Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

13. Analyse af hjælpemiddelområdet

Sagsnr.: 27.60.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Analyse af hjælpemiddelområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

I forbindelse med mulighedskataloget til budget 2015-2018 vedtog Social- og Sundhedsudvalget, at hjælpemiddelområdet skulle undersøges nærmere, og at der skulle udarbejdes en strategi for hjælpemiddelområdet. Strategiarbejdet skal bl.a. ses i sammenhæng med Herning Kommunes bølgeplan for konkurrenceudsættelse.

 

Efterfølgende besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 6. maj 2015 i forbindelse med forårsopfølgningen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, at der skulle iværksættes en analyse af hjælpemiddelområdet som forberedelse til konkurrenceudsættelse. Analysen skulle præsentere en løsning for området, som medfører en budgetreduktion på 3 %.

 

På denne baggrund er der udarbejdet en analyse af hjælpemiddelområdet til forberedelse af konkurrenceudsættelse af området.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en analyse af hjælpemiddelområdet med det formål at forberede området til konkurrenceudsættelse. Baggrunden er et generelt ønske om at sikre, at egen organisation fungerer effektivt og er konkurrencedygtig.

 

Selve analysen er baseret på budget- og regnskabsdata og sammenligningstal fra andre kommuner og har omfattet de tre delområder under hjælpemiddelområdet:

  • Hjælpemidler
  • Hjælpemiddeldepot og
  • Hjælpemiddelenheden

 

På hvert område er de enkelte udgiftsområder gennemgået for eventuelle besparelsespotentialer. Herudover er der foretaget en vurdering af praksis for bevilling af hjælpemidler.

Nøgletal indikerer, at Herning Kommunes udgifter til drift af hjælpemiddeldepot ligger lavt sammenlignet med nøgletalskommunerne. Dette gælder både kommuner, der varetager driften selv, og kommuner, som har udliciteret opgaven. Samtidig viser nøgletallene, at Herning Kommunes udgiftsniveau til indkøb af hjælpemidler ligger på niveau eller under gennemsnittet af nøgletalskommunerne.

 

Afslutningsvis er der foretaget en vurdering af, hvilke konsekvenser en 3 % budgetreduktion vil have dels på det enkelte område, dels på øvrige områder i Herning Kommune samt en vurdering af mulighederne for konkurrenceudsættelse af de enkelte områder:

 

Med hensyn til en 3 % budgetreduktion vurderes det:

  • Indkøb af hjælpemidler vil skulle reduceres med 1,1 mio. kr. Hvis beløbet skal hentes, kan det være ved reduktion af priserne eller mængderne af indkøbte hjælpemidler. Reduktion i priserne vil forudsætte, at der kan opnås endnu bedre udbud end i dag. Reduktion i mængder kan være vanskeligt, da Herning Kommune pt. ikke vurderes at ligge over det lovgivningsmæssige niveau for bevilling af hjælpemidler.
  • Budgettet for Hjælpemiddelenheden vil skulle reduceres med 0,266 mio. kr. Reduktionen vil skulle ske på personalesiden. Reduktionen kan bl.a. få betydning for overholdelse af fastlagte tidsfrister for sagsbehandlingen og mulighed for efterleve kravene fra det nære sundhedsvæsen i forbindelse med hurtigere udskrivning fra sygehus.
  • Budgettet for Hjælpemiddeldepotet vil skulle reduceres med 0,115 mio. kr. Reduktionen vil skulle ske på personalesiden. Reduktionen vil få betydning for hvor hurtigt hjælpemidlerne kan klargøres og leveres. Det kan således have konsekvenser for plejen, men også for muligheden for efterleve kravene fra det nære sundhedsvæsen i forbindelse med hurtigere udskrivning fra sygehus.

 

Det er således vanskeligt at gennemføre en budgetreduktion på 3 % uden, at det får afledte konsekvenser for andre driftsområder i Herning Kommune.

 

Med hensyn til konkurrenceudsættelse af området kan det konkluderes, at:

  • Indkøb af hjælpemidler løbende bliver konkurrenceudsat via udbud og indgåelse af nye indkøbsaftaler.
  • Hjælpemiddelenheden varetager en myndighedsfunktion og ikke vil kunne konkurrenceudsættes.
  • Depotdriften vil kunne konkurrenceudsættes, men alene udgør 7 % af det samlede budget på de 3 delområder.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 7. december 2015 behandlet sag om status på økonomisk effekt af konkurrenceudsættelse, hvoraf det om hjælpemiddelområdet fremgår: Det er vurderingen, at det økonomiske potentiale er begrænset. Derfor arbejdes pt. i andre muligheder - herunder samarbejde med Region Midtjylland og Holstebro og Lemvig Kommuner om en fælles løsning.

 

Samarbejdet med Region Midtjylland har 3 spor:

1.    Fælles indkøb

2.    Fælles depotdrift

3.    Fokus på borgerflow mellem myndigheder.

 

Administrationen anbefaler, at muligheder for samarbejde med Regionen og andre kommuner afdækkes før udarbejdelse af en strategi for hjælpemiddelområdet. Projektet skal være afsluttet med udgangen af juni 2016.

Udover de overordnede konklusioner, er der i forbindelse med analysen fremkommet en række forslag til tiltag og yderligere undersøgelser på hjælpemiddelområdet, som der arbejdes videre med administrativt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at   analysen tages til efterretning,

at   der arbejdes videre med at afdække samarbejdsmuligheder med Regionen og andre kommuner.

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Analyse af hjælpemiddelområdet