Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budget 2014-2017 - udeståender på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Opsamling på udeståender i budget 2014-2017 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre samt forslag til håndtering.

Sagsfremstilling

Efter budgetforliget kan der på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre konstateres en række udeståender i det foreliggende budget 2014-2017:

 

 • Hjemmesygepleje og genoptræning (det nære sundhedsvæsen)
  I budgetforslaget for 2014-2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område udestod håndtering af stigende udgifter vedrørende hjemmesygepleje 2,4 mio. kr. og genoptræningsområdet 2,4 mio. kr., i alt 4,8 mio. kr., idet emnet indgik i de dengang igangværende forhandlinger mellem KL og regeringen om Økonomiaftalen for 2014.  
  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 19. juni 2013 at anmode Økonomi- og Erhvervsudvalget om en rammeudvidelse på 4,8 mio. kr. fra 2014 og frem med baggrund i den finansiering til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne, der indgik i Økonomiaftalen for 2014 mellem KL og regeringen.

  I budgetforliget for 2014 indgik emnerne som følger:

  Akutteams  
  Der er pres på hjemmesygeplejen. Patienterne udskrives stadigt hurtigere fra sygehusene. I fremtiden ventes endnu flere opgaver at flytte fra regioner til kommuner. Det vil ske i takt med, at kommunerne får opbygget et beredskab, så mere kan varetages i det nære sundhedsvæsen i et samarbejde mellem praktiserende læger og kommunen.
   
  Forventningen er, at kommunerne stiller med akutberedskab for at kunne håndtere borgere, der har brug for en akut, midlertidig hjælp, så borgerne undgår en hospitalsindlæggelse.
   
  Akutteamet skal bestå af specialiserede sygeplejersker, der kan varetage de nye akut sygepleje- og behandlingsopgaver, der overdrages til Herning Kommune fra sygehuset. Akutteamet skal vurdere og varetage specialiserede opgaver, så indlæggelser kan forebygges.
   
  Egentlige modtagestuer er en mulighed, som skal undersøges nærmere.
   
  Budgetforligspartierne ser med interesse på forslaget om at oprette akutteams i det nære sundhedsvæsen og ønsker en nærmere præsentation af muligheder på budgetkonferencen i foråret 2014 med henblik på implementering.
   
  Genoptræning 
  Budgetforligspartierne konstaterer, at der et øget pres på den kommunale genoptræning. Derfor afsættes 1,5 millioner kroner i 2014, mens udfordringen kortlægges nærmere.

 • Nye lejemål til medarbejdere fra Nørregades Plejehjem
  Salget af Nørregades Plejehjem pr. 1. marts 2014 medfører behov for nye lejemål til de medarbejdere, der har haft kontorlokaler på adressen (Specialrådgivningen (hjælpemiddelterapeuter) samt hjemmesygepleje, hjemmepleje og områdekontor, Område Øst).

  Der har været arbejdet med forskellige løsningsforslag (senest SOS 19. juni 2013), som har afventet de samlede lokaledrøftelser i forbindelse med budgetforliget.  

  Lejemålene indgik ikke i forliget, hvorfor der efterfølgende er arbejdet videre med de hidtidige planer. Således forelægges på henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. oktober 2013 og Byrådsmødet den 29. oktober 2013 to kontraktudkast til godkendelse. (Behandling af sagen er foretaget pr. mail i Social- og Sundhedsudvalget).

  Lejemålene forudsættes at træde i kraft den 1. november 2013 og medfører driftsudgifter på 1,252 mio. kr. årligt, som skal håndteres inden for den eksisterende budgetramme på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 • Flytning af Koloritten - øgede driftsudgifter
  Byrådet godkendte den 18. juni 2013 flytning af Koloritten til Markedspladsen.

  Set i forhold til det eksisterende budget for 2013 og frem, som blev tilpasset i forbindelse med budgetforliget for 2013, medfører lejemålet en mindreudgift på 0,571 mio. kr. i 2013 og herefter merudgifter på henholdsvis 0,742 mio. kr. i 2014, 0,674 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016 og frem.

  Jfr. beslutning i Byrådet den 18. juni 2013 skal udgiftsændringerne håndteres inden for budgetrammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

  Beslutningen er truffet efter, at Social- og Sundhedsudvalget har behandlet budgetforslag for 2014-2017, hvorfor merudgifterne ikke er indarbejdet.

De samlede udeståender kan opgøres jfr. nedenstående tabel: 

[image]

Vurdering af det foreliggende budget 2014-2017:

Sundhed og Ældre befinder sig på flere områder (plejecenterbyggerier, omstruktureringer, flytning af aktiviteter m.v.) i en implementeringsfase, og der er i 2014-2017 budgetteret i tråd med de forudsætninger, der har været opstillet i den politiske behandling af sagerne.

 

Det er endnu for tidligt at vurdere, om forudsætningerne holder, hvorfor dele af budgettet nødvendigvis vil være behæftet med en vis usikkerhed. Forventningen er, at der i forbindelse med forårsopfølgningen for 2014 kan skabes et nogenlunde overblik over eventuelle forudsætningsændringer og økonomiske konsekvenser af sådanne +/-.  

Således er det fortsat administrationens vurdering, at det foreliggende budget 2014-2017 er så retvisende, som det er muligt med den aktuelle viden. Hermed kan udfordringerne ikke umiddelbart håndteres inden for budgetrammen, uden at der foretages kompenserende besparelser.

 

Handlemuligheder i forhold til det samlede udestående:

Der ses med baggrund i den aktuelle vurdering af budget 2014-2017 jfr. ovenfor følgende muligheder for håndtering af de konstaterede udeståender:

 

 1. Iværksættelse af kompenserende besparelser til implementering hurtigst muligt

 2. Revurdere situationen i forbindelse med forårsopfølgningen for 2014

 3. Udskyde håndteringen af udeståendet til budgetlægningen for 2015-2018 med præsentation af situationen på 1. budgetkonference i april 2014

 

Der gøres opmærksom på, at der ved iværksættelse af kompenserende handlinger skal forventes en vis responstid, inden den økonomiske effekt slår fuldt igennem på grund af opsigelsesvarsler m.v.

 

Således vil der, såfremt stillingtagen udskydes til forårsopfølgningen for 2014 eller budgetlægningen for 2015-2018, være risiko for, at der opsamles et merforbrug, der vil skulle håndteres efterfølgende.

 

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.


 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at det besluttes, hvilket af de skitserede løsningsforslag, der peges på til håndtering af det konstaterede udestående i budget 2014-2017.

Beslutning

Sagen drøftet.
 
