Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

25. Revision af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning (Visitationsenheden)

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Revision af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning (Visitationsenheden)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

I henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 26. marts 2013 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter servicelovens §§ 83 og 86 skal kommunalbestyrelsen hvert år revidere og godkende kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §§ 83 og 86. 


Administrationen fremsender hermed kvalitetsstandarder under Visitationsenheden til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne har til formål at oplyse kommunens borgerne om det serviceniveau, de kan forvente, når de modtager ydelser. Desuden indeholder de en række praktiske oplysninger, der er nyttige at vide i forbindelse med, at de modtager hjælp efter kvalitetsstandarderne.
 
En kvalitetsstandard er derfor i hovedsagen et borgerrettet dokument. Dog skal de også kunne fungere som et arbejdsredskab for visitation, leverandører og medarbejdere, og danne grundlag for dialog om hjælpen mellem borgere og fagpersoner.

 
Der er ved en gennemgang af de vedlagte kvalitetsstandarder ikke fundet anledning til at ændre i standarderne i forhold til det nuværende serviceniveau.
 
Kvalitetsstandard vedrørende madservice skal også godkendes hver år og har netop været i høring hos Ældre- og Handicapråd. Den fremstilles derfor som et særskilt punkt (jf. pkt. 24).

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at kvalitetsstandarderne godkendes.
at kvalitetsstandarderne sendes til orientering i Ældre- og Handicapråd.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

  • Oversigt over kvalitetsstandarder - Visitationen - til godkendelse hos SOS