Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

47. Forebyggende hjemmebesøg - ny lovgivning

Sagsnr.: 27.00.00-P19-2-09 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Forebyggende hjemmebesøg - ny lovgivning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Folketinget har med virkning fra 1. januar 2016 vedtaget en lovændring til Servicelovens §79 omhandlende de forebyggende hjemmebesøg.

 

Lovændringen er en udmøntning af den politiske aftale af 7. april 2015 om revision af de forebyggende hjemmebesøg. Aftalen er regeringens og aftaleparternes opfølgning på den del af Hjemmehjælpskommissionens afrapportering af 1. juli 2013, der vedrører de forebyggende hjemmebesøg.

 

Sagsfremstilling

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er sammen med borgeren at drøfte borgerens aktuelle livssituation og derved få belyst et eventuelt behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet. Samtalen mellem den kommunale medarbejder og borgeren omhandler bl.a. livsforhold såsom hverdagen, den almindelige trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand. Det er i denne samtale, at f.eks. ensomhed, depression, tidlige tegn på demens og problemer med hørelsen kan opfanges.

 

Hvis borgeren i forvejen modtager hjemmehjælp kan kommunen undlade det årlige besøg.

 

Med lovændringen rykkes aldersgrænsen for de tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg fra de nuværende 75 år til 80 år. Det vil sige, at det først er fra borgeren fylder 80 år, at der skal tilbydes mindst ét forebyggende hjemmebesøg pr år.

 

Samtidig forpligtes kommunerne til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år.

 

Alle borgere, der fylder 75 år, skal fortsat tilbydes et ”tryghedsbesøg” i hjemmet i deres fyldte 75. år. Dette besøg skal bruges til at afklare behovet for fremtidige besøg frem til borgeren fylder 80 år. 

 

Lovændringens betydning for de forebyggende hjemmebesøg i Herning Kommune

Administrationen vil på baggrund af lovændringen arbejde på at gentænke indsatsen og herunder tilpasse arbejdsgangene til kravene i den nye lovgivning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.