Social- og Sundhedsudvalget ønsker som løsningsforslag, at tage stilling til problematikken i forbindelse med budgetlægningen for 2015 – 2018 med præsentation af situationen på 1. budgetkonference i april 2014.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1222-07 Sagsbehandler: Antonio M. Barahona  

Frit valg timepriser 2013: Personlig og praktisk hjælp og udbragt mad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året fastsætte frit-valg-timepriser for personlig og praktisk hjælp samt udbragt mad.


Frit-valg-timepriserne er udelukkende udtryk for de kommunale udgifter til opgaven og har således ingen direkte konsekvens for borgeren.

Sagsfremstilling

Ifølge Bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. skal kommunalbestyrelsen én gang om året fastsætte frit-valg-timepriser for personlig og praktisk hjælp samt udbragt mad.

 

Bekendtgørelsen fastlægger, hvordan frit-valg-timepriser skal beregnes. Priserne skal afspejle den omkostning, som den kommunale leverandør har til levering af ydelserne.

Timepriserne tager afsæt i sidste års forbrug med mulighed for at ændre forudsætningerne, sådan at timepriserne afspejler nye tiltag/ændringer i forhold til afsættet. Timepriserne bruges til at afregne med leverandørerne af ydelserne.

Frit-valg-timepriser for personlig og praktisk hjælp


Administrationen indstiller, at de samme frit-valg-timepriser, som blev godkendt i 2012 gældende for 2013, fastholdes.

 

Baggrund for indstillingen er følgende:

 

- Budgetopfølgningen for halvårsregnskabet viser, at der samlet set forventes balance mellem udgifter og indtægter for det kommunale leverandør på fritvalgsområde. Dette viser, at de fastsatte fritvalgpriser er retvisende under et.

 

- Budgetopfølgningen viser dog også, at der findes nogle skævheder imellem land og by, hvilket er tegn på, at frit-valgs-timepriser burde justeres. Administrationen har analyseret det nærmere og konklusionen er, at nogle forudsætninger er forældet. Derfor bør det foretages et tidsstudie for at aktualisere de forudsætninger, som blev fastlagt i 2009 og tilpasset i 2011. Administrationen vil igangsætte tidsstudiet, så det ligger klar til beregning af nye timepriser i foråret 2014.

 
De beregnede frit-valg-timepriser for den kommunale leverandør er:

[image]
 
Priserne er udelukkende udtryk for de kommunale udgifter til opgaven og har således ingen direkte konsekvens for borgeren.
 

 

 

 

 

 

 

 


De beregnede frit-valg-timepriser for den private leverandør er:

 

[image]

Forskellen mellem timepriserne til henholdsvis den kommunale og den private leverandør skyldes, at fællesomkostninger (overhead) kun indgår i de timepriser, som
bruges til at afregne med de private leverandører.

 

Den kommunale leverandører afholder ikke selv udgifterne til fællesfunktioner og kompenseres derfor ikke. 

Frit-valg-priser for udbragt mad


Administrationen indstiller, at der for 2013 fastholdes den samme frit-valg-pris, som allerede er gældende i år.
 
Baggrund for indstillingen er, at forudsætningerne for beregning er ved at ændre sig i 2013 på grund af mistet markedsandel for Madservice Herning. Madservice Herning er i gang med at gennemføre forskellige handlinger med henblik på at håndtere situationen.

Derfor er det vanskeligt at fastsætte en ny frit-valg-pris for 2013, som afspejler den realistiske niveau.

 

Administrationen har kontaktet Ministeriet med henblik på at afklare, hvor vidt faste udgifter, der relaterer sig til forsyningsforpligtelsen kan holdes udenfor frit-valg-prisen.

 

Endvidere forsøges afklaret, hvorvidt hvorvidt fritvalgsprisen kan differentieres mellem "beriget" og "ikke beriget mad" (Beriget mad er energitæt mad, hvor indholdet af fedt, protein og energi er kunstigt forhøjet).

 

De beregnede frit-valg-priser for den private leverandør er: 

 

[image]


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de beregnede timepriserne godkendes,

 

at timepriserne fortsætter indtil ny beregning foretages.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1536-11 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af anlægsregnskab - etablering af modtagekøkken på Kastaniegården, Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Leif Pedersen, Jan Märcher, Anne Marie Muff Grønkjær

Sagsresume

Anlægsregnskab for modtagekøkken på Kastaniegården, Aulum, forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget 2010 blev der afsat 1,425 mio. kr. til etablering af et modtagekøkken på Kastaniegården.
 
Efterfølgende viste en gennemgang af byggeprojektet, at beløbet ikke kunne finansiere en total etablering af et modtagekøkken.
 
På baggrund af drøftelse i forligskredsen, godkendte Byrådet på møde den 13. december 2011, pkt. 325, at anlægsbevillingen til projektet blev forhøjet fra 1,425 mio. kr. til 2 mio. kr.
 
Forhøjelsen på 0,575 mio. kr. blev finansieret af driftsrammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, Område Nord, idet det samtidig blev besluttet, at et eventuelt ikke-forbrugt rådighedsbeløb ved projektets afslutning, skulle tilbageføres til driftsbudgettet for Område Nord.

 

Projektet er gennemført som planlagt. Idet de faktiske udgifter overskrider rådighedsbeløbet, er en tilbageførsel af driftsmidler til Område Nord ikke aktuel.

Økonomi

Regnskabet for etableringen af modtagekøkken:

 

 [image]

 

Anlægsregnskabet udviser en merudgift på 132.351 kr., der skyldes en ekstraregning på tilslutningsafgift og udgifter på grund af højtstående grundvand i kælderen.


Merudgiften finansieres af Madservice Herning i 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at anlægsregnskabet for etablering af modtagekøkken på Kastaniegården, sted nr. 18077, godkendes

 

at merudgiften på 132.351 kr. finansieres inden for rammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, Madservice Herning, i 2013.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.08-P27-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, som har til formål at fremme samarbejdet mellem region, kommuner og praksis, har godkendt sundhedsaftalen om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese (spastisk lammelse, herefter forkortet til CP). Opfølgningsprogrammet (herefter CPOP) har været afprøvet i en 2-årig projektperiode, hvorefter opfølgningsprogrammet med denne sundhedsaftale gøres permanent. Sundhedsaftalen er gældende fra 1. januar 2014.
 
Børne- og Familieudvalget har som hovedansvarlig på børneområdet tiltrådt aftalen.

 

Grundet snitflader til Social- og Sundhedsudvalget får udvalget hermed sundhedsaftalen til orientering.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en tillægsaftale til den generelle sundhedsaftale. Formålet med sundhedsaftalen er at tilbyde en ensartet, tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats for børn med CP, som er født i 2008 eller senere. Der er international evidens for, at standardiseret opfølgning på indsatsen forebygger og reducerer sværhedsgraden af blandt andet ledskred og rygskævhed.
 
