Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. april 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

32. Orientering om undersøgelse af brandsikkerhed på plejehjem mm.

Sagsnr.: 02.00.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om undersøgelse af brandsikkerhed på plejehjem mm.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Transport-, Bygnings- og Boligministeren offentliggjorde den 1. februar 2019 de foreløbige resultater af ministeriets undersøgelse af brandsikkerheden i landets plejeboliger.

 

Undersøgelsen viser ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbredte problemer med at overholde kravene til brandsikkerheden i de kommunale plejeboliger i landets kommuner.

 

Undersøgelsen er opdelt i 2 runder. Første del har fokus på plejeboliger. Anden del har fokus på offentlige/private skoler, institutioner mv., og anden del er endnu ikke igangsat.

 

Herning Kommune har besvaret første del af undersøgelsen.

 

Den endelige afrapportering af undersøgelsens 1. del forventes at foreligge primo marts 2019.

 

Resultatet af den endelige afrapportering af undersøgelsens første del vil indgå i det endelige svar om den krævede brandsikkerhedsmæssige standard med frist den 15. april 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der henvises til KL's brev til borgmesteren den 8. februar 2019 vedlagt som bilag, hvoraf det i væsentlige hovedpunkter fremgår, at 

 

-

KL opfordrer kommunerne til at drøfte og forberede svar på, hvornår alle plejeboliger mv. i kommunen lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard.

Svaret er derudover en del af undersøgelsen og forventes afgivet inden den 15. april 2019.

 

-

KL pointerer, at undersøgelsen har været hastet igennem og været meget resursekrævende for kommunerne.

Derudover at kommunikationen med styrelsen og konsulenten har været vanskelig.

Desuden har opgavens omfang været meget vanskelig at afgrænse og fastlægge for kommunerne.

 

-

KL har taget kontakt til ministeriet med det sigte, at kommunerne kan komme i dialog med styrelsen og konsulenten, samt opfordret til, at anden del af undersøgelsen tilrettelægges bedre og mere hensigtsmæssigt.

KL har fået tilsagn fra ministeriet om, at den enkelte kommune kan få en konkret tilbagemelding.

 

Forvaltningen og Brand & Redning MidtVest kan oplyse, at undersøgelsens første del er besvaret, som en stikprøvekontrol på 25 % af plejeboliger geografisk fordelt i hele kommunen. Vi har endnu ikke fundet anledning til egentlige fejl i forhold til den fortolkning af lovgivningen og den praksis, der har været gældende ved byggetilladelsens udstedelse.

 

Forvaltningen afventer resultatet fra første del af undersøgelsen, og forbereder svar med frist den 15. april 2019.

 

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 11. marts 2019, pkt. 54:

at undersøgelsen og forvaltningens redegørelse tages til efterretning.Teknik- og Miljøudvalget, 11. marts 2019, pkt. 54:

Sagen taget til orientering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at undersøgelsen og forvaltningens redegørelse tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • TBBST Brandsikkerhedsundersøgelse 2019