Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 31. oktober 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-3-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Efterårsopfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efterårsopfølgning på baggrund af forbruget pr. 30. september 2012 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2012 foretaget budgetopfølgning på henholdsvis drifts- og anlægsudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2012 viser et samlet mindreforbrug på 22,550 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september 2012  jfr. nedenstående tabel:

 

Tabel 1: Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab - efterårsopfølgning:

[image]

Note: + = mindreforbrug og - = merforbrug

 

I mindreforbruget indgår sparede afdrag på i alt 16,4 mio. kr. fordelt med 7,2 mio. kr. på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og 9,2 mio. kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Oprindeligt var indarbejdet i alt 18,5 mio. kr. til afdrag på 2010-gæld, hvoraf Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 12. september 2012 besluttede at anvende 2,1 mio. kr. til finansiering af ubalancer i 2012 i form af deponeringer på 0,6 mio. kr. på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og merudgift vedrørende nøglebokse på 1,5 mio. kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Jfr. budgetforliget for 2013 tilgår det tilbageværende afdragsbeløb på 16,4 mio. kr. kassen i 2012, idet beløbet er lagt ind i budget 2013. Samtidig tilføres 2,5 mio. kr. i 2012 til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre som baseline-korrektion for konstaterede merudgifter vedrørende mellemkommunale refusioner (SOS 12. september 2012).

 

Bevillingsændringerne foretages i forbindelse med nærværende opfølgning og fremgår nedenfor i afsnittet "Bevillingsændringer".

 

Et mere retvisende billede af afvigelsen ved efterårsopfølgningen er et mindreforbrug på 8,650 mio. kr., som fremkommer, når afvigelsen i tabel 1 korrigeres for ovennævnte bevillingsændringer:

 

Tabel 2: Afvigelse efterårsopfølgning korrigeret for bevillingsændringer jfr. budgetforliget for 2013:

[image]

Note: + = mindreforbrug og - = merforbrug

 

Nærmere specifikation af afvigelserne på de to serviceområder ses nedenfor.

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

På serviceområdet forventes jfr. tabel 1 et mindreforbrug på 2,819 mio. kr., hvoraf 7,238 mio. kr. vedrører sparede afdrag.

 

Hermed forventes eksklusiv de sparede afdrag et merforbrug på 4,419 mio. kr., som kan henføres til følgende:

 

 • Merforbrug på i alt 4,8 mio. kr. på udførerdelen (institutionsdrift + salg af pladser).
  Bytoften indgår med et forventet merforbrug på 6,3 mio. kr., hvoraf de 4,5 mio. kr. er overført fra 2011.

 • Mindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr. vedrørende bestillerdelen (køb af pladser + statsrefusion).
  Siden halvårsregnskabet er udgiftsskønnet faldet med 1,1 mio. kr. primært som følge af flere indtægter vedrørende statsrefusion (berigtigelser vedrørende tidligere år) og nedjustering af tilgangen fra Børn og Unge.

 • Mindreforbrug på i alt ca. 0,3 mio. kr. vedrørende projekter med tilskud, som ønskes overført til 2013.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

På serviceområdet forventes jfr. tabel 1 et mindreforbrug på 19,731 mio. kr., hvoraf 9,162 mio. kr. vedrører sparede afdrag.

 

Det resterende mindreforbrug på 10,569 mio. kr. kan primært henføres til følgende:

 • Mindreudgifter på i alt ca. 3,7 vedrørende decentrale enheder/områder omfattet af selvforvaltning. Heraf vedrører ca. 1,1 mio. kr. Madservice Herning (merindtægter pga. højere belægning på plejecentre og større salg til møder m.v. end budgetteret), ca. 1,1 mio. kr. plejecentrene og ca. 1,1 mio. kr. områderne (udførerdelen vedrørende hjemmehjælp og hjemmesygepleje).

 • Mindreforbrug på ca. 4,5 mio. kr. vedrørende nøglebokse, da opsætningen i hele kommunen først forventes at ske primo 2013 efter afprøvningsperiode i Sunds, Haderup og Aulum. Beløbet ønskes overført til 2013.

 • Mindreudgift på ca. 0,5 mio. kr.  vedrørende projekt "Medvirken til rehabilitering", som ønskes overført til 2013 på grund af forskydning mellem regnskabsår.

 • Mindreindtægter vedrørende mellemkommunal refusion på i alt 2,9 mio. kr. Siden sidste opgørelse primo september er antallet af borgere fra andre kommuner faldet yderligere, hvormed mindreindtægten øges med 0,4 mio. kr. i 2012. Der søges jfr. budgetforliget tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2012 til mindreindtægten (baselinekorrektion).

 • Mindreforbrug på øvrige centrale konti på i alt ca. 4,8 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører visitationens (bestiller-enhedens) udgifter til hjemmehjælp og hjælperordninger. Herudover er indeholdt mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. vedrørende plejevederlag ifm. pasning af døende i eget hjem, mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedrørende hjælpemidler (primært høreapparater) og mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. til personbefordring i forbindelse med genoptræning.

 

Sanktionslovgivning:

Forventet driftsregnskab 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område udgør 911,872 mio. kr. Dette sammenholdt med det vedtagne budget på 927,256 mio. kr. udviser et mindreforbrug på 15,384 mio. kr., hvilket er det resultat, der indgår i vurderingen af kommunens overholdelse af servicedriftsrammen.
 
Det er en samlet overskridelse af servicedriftsrammen for hele kommunen der afgør, om kommunen rammes af sanktionslovgivningen. En endelig afklaring på, om forventet regnskab for 2012 for hele kommunen afviger fra vedtaget budget, vil ske i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af budgetopfølgningen.

 

Forventede overførsler til 2013 - drift:

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes p.t. overført i alt 4,236 mio. kr. fra 2012 til 2013 jfr. nedenstående tabel.

 

Tabel 3: Forventede overførsler fra 2012 til 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område (drift).

[image]

 

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2012 udviser pr. 30. september 2012 et samlet mindreforbrug på 81,461 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. nedenstående tabel:

 

Tabel 4: Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg - efterårsopfølgning:

[image]

Note: + = mindreforbrug og - = merforbrug 

På Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri forventes et mindreforbrug på i alt 1,520 mio. kr. Beløbet vedrører forskydninger i byggeriet af nye boliger ved Skovlyset og ønskes overført til 2013.

 

På Serviceområde 18, Sundhed og Ældre forventes et mindreforbrug på i alt 79,941 mio. kr., som primært kan henføres til følgende:

 

 • Forskydninger i byggeriet vedrørende Fuglsangsø Centret på i alt ca. 45,4 mio. kr., som ønskes overført til 2013. Der henvises i øvrigt til særskilt sag på denne dagsorden desangående.

 • Forskydninger i byggeriet vedrørende Lind Pleje- og Aktivitetscenter på i alt ca. 18,9 mio. kr., som ønskes overført til 2013.

 • Afsat rådighedsbeløb til flytning af Koloritten på 7 mio. kr. overføres til 2013, idet ombygning af de nye lokaler m.v. forventes påbegyndt primo 2013 (budgetforliget for 2013).

 • Mindreudgift på i alt ca. 9,1 mio. kr. vedrørende Lindegården. Der forventes fremsendt særskilt sag med anlægsregnskab for projektet ultimo november 2012.

