Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

15. Projektmidler fra Forebyggelsesfonden - Lind Plejecenter

Sagsnr.: 27.00.00-Ø39-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Projektmidler fra Forebyggelsesfonden - Lind Plejecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Maria Laibach Christiansen

Sagsresume

Lind Plejecenter har fået tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse om midler til gennemførelse af to forebyggelsespakker - henholdsvis "Kollegial sparring" og "De tre mest ressourcekrævende borgere".

Sagsfremstilling

Lind Plejecenter har fået tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse om 343.315 kr. til at gennemføre forebyggelsespakken "Kollegial Sparring" og 224.447 kr. til at gennemføre forebyggelsespakken "De tre mest ressourcekrævende borgere".

 

Kollegial sparring

Formålet med forebyggelsespakken "Kollegial sparring" er at styrke medarbejdernes samarbejde med borgerne og deres familier ved at medarbejderne lærer metoder til kollegial sparring omkring situationer, de har oplevet som værende vanskelige at håndtere.

 

Metoderne omfatter oplæring i forskellige strukturerede spørgeteknikker, der kan hjælpe til refleksion hos den enkelte medarbejder og føre til overvejelser omkring alternative muligheder for handling. Metoden bygger på en anerkendende tilgang med konstruktiv feedback og ideer til nye måder at agere på overfor borgerne og deres pårørende.

 

Projektet igangsættes og afsluttes i foråret 2016.

 

De tre mest ressourcekrævende borgere

Formålet med forebyggelsespakken "De tre mest ressourcekrævende borgere" er at hjælpe medarbejderne med at udvikle og afprøve nye måder til at løse opgaverne med de tre mest ressourcekrævende borgere ved at give medarbejderne en brugbar metode til at undersøge og analysere opgaverne.

 

Målet med forløbet er at forbedre medarbejderne ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø og øge arbejdsglæden ved at forbedre medarbejdernes kommunikation og samarbejde med ressourcekrævende borgere.

 

Metoden indebærer oplæring i et struktureret kollegialt dialogværktøj.

 

Projektet er i gangsat i november 2015 og forventes afsluttet i løbet af foråret 2016.

 

 

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fondens overordnede mål er at forebygge nedslidning og at fastholde folk på arbejdsmarkedet. Fonden skal sikre et tættere samspil mellem forebyggelse og fastholdelse. Fonden ligger under Beskæftigelsesministeriet, og fondens sekretariatsbetjening varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning,

 

at der meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til i alt 567.762 kr. i 2016 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.