Opfølgningsprogrammet er baseret på undersøgelser, som tilbydes børnene med faste intervaller, afhængig af barnets alder og funktionsnedsættelse. Børnene følges hermed tæt og kan enten helt undgå operationer eller få tidligere men mindre indgribende operationer, end tilfældet er i dag, hvor børnene i en senere alder ofte gennemgår meget store og komplicerede operationer.
 
Regionen har ansvaret for den lægefaglige indsats, mens kommunerne er ansvarlige for den fysio- og ergoterapeutiske opfølgning og indsats.
 
Opgaven for kommunen er som følger:

 • Undersøgelse af CP barnet og udfyldelse af CPOP protokoller af fysio- og ergoterapeuter, der varetager sundhedsfaglig opfølgning og indsatser til børn med CP. Opgaven varetages af så få terapeuter som muligt for at sikre fagligheden.

 • Deltagelse i CPOP tværfaglige konsultationer i Hospitalsenheden Vest 1 gang årligt.

 • Koordinering af opfølgningen og indsatserne i kommunen mellem involverede fagpersoner.

 

 • Sikre indberetning af data samt kvalitetsmonitorering internt i kommunen.

 
Der er udpeget en kommunal koordinator i Børn- og Unge forvaltningen.
 
Opgørelse for 1. kvartal 2013 viser, at der er 10 børn inkluderet i CPOP for hele Herning Kommune. I Region Midtjylland fødes 30-35 børn med CP pr. årgang.
 
Som udgangspunkt er det terapeuter tilknyttet specialinstitutioner under Børne- og Ungeforvaltningen, der har opgaverne. Genoptræningsenheden i Sundhed og Ældre har dog indgået en aftale med Børn og Unge om, at børn der ikke er tilknyttet specialinstitutioner varetages af en børneergoterapeut eller børnefysioterapeut fra Genoptræningsenheden, Sundhed og Ældre.

 

I første kvartal 2013 har Sundhed og Ældre varetaget opgaver i forhold til 4 børn.

Økonomi

Implementering af denne sundhedsaftale vil ikke kræve yderligere kommunal finansiering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, (et udvalg bestående af repræsentanter fra kommunen, praksis og hospital/region) godkendte den 7. marts 2013 sundhedsaftalen om rehabilitering i forbindelse med kræft. Sundhedsaftalen er nu sendt til politisk behandling i kommunen.


Sundhedsaftalen er en tillægsaftale til den generelle sundhedsaftale gældende for perioden 2011-2014. Den udfolder det tværsektorielle samarbejde for kræftrehabilitering i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om rehabilitering i forbindelse med kræft er at sikre sammenhængende rehabiliteringsforløb for borgerne på tværs af kommune, almen praksis og hospital med udgangspunkt i borgernes behov.

Endelig er et vigtigt formål med sundhedsaftalen at sikre en høj og ensartet kvalitet i rehabiliteringstilbuddene på tværs af kommunegrænser samt at sikre en hensigtsmæssig kobling mellem rehabilitering og arbejdsmarkedet for borgere med kræft i de tilfælde, hvor det er relevant.

Herning Kommune har fortsat følgende opgaver i forbindelse med rehabilitering:

 • Koordinering af rehabiliteringsforløbet

 • Almindelig ambulant genoptræning

 • Særlige kræftrehabiliteringstilbud (træning, samtalegrupper osv.)

 • Sociale ydelser (sygedagpenge og førtidspension)

 • Tilbagevenden til arbejdsmarkedet

 • Gennemførelse af neuropsykologiske tests (For børn og unge)

 • Resocialisering efter isolation (For børn og unge)

 • Yde erhvervs- og uddannelsesvejledning (For børn og unge)

 

Som noget nyt er det indskrevet i sundhedsaftalen, at kommunerne endvidere på sundhedsområdet skal:

 • Kontakte borgeren for at aftale det videre rehabiliteringsforløb senest tre hverdage efter, at kommunen er blevet kontaktet af hospitalet.

 • Udarbejde en mundtlig eller skriftlig plan for rehabilitering med udgangspunkt i de tilsendte vurderinger af rehabiliteringsbehovet fra hospitalet, samtale med borgeren samt evt. genoptræningsplan.

 • Foretage vurdering af borgerens rehabiliteringsbehov med udgangspunkt i et fælles kommunale/regionale behovsvurderingsskema, hvis det skønnes nødvendigt.

 • I samarbejde med beskæftigelsesområdet sikre en koordination af de sundheds- og beskæftigelsestilbud, borgeren får i forbindelse med kræftrehabilitering.

 
Administrationen anbefaler, at sundhedsaftalen tiltrædes.

Økonomi

Kommunerne fik fra 2012 midler i forbindelse med Kræftplan III. Sundhedsaftalen på kræftområdet forventes implementeret inden for denne ramme.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at sundhedsaftalen tiltrædes

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.08-A00-1-13 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Statsligt tilskud til forstærket indsats for børn og unge med kronisk somatisk sygdom

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 X
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har sendt en ansøgning om midler fra statspuljen til udvikling af en forstærket indsats for børn og unge med kronisk somatisk sygdom og ansøgning er imødekommet med 2.985 mio. kr for perioden 2013 -2016.

 

Ansøgningen er udarbejdet i et tværgående samarbejde mellem kommune, sygehusets børneafdeling og lægepraksis. Formålet med indsatsen er, at børn og unge uanset familiens øvrige ressurser oplever relevant støtte og vejledning.

Sagsfremstilling

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2012-15 afsat i alt 12 mio. kr. til satspuljen om lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom. Heraf udmøntes 10.450.000 kr. i perioden 2013-2016.

 

Tre kommuner, heriblandt Herning Kommune, har fået bevilget midler fra satspuljen til gennemførelsen af et projekt med fokus på indsatsen over for børn og unge med kronisk somatisk sygdom.

 

Kommunen har indgået et samarbejde med regionen og praksislægeregi om gennemførelsen af projektet.  

 

Undersøgelsen ”Sociale forholds betydning for håndteringen af børn med kronisk sygdom” viser, at der er behov for at understøtte familier i en udsat position, når det gælder tidlig opsporing i behandling og opfølgning af et barn med kronisk somatisk sygdom.


Formålet med den forstærkede indsats er overordnet at bidrage til at sikre, at alle børn og unge med kronisk somatisk sygdom, uafhængigt af familiens socio-økonomiske forhold, opspores tidligt og tilbydes bedst mulig behandling og opfølgning som samtidig understøtter barnets og familiens trivsel. Herning Kommune vil derfor udvikle og afprøve metoder til:

 1. At fremme tidlig opsporing af kronisk somatisk sygdom blandt børn og unge

 2. Tidlig afklaring af barnets og familiens behov for støtte af både medicinsk og psykosocial karakter

 3. At optimere sammenhængende tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og opfølgningsindsats, der omfatter sundheds- og socialområdet og i det omfang der er muligt også skoler og daginstitutioner

 4. At sikre, at forældre og barn kontinuerligt modtager støtte, der øger deres kompetencer til at mestre forløbet.

 

Den primære målgruppe for indsatsen er børn og unge i alderen 0-15 år med en kronisk somatisk sygdom og deres forældre – herunder især børn og unge, som på grund af familiens generelle psykosociale- og/eller økonomiske situation, kan være i risiko for uhensigtsmæssig håndtering af den kroniske sygdom.

