Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

11. Udmøntning af midler fra finansloven til ældreområdet

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Udmøntning af midler fra finansloven til ældreområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016.

 

De afsatte midler fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsniveauet på ældreområdet. Herning Kommunes andel udgør 14,76 mio. kr.

Sagsfremstilling

For at få del i midlerne skal kommunalbestyrelsen udarbejde en værdighedspolitik og en redegørelse for anvendelse af midlerne.

  

Redegørelsen for anvendelsen af midlerne for 2016 skal senest være offentliggjort den 1. juli 2016 i forbindelse med vedtagelsen af værdighedspolitikken. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med henblik på at skabe åbenhed om anvendelsen af de nye midler, der afsættes til at understøtte kommunens værdighedspolitik. Redegørelsen skal endvidere indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på at starte udbetalingen af midler, når den foreligger senest den 1. juli 2016. Midlerne for 2016 udmøntes løbende, når Sundheds- og Ældreministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august 2016.

 

Administrationen forelægger en række forslag under følgende overskrifter:

  • Plejecentre
  • Øvrige
  • Engangsinvesteringer

 

Katalog med de enkelte forslag er vedlagt som bilag. Forslagene udvider serviceniveauet i Sundhed og Ældre med særligt fokus på de svageste ældre, som primært er tilknyttet plejecentrene.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af kataloget er der sket inddragelse af både MED-systemet i Sundhed og Ældre samt formandsskabet i Handicap og Psykiatris MED-udvalg, nærledere i Sundhed og Ældre samt Ældrerådet.

 

Der ønskes blandt de fremsatte forslag en prioritering af, hvilke tiltag, der skal indgå i Herning Kommunes redegørelse for anvendelsen af midlerne.

 

Opmærksomheden henledes på, at forslag med løbende drift tidligst vil kunne igangsættes omkring 1. juni 2016, hvormed udgiften hertil vil lavere i 2016 end i 2017 og frem. Helårsvirkningen af prioriterede forslag (varige driftsforhøjelser) kan således ikke overstige 14,76 mio. kr., hvis den fulde udgift skal kunne dækkes fremadrettet.

 

Økonomien i de enkelte forslag for henholdsvis 2016 og fremadrettet fremgår af bilagsmaterialet.

 

Anne Christmann Ramsgaard deltager under behandling af punktet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der prioriteres forslag fra kataloget til en samlet sum af 14,76 mio. kr. i 2016, således at helårsudgiften i 2017 ikke overstiger samme beløb,
at sagen sendes i høring i Ældreråd og SektorMED for Sundhed og Ældre.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget prioriterer følgende forslag:

 

18-1

18-2a

18-4

18-5 således at beløbet i 2017 og 2018 hæves til 2,2 mio. kr.

18-6 således at beløbene ændres til 3 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017.

18-7b således at beløbene ændres til 1,4 mio. kr. i 2016, 0,573 mio. kr. i 2017 og 0,303 i 2018.

18-8

 

Som engangsanskaffelser i 2016 prioriterer udvalget følgende forslag:

 

18-9

18-10

18-13

18-14

 

Endvidere afsættes engangsbeløb på 2,490 mio. kr. til yderligere engangsinvesteringer i velfærdsteknologi, mad mv.

Bilag

  • mulighedskatalog