Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

10. Værdighedspolitik for ældreplejen

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Værdighedspolitik for ældreplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I finansloven for 2016 er det besluttet, at kommunerne skal vedtage en politik for en værdig ældrepleje. Politikken skal vedtages første gang i løbet af første halvår af 2016. Herefter skal der i løbet af det første år i hver valgperiode udarbejdes en ny værdighedspolitik gældende for de følgende fire år.

 

For at sikre udmøntningen af værdighedspolitikken er der afsat 1 mia. kr. på landsplan til indsatser i kommunerne. Herning Kommunes andel er i 2016 14,760 mio. kr., som tildeles kommunen fra januar 2016. Prioriteringen af disse midler behandles i anden sag på nærværende dagsorden.

 

Her fremlægges udkast til en værdighedspolitik for Herning Kommunes ældrepleje.

 

Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken skal ifølge finanslovsaftalen forholde sig til en række områder, herunder som minimum livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, mad og en værdig død. Værdighedspolitikken skal tydeliggøre for ældre og deres pårørende, hvad der prioriteres og kan forventes i Herning Kommune.

 

I aftaleteksten står, at der i udarbejdelsen af værdighedspolitikken skal sikres inddragelse af fx Ældreråd, pårørende, medarbejdere og evt. øvrige relevante parter. For at sikre inddragelse af alle relevante parter har der været afholdt først en workshop med deltagelse af alle nærlederne i Sundhed og Ældre og efterfølgende en workshop for sektor-MED på Sundhed og Ældres område. Fra Handicap og Psykiatris sektor-MED deltog formandsskabet i denne seance.

 

På Ældrerådets møde den 13. januar 2016 deltog en repræsentant fra administrationen for at indhente rådets input til værdighedspolitikken.

 

Den 27. januar 2016 afholdtes et åbent dialogmøde for alle borgere i Herning Kommune med henblik på at få input til politikken.

 

Input fra alle de nævnte arrangementer er benyttet i udarbejdelsen af udkastet til værdighedspolitikken.

 

Udkast til værdighedspolitik eftersendes.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at værdighedspolitikken førstebehandles,
at værdighedspolitikken sendes til høring i Ældrerådet og MED-systemet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anne Christmann Ramsgaard deltog i sagens behandling.

 

Udkastet tilrettes efter de faldne bemærkninger.

 

Godkendt som indstillet således at udkastet endvidere sendes i høring i Handicaprådet.

Bilag

  • Værdighedspolitik