Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

46. 2. behandling af kvalitetsstandard for døgnforplejning til borgere i plejebolig

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

2. behandling af kvalitetsstandard for døgnforplejning til borgere i plejebolig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 23. september 2015 et forslag til kvalitetsstandard for døgnforplejning til borgere i plejebolig. Efter at have været sendt til høring i Ældrerådet fremsendes kvalitetsstandarden nu til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet omkring konkurrenceudsættelse af madservice udarbejdede Sundhed og Ældre et udkast til kvalitetsstandard vedrørende døgnforplejning til borgere i plejebolig. Der har ikke tidligere været udarbejdet en kvalitetsstandard for området.

 

Kvalitetsstandarden beskriver de rammer og det serviceniveau, der i dag er på kommunens plejecentre. Kvalitetsstandarden har været i høring hos Ældrerådet. Der foreligger nu svar, og som det fremgår af bilag 1 har Ældrerådet ingen bemærkninger.

 

Der er således ikke ændret i kvalitetsstandarden efter 1. behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget. Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag 2.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarden for døgnforplejning til borgere i plejebolig.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Kvalitetstandard døgnkost september 2015
  • Høringssvar fra Ældrerådet