Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. maj 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budgetforslag og politiske mål 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetforslag 2018-21 og politiske årsmål 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets områder forelægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2018 fremsendes forslag til budgetbemærkninger 2018-2021 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Endvidere forelægges de politiske årsmål for 2018, som er formuleret med udgangspunkt i de måltemaer, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog på mødet den 25. april 2017.

 

Budgetmaterialet omfatter årsmål, driftsbemærkninger, ændringsskema og takstoversigt. Alt er vedlagt som bilag. Alle tal er i 2017-priser, idet fremskrivning til 2018-priser først sker senere i budgetprocessen.

 

Med virkning fra budget 2018 tages en ny kontoplan i brug ved opgørelsen af de kommunale udgifter til henholdsvis ældre og personer med handicap mv.

Baggrunden er, at det ikke er muligt ud fra den gældende autoriserede kontoplan direkte at udlede kommunernes udgifter til henholdsvis ældre og personer med handicap mv. Det vedhæftede budgetforslag er udarbejdet efter den gældende kontoplan, da arbejdet med den nye budgetfordeling endnu ikke er afsluttet.

 

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet inden for de udmeldte rammer.

 

Opmærksomhedspunkter i budgetlægningen:

 

Vederlagsfri fysioterapi:

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut er et tilbud efter Sundhedsloven, som bevilges efter lægehenvisning. Siden 2015 er konstateret et merforbrug på området på grund af stigende priser og et stigende antal patienter. Området er i dag omfattet af det rammestyrede område i Sundhed og Ældres budget. Det betyder, at et merforbrug bliver overført og reducerer budgettet for det efterfølgende år, jf. Herning Kommunes styringsvedtægter. Da udgiften bevilges efter lægehenvisning, er udgiftsniveauet ikke styrbart for Sundhed og Ældre. Det indstilles derfor, at budgettet i stedet placeres under området uden for rammestyring, hvor mer- eller mindreforbruget ikke overføres.

  

Indsatsområder og årsmål:

  

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri har formuleret et samlet årsmål for området:

 

 • Handicap og Psykiatri i forandring

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre har formuleret følgende årsmål:

 

 • Plejeboligbehovet og demensområdet
 • Rekruttering og fastholdelse
 • Folkesundhedshus (fællesmål med SO19, Forebyggelse)

 

Anne Christmann Ramsgaard og Steen Holk Bank deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetforslaget for 2018-21, herunder de politiske årsmål, godkendes,
at budgettet for vederlagsfri fysioterapi, funktion 04.62.84 overføres fra det rammestyrede område til området uden for rammestyring,
at budgetforslaget videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Årsmål 2018 for Serviceområde 13 – Handicap og Psykiatri tilrettes efter de faldne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forårsopfølgning 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2017. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 30. april 2017.

 

Opfølgningen på driftsudgifter viser et samlet forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 10,348 mio. kr.

En særskilt vurdering af servicedriftsudgifterne viser et merforbrug på 18,166 mio. kr., målt i forhold til det korrigerede budget.

Anlægsregnskabet viser et forventet merforbrug på 0,978 mio. kr. 

 

Sagsfremstilling

Drift:

Det forventede regnskab for 2017 er her målt i forhold til det korrigerede budget:

 

 

Som tabellen viser, forventes et samlet merforbrug på 10,348 mio. kr.

 

Merforbruget fordeler sig således mellem centrale konti og områder med selvforvaltning:

 

 

Sanktionslovgivning:

Ved vurderingen af kommunens overholdelse af budgettet i relation til sanktionslovgivningen tages udgangspunkt i servicedriftsudgifterne. Budgettet adskiller sig fra det samlede driftsbudget, idet indtægtsområder som den centrale refusionsordning og ældreboliger ikke indgår.

Det forventede regnskab for servicedriftsudgifterne (SDU), målt i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, udgør følgende:

 

 

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

 

Det forventede regnskab pr. 30. april 2017 opgjort på resultatområder udgør følgende:

 

Som det fremgår, kan merforbruget henføres til resultatområderne Handicap og Misbrug/Udsatte.

