Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. april 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

29. Politiske årsmål 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Politiske årsmål 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for 2020 skal fagudvalgene aflevere budgetforslag 2020 senest den 7. juni 2019. Materialet skal indeholde måldokumenter, som beskriver indsatsområder og politiske årsmål. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter relevante temaer for målene for 2020.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets politiske årsmål 2020 er en del af det samlede budgetforslag 2020. Budgetforslaget vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 29. maj 2020.

 

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke politiske temaer der ses som de største udfordringer.

 

Med udgangspunkt i målene fra 2019 og perspektivnotaterne for 2020 kunne følgende være mulige måltemaer:

 

Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri:

 • Ambitioner for den nære psykiatri (mål 2019 og perspektivnotat 2020)
 • Ambitioner for handicapområdet (perspektivnotat 2020)
 • Frivilligområdet

 

Serviceområde 18: Sundhed og Ældre:

 • Rekruttering og fastholdelse (mål 2019 og perspektivnotat 2020)
 • Det nære sundhedsvæsen og sundhedsreformen (perspektivnotat 2020)
 • Sundhedshus - evt. fællesmål med serviceområde 19 (mål 2019)

 

Perspektivnotater for serviceområde 13 og 18 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at temaer for mål drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.

 

Administrationen udarbejder målbeskrivelser på følgende temaer:

 

Serviceområde 13 – Handicap og Psykiatri

 • Ambitioner for den nære psykiatri (mål 2019 og perspektivnotat 2020)
 • Ambitioner for handicapområdet (perspektivnotat 2020)
 • Frivilligområdet

 

Serviceområde 18 – Sundhed og Ældre

 • Rekruttering og fastholdelse (mål 2019 og perspektivnotat 2020)
 • Det nære sundhedsvæsen og sundhedsreformen (perspektivnotat 2020)
 • Sundhedshus - evt. fællesmål med serviceområde 19 (mål 2019)

 

Forslag til målbeskrivelser fremlægges til behandling i Social- og Sundhedsudvalget på møde den 28. maj 2019.

Bilag

 • Perspektivnotat B2020 SO13
 • Perspektivnotat B2020_SO18
 

30. Årlig revision af kvalitetsstandarder

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-19 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Årlig revision af kvalitetsstandarder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Nystrup Andersen og Elin Mogensen

Sagsresume

Administrationen fremsender hermed Herning Kommunes kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter serviceloven til første behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86, skal kommunalbestyrelsen hvert år revidere og godkende kvalitetsstandarderne.

 

Formålet med kvalitetsstandarderne er at oplyse borgerne om det aktuelle serviceniveau. Derudover indeholder kvalitetstandarderne en række praktiske oplysninger, der er nyttig viden for borgere, der modtager hjælpen.

 

Kvalitetsstandarder er derfor som udgangspunkt et borgerrettet dokument, der tydeliggør det politiske vedtagne serviceniveau. De benyttes også som arbejdsredskab for Visitationsenheden og leverandører af hjemmehjælp.

 

Kvalitetsstandarderne er således centrale i dialogen mellem politikere, borgere og fagpersoner.

 

Ved denne revision er der ikke ændringer af serviceniveauet på hjemmehjælpsområdet. Kvalitetsstandarderne er derfor ikke vedlagt som bilag, men beror på sagen. I bilaget ses en oversigt over kvalitetstandarderne.

 

For træning og afløsning/aflastning af pårørende efter serviceloven er der formuleret tre nye kvalitetsstandarder, der erstatter tidligere standarder. Serviceniveauet er uændret, men kvalitetsstandarderne er tilpasset Fælles Sprog 3, som er en ny dokumentationsmetode i Sundhed og Ældre:

 

·     §84 – Personalestøttet aktivitet og daghjem

·     §86, stk. 1 - Genoptræning

·     §86, stk. 2 - Vedligeholdelsestræning.

 

De tre kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag til sagen.

