Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

16. Socialstyrelsens centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Sagsnr.: 27.06.08-A00-2-15 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Socialstyrelsens centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Den nationale koordinationsstruktur forankret i Socialstyrelsen skal sikre, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Dette sker blandt andet ved, at Socialstyrelsen laver centrale udmeldinger.

 

Til behandling i Udviklingsstrategi 2016 udmeldte Socialstyrelsen pr. 1. november 2014 to centrale udmeldinger:

- Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

- Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

 

DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) har lavet afrapporteringerne på baggrund af kommunernes indberetninger.

 

KKR har 20. november 2015 godkendt afrapporteringen og indstiller den til godkendelse i kommunerne og i Regionen. Afrapporteringen forelægges hermed Social- og Sundhedsudvalgets til godkendelse. Afrapporteringen i forhold til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse behandles i regi af Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Evalueringen af kommunalreformen pegede på en bekymring for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde og inden for den meste specialiserede specialundervisning. Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen.

 

Som led i den nationale koordinationsstruktur kan Socialstyrelsen komme med centrale udmeldinger, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering.

 

Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde skal kommunalbestyrelserne i forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien behandle Socialstyrelsens eventuelle udmelding af målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner.

 

Formålet med udmeldingen er at sikre koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud i forhold til målgruppen. Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunerne om de højt specialiserede indsatser og tilbud. Socialstyrelsens indgang til dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde.

 

Til behandling i Udviklingsstrategi 2016 udmeldte Socialstyrelsen pr. 1. november 2014 to centrale udmeldinger (en overgangsordning blev indarbejdet i bekendtgørelsen ved de to første centrale udmeldinger pr. 1. november 2014, så de først skal endelig afrapporteres pr. 1. marts 2016 - efter Udviklingsstrategi 2016 er godkendt):

-      Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

-      Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

 

DASSOS har udarbejdet afrapporteringen vedrørende voksne med kompleks erhvervet hjerneskade på baggrund af indberetninger fra de midtjyske kommuner, herunder sparring med en faglig følgegruppe.

 

Af afrapporteringen fremgår, at antallet af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade med behov for en højt specialiseret indsats og/eller tilbud er opgjort til i alt 134 borgere i de midtjyske kommuner. Målgruppen er opgjort som antallet af voksne borgere med kompleks erhvervet hjerneskade, som de midtjyske kommuner har været handlekommune for i 2014, og som på et tidspunkt i løbet af året har modtaget højt specialiseret rehabilitering. Det er vigtigt at understrege, at målgruppestørrelsen er et skøn, som er behæftet med en vis usikkerhed, blandt andet fordi kommunerne ikke registrerer borgere ud fra diagnose eller funktionsnedsættelse.

 

Ligeledes fremgår det, at de midtjyske kommuner i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og det samlede udbud heraf – ikke mindst understøttet med kommunernes anvendelse af matrikelløse indsatser.

 

De midtjyske kommuner er enige om, at der imidlertid også findes en række opmærksomhedspunkter i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede tilbud til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Et af disse opmærksomhedspunkter er manglen på en fælles national forståelse af det højt specialiserede område. Et andet opmærksomhedspunkt er – jf. brugen af den matrikelløse rehabilitering – de vanskeligheder, som er forbundet med at overføre læring fra ét sted til et andet, når borgeren ikke længere har brug for et døgndækket tilbud.

 

I forlængelse af ovenstående peger de midtjyske kommuner i drøftelsen af tilrettelæggelse og koordinering på, at udviklingen af højt specialiserede matrikelbundne tilbud skal gå hånd i hånd med den faglige udvikling af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser, som – af hensyn til borgerens mestring af hverdagslivet – tilbydes med udgangspunkt i borgerens eget hjem.

 

DASSOS behandlede og godkendte afrapporteringen på møde den 10. november 2015. KKR behandlede og godkendte afrapporteringen politisk den 20. november 2015 og indstiller til godkendelse i kommuner og Region. Frist for endelig afrapportering til Socialstyrelsen er den 1. marts 2016.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender afrapporteringen i forhold til den centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Følgebrev, Afrapportering for to centrale udmeldinger 2015.pdf
  • Afrapportering Den Centrale Udmelding - kompleks erhvervet hjerneskade 101115