 

Der forventes samlet set overført 70,863 mio. kr. til 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

 

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

 • I forbindelse med flytning af driftsansvaret vedrørende hjemmeplejen på Bytoften i 2011 er der konstateret en fejl i beregningen af det beløb, der blev flyttet fra Handicap og Psykiatri til Sundhed og Ældre.

  Fejlen vedrører nattevagten og er opgjort til 1 mio. kr. årligt, som søges flyttet fra Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre fra 2012 og fremadrettet.  

  Omplaceringen vedrører ikke institutionen Bytoften, men kommunale udgiftsområder i tilknytning hertil.

 • I september 2012 blev Social- og Sundhedsudvalget gjort opmærksom på en forventet mindreindtægt på 2,5 mio. kr. i 2012 vedrørende mellemkommunale refusioner som følge af et faldende antal personer.

  Den forventede mindreindtægt i 2012  indgår i budgetforliget som en baselinekorrektion, og der søges på den baggrund tillægsbevilling i 2012 på 2,5 mio. kr.

  Supplerende kan oplyses, at budget 2013 forventes at være i balance.

 

 • I budget 2012 er indarbejdet afdrag på overført merforbrug fra 2010 på i alt 18,5 mio. kr. I og med at gælden blev afviklet fuldt ud i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011, skal beløbet ikke anvendes i 2012.

  Jfr. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12. september 2012 anvendes dele af beløbet til at dække konkrete udfordringer i budget 2012. Resten, svarende til 16,4 mio. kr., tilgår i 2012 kassen, idet beløbet som en del af budgetforliget er lagt ind i budget 2013 som dels udviklingspulje på 10 mio. kr. og dels finansiering af manko vedrørende kapacitetstilpasning i forbindelse med friplejehjem på 6,4 mio. kr.

  På baggrund af ovenstående søges således negativ tillægsbevilling i 2012 på 7,238 mio. kr. på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri samt 9,162 mio. kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.


Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der jfr. sagsfremstillingen foretages følgende bevillingsmæssige ændringer:
 • omplacering af 1 mio. kr. vedrørende hjemmeplejen på Bytoften fra Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre fra 2012 og frem.

 • tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. vedrørende mindreindtægter for mellemkommunal refusion til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2012 jfr. budgetforliget.

 • negativ tillægsbevilling vedrørende sparede afdrag på 16,4 mio. kr. jfr. budgetforliget fordelt med 7,238 mio. kr. på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri i 2012 samt 9,162 mio. kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2012.

at efterårsopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede efterårsopfølgning ,der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. november 2012 og i Byrådet den 20. november 2012.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budget 2013 - status på udmøntning af budgetforlig m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Status på udmøntningen af punkterne i budgetforliget for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

I forlængelse af 2. behandlingen af budget 2013-2016 vil der på mødet blive orienteret om status på udmøntningen af de emner, der vedrører Social- og Sundhedsudvalgets område, herunder:

 

 • Budgetforliget - "Nytænkning og udvikling af ældreområdet og handicapområdet" samt "Flytning af Koloritten og etablering af Kulturhuset Nørregade"

 • 1 %´s reduktioner på henholdsvis Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

 • Kapacitetstilpasninger som følge af friplejehjem på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

 

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1632-09 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Fuglsangsø Centret - godkendelse af nyt skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen, Leif Pedersen

Sagsresume

Herning Byråd godkendte på mødet d. 6. marts 2012 byggeprogram og skema A for byggeriet af Fuglsangsø Centret.
Byggeopgaven har været i udbud og der har været afholdt licitation.
 
Projektet har i forbindelse med budgetforliget 2013, fået indarbejdet yderligere 10 daghjemspladser fra Koloritten og 6 pleje boliger er udgået. Kapacitetstilpasning på Sundhed og Ældre området har ligeledes medført ændringer i projektet, således har 16 boliger ændret status fra plejeboliger til ældreboliger.

På baggrund af nævnte ændringer har Administrationen udarbejdet forslag til et nyt skema A og Skema B til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Fuglsangsø Centret skulle ifølge godkendte byggeprogram indeholde 112 plejeboliger og 10 daghjemspladser med tilhørende servicearealer. Servicearealerne i centerdelen kommer til at omfatte træningskøkken, aktivitetslokaler, områdekontor, modtagerkøkken mv.
 
Det oprindelige antal plejeboliger var planlagte til 112. Med tilretninger efter kapacitetstilpasning og jf. budgetforliget, kommer det nye center til at indeholde 90 pleje boliger, 16 ældreboliger og 20 daghjemspladser. Tilhørende servicearealer m.m. er tilrettet og tilretningen har ikke medført yderligere ændringer i forhold til det oprindelige projekt.  
Det er hensigten, at velfærdsteknologiske løsninger tænkes ind i byggeriet, med henblik på at sikre at borgerne kan blive mest muligt selvhjulpne og at personalet kan aflastes i forhold til belastende eller tidskrævende arbejdsprocesser.
 
Byggeprojektet har været udbudt i totalentreprise. Der er gennemført et udbud i henhold til EU-udbudsreglerne og på baggrund af prækvalifikation i totalentreprise. Tildelingskriteriet har været det ”økonomiske mest fordelagtige”. De modtagne tilbud har været meget gunstige, set i forhold til den støtteberettigede ramme og de afsatte rådighedsbeløb.
 
Prisafgivelsen blev afholdt 15. maj 2012 og der blev afgivet priser fra alle prækvalificerede totalentreprenører.
16. maj 2012 præsenterede totalentreprenørerne deres tilbud overfor bedømmelsesudvalget.
25. maj 2012 afholdt bedømmelses udvalget møde og vurderede på hvilke af de afgivne totalentreprisetilbud, der var for bygherren det økonomisk mest fordelagtige.
 
Bedømmelsesudvalget har evalueret på baggrund af byggeprogrammets opstillede tildelingskriterier og peger på Byggefirmaet JFP Jørgen Friis Poulsen A/S.
 
Ændringen af antallet af pleje boliger samt ændringen af grundkapital indskuddet fra 14% til 10% har medført at administration vurderer at der skal udarbejdes et nyt skema A for Fuglsang Sø Center projektet. 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har pr. 01. juli ændret grundkapital indskuddet fra 14% til 10%.
 
På baggrund af Bedømmelsesudvalgets vurdering og de ændringer der er indarbejdet jf. budgetforlig 2013 og kapacitetstilpasningen, er der udarbejdet et nyt skema A samt et tilhørende skema B:

 

[image]

Konklusion på skemaet:

For boligdelen er der en mindreudgift fra investeringsplanens 176.146.000 kr.* til nyt forslag på 155.259.000 kr. * på 20.887.000 kr. brutto/ 2.089.000 kr. ** netto, inkl. moms. Tallene er inkl. moms, da der ikke er refusion for momsudgifter på boligdelen.
For servicearealerne er der en mindreudgift fra investeringsplanens 58.957.000 kr. *** til nyt forslag 57.788.000 kr. *** på 1.169.000 kr. netto ekskl. moms.
Reduktionen af boligantallet med 6, betyder at der er en mindreindtægt vedr. servicearealtilskud på 240.000 kr. ****
Udgifterne til boligdelen er 17.009.000 kr. mindre end det støtteberettigede maksimumbeløb for boligerne på 172.268.000 kr.  

 

 

Tilkøb

Velfærdsteknologi er indarbejdet i byggeriet med udgangspunkt i erfaringer fra Lind Pleje- og Aktivitetscenterprojektet. Der afsætter 4 mio. kr. jf. tidligere godkendte skema A.

