Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

22. Målopfølgning 2013 samt forslag til nye mål for 2015

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Målopfølgning 2013 samt forslag til nye mål for 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til mål/indsatsområder for 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område fremsendes til drøftelse i udvalget.

 

Samtidig fremsendes målopfølgninger for 2013 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2015 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på årsmålene og samtidig indlede drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.

 

Målopfølgning 2013:
Administrationen har foretaget opfølgning på målsætningerne for 2013 for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri samt Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.


Opfølgningerne, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.

 

Opfølgning på fællesmålet for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre og Serviceområde 19, Forebyggelse har ligeledes været forelagt Forebyggelsesudvalget den 27. januar 2014, hvor det er godkendt.

 

Målopfølgningerne for 2013 indgår i materialet til 1. budgetkonference, som afholdes den 7. og 8. april 2014.

 

Nye mål/indsatsområder for 2015:

I forhold til 2015 foreslår administrationen, at der for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri formuleres et mål vedrørende ny strategi for udsatte og misbrugere.


For Serviceområde 18, Sundhed og Ældre foreslås formuleret et mål vedrørende det nære sundhedsvæsen med fokus på effekten af nyt sygeplejeteam (akutteam).


Forslagene forelægges til videre drøftelse i udvalget.

 

Sagen vil blive dagsordensat igen på udvalgsmødet den 7. maj 2014, hvor der vil foreligge konkrete udkast til målformuleringer for de emner, det d.d. besluttes at arbejde videre med.

 

De endelige mål/indsatsområder for 2015 er en del af det samlede budgetforslag, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 18. juni 2014.

 

Supplerende i forhold til drøftelserne om nye mål er til orientering vedlagt målene for budget 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at målopfølgningerne for 2013 jfr. bilag godkendes.

 

at det besluttes, hvilke emner/temaer, der for 2015 skal formuleres konkrete mål omkring.

 

at sagen dagsordensættes igen på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 7. maj 2014, hvor udkast til mål/indsatsområder for 2015 jfr. beslutning ovenfor vil foreligge.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet, således at der formuleres konkrete mål for SO 13, Handicap og Psykiatri, vedrørende ny strategi for udsatte og misbrugere og for SO 18, Sundhed og Ældre, formuleres mål for det nære sundhedsvæsen med fokus på effekten af nyt sygeplejeteam.
 
Til mødet den 7. maj 2014 fremlægges endvidere udkast til fælles mål omkring samarbejdet / dialogen mellem det politiske niveau og de decentrale enheder.

Bilag

 • Målopfølgning fællesmål SO 13 og SO 19 2013
 • Målopfølgning fællesmål SO 13 og SO 18 2013
 • Målopfølgning SO 13 2013
 • Målopfølgning SO 18 2013.docx
 • Mål 2014 SOS - pdf
 

23. Ansøgning fra Herning Frivillig Center

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Ansøgning fra Herning Frivillig Center

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Frivillig Center har de seneste fem år været tovholder på at samle interesserede frivillige foreninger til markering af "Frivillighedens Dag" på Torvet i Herning by. Der har typisk deltaget 45-50 foreninger.

 

Herning Frivillig Center søger om støtte til afholdelse af udgifter til Frivillighedens dag den 22. august 2014. Prisen for opstilling af telte og lydanlæg er 35.000 kr. i 2014. Lige som sidste år har Herning Frivillig Center ikke mulighed for at betale og søger om at få dækket udgifterne fra §18-restpuljen.

Sagsfremstilling

Frivillighedens Dag er ofte blevet afholdt sammen med open-by-night i Herning by. Det er planlagt til afholdelse den 22. august 2014. På landsplan markeres dagen den sidste fredag i september.

 

I 2013 har et privat teltudlejningsfirma opsat og nedtaget teltene, der bliver opstillet på Torvet. Social- og Sundhedsudvalget bevilgede på mødet den 20. marts 2013 37.000 kr. til en lignende ansøgning.

 

Herning Kommune uddeler hvert år midler (§ 18 midler) til frivilligt socialt arbejde. Der er uddeles penge af flere omgange. Hovedpuljen og innovationspuljen for 2014 er uddelt på Social- og Sundhedsudvalgets møde i december 2013. Restpuljen kan foreningerne søge om den 15. august 2014. Restpuljen for 2014 er på 250.000 kr.

 

Administrationen anbefaler, at en del af restpuljen anvendes på afholdelse af Frivillighedens Dag i 2014.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der reserveres 35.000 kr. fra restpuljen til afholdelse af Frivillighedens Dag 2014.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

24. Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for madservice

Sagsnr.: 27.00.00-G01-612-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for madservice

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på baggrund af sit møde d. 11. december 2013 (punkt 125) sendt et forslag til en revideret kvalitetsstandard i høring hos Ældre- og Handicapråd.

 

Ældre- og Handicaprådene har afgivet høringssvar og den ændrede kvalitetsstandard vedrørende madservice fremlægges hermed til endelig godkendelse hos Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden har til formål at oplyse kommunens borgerne om det serviceniveau, de kan forvente, når de har fået en bevilling på madservice. Desuden indeholder kvalitetsstandarden en række praktiske oplysninger, der er nyttige at vide i forbindelse med, at de modtager mad.  

