Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

45. 2. behandling af ny kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser leveret i plejebolig

Sagsnr.: 27.42.20-P23-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

2. behandling af ny kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser leveret i plejebolig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På udvalgsmødet i januar i år behandlede Social- og Sundhedsudvalget et forslag til en ny kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser leveret i plejebolig som punkt nr. 3 på dagsordenen.

 

Efter at have været sendt i høring hos Ældrerådet fremsendes forslaget til kvalitetsstandarden nu til endelig godkendelse i Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har indtil nu ikke haft en særlig kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser leveret i plejebolig. I stedet har man henvist til kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp leveret i egen bolig.

 

Eftersom der er forskel på den måde hjemmehjælpsydelserne leveres på i hhv. eget hjem og i eget hjem i en plejebolig, har administrationen i Sundhed og Ældre derfor udarbejdet én samlet kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser leveret i plejebolig - med det formål at øge gennemsigtigheden for borgerne.

 

Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandlet kvalitetsstandarden på udvalgsmødet den 13. januar, 2016, punkt 3.  Efterfølgende har Ældrerådet behandlet kvalitetsstandarden på sit møde den 24. februar 2016 og har i den forbindelse tilsluttet sig indholdet.

 

Den borgeroplevede kvalitet i opgaveløsningen i plejeboligerne vil påvirkes positivt , hvis udmøntningen af Herning Kommunes andel af "Værdighedsmilliarden" godkendes politisk.

 

Når Social- og Sundhedsudvalget har godkendt indholdet i kvalitetsstandarden endeligt, vil den efterfølgende indgå i den årlige proces, hvor eksisterende kvalitetsstandarder revideres.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarden for hjemmehjælpsydelser leveret i plejeboliger.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger
  • Høringssvar fra Ældrerådet