 

På baggrund af det nye forslag anbefales følgende ændringer i budget/rådighedsbeløb


[image]
 
I forhold til nuværende investeringsoversigt betyder ændringen af projektet en netto mindre udgift på netto 3.436.000 kr., som anbefales godskrevet likvide aktiver.
 
Den 6. marts 2012 blev der bevilget 1.000.000 kr. til servicearealerne til udgifter ifb. projektering. Det endelige forslag indebærer behov for  yderligere udgiftsbevilling på 56.788.000 kr. til servicearealerne, en bevilling på 155.259.000 kr. til boligerne, samt en indtægtsbevilling på 4.720.000 kr. til servicearealtilskuddet.    


På Serviceområde 01 Byggemodning anmodes der om en anlægsindtægtsbevilling til salgsindtægten på 14 mio. kr. 

 

Husleje

Huslejeniveauet er beregnet til ca. 983 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på ca. 6.029 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 168 kr. pr. m² årligt eller 1.030 kr. pr. måned pr. bolig. Niveauet for huslejen svarer til de øvrige boliger på området, f.eks. Lind Pleje- og Aktivitetscenter med 956 kr. pr. m² årligt og 169 kr. pr. m² årligt til forbrugsafgifter.
 
Afledt drift
 
Udgifterne ved drift af centret vil på årsbasis være ca. 29,9 mio. kr.
Driftsbudgettet er indeholdt i nuværende budgetramme på serviceområde 18. Det er forudsat, at det er muligt at opnå den estimerede besparelse i hjemmeplejen, samt at der ikke opstår udgifter til tomgangshusleje på grund af manglende udlejning af boligerne.  
Udgifter til boligstøtte på maksimalt 1,35 mio. kr. årligt fra medio 2014 afholdes på serviceområde 17 Overførselsindkomster, og forventes at kunne indeholdes i budgetrammen.

 
Hovedtidsplan  
 

Politisk behandling af projekt i SOS
31. okt. 2012
Politisk behandling af projekt i Økonomiudvalget
12. nov. 2012
Politisk behandling af projekt i Byrådet
20. nov. 2012
 
 
Kontrakt (underskrivelse umiddelbart efter godkendelse)
Nov 2012
Udarbejdelse af myndighedsprojekt og byggetilladelse
Aug-nov 2012
Byggestart
Nov 2012
Aflevering af byggeriet til SOS
Juni 2014
 
 

 
Jens Bech Vestergård deltager under punktets behandling og vil kort gennemgå tegninger for projektet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at tilkøb til velfærdsteknologi på 4 mio. kr. ekskl. moms godkendes, (er indarbejdet i skema B)
at skema A og B for etablering af Fuglsangsø Centret godkendes. Herunder at den samlede anskaffelsesskum for boligdelen udgør 155.259.000 kr. inkl. moms og for servicedelen 71.070.000 kr. inkl. moms,
at den årlige husleje for boligerne på 983,- kr. pr. m² (ekskl. Forbrugsafgifter) godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige regnskab foreligger,
at der meddeles anlægsbevilling til serviceområde 18 Sundhed og Ældre, konto 05.32.30 Ældreboliger, stednr. 530.080 Fuglsangsø Centret med 155.259.000 kr., og med rådighedsbeløb fordelt med 12.950.000 i 2012 – 90.000.000 kr. i 2013 og 52.309.000 kr. i 2014,
at der meddeles yderligere anlægsbevilling til serviceområde 18 Sundhed og Ældre, stednr. 018.080 Fuglsangsø Centret med 56.788.000 kr. i udgift, den samlede bevilling udgør herefter 57.788.000 kr., rådighedsbeløbene fordeles med 5.550.000 kr. i 2012 – 25.504.000 kr. i 2013 og 26.734.000 kr. i 2014. Der meddeles samtidig anlægsbevilling på 4.720.000 kr. i indtægt (servicearealtilskud) med rådighedsbeløb i 2014,
at forslag til forskydninger og tilretninger af rådighedsbeløbet jf. skema i dagsordensteksten godkendes, således at der bliver overensstemmelse med frigivelse af rådighedsbeløb i det nye forslag og afsatte rådighedsbeløb,
at bevillingen på serviceområde 28 optagne lån samt serviceområde 24, finansforskydninger vedrørende beboerindskud tilrettes i overensstemmelse med forslag til forskydninger/tilretninger i rådighedsbeløb jf. skema i dagsordensteksten,
at nettomindreudgiften på 3.436.000 kr. tilgår de likvide reserver.
at der til salgsindtægten på 14,0 mio. kr. meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2012 på Serviceområde 01, Byggemodning, stednr. 002014 Fuglsang sø
at anlægsindtægten på 14 mio. kr. indeholdes i afsat rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01, Byggemodning, stednr. 002003 i 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P19-1-06 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Udnyttelse af restsum vedr. anlægsprojektet om- og tilbygning af Lindegården

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen, Leif Pedersen.

Sagsresume

Anlægsprojektet ”Om– og tilbygningen af Plejehjemmet Lindegården” har været i gang siden 2009 og nærmer sig nu den afsluttende fase.
 
De sidst ombyggede boliger er indflyttet og ibrugtaget pr. den 1. maj 2012.
 
Enkelte anlægsarbejder mangler færdiggørelse og endeligt byggeregnskab over sagen mangler at blive udarbejdet. Endeligt anlægsregnskab forventes færdig ultimo 2012.

Sagsfremstilling

Selv om anlægsregnskabet for sagen ikke er færdigbehandlet kan det allerede nu forudses, at der vil blive et restbeløb på anslået ca. 11,5 mio. kr. brutto på boligdelen mod et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.  for servicearealerne (inkl. køkkenrenoveringen) ved om- og tilbygningen af Plejehjemmet Lindegården. 
Budgettet for anlægssagen blev udarbejdet primo 2009 og de faktorer, som har medvirket til, at der på nuværende tidspunkt er et større beløb til rest på boligdelen skyldes bl.a. at de afsatte budgettal for henholdsvis indeksregulering, øvrige sagsomkostninger m.m. ikke er steget som forventet på det tidspunkt, der blev udarbejdet budget. Etapeopdelingen og huslejeindtægter over en lang periode har ligeledes været medvirkende til at påvirke økonomien.

Udskiftning af 2 elevatorer og renovering af p-pladsen ved Lindegården har været drøftet i styregruppen og muligheden for at udnytte restbeløbet ønsket afklaret.
 
Elevatorerne i de 2 renoverede blokke er i dag i en stand, hvor det vurderes, at der inden for de næste 3-5 år vil kunne komme væsentlige udgifter på drift og vedligeholdelse af disse.
Ligeledes er p-pladsen i en stand hvor der snarest, inden for 1 år skal afklares, hvordan en omfattende renovering af p-forholdene skal håndteres.
 
Da man inden projektets start foretog prioriteringsrunder, var det renovering af elevatorer og p-pladsen, bygnings elementer som blev sparet væk. Udbudsmaterialet blev udarbejdet i perioden 2007-2008.

  
Generne i forbindelse med om- og tilbygningen af hjemmet har været i gang siden 2009 og det er et stort ønske, for beboere og personale, at disse snart bliver tilendebragt. Derfor vil en fortsættelse af de bygningsarbejder som har præget hjemmet ikke være så stor en gene som hvis man skal udskifte elevatorer om 3 år.
 