 

Sundhed og Ældre har revideret kvalitetsstandarden for madservice med baggrund i ønsket om forenkling og mere gennemsigtighed i ydelsen. Udover redaktionelle ændringer er der i forhold til nuværende kvalitetsstandard ændringer i forhold til:

 • muligheden for at købe supplerende måltider - eksempelvis morgenmad

 • muligheden for at vælge mellem 2 forskellige portionsstørrelser

 

Sundhed og Ældre har på baggrund af de indkomne høringssvar revideret kvalitetsstandarden.

 

Ældrerådet har tilkendegivet et ønske om, at der under "modtagere af ydelsen" bibeholdes sætningen "..er borgere, som har vanskeligt ved at komme i gang med at lave mad eller ikke vurderes at være i stand til at skaffe eller fremstille ernæringsrigtige måltider". Begrundelsen herfor er, at der kan være borgere, der vil kunne profitere af madservice, men som i øvrigt ikke modtager andre kommunale ydelser. Sundhed og Ældre anerkender dette behov og reviderer kvalitetsstandarden.

 

Handicaprådet har behandlet forslaget på deres møde d. 25. februar. Social- og Sundhedsudvalget forelægges Handicaprådets høringssvar på mødet.

Økonomi

Forslaget vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser og ændrer ikke i serviceniveauet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslaget til kvalitetsstandard for madservice godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 • Høringssvar, Ældrerådet
 • Kvalitetsstandard, madservice - endelig udgave
 

25. Revision af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning (Visitationsenheden)

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Revision af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning (Visitationsenheden)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

I henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 26. marts 2013 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter servicelovens §§ 83 og 86 skal kommunalbestyrelsen hvert år revidere og godkende kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §§ 83 og 86. 


Administrationen fremsender hermed kvalitetsstandarder under Visitationsenheden til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne har til formål at oplyse kommunens borgerne om det serviceniveau, de kan forvente, når de modtager ydelser. Desuden indeholder de en række praktiske oplysninger, der er nyttige at vide i forbindelse med, at de modtager hjælp efter kvalitetsstandarderne.
 
En kvalitetsstandard er derfor i hovedsagen et borgerrettet dokument. Dog skal de også kunne fungere som et arbejdsredskab for visitation, leverandører og medarbejdere, og danne grundlag for dialog om hjælpen mellem borgere og fagpersoner.

 
Der er ved en gennemgang af de vedlagte kvalitetsstandarder ikke fundet anledning til at ændre i standarderne i forhold til det nuværende serviceniveau.
 
Kvalitetsstandard vedrørende madservice skal også godkendes hver år og har netop været i høring hos Ældre- og Handicapråd. Den fremstilles derfor som et særskilt punkt (jf. pkt. 24).

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at kvalitetsstandarderne godkendes.
at kvalitetsstandarderne sendes til orientering i Ældre- og Handicapråd.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 • Oversigt over kvalitetsstandarder - Visitationen - til godkendelse hos SOS
 

26. Henvendelse fra Ældrerådet

Sagsnr.: 27.69.40-G01-2-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Henvendelse fra Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har henvendt sig til Social- og Sundhedsudvalget vedrørende processen i forhold til ansøgning til ældrepuljen 2014.

 

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte henvendelsen med henblik på afgivelse af svar til Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har fået en henvendelse fra Ældrerådet.

 

I henvendelsen giver Ældrerådet udtryk for en manglende mulighed for afgivelse af høringssvar til den valgte prioritering af indsatser i ældrepuljen 2014.

 

Direktør og sundheds- og ældrechef har deltaget på et møde i Ældrerådet d. 15. januar, hvor puljen og processen blev skitseret. På den baggrund sendte Ældrerådet forslag til Social- og Sundhedsudvalget inden den endelige prioritering blev foretaget.

 

Grundet den komprimerede ansøgningsproces har det ikke været muligt efterfølgende at inddrage Ældrerådet yderligere.

 

Forløbet er dog ikke udtryk for den normale praksis i samarbejdet, idet Ældrerådet anses for at være god og konstruktiv samarbejdspartner.  

 

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet et forslag til svar til Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter henvendelsen fra Ældrerådet med henblik på afgivelse af tilbagemelding til Ældrerådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Høringssvar, Ældrerådet
 • Udkast til svar til Ældrerådet
 

27. Orientering om ældrepuljen

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Orientering om ældrepuljen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune får den 5. marts 2014 besked om, hvorvidt de ansøgte midler i ældrepuljen er bevilget. Administrationen orienterer på mødet om status for ansøgningen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Administrationen orienterede om, at der endnu ikke er tilgået svar fra ministeriet.

 

28. KL's sociale temamøde 22. og 23. maj 2014

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

KL's sociale temamøde 22. og 23. maj 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

KL afholder den 22. og 23. maj 2014 sit årlige temamøde.

 

Sted: Aalborg Kongres og Kultur Center

Pris: 3.995 kr. incl festmiddag, men excl. hotelværelse.

Foreløbigt program vedlægges.
 
Da der er åbnet for tilmelding den 28. februar 2013, anmodes om tilmelding på mødet, idet fordelingen af værelser foregår efter "først til mølle...." princippet.
 


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager stilling til deltagelse i mødet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet. Tilmelding foretages.

Bilag

 • Foreløbigt program - KL's sociale temamøde 2014
 

29. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Udvalgsformanden orienterede om formandsskabets møde med bestyrelsen for Bytoften den 4. marts 2014.

 

21. Økonomisag

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Økonomisag