 

Handicap:

Opfølgningen viser et forventet merforbrug på 13,8 mio. kr. Området er belastet af mangel på kapacitet. Herning kommune har 196 pladser til længerevarende botilbud, som alle er fuldt belagt. Køb af pladser uden for kommunen er ofte dyrere og mindre styrbart. Vente- og tilgangslisten viser, at der de næste 3 år kommer 38 nye borgere til længerevarende botilbud ekskl. bofællesskaber. I Herning kommune hører Rosenholm og Mosaikken til denne kategori. For disse tilbud har der de seneste år været en udskrivningsfrekvens på under 1 borger pr. år.

 

Der skal i løbet af 2017 bygges bolig ved tilbuddet Mosaikken til 2 borgere. Udgiften hertil udgør 2,4 mio. kr., og finansieres af Handicapområdets driftsbudget.

 

Misbrug/Udsatte:

Opfølgningen viser et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. Heri indgår et forventet merforbrug i 2017 for Blå Kors Varmestue og Blå Kors Pensionat på 0,6 mio. kr. Blå Kors har i en politisk aftale fået indefrosset tidligere års merforbrug på 2,1 mio. kr. i 5 år.

 

Korrigerende handlinger:

Følgende handlinger igangsat for at imødekomme den forventede overskridelse af budgetrammen for Handicap og Psykiatri:

 

 • Tidligere forslag til besparelser og intentioner i Handleplan 2015 forfølges. Det forventes, at planen indeholder yderligere potentiale til udgiftsreduktioner.

 

 • Der arbejdes med udvikling af nye opgaveløsninger i samarbejde med beskæftigelsesområdet. Målet er at opnå et mere beskæftigelsesrettet sigte for grupper af borgere, som i dag ligger i målgruppen for bostøtte mv. Det vurderes, at en mere koordineret opgaveløsning med beskæftigelsesområdet på længere sigt kan nedbringe de samlede udgifter.

 

 • Der arbejdes med udvikling af nye opgaveløsninger i samarbejde med Sundhed og Ældre. En fælles opgaveløsning i forhold til ældre og demente handicappede forventes at kunne nedbringe de samlede udgifter.

 

 • Arbejdet med udarbejdelse af en masterplan for misbrugs- og udsatteområdet er igangsat. Formålet er at opnå bedre styringsmuligheder og bedre koordinering af indsatsen på tværs af de mange tilbud på området, hvilket forventes at nedbringe de samlede udgifter på sigt.

 

 • En analyse af dyre enkeltsager er igangsat. Analysen indeholder en kortlægning af strømmen af borgere, og skal give viden om årsagen til stigningen og handlemuligheder på området.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

 

Det forventede regnskab for Sundhed og Ældre viser et mindreforbrug på 2,236 mio. kr. Heri indgår et overført mindreforbrug fra 2016 på 6,112 mio. kr. En andel på 5,322 mio. kr. af de overførte midler er øremærket til projekter, herunder værdighedsmilliarden.

 

Trods et samlet mindreforbrug er der stadig områder på ældreområdet, som har brug for særlig opmærksomhed:

 

 • Sygeplejen har et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. Handleplanen har haft en effekt, men området er stadig under pres. Der er fokus på optimeringer og effektiviseringer.
 • På vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning, hvilket gør at området er svært styrbart for kommunerne.

 

Det forventede mindreforbrug kan blandt andet henføres til områderne mellemkommunale betalinger, Hjemmehjælp og Socialpædagogisk støtte.

 

Vederlagsfri fysioterapi:

Gennemsnitsprisen pr. patient og antallet af patienter har været stigende de seneste år, samtidig med at antallet af ydelser pr. patient er faldende. Der ses en tilvækst i 50+ årige til vederlagsfri fysioterapi. Det kan tyde på, at der er også er en demografisk udvikling, som påvirker udgiftsniveauet.

Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med fremsættelse af budgetforslag 2017 indstillet, at budgettet for vederlagsfri fysioterapi overføres fra det rammestyrede område til området uden for rammestyring. Indstillingen er stadig uafklaret.

 

 

Anlæg:

 

Det forventede regnskab for 2017 er her målt i forhold til det korrigerede budget:

Ombygningsprojektet for Ågården aktivitets- og sundhedscenter er nu afsluttet. Anlægsregnskabet forventes forelagt Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse på junimødet.

 

Budgetomplaceringer:

Der er behov for følgende budgetomplacering / tillægsbevilling:

 

Omplacering af midler fra udviklingspuljen, afsat til Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetforliget 2016. Andel på 750.000 kr. (50%) flyttes fra Serviceområde 18 til Serviceområde 13, jf. beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. januar 2017.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der foretages budgetomplaceringer som beskrevet i sagen,
at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal tages initiativ til yderligere korrigerende handlinger med henblik på håndtering af det forventede merforbrug på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri,
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. juni og i Byrådet den 20. juni 2017.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker ikke, at der på nuværende tidspunkt tages initiativ til yderligere korrigerende handlinger, men afventer udviklingen af de allerede igangsatte.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status vedr. frikommuneforsøg ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Der orienteres om status for frikommuneforsøget, hvor Herning Kommune sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner d. 1. juni 2016 søgte Social- og Indenrigsministeren om at etablere et frikommunenetværk under temaet ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”. 

Der er nu fremsat lovforslag i Folketinget vedr. første ansøgningsrunde 1. december 2016, og der er indsendt tre nye ansøgninger fra frikommunenetværket til 2. ansøgningsrunde 1. maj 2017.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeren har d. 26. april 2017 fremsat Forslag til lov om frikommunenetværk (Lovforslag nr. L 200). Lovforslaget udmønter Frikommuneforsøg 2016-2020 og har således til formål at give udvalgte kommuner, organiseret i frikommunenetværk, frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Hensigten hermed er at skabe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for en bedre opgaveløsning til gavn for borgerne gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i alle kommuner.

 

Lovforslaget etablerer de overordnede lovgivningsmæssige rammer for Frikommuneforsøg 2016-2020, herunder lovfæstes frikommunenetværkene og de i alt 44 deltagende kommuner, og forsøgsperiodens varighed fastlægges.

 

Lovforslaget giver hjemler til at fritage frikommunenetværkene for udvalgte gældende regler samt nye hjemler til konkrete forsøg. Herunder giver lovforslaget hjemmel til, at de fire frikommuneforsøg, som er indsendt af det frikommunenetværk, Herning Kommune deltager i:

 • Under bestemte forudsætninger at kunne træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.
 • Under bestemte forudsætninger at kunne træffe afgørelse om anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer og situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig anvendelsen heraf, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.
 • At kunne tilbyde borgere, der er visiteret til ydelser efter § 85 i lov om social service, at tilkøbe yderligere af de allerede visiterede ydelser eller andre ydelser omfattet af denne bestemmelse end de visiterede.
 • At kunne tilbyde borgere, der er visiteret til ydelser efter § 83 i lov om social service, at tilkøbe yderligere af de allerede visiterede ydelser eller andre ydelser omfattet af denne bestemmelse end de visiterede.

 

Der blev oprindeligt indsendt tre ansøgninger, men ved lovfremsættelsen er muligheden for tilkøb af ydelser efter hhv. §§ 83 og 85 opdelt i to forslag. Ud over disse forsøg rummer lovforslaget 7 øvrige forsøg fra andre frikommunenetværk.

 

Lovforslagene forventes vedtaget i denne folketingssamling inden sommerferien.

 

I 2. ansøgningsrunde 1. maj 2017 er der fra frikommunenetværket indsendt tre nye ansøgninger:

 

1. Ansøgningen ”Bedre overgang fra ung til voksen” giver muligheder for at få erfaringer med nye løsninger, der understøtter de unge i at blive voksne og tage mest muligt ansvar for eget liv.