Da udgiften er forestående er det et ønske at de resterende midler bliver anvendt til nye elevatorer og renovering af p-pladsen nu.

 

 

Økonomi

Udskiftning af 2 elevatorer anslås at koste i alt 1,25 mio. kr. inkl. moms.
Renovering af p-pladsen ved Lindegården anslås at koste 2,00 mio. kr. inkl. moms.
I alt en udgift på 3,25 mio. kr. der fordeles med 2,84 mio. kr. inkl. moms. til betaling på boligdelen og 0,41 mio. kr. inkl. moms / 0,33 mio. kr. ekskl. moms til betaling på service delen (der er ikke momsrefusion på boligdelen).
 
Beboerne på Lindegården vil ikke skulle betale ekstra i husleje, på nuværende tidspunkt hvis arbejderne i gang sættes nu, da beløbene holdes inden for den afsatte anlægssum.
 
Ved ikke at bruge restsummen til udskiftning af elevatorer og renovering af p-plads vil nettobesparelsen kunne opgøres til ca. 524.000 kr. netto.

 

Udskydes udskiftning af elevatorerne og renovering af p-pladsen vil der skulle hjemtages nye lån, som vil være uden støtte efter almenboligreglerne og dermed betyde en huslejestigning for beboerne på Lindegården.

 

Jens Bech Vestergård deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget videresender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, med henblik på at udnytte en andel af det overskydende beløb fra byggeprojektet til udskiftning af elevatorer og renovering af p-plads, som var en del af det oprindelige projektønske.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.60.14-P20-1-12 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Velfærdsteknologi i Social, Sundhed og Beskæftigelse - koordinering af indsatsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jens Bech Vestergård

Sagsresume

Administrationen har nedsat en gruppe, som skal være omdrejningspunktet for velfærdsteknologi i SSB. Det vil være hensigtsmæssigt, at der afsættes en pulje, som gruppen kan disponere over til blandt andet afprøvning af konkrete, teknologiske hjælpemidler.

 

Forslag til definition af velfærdsteknologi-begrebet foreligger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen i Social, Sundhed og Beskæftigelse (SSB) har besluttet at koordinere indsatsen i forhold til brug af velfærdsteknologiske løsninger i SSB.

 

Beslutningen er truffet på baggrund af to ting:

 

Den ene er Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at udpege velfærdsteknologi som indsatsområde og administrationens arbejde med at prioritere indsatsen.

 

Den anden handler om, at der er tilkendegivelser fra organisationen om, at der mangler overblik over tiltag i SSB og vidensdeling i forhold til andre afdelingers og eksterne parters viden og erfaringer på området.

 

Begge forhold kalder på tiltag, der kan sikre en mere koordineret og vidensbaseret tilgang.

 

Konkret har administrationen nedsat en stående gruppe på tværs af SSB. Det er tanken, at gruppen skal være det vidensmæssige omdrejningspunkt for velfærdsteknologi i forvaltningen.  

 

Formålet med en organisering omkring velfærdsteknologi i SSB er at sikre

 • koordinering på tværs i SSB

 • at vi bruger hinandens erfaringer og skaber læring

 • hurtig fremdrift i velfærdsteknologiske projekter

 • kommunikation af viden og erfaringer ud i yderste led af organisationen

 

Det er tanken, at driften kan hente sparring hos gruppen til at lave Business Cases, før den sætter konkrete projekter i gang, og administrationen forventer derfor, at gruppen med tiden opbygger en vis kompetence i forhold til at lave Business Cases. Kort fortalt kan Business Cases bruges til at vurdere, om en investering er en god og lønsom idé og kvalificerer derfor valget af velfærdsteknologiske produkter. Business Cases giver os data, som vi kan sammenligne, og som vi kan bruge fra gang til gang.

 

Administrationen vurderer, at det vil være formålstjenligt, at gruppen kan disponere over en pulje, som kan bruges til at afprøve konkrete teknologiske hjælpemidler. Med afprøvning af teknologi i en mindre målestok sikrer vi, at vi hurtigt kan afprøve konkrete tiltag. Vurderingen vil herefter vise, om teknologien er moden til at blive udbredt i stor målestok. Hvis gruppen vurderer, at det er tilfældet, forelægger administrationen en konkret sag til Social- og Sundhedsudvalget, som træffer beslutning i forhold til det videre forløb, finansiering med mere.

 

Puljen tænkes endvidere brugt til at afholde store og mindre temamøder, studieture med videre.  

 

 

Administrationen foreslår, at der afsættes 1 mio. kr. til formålet. Det vil indgå i sagen om fordeling af udviklingspuljen i 2013, som Social- og Sundhedsudvalget får præsenteret 28. november 2012.

 

 

Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget bliver orienteret om status for gruppens arbejde og brug af puljemidlerne minimum en gang årligt. Orienteringen omfatter blandt andet erfaringer med eventuelle afprøvninger af produkter.

 

 

Velfærdsteknologi-begrebet

Administrationen anbefaler, at vi skaber et fælles begrebsapparat, når vi taler om velfærdsteknologi i SSB - en fælles definition, som vi kan holde konkrete produkter op imod for at vurdere, om der er tale om velfærdsteknologi eller ej.

 

Administrationen foreslår, at vi på SSBs område tager udgangspunkt i KLs definition af velfærdsteknologi. Lettere omskrevet lyder definitionen som følger:

 

"Velfærdsteknologi er brugerrettede teknologier, der giver eller hjælper brugeren med at få én eller flere velfærdsydelser. Velfærdsteknologi understøtter og forstærker for eksempel tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i brugerens daglige færden.

Der er tale om teknologiske hjælpemidler, som er kendte, men bliver brugt i nye sammenhænge, men også teknologiske hjælpemidler, som er nye og ikke kan karakteriseres som almindelige forbrugsgoder.  

 

Velfærdsteknologien er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt borgere med handicap i forskellige former og grader".

 

 

Jens Bech Vestergård og Jane Sønderskov deltager under behandlingen af sagen.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget på mødet 28. november 2012 fastsætter størrelsen på den pulje, som gruppen kan disponere over

 

at Social- og Sundhedsudvalget godkender definitionen af velfærdsteknologi

 

Beslutning

Godkendt som indstillet dog således at velfærdsteknologi-begrebet defineres således:
 
”Velfærdsteknologi er brugerrettet og understøtter og forstærker for eksempel tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i brugerens daglige færden. Der er tale om teknologiske hjælpemidler, som er kendte, men bliver brugt i nye sammenhænge, men også teknologiske hjælpemidler, som er nye og ikke kan karakteriseres som almindelige forbrugsgoder”.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Strategi for Det nære Sundhedsvæsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune står i lighed med landets øvrige kommuner over for udfordringer i forhold til den kommunale medfinansiering af sundhedsydelser og varetagelsen af nye opgaver på sundhedsområdet. Herning Kommune har ønsket en strategi for, hvordan udfordringerne på sundheds- og ældreområdet gribes an.

 

Herning Kommune engagerede i december 2011 konsulentfirmaet Muusmann til på baggrund af en nærmere undersøgelse af kommunens sundhedsudfordringer og sundhedsindsatser at udarbejde et udspil til en strategi for "Det nære Sundhedsvæsen".

 

Muusmanns afrapportering forelægges her Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har bedt Muusmann udarbejde et udspil til strategi for Det nære Sundhedsvæsen på baggrund af en undersøgelse af sundhedsudfordringer og sundhedsindsatser i kommunen.


