Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. april 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

31. Evaluering af Osteoporose-skolen

Sagsnr.: 29.00.00-A00-2-16 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Evaluering af Osteoporose-skolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 17. august 2015 vedtog Forebyggelseudvalget en ny forebyggelseshandleplan, version 2.0. Forebyggelseshandleplanen indeholder otte tværgående projekter, som er udvalgt på baggrund af dialogmøder og drøftelser med de øvrige fagudvalg. Projektet vedrørende osteoporose var et af de i alt otte projekter, som indgik i forebyggelseshandleplanen.

 

Osteoporose-skolen startede op i begyndelsen af januar 2016. Der var en stor efterspørgsel på mere viden om osteoporose, og uventet mange ønskede at deltage på Osteoporose-skolen. Pr. 1. april 2016 var 62 borgere på venteliste til Osteoporose-skolen. Med det formål at nedbringe ventelisten bevilgede Forebyggelseudvalget på møde den 24. oktober 2016 midler til at afvikle yderligere fem forløb i foråret 2017.

 

Projektet er gennemført i perioden 1. september 2015 til den 31. marts 2019. I februar 2019 er der udarbejdet en samlet evaluering af projektet og Osteoporose-skolen.

 

Evalueringen blev præsenteret for Forebyggelsesudvalget på møde den 12. marts 2019. Den forelagte evaluering fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til beslutning om den videre drift af tilbuddet.

Sagsfremstilling

Projektet er gennemført i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget og Osteoporoseforeningen. I det følgende gives et resumé af evalueringen i forhold til de opstillede mål for projektet, som var tidlig opsporing af borgere med knogleskørhed og at afholde gruppeforløb med henblik på at lære deltagerne en knoglevenlig livsstil.

 

Hensigten med ovenstående er at forhindre eller forsinke forekomsten af knoglebrud blandt borgere, som har eller er i risiko for udvikling af osteoporose og dermed reducere de menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger som følge af knoglebrud.

 

Baggrund

Knogleskørhed også kaldet osteoporose er en sygdom, som rammer mange. En rapport udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2018 viser, at cirka 172.400 danskere er identificeret/diagnosticeret med osteoporose. Siden 2009 er der årligt registret cirka 17.000 nye tilfælde med osteoporose.

 

Samtidig vurderes det, at antallet af mennesker, der lever med osteoporose uden at vide det, udgør to til tre gange så mange svarende til op mod 500.000 borgere. Osteoporose giver ingen symptomer og opdages oftest først efter knoglebrud, som typisk sker i håndled, hofte eller ryg.

 

Osteoporose er en knoglesygdom, der skønnes at ramme hver 3. kvinde og hver 8. mand over 50 år. Årsagerne til osteoporose er blandt andet stigende alder, arvelige faktorer, livsstil- og miljømæssige faktorer samt langvarigt brug af binyrebarkhormon. 

 

Knoglevenlig livsstil kan være med til at forebygge knoglebrud som følge af knogleskørhed. Nationale og internationale anbefalinger for knoglesund livsstil omhandler indtag af calcium og D-vitamin, fysisk aktivitet/motion, rygestop, opnåelse af normal vægt, varierede madvaner, faldforebyggelse samt hensigtsmæssige bevægemønstre.

 

Osteoporose-skolen

Holdforløbet består af syv undervisningsgange over ti uger. Der er undervisning en gang ugentligt à to timer.

