Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

22. Målopfølgning 2013 samt forslag til nye mål for 2015

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Målopfølgning 2013 samt forslag til nye mål for 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til mål/indsatsområder for 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område fremsendes til drøftelse i udvalget.

 

Samtidig fremsendes målopfølgninger for 2013 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2015 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på årsmålene og samtidig indlede drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.

 

Målopfølgning 2013:
Administrationen har foretaget opfølgning på målsætningerne for 2013 for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri samt Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.


Opfølgningerne, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.

 

Opfølgning på fællesmålet for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre og Serviceområde 19, Forebyggelse har ligeledes været forelagt Forebyggelsesudvalget den 27. januar 2014, hvor det er godkendt.

 

Målopfølgningerne for 2013 indgår i materialet til 1. budgetkonference, som afholdes den 7. og 8. april 2014.

 

Nye mål/indsatsområder for 2015:

I forhold til 2015 foreslår administrationen, at der for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri formuleres et mål vedrørende ny strategi for udsatte og misbrugere.


For Serviceområde 18, Sundhed og Ældre foreslås formuleret et mål vedrørende det nære sundhedsvæsen med fokus på effekten af nyt sygeplejeteam (akutteam).


Forslagene forelægges til videre drøftelse i udvalget.

 

Sagen vil blive dagsordensat igen på udvalgsmødet den 7. maj 2014, hvor der vil foreligge konkrete udkast til målformuleringer for de emner, det d.d. besluttes at arbejde videre med.

 

De endelige mål/indsatsområder for 2015 er en del af det samlede budgetforslag, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 18. juni 2014.

 

Supplerende i forhold til drøftelserne om nye mål er til orientering vedlagt målene for budget 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at målopfølgningerne for 2013 jfr. bilag godkendes.

 

at det besluttes, hvilke emner/temaer, der for 2015 skal formuleres konkrete mål omkring.

 

at sagen dagsordensættes igen på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 7. maj 2014, hvor udkast til mål/indsatsområder for 2015 jfr. beslutning ovenfor vil foreligge.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet, således at der formuleres konkrete mål for SO 13, Handicap og Psykiatri, vedrørende ny strategi for udsatte og misbrugere og for SO 18, Sundhed og Ældre, formuleres mål for det nære sundhedsvæsen med fokus på effekten af nyt sygeplejeteam.
 
Til mødet den 7. maj 2014 fremlægges endvidere udkast til fælles mål omkring samarbejdet / dialogen mellem det politiske niveau og de decentrale enheder.

Bilag

  • Målopfølgning fællesmål SO 13 og SO 19 2013
  • Målopfølgning fællesmål SO 13 og SO 18 2013
  • Målopfølgning SO 13 2013
  • Målopfølgning SO 18 2013.docx
  • Mål 2014 SOS - pdf