KL og kommunerne har i fællesskab skitseret en strategi for et stærkt, nært sundhedsvæsen. Den indebærer, at der skal satses på en forebyggelsesfilosofi frem for en indlæggelsesfilosofi. Sundhed skal integreres i ældreplejen, beskæftigelsesindsatsen, daginstitutioner og skoler. Det vil ifølge KL kræve, at Det nære Sundhedsvæsen prioriteres på en helt anden måde end hidtil, både nationalt og lokalt. Der er brug for klare mål og større ambitioner. Og det handler om mere end borgerrettet forebyggelse, som hidtil har været i fokus i de fleste kommuner. Med flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme bliver der i stigende omfang brug for sundheds- og behandlingstilbud i kommunerne og i almen praksis som alternativ til indlæggelse. Det giver både bedre patientforløb og et mere omkostningseffektivt sundhedsvæsen.


Herning Kommune vedtog i 2007 en sundhedspolitik, som netop havde fokus på den borgerrettede og patientrettede forebyggelse. Der er nu brug for at brede perspektivet ud og sætte mål for, hvor Herning Kommune vil hen med Det nære Sundhedsvæsen. I sundhedspolitikken fra 2007 formuleres følgende overordnede målsætninger:


”Der igangsættes tiltag, der fokuserer på sammenhængen mellem risikofaktorer og sundhed. Der tages udgangspunkt i de kendte risikofaktorer og de store folkesygdomme. Den kommunale indsats skal hensigtsmæssigt supplere den regionale sundhedsindsats. Der skal opbygges supplerende og komplementære indsatsområder, så ressourcerne samlet set anvendes mest optimalt. Sundhedsfremmeperspektivet integreres i alle kommunale aktiviteter samt udbredes til såvel andre offentlige som private arenaer. Indsatsen udvikles løbende gennem en både vidensbaseret og innovativ tilgang, idet der fokuseres på effekt og dokumentation.”

Disse målsætninger har fortsat relevans, og indsatsen i en strategi for Det nære Sundhedsvæsen baseres derfor på en konkretisering og videreudvikling af disse overordnede målsætninger. Det sikrer samtidig kontinuitet i forhold til sundhedsindsatsen for både borgere, politikere og forvaltning.


På baggrund af Muusmanns analyse udpeges følgende seks fremtidige strategiske indsatsområder, der uddybes i rapporten:


1. En synlig og evidensbaseret forebyggelsesindsats
2. Systematisk indsats i forhold til tidlig opsporing af sygdom
3. Øget effekt af hverdagsrehabilitering
4. En stærk akutindsats
5. Tværgående og tværfagligt samarbejde om borgeren
6. Tættere samarbejde i sundhedstrekanten

 

Under hvert indsatsområde ligger i alt 29 anbefalinger.

 

I forhold til det første indsatsområde, en synlig og evidensbaseret forebyggelsesindsats, anbefales:

 

 • Udarbejdelse af en konkret handlings- og implementeringsplan for forvaltningens indsats i forhold til den borgerrettede forebyggelse

 • Afklaring af organisering og ressourcetildeling til forebyggende hjemmebesøg

 • Udarbejdelse af forslag til tværgående indsats i forhold til sundhed og forebyggelse på plejeboligområdet

 • Det faglige miljø kan styrkes og samles ved at flytte indsatsen ift. de forebyggende
  hjemmebesøg og KRAM til området Kost & Træning

 • Sundhedsaftalen skal bruges til at få aftalt opgave- og ansvarsfordeling med almen
  praksis og hospitalet ift. den borgerrettede forebyggelse.

 

I forhold til det andet indsatsområde, Systematisk indsats i forhold til tidlig opsporing af sygdom, anbefales:

 

 • Udarbejdelse af model for systematisk indsats i forhold til tidlig opsporing af sygdom

 • Monitorering af indsatsen med henblik på at følge udgiftsudviklingen

 • Forpligtende aftale med hospital og almen praksis om opgaver og arbejdsgange.

 

I forhold til det tredje indsatsområde, Øget effekt af hverdagsrehabilitering, er der følgende anbefalinger:

 

 • Udarbejdelse af en fælles model for Ansvar for det gode liv i Herning Kommune

 • Bedre dokumentation af indsatsen via Care for at kunne monitorere den sundhedsfaglige og økonomiske effekt af indsatsen

 • Prioritering af et stærkt sundhedsfagligt metodegrundlag for træning og rehabilitering

 • Afklaring af ressourcetrækket på genoptræningsområdet

 • Team-samarbejdet om borgeren optimeres

 

I forhold til det fjerde indsatsområde, En stærk akutindsats, er anbefalingerne:

 • Afklaring af behovet for akutpladser og/eller akutteam

 • Forsøg med nye former for fælles opgaveløsning fx shared care

 • Udvikling af velfærdsteknologiske løsninger til understøttelse af at borgerne kan ”udlægges" i eget hjem frem for indlægges på hospital

 • Afklaring af hjemmesygeplejens fremtidige organisering, opgaver, nuværende kompetenceniveau og fremtidige kompetencebehov

 • Etablering af analysekompetence i staben som bl.a. kan følge, at kommunens udgifter til indsatsen holder sig under den alternative regionale udgift.

 

I forhold til det femte indsatsområde, Tværgående og tværfagligt samarbejde om borgeren, er der følgende anbefalinger:

 • Optimering af intern dialog og arbejdsgange om borgerforløb i Sundhed & Ældre i forbindelse med udskrivelse, herunder afklaring af arbejdsgange mellem Hjælpemiddelområdet og Visitationen

 • Udvikling af faglige standarder for indsatsen

 • Bedre dokumentation af sundhedsfaglig og økonomisk effekt af sundhedsindsatsen

 • Eksternt samarbejde om evalueringer og forskningsprojekter om effekt af sundheds- og forebyggelsesindsatser

 • Et stabsmiljø som kan arbejde tværgående med kvalitetsudvikling og analyse

 • En ny organisering af Sundhed & Ældre som understøtter tværgående og tværfagligt
  samarbejde

 • Formulering af et ledelsesgrundlag i afdelingen som understøtter fælles ledelse og et tværgående og tværfagligt samarbejde.

 

Endelig er anbefalingerne i forhold til det sjette indsatsområde, Tættere samarbejde i sundhedstrekanten,

 • Brug sundhedsaftalen og de regionale fora

 • Brug Det kommunalt lægelige udvalg, udarbejdelse af handleplan for indhold i samarbejdet

 • Udvikling af tættere dialog om udskrivninger

 • Udvikling af ny model for opfølgende hjemmebesøg

 

En række af anbefalingerne arbejdes der allerede med i Sundhed og Ældre. Der er i Sundhed og Ældre igangsat en proces med inddragelse af ledere og medarbejdere for at udvikle en plan for arbejdet med de øvrige anbefalinger. Der sker en fokusering og præcisering af de tiltag, der skal iværksættes, og der bliver prioriteret mellem tiltagene i forhold til de forskellige anbefalinger, der vanskeligt kan realiseres på samme tid. Sager, der kræver politisk stillingstagen, vil løbende blive fremlagt for udvalget.

 

Afdelingsleder for Kvalitet og Udvikling Anne Ramsgaard deltager under udvalgets behandling af punktet. 