 

For den praktiske og personlige hjælp i plejeboliger er der ikke ændringer i kvalitetstandarden.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget førstebehandler og godkender forslag til revision af kvalitetsstandarderne
at Social- og Sundhedsudvalget sender forslagene til høring i Ældrerådet og Handicaprådet
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Oversigt over revision af §83 0g §86 kvalitetsstandarder - 2019
 • Kvalitetsstandard - § 84 - Daghjem - Personalestøttet aktivitet
 • Kvalitetsstandard - § 86 stk1 - Genoptræning
 • Kvalitetsstandard - § 86 stk 2 - Vedligeholdende træning
 

31. Evaluering af Osteoporose-skolen

Sagsnr.: 29.00.00-A00-2-16 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Evaluering af Osteoporose-skolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 17. august 2015 vedtog Forebyggelseudvalget en ny forebyggelseshandleplan, version 2.0. Forebyggelseshandleplanen indeholder otte tværgående projekter, som er udvalgt på baggrund af dialogmøder og drøftelser med de øvrige fagudvalg. Projektet vedrørende osteoporose var et af de i alt otte projekter, som indgik i forebyggelseshandleplanen.

 

Osteoporose-skolen startede op i begyndelsen af januar 2016. Der var en stor efterspørgsel på mere viden om osteoporose, og uventet mange ønskede at deltage på Osteoporose-skolen. Pr. 1. april 2016 var 62 borgere på venteliste til Osteoporose-skolen. Med det formål at nedbringe ventelisten bevilgede Forebyggelseudvalget på møde den 24. oktober 2016 midler til at afvikle yderligere fem forløb i foråret 2017.

 

Projektet er gennemført i perioden 1. september 2015 til den 31. marts 2019. I februar 2019 er der udarbejdet en samlet evaluering af projektet og Osteoporose-skolen.

 

Evalueringen blev præsenteret for Forebyggelsesudvalget på møde den 12. marts 2019. Den forelagte evaluering fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til beslutning om den videre drift af tilbuddet.

Sagsfremstilling

Projektet er gennemført i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget og Osteoporoseforeningen. I det følgende gives et resumé af evalueringen i forhold til de opstillede mål for projektet, som var tidlig opsporing af borgere med knogleskørhed og at afholde gruppeforløb med henblik på at lære deltagerne en knoglevenlig livsstil.

 

Hensigten med ovenstående er at forhindre eller forsinke forekomsten af knoglebrud blandt borgere, som har eller er i risiko for udvikling af osteoporose og dermed reducere de menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger som følge af knoglebrud.

 

Baggrund

Knogleskørhed også kaldet osteoporose er en sygdom, som rammer mange. En rapport udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2018 viser, at cirka 172.400 danskere er identificeret/diagnosticeret med osteoporose. Siden 2009 er der årligt registret cirka 17.000 nye tilfælde med osteoporose.

 

Samtidig vurderes det, at antallet af mennesker, der lever med osteoporose uden at vide det, udgør to til tre gange så mange svarende til op mod 500.000 borgere. Osteoporose giver ingen symptomer og opdages oftest først efter knoglebrud, som typisk sker i håndled, hofte eller ryg.

 

Osteoporose er en knoglesygdom, der skønnes at ramme hver 3. kvinde og hver 8. mand over 50 år. Årsagerne til osteoporose er blandt andet stigende alder, arvelige faktorer, livsstil- og miljømæssige faktorer samt langvarigt brug af binyrebarkhormon. 

 

Knoglevenlig livsstil kan være med til at forebygge knoglebrud som følge af knogleskørhed. Nationale og internationale anbefalinger for knoglesund livsstil omhandler indtag af calcium og D-vitamin, fysisk aktivitet/motion, rygestop, opnåelse af normal vægt, varierede madvaner, faldforebyggelse samt hensigtsmæssige bevægemønstre.

 

Osteoporose-skolen

Holdforløbet består af syv undervisningsgange over ti uger. Der er undervisning en gang ugentligt à to timer.

 

En ergoterapeut og en fysioterapeut er primære ansvarlige for at tilrettelægge og afvikle holdforløbene. Hver seance består af en teoretisk del og en fysisk træningsdel. Der undervises i følgende emner:

 • At leve med osteopororse v. Osteoporoseforeningen
 • Ergonomi og dagligdagsaktiviteter v. ergoterapeut
 • Medicin og kosttilskud v. farmaceut
 • Knoglevenlig kost v. diætist/kostfaglig medarbejder
 • Træningsformer v. fysioterapeut

 

Evaluering af indsatsen

I perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2018 har i alt 191 borgere deltaget på Osteoporose-skolen. Deltagerne på Osteoporose-skolen er primært 65+ årige, som udgør 64 % af alle deltagere. Andelen af kvinder udgør i alt 91 % og andelen af mænd 9 %. Deltagergruppens sammensætning afspejler i store træk det forhold, at forekomsten af osteoporose er størst blandt de 65+ årige og hyppigere blandt kvinder end blandt mænd. Mændene er dog underrepræsenteret på Osteoporose-skolen i forhold til det antal, der vurderes at leve med osteoporose i Herning Kommune.