 

Herning Kommunes ansøgning går på et samarbejde mellem kommunen, børneafdelingen på Hospitalsenheden Vest og almen praksis. Samarbejdet skal fokusere på at forstærke indsatsen på området gennem etablering af en koordinerende funktion i kommunen, kompetenceudvikling af personale og udvikling af konkrete kommunale tilbud. Desuden indeholder projektet delmål om en forbedret IT kommunikation indenfor og mellem sektorerne samt dokumentation og monitorering af indsatsen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at der meddeles en indtægts- og en udgiftsbevilling på SO18 på 219.400 kr. i 2013, 982.450 kr. i 2014, 872.100 kr. i 2015 og 910.050 kr. i 2016.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Rikke Gormsen  

Orientering om bevillig af puljemidler om welness behandling til ældre i plejebolig

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Plejecentret Engholmcentret i Sønder Felding har søgt og fået bevilget midler fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet til at afprøve og implementere wellness-behandling til ældre på plejecentret.

Sagsfremstilling

Personer på plejehjem er ofte belastet af fysiske handicap og mentale udfordringer. De savner ofte ro, nærvær og velvære i hverdagen; og fysisk berøring foregår udelukkende i forbindelse med personlig pleje og måltider.
 
På denne baggrund har Sundhed og Ældre på vegne af Engholmcentret, søgt midler til et projekt med henblik på at introducere wellness og let massage i afslappet stemning og rolige omgivelser. Formålet er at øge målgruppens livskvalitet via ro, nærvær og velvære og  øge mulighederne for fysisk kontakt, som er en væsentlig faktor for mindsket forværring af sygdom.

 

I projektet indgår også træning af medarbejdere og muligheder for at udbrede wellness-behandlinger til andre kommunale plejecentre.

 

Det bevilgede tilskud udgør i 2013 19.000 kr. I 2014 og 2015 er der afsat henholdsvis 13.000 kr og 11.000 kr under forudsætning af at Finansloven vedtages med det forventede beløb.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der meddeles en indtægts- og en udgiftsbevilling på 19.000 kr. i 2013, 13.000 kr i 2014 og 11.000 kr i 2015, ialt 43.000 kr. på SO18

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.42.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om deltagelse i projekt vedrørende styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin afrapportering fra 2012 anbefalinger til, hvordan man kan øge livskvaliteten og selvbestemmelsen for beboere i plejebolig og plejehjem. Social- og Sundhedsudvalget drøftede anbefalingerne på en temadrøftelse med Ældrerådet (punkt 108, møde d. 12. september 2012).

 

Socialstyrelsen har udvalgt Herning Kommune sammen med Gladsaxe Kommune og OK-fonden til deltagelse i et initiativ omkring den palliative pleje.

 

Social- og Sundhedsudvalget fik en orientering om projektet på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 18. september 2013, punkt 88. Udvalget får hermed sagen til genbehandling med henblik på at træffe beslutning om Herning Kommunes deltagelse.

Sagsfremstilling

På nationalt plan er der som opfølgning på kommissionens arbejde afsat midler til et projektprogram til fem forskellige initiativer, som vurderes at være særligt vigtige:

 • medarbejdernes fokus på beboernes livskvalitet

 • mellemledernes ledelseskompetencer

 • rekruttering, organisering og samarbejde med frivillige på plejehjem

 • den palliative pleje

 • kontinensplejen

 

I forhold til den palliative pleje har Ældrekommissionen beskrevet dette fokusområde således "...plejehjemmet skal sikre, at beboerne får den mest værdige afslutning på livet, hvor beboeren oplever, at der bliver taget hensyn til vedkommendes ønsker, og at man får lov til at dø i så trygge, rolige og tillidsfulde omgivelser som muligt".

 

Dette sammenholdes med en kortlægning, som Palliativt Videnscenter har udarbejdet i 2011 omkring den palliative indsats på plejehjem. Resultater herfra er blandt andet, at

 • kun halvdelen af plejeenhederne har en nøgle- eller ressourceperson i palliation

 • kun 20% af plejeenhederne evaluerer de palliative forløb

 • og at størstedelen af alle plejeenheder ikke har medarbejdere med efteruddannelse i palliation

 

Dette udmøntes i et initiativ omkring styrkelse af den palliative pleje og målgruppen er således både beboere/pårørende og medarbejdere i plejehjem. Fra Herning Kommune deltager plejecentrene Vesterled og Søglimt.

 

I initiativet er der følgende faser:

 • beskrivelse af den gode palliative forløb

 • afdækning af udviklingsbehov på plejehjem og udvikling af kompetenceudviklingsforløb

 • afprøvning af kompetenceudviklingsforløbene

 • evaluering

 • udbredelse af kompetenceudviklingsforløbene til landets kommuner og uddannelsesinstitutioner

 

Projektperioden løber til og med 2015.

Økonomi

Socialstyrelsen har afsat 750.000 kr. til hver kommune i projektet. Disse midler skal dække de udgifter, kommunen har i forbindelse med deltagelse i projektet. Eksempelvis timer til mødedeltagelse, transportudgifter og frikøb af medarbejdere til deltagelse i kompetenceudviklingsforløb. Det vil i den forbindelse være muligt at ansøge om og få voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU-godtgørelse) for medarbejdere.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der meddeles en indtægts- og udgiftsbevillling på 600.000 kr. for 2014 og på 150.000 kr. for 2015 på serviceområde 18.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Orientering om puljemidler til dans for demente

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Plejecentret Vesterled har søgt og fået bevilget midler fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet til at afholde dansearrangementer to gange årligt i 2013 og 2014 for beboerne og deres pårørende.

Sagsfremstilling

Dans for demente har mange positive virkninger på sundhedstilstanden for den demente. I Herning Kommune arrangeredes i 2012 danseaftener, hvor demente og deres pårørende dansede akkompagneret af et salonorkester. Plejecentret Vesterled har nu ansøgt og fået bevilget midler fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet til at afholde to danseaftener årligt i 2013 og 2014.