 

Ansøgningen omhandler muligheden for at afprøve dele af den lovgivning, der gælder for voksenområdet på unge fra 15 år og efter endt grundskoleforløb. Formålet er at afhjælpe den bratte overgang, som den unge kan opleve ved det fyldte 18. år.

 

Netværket ønsker at få mulighed for at visitere den unge til et beskæftigelses-, aktivitets- eller samværstilbud i henhold til servicelovens §§ 103 og 104 i de tilfælde, hvor et STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) ikke er relevant, eller hvor den unge endnu ikke er klar til at gennemføre et sådant forløb. Aktivitets- og samværstilbuddet ville kunne tilbyde den unge aktiviteter og læring, der tager afsæt i den unges udvikling, motivation, livskvalitet, selvstændighed og kommunikative færdigheder.

 

Herudover ønskes det, at den unge kan visiteres til en boform efter servicelovens §§ 107 og 108 eller anvist bolig efter almenboliglovens § 105 med bostøtte i henhold til servicelovens § 85. Tilbuddet om flytningen eller aflastning skal ske, når det passer ind i den unges eller familiens situation, og hvor det er til gavn for den unges overgang til voksenlivet.

 

De muligheder, der ønskes afprøvet med dette forsøg, skal ses som et supplement til de muligheder for hjælp, den unge og familien allerede har i kraft af gældende lovgivning. Dette kunne f.eks. være muligheden for fortsat tabt arbejdsfortjeneste til forældrene, kombineret med en aflastningsplads, eller at familien forsat har en støtte- og kontaktperson tilknyttet. 

 

2. Ansøgningen ’Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven’ vedrører borgere, som har behov for indsatser og træning for at begå sig mere selvstændigt i samfundet. Som et led i deres udviklingsforløb vil de ofte have gavn af et tidsbegrænset forløb på f.eks. et botilbud. Formålet med ansøgningen er at give kommunerne mulighed for at tilbyde denne målgruppe tidsbegrænsede lejekontrakter og huslejetilskud for på den måde at understøtte borgernes rehabiliteringsforløb bedre. 

 

Ansøgning er sammenkædet med en anden frikommuneansøgning ’Afprøvning af midlertidigt huslejetilskud’ og ’Midlertidig lejekontrakt’, som frikommunenetværket ’Boligområdet – flere billige boliger og fleksible boligløsninger’ indsendte i første ansøgningsrunde 1. december 2016. Dette netværk består af Kommunerne Favrskov, Høje-Taastrup, København, Randers, Roskilde og Aarhus. Ministeriet har ved skrivelse af 1. februar 2017 meddelt, at Regeringen delvist har imødekommet ansøgningerne. Med henblik på at kommunerne i netværket omkring ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” også får mulighed for at anvende de lovændringer, som forventes godkendt i Folketinget, fremsendes denne ansøgning.

 

3. Ansøgningen ”Mere sammenhængende forløb i psykiatrien” har først og fremmest et mål om at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for borgerne/patienterne, der er kendetegnet som ”rette indsats til rette tid og på rette sted”. Endvidere er det et mål at øge kvaliteten i de (tvær)faglige indsatser omkring borgerne/patienterne. Endeligt er det et mål at optimere ressourceanvendelsen – i et samfundsøkonomisk perspektiv.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-17 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Nystrup Andersen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget førstebehandlede forslag til revision af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp og træning på udvalgsmødet den 14. marts 2017 (pkt. 32).  

Efter at have været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet fremsendes kvalitetsstandarderne nu til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne beskriver de gældende rammer og serviceniveau for hjemmehjælp og træning efter Lov om social service.