 

Et af projektets mål var tidlig opsporing af borgere med knogleskørhed. En analyse af alders- og kønsfordelingen udarbejdet i slutningen af 2017 viste at andelen, som var 65+ år udgjorde 68 % af alle deltagere. Andelen af kvinder udgjorde 93 % og andelen af mænd 7 %.

 

I 2018 blev der derfor i samarbejdede med Osteoporoseforeningen igangsat PR fremstød og initiativer med fokus på risikofaktorerne for udvikling af osteoporose og osteoporose hos mænd. I 2018 ses en forskydning i retning af at flere yngre borgere, samt at antallet af mandlige deltagere var steget.

 

Et andet mål var at afholde gruppeforløb med henblik på at lære deltagerne en knoglevenlig livsstil, for hermed at forebygge sygdommens udvikling og komplikationer i form af fx knoglebrud.

 

I forhold til effekten af indsatsen og en knoglevenlig livsstil ses en positiv udvikling i forhold til andelen, som er fysisk aktive og andelen der spiser sundt. Endvidere er andelen, der ryger dagligt, faldet. I forhold til højrisikoforbrug af alkohol ses derimod en lille stigning.

 

En stor andel af deltagerne lykkes med at fastholde en høj grad af fysisk aktivitet og regelmæssig motion. Dette kan muligvis tilskrives det forhold, at der på flere hold er opstået et netværk blandt deltagerne, som fortsat mødes for at gå en tur, træne i motionscenter eller andet. 

  

I forhold til selvvurderet helbred ses ligeledes en positiv udvikling.  

 

Den store interesse for Osteoporose-skolen og deltagernes evaluering af forløbet viser, at der er behov for mere viden om knogleskørhed, og hvad man selv kan gøre for at mindske sygdommens udvikling og eventuelle komplikationer. Stort set alle har vurderet, at forløbet i høj grad eller i nogen grad var relevant og anvendeligt, og de føler sig motiverede og rustede til selv at fortsætte træningen efter afslutning af forløb. Andelen, som i høj grad vil anbefale forløbet til andre, udgør 78 %.

 

For at imødekomme den store efterspørgsel blandt borgerne men også at tilgodese borgernes forskellige behov og muligheder, er der i januar 2019 afholdt en temadag om knogleskørhed. Indholdet på dagen var således lig indholdet på Osteoporose-skolen dog uden den fysiske træningsdel.

 

I alt 25 borgere deltog på temadagen. De umiddelbare tilbagemeldinger på dagen var overvejende positive. Nogle gav udtryk for, at de foretrak denne form frem for et forløb over syv gange. Andre gav udtryk for, at det var svært at forholde sig til så megen information på en og samme dag. Det skal bemærkes, at denne model ikke giver mulighed for at understøtte deltagernes forandringsproces eller netværksdannelse, hvilket heller ikke er et behov eller et ønske hos alle.  

 

Konklusion og anbefalinger til fremtidig praksis

På baggrund af resultaterne i forhold til andelen blandt deltagerne, som har opnået en sundere og mere knoglevenlig livsstil samt andelen, der vurderer, at de har et godt helbred, antages det, at Osteoporose-skolen har bidraget til at forhindre eller forsinke forekomsten af knoglebrud blandt borgere i Herning Kommune, som har eller er i risiko for at udvikle osteoporose.

 

Det anbefales, at der fremover udbydes Osteoporose-skole to til tre gange årligt samt en temadag om knogleskørhed to gange årligt.

 

Evalueringen af Osteoporose-skolen viser, at ændringer i sundhedsvaner kan være svære at fastholde 12 måneder efter afslutning af forløb. Det anbefales derfor, at tidligere deltagere på Osteoporose-skolen også får mulighed for at deltage på temadagene om knogleskørhed. 

 

Knogleskørhed er en sygdom, som ofte først opdages i forbindelse med et knoglebrud. Sygdommens udvikling kan mindskes dels via en medicinsk behandling og dels via en knoglevenlig livsstil.

 

Der er derfor et stort forebyggelsespotentiale i forbindelse med tidlig opsporing af borgere, som har eller er i risiko for udvikling af osteoporose.

