Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

24. Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for madservice

Sagsnr.: 27.00.00-G01-612-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for madservice

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på baggrund af sit møde d. 11. december 2013 (punkt 125) sendt et forslag til en revideret kvalitetsstandard i høring hos Ældre- og Handicapråd.

 

Ældre- og Handicaprådene har afgivet høringssvar og den ændrede kvalitetsstandard vedrørende madservice fremlægges hermed til endelig godkendelse hos Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden har til formål at oplyse kommunens borgerne om det serviceniveau, de kan forvente, når de har fået en bevilling på madservice. Desuden indeholder kvalitetsstandarden en række praktiske oplysninger, der er nyttige at vide i forbindelse med, at de modtager mad.  

 

Sundhed og Ældre har revideret kvalitetsstandarden for madservice med baggrund i ønsket om forenkling og mere gennemsigtighed i ydelsen. Udover redaktionelle ændringer er der i forhold til nuværende kvalitetsstandard ændringer i forhold til:

  • muligheden for at købe supplerende måltider - eksempelvis morgenmad

  • muligheden for at vælge mellem 2 forskellige portionsstørrelser

 

Sundhed og Ældre har på baggrund af de indkomne høringssvar revideret kvalitetsstandarden.

 

Ældrerådet har tilkendegivet et ønske om, at der under "modtagere af ydelsen" bibeholdes sætningen "..er borgere, som har vanskeligt ved at komme i gang med at lave mad eller ikke vurderes at være i stand til at skaffe eller fremstille ernæringsrigtige måltider". Begrundelsen herfor er, at der kan være borgere, der vil kunne profitere af madservice, men som i øvrigt ikke modtager andre kommunale ydelser. Sundhed og Ældre anerkender dette behov og reviderer kvalitetsstandarden.

 

Handicaprådet har behandlet forslaget på deres møde d. 25. februar. Social- og Sundhedsudvalget forelægges Handicaprådets høringssvar på mødet.

Økonomi

Forslaget vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser og ændrer ikke i serviceniveauet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslaget til kvalitetsstandard for madservice godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

  • Høringssvar, Ældrerådet
  • Kvalitetsstandard, madservice - endelig udgave