 

Efter førstebehandlingen i Social og Sundhedsudvalget den 14. marts, 2017 (pkt. 32) har kvalitetsstandarderne været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Der foreligger nu følgende høringssvar:

 

 • Ældrerådet har ingen bemærkninger.
 • Handicaprådet ønsker en nærmere definition af, hvad betegnelsen ”kropsbårne hjælpemidler” dækker over – herunder særligt om høreapparater er omfattet.
 • Handicaprådet ønsker desuden, at det i kvalitetsstandarden om klippekortet præciseres, at sagsbehandlingstiden er hurtigst muligt og maksimalt er 4 uger.

 

På baggrund af de indkomne høringssvar har administrationen følgende kommentarer:

 

Kropsbårne hjælpemidler:

Kvalitetsstandarden for kropsbårne hjælpemidler indeholder en liste over, hvilke hjælpemidler der hører ind under kategorien ”kropsbårne hjælpemidler”. Listen vil dog aldrig kunne være udtømmende, da der hele tiden kommer nye hjælpemidler til. Beboere på plejecentrene vil få den nødvendige hjælp, herunder også vedligeholdelse af høreapparater, hvis de har behov for det.

 

Klippekortordningen:

Administrationen foreslår følgende ændringer til kvalitetsstandarden omhandlende klippekortordningen:

 

 • Sagsbehandlingstiden i forbindelse med bevilling af hjemmehjælp – herunder i forbindelse med klippekortordningen - kan i perioder med spidsbelastning være op til 4 uger. Det tilstræbes altid at sagsbehandlingstiden er kortere.
 • Brug af opsparede klip, især hvis der er opsparet mange klip, kræver planlægning og eventuelt varsling af medarbejderne. Borgerne opfordres derfor til i god tid at orientere leverandører af hjemmehjælp omkring formålet med den opsparede tid og det ønskede tidspunkt for anvendelsen.

 

Nyt udkast af kvalitetsstandard er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp og træning efter Lov om social service.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Klippekort til borgere på plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning kommune har fået bevilget i alt 11.650.000 kr. til indførelse af klippekortordningen på kommunens plejecentre i 2017 og 2018. Ordningen igangsættes pr. 1. juni i år, jf. Finansloven for 2017.

Sagsfremstilling

Fra den 1. juni 2017 bliver alle beboere på Herning Kommunes plejecentre omfattet af klippekortordningen.

 

Klippekortet er en ordning, hvor hver beboer tildeles 30 minutters ekstra tid pr. uge ud over den bevilgede hjælp. Den ekstra tid kan bruges efter borgerens ønske til eksempelvis sociale aktiviteter såsom gåture, indkøb eller deltagelse i familiebegivenheder. Tiden kan også anvendes til at få ekstra pleje og omsorg eller mere rengøring. Det er muligt at spare den ekstra tid op, så det bliver muligt at få sammenhængende tid til længerevarende aktiviteter.

 

Alle beboere på Herning Kommunes plejecentre tilbydes en individuel samtale omhandlende klippekortet. I den forbindelse aftales det med borgeren, hvordan den ekstra tid ønskes anvendt.

 

Bevillingen er øremærket til ordningen i årene 2017 og 2018. Herefter tildeles kommunen midlerne via det generelle bloktilskud.

 

Klippekortet i hjemmeplejen

Beløb til klippekortordningen blev første gang besluttet i Finansloven for 2015 som særskilte tilskud i 2015 og 2016, hvorefter beløbet blev lagt ind via bloktilskuddet fra 2017 og frem.

 

Klippekortordningen er allerede udrullet i hjemmeplejen. Siden 1. juni 2015 har det været muligt for borgere – over 67 år med komplekse plejebehov – at få bevilget en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Den ekstra tid kan anvendes efter borgernes eget ønske.

 

Tendensen er fortsat, at borgerne vælger at anvende den ekstra tid til sociale aktiviteter og ekstra omsorg frem for personlig pleje og praktisk hjælp.

 

Klippekortordningen indeholder megen god energi – den igangsætter således en positiv spiral, idet den understøtter borgernes livskvalitet og dermed trivsel, hvilket igen understøtter den gode relation mellem borger og medarbejder. Medarbejderne oplever derved øget arbejdsglæde, som en vigtig sidegevinst.