Bilagene til sagen foreligger kun elektronisk.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,
at administrationen udarbejder en tids- og handleplan i forhold til rapportens anbefalinger for at sikre opnåelsen af de skitserede mål,
at tids- og handleplanen forelægges det politiske niveau.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarder i Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har gennemgået de kvalitetsstandarder, som benyttes af afdelingen. Kvalitetsstandarderne vedr. § 83 og § 86 er godkendt af byrådet den 19. juni 2012.

 

Der fremsendes nu en række andre kvalitetsstandarder til Social- og Sundhedsudvalget til 1. behandling. Formålet med revisionen er at opdatere kvalitetsstandarderne, hvoraf nogle ikke har været drøftet siden kommunesammenlægningen i 2007.

 

Samlet forelægges 18 kvalitetsstandarder i relation til Lov om Social Service samt anden lovgivning 1. behandling. Det forventes, at 2. behandlingen kan ske den 12. december 2012 efter høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.s

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne for en række paragraffer under Lov om Social Service er revideret. Der er tale om følgende:

 

 
 
§ 95
BPA – Borgerstyret Personlig Assistance
§ 96
BPA – Borgerstyret Personlig Assistance
§ 97
Ledsageordning
§ 98
Særlig kontaktperson til døvblinde
§ 100
Dækning af nødvendige merudgifter
§ 112
Kaldeanlæg og nøglebokse
Kompressionsstrømper
Inkontinenshjælpemidler
§ 118
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
§ 119-122
Plejevederlag til pasning af døende
§§ 131 og 132
Omsorgstandpleje
§ 141
Handleplaner

 

Hertil kommer anden lovgivning, nemlig:

 

Plejeboliger
 
(se henvisning til lovene i kvalitetsstandarden)
Der enten er bygget efter reglerne for plejehjem (Servicelovens § 192) eller efter Lov om almene boliger eller Lov om friplejeboliger.
- Plejehjem/plejebolig
- Plejebolig med skærmet afsnit
- Ældrebolig, handicapegnet
Lov om almene boliger §§ 54, 57 og 58a
Ældrebolig, alm. indrettet
§ 170 i Sundhedsloven
Kørsel til og fra egen læge/speciallæge – pensionister
§ 11 i lov om trafikselskaber
Handicapkørsel

 

 

I kvalitetsstandarderne er der enten foretaget få redaktionelle ændringer, eller der er foretaget præciseringer af praksis i forhold til den nuværende service. Der er ikke foretaget ændringer, der har betydning for serviceniveauet.

 

I bilag 1 er en oversigt over kvalitetsstandarderne og de ændringer, der er foretaget ved hver enkelt af disse. I bilag 2 ses udkast til reviderede kvalitetsstandarder.

 

Efter 1. behandlingen sendes kvalitetsstandarderne til høring hos Ældrerådet og Handicaprådet med forventet 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 12. december 2012.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de 18 kvalitetsstandarder bliver foreløbig godkendt, og at de udsendes til høring hos Ældrerådet og  Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse (2. behandling).

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.09.18-I00-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Leje af lokaler til hjemmeplejen, Ørnhøj

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Inge Voer Laursen

Sagsresume

Sundhed og Ældre ønsker at indgå en lejeaftale med Falck i forbindelse med benyttelse af lokaler i Ørnhøj.

Sagsfremstilling

Hjemmeplejegruppen i Ørnhøj hører under hjemmeplejegruppen i Vildbjerg og vil derfor som udgangspunkt have tilknytning til lokaler der.

 

Der er behov for, at hjemmehjælperne har et sted, hvor de møder ind og får deres køresedler samt får koordineret dagsprogrammet. Endvidere skal der være mulighed for toiletbesøg og frokostlokale. Denne aftale om lokaler i Ørnhøj vil betyde, at hjemmeplejen vil spare tid til unødvendig transport.

 

I henhold til lånebekendtgørelsen skal der ske deponering af et beløb svarende til det lejedes værdi ved indgåelse af lejeaftaler, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Indgåelse af dette lejemål indebærer således en deponeringsforpligtelse.

 

Den årlige lejeudgift inkl. forbrug vil være 15.000 kr. Hjemmeplejen vil afholde udgiften inden for budgetrammen på serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Økonomi

Da lejeaftalen alene omfatter adgang til et gangareal, toilet og kantine i en større erhvervsejendom (svarende til ca. 30 m2), og at disse arealer deles med andre brugere af bygningen, er værdien af lejemålet opgjort ud fra gældende ejendomsvurdering af den samlede ejendom, arealet af lejemålet og en vurdering af, at hjemmeplejen har ca. 50 % af brugsrettigheden over faciliteterne i lejemålet.


Deponeringen er vurderet til 18.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender lejekontrakten og den fremsendes til endelig godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet,
at der deponeres 18.000 kr. Deponeringen finansieres af stednr. 532089 -03, Pulje til projekter (papirpenge), Serviceområde 18, Sundhed og Ældre ved nedskrivning af anlægsbevilling og rådighedsbeløbet med 18.000 kr. i 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-10-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Projekt "Slip sundheden fri"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune (Sundhed og Ældre) er sammen med Holstebro Kommune, Hospitalsenheden Vest og Region Midtjylland (Nære Sundhedstilbud) blevet forhåndsgodkendt til at arbejde videre med et eksperiment omkring udvikling af et forebyggelses- og behandlingskonsortium.
 
Udvalget orienteres hermed om processen og de foreløbige tanker i projektet.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har afsat 10 mio. kr. til udvikling og afprøvning af nye og innovative løsninger i det nære sundhedsvæsen i 2013 og 10 mio. kr. i 2014. Til dette arbejde har regionen nedsat en såkaldt Task Force, som dermed har til opgave at udvikle og styrke det nære sundhedsvæsen og sundhedsinnovation.  

 

Visionen for Task Force er at finde nye og radikalt anderledes løsninger, der på tværs af sektorer kan komme med løsninger på de udfordringer, regioner og kommuner står overfor på sundhedsområdet.

 

Herning Kommune, Holstebro Kommune og Hospitalsenheden Vest/Region Midtjylland (Nære Sundhedstilbud) har sammen søgt Task Force om at etablere et forebyggelses- og behandlingskonsortium. Ideskitsen er d. 8. oktober blevet forhåndsgodkendt og i perioden frem til primo december skal projektet yderligere konkretiseres med henblik på en endelig godkendelse medio december.

 

Projektets overordnede mål er at få mere sundhed for pengene på tværs af sektorerne. Endvidere at skabe bedre sammenhængende patientforløb, der giver borgeren/patienten oplevelsen af, at vi er én sammenhængende organisation. Borgerens sundhed er dermed i centrum. Et mere koordineret patientforløb på tværs af sektorerne er i overensstemmelse med anbefalingerne fra MUUSMANN-rapporten. 

Grundet projektets innovative proces er indholdet i projektet ikke fastlagt på forhånd. De tre parter vil arbejde ud fra følgende innovationsspørgsmål: "hvordan ville vi agere, hvis vi var én organisation og hvordan ville et forløb for en borger/patient i en udvalgt målgruppe se ud?". Dette betyder, at parterne er parate til at lægge de ressourcer, der i dag anvendes på målgruppen, sammen i en pulje.

 

Én af de første opgaver, der skal tages fat på, er således afgrænsning af målgruppen. Målgruppen vil blive afgrænset på et eller flere parametre, eksempelvis population, diagnose eller geografisk afgrænsning (fx. boligblok/lokalområde).