 

En ergoterapeut og en fysioterapeut er primære ansvarlige for at tilrettelægge og afvikle holdforløbene. Hver seance består af en teoretisk del og en fysisk træningsdel. Der undervises i følgende emner:

  • At leve med osteopororse v. Osteoporoseforeningen
  • Ergonomi og dagligdagsaktiviteter v. ergoterapeut
  • Medicin og kosttilskud v. farmaceut
  • Knoglevenlig kost v. diætist/kostfaglig medarbejder
  • Træningsformer v. fysioterapeut

 

Evaluering af indsatsen

I perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2018 har i alt 191 borgere deltaget på Osteoporose-skolen. Deltagerne på Osteoporose-skolen er primært 65+ årige, som udgør 64 % af alle deltagere. Andelen af kvinder udgør i alt 91 % og andelen af mænd 9 %. Deltagergruppens sammensætning afspejler i store træk det forhold, at forekomsten af osteoporose er størst blandt de 65+ årige og hyppigere blandt kvinder end blandt mænd. Mændene er dog underrepræsenteret på Osteoporose-skolen i forhold til det antal, der vurderes at leve med osteoporose i Herning Kommune.

 

Et af projektets mål var tidlig opsporing af borgere med knogleskørhed. En analyse af alders- og kønsfordelingen udarbejdet i slutningen af 2017 viste at andelen, som var 65+ år udgjorde 68 % af alle deltagere. Andelen af kvinder udgjorde 93 % og andelen af mænd 7 %.

 

I 2018 blev der derfor i samarbejdede med Osteoporoseforeningen igangsat PR fremstød og initiativer med fokus på risikofaktorerne for udvikling af osteoporose og osteoporose hos mænd. I 2018 ses en forskydning i retning af at flere yngre borgere, samt at antallet af mandlige deltagere var steget.

 

Et andet mål var at afholde gruppeforløb med henblik på at lære deltagerne en knoglevenlig livsstil, for hermed at forebygge sygdommens udvikling og komplikationer i form af fx knoglebrud.

 

I forhold til effekten af indsatsen og en knoglevenlig livsstil ses en positiv udvikling i forhold til andelen, som er fysisk aktive og andelen der spiser sundt. Endvidere er andelen, der ryger dagligt, faldet. I forhold til højrisikoforbrug af alkohol ses derimod en lille stigning.

 

En stor andel af deltagerne lykkes med at fastholde en høj grad af fysisk aktivitet og regelmæssig motion. Dette kan muligvis tilskrives det forhold, at der på flere hold er opstået et netværk blandt deltagerne, som fortsat mødes for at gå en tur, træne i motionscenter eller andet. 

  

I forhold til selvvurderet helbred ses ligeledes en positiv udvikling.  

 

Den store interesse for Osteoporose-skolen og deltagernes evaluering af forløbet viser, at der er behov for mere viden om knogleskørhed, og hvad man selv kan gøre for at mindske sygdommens udvikling og eventuelle komplikationer. Stort set alle har vurderet, at forløbet i høj grad eller i nogen grad var relevant og anvendeligt, og de føler sig motiverede og rustede til selv at fortsætte træningen efter afslutning af forløb. Andelen, som i høj grad vil anbefale forløbet til andre, udgør 78 %.

 

For at imødekomme den store efterspørgsel blandt borgerne men også at tilgodese borgernes forskellige behov og muligheder, er der i januar 2019 afholdt en temadag om knogleskørhed. Indholdet på dagen var således lig indholdet på Osteoporose-skolen dog uden den fysiske træningsdel.

 

I alt 25 borgere deltog på temadagen. De umiddelbare tilbagemeldinger på dagen var overvejende positive. Nogle gav udtryk for, at de foretrak denne form frem for et forløb over syv gange. Andre gav udtryk for, at det var svært at forholde sig til så megen information på en og samme dag. Det skal bemærkes, at denne model ikke giver mulighed for at understøtte deltagernes forandringsproces eller netværksdannelse, hvilket heller ikke er et behov eller et ønske hos alle.  

 

Konklusion og anbefalinger til fremtidig praksis

På baggrund af resultaterne i forhold til andelen blandt deltagerne, som har opnået en sundere og mere knoglevenlig livsstil samt andelen, der vurderer, at de har et godt helbred, antages det, at Osteoporose-skolen har bidraget til at forhindre eller forsinke forekomsten af knoglebrud blandt borgere i Herning Kommune, som har eller er i risiko for at udvikle osteoporose.

