fra 2015-2016 - drift:

 

For Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre foreligger der samlet set overførsler fra 2014 til 2015 på 22,2 mio. kr., som fordeler sig jf. tabellen nedenfor:

 

 

Overførslerne vedrørende selvforvaltningsaftaler og projekter er som udgangspunkt saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne. For rammestyring (centrale konti) er hovedprincippet, at et merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug.

Områder uden for rammestyring overføres jf. styringsprincipperne ikke.

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Handicap og Psykiatri søger om overførsel af merforbruget på de decentrale enheder på 1,1 mio. kr. og af mindreforbruget på 1,1 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering.

 

I overensstemmelse med styringsprincipperne er der endvidere søgt om overførsel af det centrale merforbrug på 9,5 mio. kr. Prognoserne for 2016 viser dog i forvejen store udfordringer i forhold til at skulle overholde de centrale budgetrammer. De forventede udfordringer 2016 er derfor udmøntet som besparelser på de decentrale enheder, jf. anden sag på dagsordenen. Det vil være urealistisk at gennemføre disse udmøntninger, samtidig med at den centrale ramme skal starte op med en reduceret ramme som følge af overførslen.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Sundhed og Ældre søger om overførsler af merforbruget på de decentrale enheder på 5,8 mio. kr. og af mindreforbruget på 2,8 mio. kr. på projekter.

 

I overensstemmelse med styringsprincipperne er der endvidere søgt om overførsel af merforbruget på de centrale konti på 10,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at Sundhed og Ældre i 2016 har fået tildelt 14,8 mio. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik. Midlerne skal ligge ud over de vedtagne budgetter, og kommunen skal redegøre for anvendelsen af midlerne over for Sundheds- og Ældreministeriet. Herning kommune har blandt andet besluttet at anvende midlerne til at højne serviceniveauet på plejecentre, og til opnormering af pladser. Et overført merforbrug kan betyde, at Sundhed og Ældre er nødsaget til at gennemføre kompenserende handlinger på områder, som har indflydelse på de besluttede tiltag.

 

Endvidere skal det bemærkes, at Sundhed og Ældre har haft en mindreforbrug i 2015 i forbindelse med lejetab på boliger på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget indgår i den del af resultatet, som er uden for rammestyring, hvilket betyder at midlerne ikke bliver overført i henhold til styringsprincipperne. Beløbet er modregnet i merforbruget på ældreboliger, 3,0 mio. kr., som også er uden for rammestyring.

 

Den samlede negative overførsel på 13,3 mio. kr. for Serviceområde 18 er præget af budgetudfordringen på i alt 8,4 mio. kr. vedrørende den udmøntede besparelse i mulighedskataloget fra 2014 og budgetreguleringen vedrørende friplejeboliger. Disse budgetudfordringer vedrører alene 2015, og er løst i forhold til det vedtagne budget for 2016 og frem.

 

Overførselsbehovet for Serviceområde 18 kan reelt opgøres til 5,9 mio. kr. ud fra behovet til projekter, brugermidler og investeringer på tværs af budgetår:

 

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet - anlæg:

 

Samlet set udviser regnskabsresultatet for 2015 (anlæg) et mindreforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jf. nedenstående tabel:

 

 

Heraf kan 9,6 mill. kr. henføres til projektet Fuglsang Sø Centret, som er afsluttet i 2015.

 

 

Overførsler fra 2015-2016 - anlæg:

 

Der søges om en overførsel på 9,8 mio. kr. Heraf udgør anlægsbevillingen vedrørende ombygning af Ågården Aktivitets- og Sundhedscenter 7,6 mio. kr.

 

Pulje til projekter (papirpenge) har en saldo ved årets udgang på 1,2 mio. kr., som indgår i overførslen. Regnskab for anvendelse af puljemidler i 2015 fremgår af bilag.

 

Mariane Nannerup deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2015 tages til efterretning,
at overførsler fra 2015 - 2016 vedrørende henholdsvis drift og anlæg godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Papirpenge 2015 - overførselssag 2015-2016