 

Projektet skal give alle beboerne og særligt de demente en helt særlig oplevelse, hvor meningsfuld fysisk aktivitet, livsglæde og sammenhold skaber indhold i hverdagen på Vesterled. De demente bruger alle sanser og muskulatur, når de danser i kørestole, med rollator m.v. Et succeskriterium for projektet er, at der er mindst 60 personer med til hvert arrangement.

Økonomi

Det bevilgede tilskud udgør 30.000 kr. i 2013 og 30.000 i 2014.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at der meddeles en indtægts- og en udgiftsbevilling på 30.000 kr. i 2013 og 30.000 kr. i 2014 på SO18.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-130-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Status på implementering af elektronisk nøglesystem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet d. 15. august 2012, pkt. 106, orienteret om, at G4S havde vundet udbuddet på levering af elektronisk nøglesystem til hjemmeplejen. I kontrakten indgik desuden option vedr. opgaven omkring implementering og opsætning af låsesystemet Phoniro.

I efteråret 2012 indledtes opsætning af det elektroniske nøglesystem i et ”pilot-projekt” i hjemmeplejeområderne Aulum og Sunds. Dette blev evalueret ultimo november 2012. Evalueringen viste, at hvor systemet fungerer efter hensigten, opleves det som et godt system. Herefter fortsatte opsætning i resten af kommunen.

Implementeringen er endnu ikke afsluttet og Social- og Sundhedsudvalget orienteres her om årsagerne hertil.

Sagsfremstilling

Det elektroniske nøglesystem Phoniro monteres på indersiden af borgernes dør. Det er dermed ikke synligt udefra, at her bor en borger med nedsat funktionsniveau. Borgeren anvender fortsat egen nøgle til døren, mens personalet i hjemmeplejen anvender en fjernbetjening til at åbne/låse den elektroniske låseenhed.

I implementeringsprocessen er der opsat 1000 låseenheder. Endvidere er der i implementeringsprocessen undervist 600 medarbejdere. Implementeringen har været og er stadig en proces i samarbejde med leverandør og låsesmede.

Kommunen har sammen med leverandørerne inviteret boligselskaber til orienteringsmøde både forud for opsætning de respektive steder og også senere i forløbet til gensidig information og afklaring af samarbejdsmodel omkring opgaverne.

Der har undervejs vist sig udfordringer i mekanikken, i borgerens lås/nøgle, i software samt i selve anvendelsen af fjernbetjeningerne.

Endvidere er nye problemer omkring opdatering, datamængde og betjening dukket op efterhånden, som flere medarbejdere er blevet tilknyttet systemet. Der har kontinuerligt været tilknyttet låsesmede og medarbejdere fra leverandøren til at følge op på de fejlmeldinger, personalet har meldt ind.

Aktuelt arbejder leverandøren af nøglesystemet og låsesmedene på at få de sidste mekaniske og softwaremæssige problemer løst. Der er opsat elektronisk nøglesystem i alle hjem, hvor hjemmeplejen har behov for adgang.  

De øvrige kommuner, som arbejder med samme nøglesystem, har tilsvarende haft en lang opstartsperiode.

Herning kommune har løbende dokumenteret problemstillingerne i referater fra samarbejdsmøder, og kommunen har indtil nu alene betalt for de fysisk leverede enheder.
 
På udvalgsmødet deltager områdeleder Elin Mogensen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 30.00.00-I02-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

"Alle skal med" målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen præsenterede d. 12 september 2013 regeringens sociale 2020-mål. Regeringen opstiller her konkrete mål for, hvordan udviklingen for de mest udsatte mennesker skal være frem mod 2020.

Sagsfremstilling

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen præsenterede d. 12 september 2013 regeringens sociale 2020-mål. Regeringen opstiller her konkrete mål for, hvordan udviklingen for de mest udsatte mennesker skal være frem mod 2020.

 

Med de sociale 2020 mål vil regeringen føre social politikken i Danmark ind i en ny tid, hvor vi måles på, at den hjælp der ydes, har effekt, og fører til bedre sociale forhold. Det afgørende er ikke at afsætte flere penge. Det er ikke det, der er brug for. Der er derimod brug for, at det sociale arbejde virker og hjælper mennesker og familier videre.

 

 Der er syv år til 2020. Det er tid nok til at få ændret retningen og få sat den rigtige udvikling i gang. Men det er samtidig for kort tid til at løse alle problemer. Derfor er målene udtryk for, at der i 2020 skal være taget et stort skridt i den rigtige retning. Men ambitionerne om at forbedre forholdene for de mest udsatte mennesker stopper ikke i 2020.


Det er afgørende, at der målrettet bliver arbejdet på at nå de sociale 2020 mål, så indsatsen over for udsatte børn og unge samt udsatte voksne løbende styrkes. Regeringen vil derfor løbende offentliggøre tal, som viser udviklingen i forhold til de sociale 2020 mål.


Hovedparten af arbejdet sker i kommunerne. Derfor vil regeringen drøfte de nye sociale mål både i forbindelse med de årlige kommuneaftaler og i regi af det eksisterende partnerskab med KL på det sociale område. På den måde kan regeringen og kommunerne holde hinanden op på, at der rent faktisk sker en udvikling for socialt udsatte børn og voksne.


Regeringen vil derudover udarbejde en national plan for forebyggelse af sociale problemer med fokus på de mest udsatte og sårbare mennesker. Planen skal understøtte en samlet og koordineret indsats for at nå de sociale 2020-mål. Et styrket fokus på forebyggelse og tidlig opsporing i forhold til sociale problemer er afgørende for at sikre den langsigtede udvikling. Det er vigtigt, at der sættes tidligt ind i forhold til sårbare borgere, så problemerne ikke vokser sig for store for den enkelte.
Det kræver bl.a. et tæt samarbejde på tværs af de kommunale forvaltninger og institutioner, så der tages hånd om borgeren, så snart problemerne opstår uanset hvilken forvaltning, der møder borgeren først.

Regeringens målsætninger for udsatte voksne frem mod 2020 er: 

Børn/unge området

 • Mindst 50 procent af udsatte børn og unge har som 25-årige en ungdomsuddannelse.

 • De udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik skal forbedres

 

 • Andelen af 15-17-årige udsatte unge, der begår kriminalitet og får en fældende strafferetlig afgørelse, skal falde med mindst 25 procent. Det svarer til en andel på højst ni procent.

 • Andelen af anbringelser, der bryder sammen, skal falde med mindst 30 procent. Det svarer til, at andelen af sammenbrud højst må udgøre fire procent.


Voksenområdet

 • Antallet af hjemløse i Danmark reduceres med mindst 25 procent. Det svarer til et niveau på højst 4000 personer.

 • Andelen af borgere, der vender tilbage til et herberg eller et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, må højst udgøre 20 procent.

 • Andelen af kvinder på kvindekrisecentre, der har behov for mere end ét ophold, reduceres med mindst 30 procent. Det svarer til en andel på højst 25 procent.

 • Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, øges til mindst 50 procent.

 • Antallet af narkorelaterede dødsfald skal reduceres og fastholdes på et niveau på højst 200 personer. Det svarer til en reduktion på mindst 30 procent.


Status i Herning Kommune på voksenområdet:

 

 • Hjemløse
  Herning kommune fortsætter indsatsen overfor hjemløse (Housing first) som startede i forbindelse med regeringens hjemløsestrategi. Vi har, på trods af indsatsen, ikke oplevet et fald i antallet af hjemløse men heller ikke den stigning man oplever andre steder. Hvis vi i Herning skal reducere tallet med 25% vil det kræve en mere målrettet og helhedsorienteret indsats.

 

 • Udsatte voksne
  Bostøtte metoderne i hjemløse teamet har netop til hensigt at lette overgangen fra boform til egen bolig. Erfaringer viser, at boligen kan bevares hvis borgeren modtager individuel målrettet støtte.

 • Misbrugsområdet

For den gruppe borgere, der afslutter et planmæssigt behandlingsforløb for stofmisbrug, er målsætningen på 50% nået. For de, der afbryder et planlagt behandlingsforløb, er resultaterne uklare. På misbrugsområdet efterlyses mere helhedsorienterede indsatser.

 

Udover de opstillede sociale 2020 mål vil regeringen arbejde for at opstille mål for:

 • Større effekt af behandlingen for alkoholmisbrug

 • Prostitution

 • Mennesker med svær psykisk sygdom

 

Den videre proces afventer udmeldingen af den nationale handleplan, som udspringer af 2020-planen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager målsætningerne til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2091-09 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Forslag til vedtægtsændring for Bytoften Bo og Aktivitetscenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bestyrelsen for Bytoften Bo og Aktivitetscenter sender forslag til ændringer af vedtægten til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse. Ændringerne betyder primært en udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer.  

 

Forslaget skal ses i sammenhæng med den handleplan Bestyrelsen for Bytoften igangsatte i november 2012 , hvor et af elementerne var styrkelse af ledelsesstrukturen, herunder også bestyrelsens sammensætning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Bytoften igangsatte i november 2012 handleplan for udviklingsarbejde
på Bytoften. Social- og Sundhedsudvalget har i flere gang i løbet af 2013 fået en status for arbejdet med handleplanen. Handleplanen falder i fire hovedområder:


- Ledelsesstruktur
- Serviceniveau
- Samarbejde
- Økonomi

Forslaget til vedtægtsændringer indgår som et af flere elementer i styrkelse af ledelsesstrukturen.


Bestyrelsen har gennem 2013 udarbejdet et arbejdsgrundlag for Bytoften, som
et element i styrkelse af den samlede ledelse på Bytoften.

Arbejdsgrundlaget handler om, hvordan bestyrelsesarbejdet skal udmøntes. Der er en
beskrivelse af Bytoftens ledelsesstruktur, mission, vision, målsætninger og værdier.
Formålet med arbejdsgrundlaget er, at sikre, at bestyrelsen har overblik og fælles billede af ansvarsområder og konkrete opgaver. Herigennem sker der en forventningsafstemning mellem bestyrelsen og bestyrelsens samarbejdspartnere og der skabes et fælles billede af, hvem der gør hvad.


Bestyrelsen har på møde d. 30. september vedtaget forslag til nye vedtægter, som fremsendes til Social og sundhedsudvalgets godkendelse.

 

Det foreslås af Bestyrelsen fremover sammensættes af 7 medlemmer:
 
1 udpeget af Herning Kommune

1 udpeget blandt pårørende

1 udpeget af Danske Handicaporganisationer

1 udpeget af personalet (næstformand i MED)

3 udpeget af bestyrelsen.


Observatører i bestyrelsen uden stemmeret:


1 repræsentant fra brugerrådet eller beboerrådet

1 repræsentant udpeget af Social- og Sundhedsdirektøren i Herning Kommune

Bestyrelsen vil tilstræbe, at sikre bestyrelsens samlede kompetencer indenfor geografisk dækning, økonomi, jura, forretningsdrift/-udvikling, repræsentation fra relevante handicaporganisationer.

 

Efter de hidtilgælden vedtægter består Bestyrelsen i dag af 5 medlemmer:


1 medlem udpeges af Herning Kommune,
1 medlem udpeges af bestyrelsen,
1 medlem udpeges af Handicaprådet fra Herning Kommune,
1 medlem udpeges af Danske Handicaporganisationer (DH)
1 medlem udpeges af pårørende fra Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.


Observatør med taleret men ikke stemmeret: Handicapchefen for Herning Kommune og
en medarbejderrepræsentant (næstformand i MED)

Forvaltningen har foretaget en vurdering af vedtægtsændringerne set i lyset af den forpligtelse Herning Kommune har til, at sikre beboerne interesser jf. de rammer loven sætter og det serviceniveau vi måtte have fastsat i kommunen. Endvidere sikring af en forsvarlig styring af økonomien, i overensstemmelse med de beslutninger Social og Sundhedsudvalget træffer og de retningslinjer administrationen er bemyndiget til at udsende. Endelig en juridisk vurdering af vedtægternes lovlighed.

 

Herning Kommune har en række muligheder for at øve indflydelse og regulere den daglige drift af Bytoften og herigennem sikre kommunens interesser:

 

 • Gennem repræsentation i bestyrelsen, ved den politisk udpegede repræsentant og ved den administrativt udpegede observatør.

 • Gennem det sociale tilsyn - ganske vist forankret i en selvstændig myndighed fra 1. januar 2014.

 • Ved den driftsoverenskomst, som senest er fornyet i 2011. Her reguleres pladsantal, ledelses og personaleforhold, økonomi, bygning m.v.

 • Gennem løbende budgetkontrol


Den bedste varetagelse af beboernes interesser og størst sikkerhed for driften, opnås gennem en velfungerende bestyrelse, som i kombination med ledelsen, råder over de nødvendige kompetencer. Det bemærkes i den sammenhæng, at vedtægterne eksplicit fremhæver, at Bestyrelsen vil tilstræbe, at sikre bestyrelsens samlede kompetencer indenfor geografisk dækning, økonomi, jura, forretningsdrift/-udvikling, repræsentation fra relevante handicaporganisationer.

 

Vedtægterne er i overensstemmelse med gældende lov og gældende retningslinjer i Herning Kommune.  

Samlet set vurderes forslag til vedtægtsændringerne, at opfylde de krav Herning Kommune i almindelighed stiller til selvejende institutioner med driftsoverenskomst.


De bemærkes, at Social- og Sundhedsudvalget i henhold til Styrelsesvedtægten for Herning Kommune er bemyndiget til at godkende vedtægtsændringerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendes.