 

En anden opgave er at udarbejde en forretningsorden for ledelses- og ansvarsfordeling i forhold til projektet og dets fremdrift. Almen praksis anses for at være nøgleaktør og formen for involvering skal derfor hurtigst muligt klarlægges.

 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om konsekvenser af projektet. Det er dog vigtigt at pointere, at de tre parter er indforståede med, at projektet på lidt længere sigt kan medvirke til et opgør med de nuværende rammer og vilkår for patientforløb.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.60.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Pilotprojekt - afprøvning af intelligente toiletter i hjemmeplejen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med budgetforlig 2012 blev der prioriteret 1 million til velfærdsteknologi. Social- og Sundhedsudvalget har i den forbindelse ønsket, at der i 2012 igangsættes 3 konkrete projekter.


Tidligere har Social- og Sundhedsudvalget godkendt projekterne KMD Omsorg online og afprøvning af intelligente senge.

 

Dette projekt omkring afprøvning af intelligente toiletter er budgetteret til 311.400 kr. excl. moms. Heri er medregnet budget på 11.400 kr. til personalets oplæring (50 timer) samt til en kort evaluering af anvendelsen af intelligente toiletter (10 timer).

Sagsfremstilling

Velfærdsteknologi defineres som brugerrettede teknologier og er en teknologisk understøtning og forstærkning af for eksempel tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden. Teknologien er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt borgere med handicap i forskellige former og grader.

 

Velfærdsteknologien skal således sikre:

 • en øget livskvalitet hos brugerne

 • at borgerne bliver mere selvhjulpne

 • mere omsorg, nærvær og pleje for eksisterende ressourcer

 • at kerneopgaver bliver løst på en smartere måde med færre ressourcer

 • et bedre arbejdsmiljø for hjælperne

 

Projektets formål er at afprøve 20 intelligente toiletter i borgernes eget hjem. Intelligente toiletter er udskiftelige toilet-brætter med indbygget skyl og tørring. Den estimerede indkøbspris pr. toilet er 15.000 kr.

 

Der lægges op til at afprøve flere forskellige modeller, da der er flere produkter på markedet. Produkterne har forskellige teknologier og det forventes, at der er behov for en tilpasning i den grad, det er muligt, til den enkelte borger.
 
Målet er at afprøve, om borgerne kan forblive selvhjulpne med toiletbesøg via et intelligent toilet.
 
Projektets forventede effekter er blandt andet:

 • at opnå viden om intelligente toiletters anvendelighed i borgerens eget hjem - herunder hvilken type borgere, der kan få gavn af toilettet. Endvidere om der kan påvises en helbredsmæssig effekt ved brug af automatisk skyl og tørring i stedet for manuel tørring.

 • at borgere, der ellers skulle have hjælp til toiletbesøg, selv vil kunne håndtere dette og dermed understøtte borgerens egen selvhjulpenhed længst muligt.

 

Projektet kan ses i sammenhæng med konceptet ”Ansvar for det gode liv” og fokus på hverdagsrehabilitetering samt Social- og Sundhedsudvalgets prioritering af velfærdsteknologi.

Økonomi

Af den prioriterede pulje på 1 million kr. er der ved indkøb af intelligente toiletter disponeret:

 

Konkrete projekter
Kr.
KMD Omsorg Online
427.805
Intelligente senge
232.800
Intelligente toiletter
311.400
I alt
972.005

 

Dermed er der 27.995 kr. til rest i puljen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der indkøbes 20 intelligente toiletter.
at indkøbet af 20 intelligente toiletter (incl. personalets oplæring og evaluering) til 311.400 kr. finansieres af puljen i 2012 til velfærdsteknologi.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 03.01.04-G01-1-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Indstilling vedrørende etablering af startboliger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Flere sårbare unge vil gerne flytte i egen bolig, men de mangler det rette tilbud og har brug for voksenstøtte i hverdagen. Men nu kan de, med en startbolig, se frem til en ny form for ungdomsbolig, hvor de kan bo alene, men samtidig få støtte af en social vicevært.

 

Udvalget anmodes om at tage stilling til etablering af 18 startboliger i Herning By, da en sådan er en forudsætning for tilsagn om støtte fra ministeriets side.

 

Boligselskabet Fruehøjgård planlægger ansøgning om tildeling af puljemidler.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af lov nr. 518 af 5. juni 2012 er der etableret mulighed for, at staten kan yde støtte til etablering og drift af startboliger.

 

Formålet med startboliger er at sikre unge med forskellige grader af problemer en god start på et liv i egen bolig. En del af de unge, der står over for at bosætte sig i egen bolig, har betydelige vanskeligheder med at begå sig på boligmarkedet. De har svært ved at få fat i og fastholde en bolig, få tilværelsen i boligen til at fungere, omgås naboer m.v. Målet med startboliger er, at den unge kommer i gang med arbejde og/eller uddannelse samt formår at fastholde en bolig. Der er knyttet voksenstøtte direkte til boligen og boligmiljøet.

Startboliger kan etableres som individuelle boliger eller mindre bofællesskaber evt. som del af i en større bebyggelse. Med startboliger ønskes det, at der skal ske en samlet
styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte unge i egen bolig. Det er desuden forventningen, at man ved etablering af startboliger kan forebygge, at den unge får problemer til skade for den unge selv og samfundet.

 

En sådan forebyggende indsats formodes, på længere sigt, samtidig at medvirke til at dæmpe presset på kommunernes sociale udgifter i forhold til den pågældende gruppe. 

 

I forbindelse med satspuljeaftalen for perioden 2012-2015 er der afsat 132 mio. kr. til etablering af startboliger, hvor 42,9 mio. kr. fordeles til udvalgte projekter allerede i 2012. Det er således muligt nu at søge støtte til at etablere nye startboliger.

Ansøgningsfristen er den 26. oktober 2012.


Det er en betingelse for tilsagn om støtte,  at kommunalbestyrelsen anbefaler etableringen af startboligerne.

 

Af hensyn til den kommunale sagsbehandling af projektansøgningerne, er der mulighed for frem til fredag den 23. november 2012 at eftersende kommunalbestyrelsens godkendelse.


Forvaltningen i Handicap & Psykiatri anbefaler Startbolig projektet pga. dets forebyggende sigte, og fordi det er i tråd med byrådets tilsagn om etablering af 200 almene ungdomsboliger.

 

Almene boligorganisationer og/eller almene ungdomsboliger ejet af selvejende institutioner, kan opnå tilsagn om støtte.

 

Forvaltningen i Handicap & Psykiatri anbefaler boligselskabet Fruehøjgård, idet de har mange års erfaring med drift af ungdomsboliger samtidig med, at de disponerer over de nødvendige, attraktive rammer. Det er afgørende, at boligerne har den rette størrelse, således at huslejen kan fastsættes under hensyntagen til lejernes økonomiske formåen.

 

Fruehøjgaard ønsker, på baggrund af de overvejelser, at etablere 18 startboliger i Herning midtby. Boliger i Nørregade er udpeget, idet de har passende størrelser i forhold til lejernes forventede økonomiske rammer.

 

Målgruppen er sårbare unge med begrænset støttebehov og ikke unge med massive sociale problemer. Det faktum understreges i bekendtgørelsen fra Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter. Der kan således ikke gives tilsagn om støtte, hvis den forudsatte bostøtte i gennemsnit overstiger 4 timer pr. uge pr. beboer i startboligerne., jf. § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen.