Økonomi

Ressourceforbrug i forbindelse med planlægning og afholdelse af Osteoporose-skolen

 

Osteoporose-skolen strækker sig over syv undervisningsgange over ti uger. Der er undervisning én gang ugentligt a´ to timer. Der planlægges med 12 deltagere pr. forløb.  

Aktivitet                                                                                                  

Timeforbrug

Udgift (kr.)

Holdansvarlige terapeuter – planlægning, afholdelse og opfølgning på Osteoporose-skolen inkl. transport 

50

11.500

Undervisning ved eksterne undervisere (farmaceut og kostvejleder/ diætist) + UV materiale

 

1.500

I alt pr. forløb 

 

13.000

 

Prisen for et holdforløb udgør i alt 13.000 kr. hvilket svarer til knap 1.100 kr. pr. deltager. Ved afvikling af to forløb årligt er prisen 26.000 kr. og ved afvikling af tre forløb årligt er prisen 39.000 kr.  

 

Ressourceforbrug i forbindelse med tidlig opsporing og rekruttering af deltagere til Osteoporose-skolen

 

I projektperioden er der i alt forbrugt ca. 45.000 kr. i forbindelse med tidlig opsporing og rekruttering af borgere, som har eller er i risiko for at udvikle osteoporose

Aktivitet                                                                                              

Timeforbrug

Udgift (kr.)

Udarbejdelse af pjecer, annoncer og artikler i Herning Folkeblad, Osteoporoseforeningens medlemsblad ”Knogleskør” samt opslag på Herning Kommunes hjemmeside, Facebook m.m. 

40

10.000

Undervisning af kolleger om osteoporose og risikofaktorer.

65

15.000

Deltagelse i events fx Åben hus dage på aktivitetscentrene i kommunen og Sundhedsdage på Herning Bibliotek.

90

20.000

I alt

 

45.000

 

 

Ressourceforbrug i forbindelse med afholdelse af temadag om osteoporose i januar 2019

 

Aktivitet

Timeforbrug

Udgift (kr.)

Holdansvarlige terapeuter – planlægning og afholdelse af temadag inkl. transport

20

4.600

Undervisning ved eksterne undervisere (farmaceut og kostvejleder/ diætist) + UV materiale

 

1.400

I alt

 

6.000

 

Prisen for en temadag udgør i alt ca. 6.000 kr., hvilket svarer til knap 250 kr. pr. deltager ved 25 deltagere. Ved afholdelse af to temadage årligt er prisen 12.000 kr.

 

Den samlede økonomi for en forsat osteoporose-skole udgør 32.000 kr. årligt ved 2 holdforløb og 1 temadag og 45.000 kr. årligt ved 3 holdforløb og 1 temadag. Udgiften kan afholdes indenfor rammen af Seriviceområde 18 - Sundhed og Ældre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at osteoporose-skolen sættes i drift med 2 - 3 holdforløb efter behov samt temadage.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Administrationen anmodes om at arbejde videre med en afklaring af, hvorvidt forløbene kan udlægges i regi af oplysningsforbundene.

Bilag

 • Evaluering af Osteoporose-skolen_feb_2019_NY
 

32. Orientering om undersøgelse af brandsikkerhed på plejehjem mm.

Sagsnr.: 02.00.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om undersøgelse af brandsikkerhed på plejehjem mm.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Transport-, Bygnings- og Boligministeren offentliggjorde den 1. februar 2019 de foreløbige resultater af ministeriets undersøgelse af brandsikkerheden i landets plejeboliger.

 

Undersøgelsen viser ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbredte problemer med at overholde kravene til brandsikkerheden i de kommunale plejeboliger i landets kommuner.

 

Undersøgelsen er opdelt i 2 runder. Første del har fokus på plejeboliger. Anden del har fokus på offentlige/private skoler, institutioner mv., og anden del er endnu ikke igangsat.

 

Herning Kommune har besvaret første del af undersøgelsen.

 

Den endelige afrapportering af undersøgelsens 1. del forventes at foreligge primo marts 2019.

 

Resultatet af den endelige afrapportering af undersøgelsens første del vil indgå i det endelige svar om den krævede brandsikkerhedsmæssige standard med frist den 15. april 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der henvises til KL's brev til borgmesteren den 8. februar 2019 vedlagt som bilag, hvoraf det i væsentlige hovedpunkter fremgår, at 

 

-

KL opfordrer kommunerne til at drøfte og forberede svar på, hvornår alle plejeboliger mv. i kommunen lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard.