Beslutning

Sagen er drøftet og udsættes med henblik på en drøftelse mellem formandsskabet i Social- og Sundhedsudvalget og Bytoftens Bestyrelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.30.00-K09-2-12 Sagsbehandler: Dorte Noesgaard  

Godkendelse af privat botilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fonden bag Bo-Selv søger om godkendelse til, at modtage uge i alderen 14-18 med mulighed for forlængelse til det 23 år jf servicelovens §76, samt voksne i alderen 18-28 år. Fonden er organiseret som en selvstændig enhed med egne medarbejdere og særskilt økonomi. Der ansøges om plads til 6 unge på ordinære pladser samt 3 unge i special projektpladser til afdæknings- og ventetidsløsninger.

Mål gruppen er unge med svære tilpasningsvanskeligheder og /eller diagnoser som ADHD, borderline-personlighed og andre lignende personlighedsforstyrrelser

Begrundelsen for ansøgning om oprettelse af Fonden Bo-Selv, er at Bo-Selv Aps i takt med løsningen af de nuværende opgaver, har fået en del forespørgsler på, hvorvidt de er i stand til at modtage unge i bofælleskabs lignende forhold. De har ligeledes haft henvendelser fra kommuner som ikke har ønsket at bruge Bo-Selv Aps da de ikke er at finde på tilbudsportalen.

Bo-Selv ApS har eksisteret i ca. 2 år og har i dag 7 medarbejdere og 8 unge anbragt i efterværn og i ambulante tilbud. Bo-Selv Aps arbejder i øjeblikket primært med unge i egen bolig, efterværn eller enkeltmandsprojekter.

Stifterne af opholdsstedet er Bent Borg, Jan Oversø og Anders Christiansen.

Ansøger opfylder servicelovens betingelser for godkendelse og bør derfor godkendes

Sagsfremstilling

Fondens formål er gennem individuel pædagogisk behandling, skoleundervisning, arbejds- og fritidstræning, at muliggøre, at de unge kan begå sig i et mindre omfattende behandlingstilbud, hjemgives eller udsluses med eventuel efterværn samt at skabe mulighed for at lave et behandlingsmiljø til de unge som kan profitere af social træning i mindre bo enheder.
 
I forhold til voksenansøgningen (§107-midlertidige botilbud) er formålet at støtte beboeren i overgangen fra ung til voksen med det ansvar der følger med dette. Dette for at afklare kommende indsatsbehov og dermed en afklaring af om borgeren på sigt vil være i stand til at flytte i egen bolig uden støtte eller med minimal støtte samt en afklaring af om borgeren skal visiteres til et mere vidtgående tilbud (§108-vedvarende botilbud).
 
Botilbuddet godkendes jf Lov om Social service §107
Opholdsstedet er godkendt på Børne- familieudvalgets møde d.9.10.2013 jf. Lov om Social service §142 stk.7 jf. § 66, nr. 5,
 
Målgruppe for unge i alderen fra 18 til 28 år.
Fælles for de unge er, at de har svære tilpasningsvanskeligheder. De unge kan være præget af en stærkt belastet psykosocial baggrund, med massive omsorgssvigt og tidlige skader på personligheden.

En stor del af de unge der i øjeblikket modtages i Bo-Selv APS har haft en turbulent opvækst med mangelfuld skolegang og forældre, der har haft svært ved at varetage den basale omsorg for deres børn.Som følge af dette har de unge psykosociale problemer.

Dette kan give sig til udtryk ved kriminalitet, misbrug, asocial adfærd og sociale vanskeligheder som gør at den unge ikke er i stand til at knytte bæredygtige kontakter til det eksisterende samfund. De unge vil ligeledes ofte have vanskeligheder med at klare de daglige gøremål der skal til for at klare en selvstændig tilværelse.
 
Pædagogik og målsætning.
Den overordnede pædagogik er relations- og omsorgsarbejde, hvor indsatsen er bygget op omkring en bæredygtig relation/kontakt til den unge.

Pædagogikken er desuden baseret på, at den unge skal udvikle evnen til selvforvaltning, så vidt det er muligt. Udfordringerne tilføres den unge i et omfang og en hastighed der sikrer, at den unge kan overskue og honorere dem.

Bo-tilbuddet Bo-Selv møder den unge der, hvor han/hun er. På samme måde er ressourcebaseret pædagogisk arbejde, at tage afsæt i den enkelte unges kompetencer, muligheder og motivation og ud fra dette, i samarbejde med den unge, at opsætte realistiske og målbare mål, som afspejler sig i de unges handleplan og underbygges for den unge i hverdagen med strukturtavler og forudsigelighed.

Bo-Selv arbejder med en mentaliseringsbaseret pædagogisk tilgang. Mentalisering er at have fokus på egne og andres mentale tilstande, især i forbindelse med forklaring af adfærd.

Der arbejdes med strukturerede kontinuerlige unge samtaler, hvor den unges trivsel, fælles arbejdsmål og ønsker til fremtiden bearbejdes. Der arbejdes med reflekterende samtaler, hvilket vil sige, at den unge igennem samtalerne bibringes redskaber til forhåbentlig at realisere ønsker og drømme for fremtiden.

Personale
Det bestræbes at alle medarbejdere har en pædagogisk grunduddannelse. Der kan dispenseres for dette, såfremt den pågældende medarbejder har anden relevant uddannelse eller omfattende erfaring som gør vedkommende særlig egnet til at arbejde med målgruppen.


Fysiske rammer. 
Fonden Bo-Selv råder over 2 lejede bygninger, som tilsynet har set og finder egnet til formålet

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ansøgningen om oprettelse af botilbud jf Lov om Social Service §107 godkendes

Beslutning

Udsat.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-268-09 Sagsbehandler: Dorte Noesgaard  

Godkendelse af udvidelse af pladser på eksisterende botilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fonden Sparta er godkendt af Herning kommune og driver opholdssted og botilbud på flere adresser i kommunen og har en afdeling i Ikast-Brande Kommune.
Nuværende godkendelse er 9 pladser på botilbuddet
Sparta ønsker at udvide med 6 pladser til i alt 15

 

Tilsynene på Sparta viser at de lever op til deres eksisterende godkendelse, der er en høj faglighed og god standard på boligerne.  

Sparta opfylder servicelovens betingelser for godkendelse og bør derfor godkendes

Sagsfremstilling

Sparta har haft stor søgning til deres botilbud, blandt andet fra de kommuner som har unge anbragt på Spartas opholdssted, som ønsker at de unge kan fortsætte på en §107 plads på botilbuddet (midlertidig botilbud).
 