 

Der er ikke fastsat begrænsninger for normeringen udover det nævnte maksimum. Der vil dog ved vurderingen af ansøgningerne, blive givet en positiv vægtning til projekter med en normering i spændet mellem 1,4 og 3 timer pr. uge pr. beboer.

 

Det er boligorganisationerne, der administrerer og bærer det økonomiske ansvar for startboligordningen ift. ansættelse af en social vicevært og udlejning af boliger. Tildeling af startboliger sker efter ventelisteprincip dog med kommunens godkendelse i hvert tilfælde. Ordningen forventes således administreret uden brug af den kommunale anvisningsret.
 
I forbindelse med de årlige dialogmøder vil administrationen drøfte startboliger med boligorganisationerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Byrådet anbefaler etableringen af startboliger i Herning.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-268-09 Sagsbehandler: Dorte Noesgaard  

Godkendelse af pladser efter §§107 og 108 på Sparta

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fonden Sparta søger om godkendelse til at oprette en boform efter servicelovens §§107 og 108, med 5 faste pladser og 4 projektpladser.
Fonden Sparta driver et godkendt socialpædagogisk opholdssted for unge mellem 12 og 18 år, med 18 faste pladser og 4 bufferpladser.
Der er i øjeblikket indskrevet 4 unge som i løbet af kort tid vil blive visiteret til §107 eller §108 pladser. Baggrunden for ansøgningen er, at sagsbehandlerne og Sparta ønsker at de unge fortsat kan være indskrevet på Sparta, så det pædagogiske arbejde kan fortsætte.
 
Ifølge Socialministeriets tolkning af lovgivningen kræves der ikke godkendelse til at oprette og drive privat § 108 - boform. Dette vil efter al sandsynlighed blive ændret ved den nye tilsynsreform.
Derfor ønskes ansøgningen behandlet samlet, således at der er de samme krav til godkendelse og tilsyn, som der er til §107-pladser.
 
Alle betingelser i lovgivningen er opfyldte og der er derfor grundlag for, at ansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget i henhold til bekendtgørelse om Tilbudsportalen § 11, at Fonden Sparta opretter en boform efter servicelovens §§107 og 108
Godkendelsen er udtryk for, at Herning Kommune finder, at opholdsstedet generel er
egnet til at kunne benyttes som opholdssted for nedennævnte målgruppe.
 
Målgruppe for pladserne efter §§107 og 108 er unge over 18 år.der er præget af massive omsorgssvigt med dertil hørende psykosociale problematikker. Desuden har disse unge manglende forståelse for gængse normer, regler og rammer. De har en asocial og destruktiv adfærd med indlæringsmæssige problemer. Deres hverdag er præget af kriminalitet, misbrug, vold og følelsesmæssige afstumpethed, herunder tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. De unge kan have en ADHD diagnose eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser, hvor en socialpædagogisk indsats med adfærdsregulerende støtte og strukturen i deres hverdag er bærende elementer i deres udvikling
Målgruppen omfatter ligeledes unge lettere udviklingshæmmede med dom til tilsyn.
 
Opholdssted Sparta modtager ikke unge med diagnosen Asperger eller med entydig svær diagnosticeret psykiatrisk lidelse, der kræver psykiatrisk behandling. Sparta modtager ej heller aktive narkomaner.
 
Pædagogiske metoder og målsætning: Spartas pædagogiske behandlingsarbejde udspringer af relations, involverings og konsekvens pædagogik. Igennem konfrontation, dialog og selvrefleksion fremmes den enkelte unges positive udvikling. Der arbejdes målrettet med at frigøre ressourcer, bryde uhensigtsmæssige mønstre samt at modne den unge til at træffe det gode valg.
De pædagogiske metoder er præget af, at de unge oplever udvikling, at livet er værd at leve, livsglæde, føler sig trygge og har tillid til de samme omsorgsfulde voksne i hverdagen. Socialtræning er ligeledes en del af pædagogikken.
 
Fysiske rammer: Fonden Sparta lejer lokaler i Sunds. Disse lokaler er godkendt i forbindelse med opholdsstedet og findes også egnet til unge i 18-20 års alderen.
Ud fra en pædagogisk vurdering vil Sparta vente med at flytte de unge til der er 3-4 der overgår til §§107 og108, således at de unge ikke kommer til at bo 1 eller 2 i en periode.
Tilsynsenheden vurderer at dette er relevant.

Der er fra tilsynsenheden stillet krav om der skal findes en egnet bolig hvor de unge kan få eget bad og thekøkken, Dette skal findes inden for de næste 2 år. Boligen skal godkendes af Tilsynsenheden 
Åbningstider: Sparta holder åbnet hele året.
 
Organisationsforhold: Sparta drives som en fond og opfylder de krav der stilles i bekendtgørelse nr 1580 af 16.12.2010
 
Budget:
 
Midlertidig Takst- og budgetgodkendelse i 2012 for Sparta. Taksten gælder for de 5 faste pladser. For projektpladserne udarbejdes der individuelle budgetter som sendes til godkendelse i Tilsynsenheden, når der indskrives en ung.
 

  Sparta
Ansøgt budget 2011-11-niv.
Godkendt budget 2012
Personale
4.366.983
3.467.158
Ejendom
442.000
442.000
Øvrige udgifter
798.000
482.500
I alt
5.606.983
4.391.658
Antal pladser
5
5
Takst pr. år
1.121.397
878.332
Takst pr. måned
93.450
73.194

 
 
Krav i henhold til anden lovgivning: Godkendelsen gælder kun forhold i henhold til ”Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud” §11 stk 1.Herning Kommune står ikke inde for, at øvrige fornødne tilladelser fra andre relevante myndigheder foreligger, eller for at krav, der stilles i medfør af anden lovgivning er opfyldt. Det er det private opholdssted, der har ansvaret.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ansøgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-2-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til mødekalender 2013 for Social- og Sundhedsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2013.

Sagsfremstilling

Der foreslås på baggrund heraf afholdt 11 møder i Social- og Sundhedsudvalget i løbet af 2013.

 

Af hensyn til budget og årsregnskab ligger møderne fast i ugerne 12, 21, 25, 33 og 44.

 

Alle møder starter kl. 8.30.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til mødeplan godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.06.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Tilsagn om 50.000 til Tandhjælpen fra Bikubenfonden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bikubenfonden har bevilget 50.000 til Tandhjælpen i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Tandhjælpen har et akut behov for basisinstrumenter. I den forbindelse har forvaltningen ved Handicap & Psykiatri ansøgt Bikubenfonden om 50.000,-

 

Bikubenfonden har imødekommet ansøgningen og har således bevilget 50.000 til Tandhjælpen. Beløbet udbetales ved fremsendelse af udbetalingsanmodning til Bikubenfonden.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at indstillingen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1786-10 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Referat fra møde i Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Referater fra møderne i Ældrerådet sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Referat fra møderne den 29. august 2012 og den 10. oktober 2012 i Ældrerådet sendes til orientering.

 

Forvaltningen foreslår, at der afholdes fællesmøde med Ældrerådet onsdag den 28. november 2012 kl. 8.45 - 9.45.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,
at der afholdes fællesmøde med Ældrerådet som foreslået.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om

 • Henvendelse fra medarbejder på ældreområdet

 • Status i forhold til konkret sag på ældreområdet – praktiske hjælp og bistand

 • Status i forhold til konkret BPA-sag.