Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. april 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

30. Årlig revision af kvalitetsstandarder

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-19 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Årlig revision af kvalitetsstandarder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Nystrup Andersen og Elin Mogensen

Sagsresume

Administrationen fremsender hermed Herning Kommunes kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter serviceloven til første behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86, skal kommunalbestyrelsen hvert år revidere og godkende kvalitetsstandarderne.

 

Formålet med kvalitetsstandarderne er at oplyse borgerne om det aktuelle serviceniveau. Derudover indeholder kvalitetstandarderne en række praktiske oplysninger, der er nyttig viden for borgere, der modtager hjælpen.

 

Kvalitetsstandarder er derfor som udgangspunkt et borgerrettet dokument, der tydeliggør det politiske vedtagne serviceniveau. De benyttes også som arbejdsredskab for Visitationsenheden og leverandører af hjemmehjælp.

 

Kvalitetsstandarderne er således centrale i dialogen mellem politikere, borgere og fagpersoner.

 

Ved denne revision er der ikke ændringer af serviceniveauet på hjemmehjælpsområdet. Kvalitetsstandarderne er derfor ikke vedlagt som bilag, men beror på sagen. I bilaget ses en oversigt over kvalitetstandarderne.

 

For træning og afløsning/aflastning af pårørende efter serviceloven er der formuleret tre nye kvalitetsstandarder, der erstatter tidligere standarder. Serviceniveauet er uændret, men kvalitetsstandarderne er tilpasset Fælles Sprog 3, som er en ny dokumentationsmetode i Sundhed og Ældre:

 

·     §84 – Personalestøttet aktivitet og daghjem

·     §86, stk. 1 - Genoptræning

·     §86, stk. 2 - Vedligeholdelsestræning.

 

De tre kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag til sagen.

 

For den praktiske og personlige hjælp i plejeboliger er der ikke ændringer i kvalitetstandarden.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget førstebehandler og godkender forslag til revision af kvalitetsstandarderne
at Social- og Sundhedsudvalget sender forslagene til høring i Ældrerådet og Handicaprådet
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Oversigt over revision af §83 0g §86 kvalitetsstandarder - 2019
  • Kvalitetsstandard - § 84 - Daghjem - Personalestøttet aktivitet
  • Kvalitetsstandard - § 86 stk1 - Genoptræning
  • Kvalitetsstandard - § 86 stk 2 - Vedligeholdende træning