Svaret er derudover en del af undersøgelsen og forventes afgivet inden den 15. april 2019.

 

-

KL pointerer, at undersøgelsen har været hastet igennem og været meget resursekrævende for kommunerne.

Derudover at kommunikationen med styrelsen og konsulenten har været vanskelig.

Desuden har opgavens omfang været meget vanskelig at afgrænse og fastlægge for kommunerne.

 

-

KL har taget kontakt til ministeriet med det sigte, at kommunerne kan komme i dialog med styrelsen og konsulenten, samt opfordret til, at anden del af undersøgelsen tilrettelægges bedre og mere hensigtsmæssigt.

KL har fået tilsagn fra ministeriet om, at den enkelte kommune kan få en konkret tilbagemelding.

 

Forvaltningen og Brand & Redning MidtVest kan oplyse, at undersøgelsens første del er besvaret, som en stikprøvekontrol på 25 % af plejeboliger geografisk fordelt i hele kommunen. Vi har endnu ikke fundet anledning til egentlige fejl i forhold til den fortolkning af lovgivningen og den praksis, der har været gældende ved byggetilladelsens udstedelse.

 

Forvaltningen afventer resultatet fra første del af undersøgelsen, og forbereder svar med frist den 15. april 2019.

 

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 11. marts 2019, pkt. 54:

at undersøgelsen og forvaltningens redegørelse tages til efterretning.Teknik- og Miljøudvalget, 11. marts 2019, pkt. 54:

Sagen taget til orientering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at undersøgelsen og forvaltningens redegørelse tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • TBBST Brandsikkerhedsundersøgelse 2019
 

33. "Et stærkere sundhedsvæsen - tættere på dig" - Sundhedsreform marts 2019

Sagsnr.: 29.00.00-G01-2-19 Sagsbehandler: Karin Locander  

"Et stærkere sundhedsvæsen - tættere på dig" - Sundhedsreform marts 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 26. marts 2019 aftale om en sundhedsreform - "Et stærkere sundhedsvæsen - tættere på dig".

 

Administrationen vil på mødet orientere om indholdet i aftalen.

Sagsfremstilling

Aftalen indeholder følgende overskrifter

 • Styrkede patientrettigheder
 • En styrket psykiatri
 • Flere hænder
 • Forbedringer for patienterne i et nationalt sundhedsvæsen
 • Nærhed og sammenhæng
 • Den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet
 • De øvrige opgaver under Sundhed
 • Finansiering
 • Overgang til en ny struktur

 

Aftalen i sin helhed kan læses her http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2019/Marts/Reformaftale-fremtidssikrer-danskernes-sundhedsvaesen.aspx

 

Administrationen vil på mødet orientere om de væsentligste elementer i aftalen herunder delaftalen for det specialiserede socialområde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

34. Evaluering af Social- og Sundhedsudvalgets studietur - marts 2019.

Sagsnr.: 54.34.06-A00-1-18 Sagsbehandler: Karin Locander  

Evaluering af Social- og Sundhedsudvalgets studietur - marts 2019.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har den 20. - 22. marts 2019 gennemført studietur til København, Malmø og Lund med fokus på sundhedshuse.

 

Sagen fremlægges med henblik på evaluering af studieturen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets studietur startede onsdag den 20. marts 2019 i København med politisk møde på Christiansborg om sundhedsreformen samt et besøg på Københavns Kommunes kræftrehabiliteringscenter.

 

Den 21. og 22. marts 2019 var dagsordensat besøg i Malmø og Lund blandt andet med fokus på den svenske organisering af sundhedsindsatsen med besøg på Värdcentralen samt orientering om den primære sundhedsindsats i hjemmet med henblik på at forebygge hospitalsindlæggelser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at studieturen 20. - 22. marts 2019 evalueres.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet og evalueret.

 

35. Oplæg til budgetkonferencen 8. april 2019.

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Oplæg til budgetkonferencen 8. april 2019.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Præsentation til budgetkonferencen drøftes.

Sagsfremstilling

Administrationen vil på mødet orientere om Social- og Sundhedsudvalgets temaer på Byrådets budgetkonference den 8. april 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

36. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der blev orienteret fra møde i bestyrelsen for Bo- og Aktivitetscenter Bytoften den 25. marts 2019.

 

37. Aftalesag

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Aftalesag

 

38. Personsag

Sagsnr.: 27.00.00-G01-32-19 Sagsbehandler: Hans Grarup  

Personsag