Målgruppen
Personer (børn, unge og voksne) der er præget af massive omsorgssvigt med dertil hørende psykosociale problematikker. Desuden har disse personer manglende forståelse for gængse normer, regler og rammer. De har en asocial og destruktiv adfærd med indlæringsmæssige problemer. Deres hverdag er præget af kriminalitet, misbrug, vold og følelsesmæssige afstumpethed, herunder tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. Personerne kan have en ADHD diagnose eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser, hvor en socialpædagogisk indsats med adfærdsregulerende støtte og strukturen i deres hverdag er bærende elementer i deres udvikling

Målgruppen omfatter ligeledes lettere udviklingshæmmede med dom til tilsyn. Fonden Sparta modtager ikke personer med diagnosen Asperger og aktive narkomaner.

Pædagogik
Spartas pædagogiske behandlingsarbejde udspringer af relations, involverings og konsekvens pædagogik. Igennem konfrontation, dialog og selvrefleksion fremmes den enkelte beboers positive udvikling. Der arbejdes målrettet med at frigøre ressourcer, bryde uhensigtsmæssige mønstre samt at modne beboeren til at træffe det gode valg. De pædagogiske metoder er præget af, at beboeren oplever udvikling, at livet er værd at leve, livsglæde, føler sig trygge og har tillid til de samme omsorgsfulde voksne i hverdagen. Socialtræning er ligeledes en del af pædagogikken. Det pædagogiske arbejde sker videre gennem Fonden Spartas behandlingsteam, bestående af 3 psykologer, psykiater og pædagogisk personale. Herved gives beboerne de bedste rammer for stabilitet, tryghed og fortsat positiv udvikling.
 
Fysiske rammer
Fonden Sparta har flere ejendomme, der er godkendt af Tilsynet. Sparta ser i øjeblikket på bygninger der passer til §107/108 tilbuddet (midlertidige / vedvarende botilbud). Disse skal godkendes af tilsynet inden de tages i brug.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den ansøgte udvidelse med 6 pladser godkendes

Beslutning

Udsat.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-2463-13 Sagsbehandler: Majbrit Lambæk  

Orientering vedrørende klagesager på socialområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
     X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Til orintering for udvalget fremlægges et overblik over antallet af klagersager til Det Sociale nævn/Ankestyrelsen på området for Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre for 2012 og delvist 2013.

 

Det bemærkes at pr. 1. juli 2013 blev ankestystemet ændret, hvorefter de sociale nævn blev nedlagt og klagesagsbehandlingen i ankeinstansen blev overdraget til Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

Antallet af behandlede sager ved Det Sociale Nævn er i Handicap & Psykiatri opgjort til 10 sager i 2012. Heraf har Herning Kommune fået medhold i 6 sager og fået hjemvist 3 sager til fornyet behandling, mens 1 sag er omgjort af Det Social Nævn.

 

I 2013 har der på nuværende tidspunkt været påklaget 5 sager til Det Social Nævn/Ankestyrelsen. Heraf har Herning Kommune fået medhold i 4 sager og 1 sag er hjemvist til fornyet behandling.

 

Afgørelserne omhandler fortrinsvist afgørelser om støtte efter Servicelovens § 85 samt enkelte sager vedrørende botilbud efter servicelovens §§ 107-108.

 

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har i 2012 fået behandlet 25 klagesager i Det Sociale Nævn.

Heraf har Herning Kommune fået medhold i 17 sager, mens 4 sager er ændret/hjemvist til fornyet behandling og 4 sager er endnu ikke er afgjort eller frafaldet på grund af dødsfald eller flytning til anden kommune.

 

I 2013 har Visitationsenhenden sendt 10 sager videre til Ankestyrelsen, hvoraf 7 endnu ikke er afgjort mens Ankestyrelsen i 3 sager har givet Herning Kommune medhold.

 

Afgørelserne omhandler bestemmelser om merudgifter, hjælpemidler, ledsagelse, støtte samt personlig pleje og praktisk hjælp iht. servicelovens §§ 83, 85, 94, 97, 100 og 112.

 

Herudover har der i 2012 været 3 klagersager vedrørende SEL § 96 (BPA-ordningen). Disse fik Herning Kommune medhold i.
 
I 2013 har der pt. været 4 klagesager vedrørende BPA-ordningen iht. SEL § 96. Heraf er 1 hjemsendt til fornyet behandling, 1 er endnu ikke afgjort mens der er givet medhold i 2 sager.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 84.12.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Resultat af ældrerådsvalget 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Resultatet af valg af 13 medlemmer til Ældrerådet for perioden 1. januar 2014 til 31.
december 2017 foreligger.

Sagsfremstilling

Valget til Ældrerådet for Herning kommune er nu foretaget.

 

Der blev udsendt stemmemateriale til i alt 20.241 stemmeberettige borgere der var over 60 år den 9. oktober 2013.


Der kom 9.633 stemmesedler retur. Heraf var 15 blanke og 10 ugyldige. Gyldige
stemmer i alt 9.608.


Stemmeprocenten blev 47,6.


Der var opstillet 23 kandidater. Efter Ældrerådets vedtægter skal der vælges 13 medlemmer og 13 suppleanter. Der var således alene mulighed for at vælge 10 suppleanter for den kommende periode.


Af de 23 kandidater er følgende 13 valgt til Ældrerådet ud fra deres personlige stemmeantal.

 

[image]

 

Følgende 10 kandidater bliver suppleanter.
Suppleanter indtræder i rækkefølgen efter størrelsen af stemmeantallet.

 

[image]

 

Fristen for at indgive klage over valget var onsdag den 16. oktober 2013.


Administrationen har indkaldt de nyvalgte Ældrerådsmedlemmer med henblik på
konstituering af rådet. Mødet er afholdt den 23. oktober 2013, hvor Leif Jørgensen blev valgt som formand og Bodil Markmøller blev valgt som næstformand.

 

Administrationen er samtidigt gået i gang med en tilpasning af Ældrerådets vedtægter og reglerne for valg til Ældrerådet

 

Staben Jura har udarbejdet en valgbog. Valgbogen skal efter reglerne for valg til Ældrerådet fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.


Sagen er fremsendt til Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 30. oktober til orientering.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at opgørelsen af valg til Ældrerådet tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1786-10 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Referater fra møder i Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Referater fra møderne i Ældrerådet sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Referater fra møder den 21. august 2013 og den 11. september 2013 i Ældrerådet sendes til orientering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til mødekalender 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2014.

Sagsfremstilling

Der foreslås på baggrund heraf afholdt 11 møder i Social- og Sundhedsudvalget i løbet af 2014.
Af hensyn til budget og årsregnskab ligger møderne fast i ugerne 14, 33 og 43.
Alle møder starter kl. 8.30.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til mødeplan godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således at mødestart afklares endeligt i løbet af 1. kvartal 2014.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Sagsnr.: 03.09.18-Ø54-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Lejemål