 

Det anbefales, at der fremover udbydes Osteoporose-skole to til tre gange årligt samt en temadag om knogleskørhed to gange årligt.

 

Evalueringen af Osteoporose-skolen viser, at ændringer i sundhedsvaner kan være svære at fastholde 12 måneder efter afslutning af forløb. Det anbefales derfor, at tidligere deltagere på Osteoporose-skolen også får mulighed for at deltage på temadagene om knogleskørhed. 

 

Knogleskørhed er en sygdom, som ofte først opdages i forbindelse med et knoglebrud. Sygdommens udvikling kan mindskes dels via en medicinsk behandling og dels via en knoglevenlig livsstil.

 

Der er derfor et stort forebyggelsespotentiale i forbindelse med tidlig opsporing af borgere, som har eller er i risiko for udvikling af osteoporose.

Økonomi

Ressourceforbrug i forbindelse med planlægning og afholdelse af Osteoporose-skolen

 

Osteoporose-skolen strækker sig over syv undervisningsgange over ti uger. Der er undervisning én gang ugentligt a´ to timer. Der planlægges med 12 deltagere pr. forløb.  

Aktivitet                                                                                                  

Timeforbrug

Udgift (kr.)

Holdansvarlige terapeuter – planlægning, afholdelse og opfølgning på Osteoporose-skolen inkl. transport 

50

11.500

Undervisning ved eksterne undervisere (farmaceut og kostvejleder/ diætist) + UV materiale

 

1.500

I alt pr. forløb 

 

13.000

 

Prisen for et holdforløb udgør i alt 13.000 kr. hvilket svarer til knap 1.100 kr. pr. deltager. Ved afvikling af to forløb årligt er prisen 26.000 kr. og ved afvikling af tre forløb årligt er prisen 39.000 kr.  

 

Ressourceforbrug i forbindelse med tidlig opsporing og rekruttering af deltagere til Osteoporose-skolen

 

I projektperioden er der i alt forbrugt ca. 45.000 kr. i forbindelse med tidlig opsporing og rekruttering af borgere, som har eller er i risiko for at udvikle osteoporose

Aktivitet                                                                                              

Timeforbrug

Udgift (kr.)

Udarbejdelse af pjecer, annoncer og artikler i Herning Folkeblad, Osteoporoseforeningens medlemsblad ”Knogleskør” samt opslag på Herning Kommunes hjemmeside, Facebook m.m. 

40

10.000

Undervisning af kolleger om osteoporose og risikofaktorer.

65

15.000

Deltagelse i events fx Åben hus dage på aktivitetscentrene i kommunen og Sundhedsdage på Herning Bibliotek.

90

20.000

I alt

 

45.000

 

 

Ressourceforbrug i forbindelse med afholdelse af temadag om osteoporose i januar 2019

 

Aktivitet

Timeforbrug

Udgift (kr.)

Holdansvarlige terapeuter – planlægning og afholdelse af temadag inkl. transport

20

4.600

Undervisning ved eksterne undervisere (farmaceut og kostvejleder/ diætist) + UV materiale

 

1.400

I alt

 

6.000

 

Prisen for en temadag udgør i alt ca. 6.000 kr., hvilket svarer til knap 250 kr. pr. deltager ved 25 deltagere. Ved afholdelse af to temadage årligt er prisen 12.000 kr.

 

Den samlede økonomi for en forsat osteoporose-skole udgør 32.000 kr. årligt ved 2 holdforløb og 1 temadag og 45.000 kr. årligt ved 3 holdforløb og 1 temadag. Udgiften kan afholdes indenfor rammen af Seriviceområde 18 - Sundhed og Ældre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at osteoporose-skolen sættes i drift med 2 - 3 holdforløb efter behov samt temadage.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Administrationen anmodes om at arbejde videre med en afklaring af, hvorvidt forløbene kan udlægges i regi af oplysningsforbundene.

Bilag

  • Evaluering af Osteoporose-skolen_feb_2019_NY