 

Social- og Sundhedsudvalget behandler ny kvalitetsstandard for klippekortordningen andet sted på dagsordenen. Den væsentligste ændring i kvalitetsstandarden er, at det bliver muligt for hjemmeplejen at søge om klippekort til borgere, der ikke selv kan efterspørge klippekortet på grund af nedsat funktionsevne – eksempelvis demens.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning,
at der meddeles hhv. en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 5.825.000 kr. i 2017 og 5.825.000 kr. i 2018 på Serviceområdet 18, Sundhed og Ældre,
at budgetrammen på serviceområde 18, Sundhed og Ældre udvides med 5,825 mio. kr. fra 2019 og frem svarende til de midler, som Herning Kommune modtager via bloktilskuddet til formålet. Dette sker i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-17 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Bevilling til etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hanne Østergaard Rasmussen.

Sagsresume

Der orienteredes på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. april 2017, punkt 39, om, at Herning Kommune havde søgt om midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af leve-bo-miljøer på elleve af kommunens plejecentre.

 

Herning Kommune har nu modtaget tilsagn om at modtage 8,616 mio. kr. fra puljen.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har udbudt en pulje på 425 mio. kr. til etablering og genetablering af køkkener på plejecentre, hvor maden laves tæt på og med eventuel deltagelse af beboerne; de såkaldte leve-bo-miljøer. Grundtanken i leve-bo-miljø er, at madlavningen er et af omdrejningspunkterne for hverdagslivet på plejecentrene. Beboerne skal kunne dufte maden, se på og måske deltage lidt i madlavningen samt være med til at bestemme menuen i det enkelte leve-bo-miljø. På den måde er der en stor fleksibilitet i forhold til, hvad beboerne i de enkelte afdelinger på plejecentrene har lyst til. Hjemlighed og medindflydelse er nøgleord, hvorfor de konkrete leve-bo-miljøer vil komme til at fungere forskelligt alt efter beboernes ønsker og præferencer.

 

Midlerne til etablering af leve-bo-miljøer skal anvendes inden udgangen af 2017. Der er lagt en tidsplan, der muliggør dette; dog må der tages forbehold for uforudsete faktorer, der kan forsinke byggeriet.

 

Økonomi

Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om 8.615.647 kr. til etablering af leve-bo-miljøer på de elleve plejecentre, der ikke allerede har det. Det er anslået, hvor stor en del af etableringen af leve-bo-miljøerne, der vil ske på plejecentrenes servicearealer. Ved etablering af leve-bo på servicearealer skal der ske en egenfinansiering på 25 %, hvilket svarer til 0,955 mio. kr.

 

Der er i ansøgningen afsat 0,7 mio. kr. til uforudsete udgifter.

 

Efter ansøgningsfristen til puljen er Sundheds- og Ældreministeriet blevet opmærksomme på en momsproblematik i forbindelse med etablering og genetablering af køkkener på fællesarealer på plejecentrene, der gør, at Herning Kommune skal svare moms af investeringerne. Efter aftale med ministeriet har Herning Kommune derfor søgt om yderligere 1,437 mio. kr. til afhjælpning af dette. Der er endnu ikke svar fra ministeriet på denne ansøgning.

 

Sundheds- og Ældreministeriet har genopslået puljen til etablering af leve-bo-køkkener, og alle kommuner kan igen søge puljen. En grundig gennemgang af projekterne efter den første ansøgningspuljes udløb har vist, at der på fire plejecentre er behov for yderligere investeringer, der kan sikre en større effektivitet i leve-bo-køkkenerne.

 

Herning Kommune har derfor ansøgt den genopslåede pulje om yderligere 2,060 mio. kr. inklusiv moms. Der er endnu ikke svar fra ministeriet på denne ansøgning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der meddeles en anlægsindtægts- og en udgiftsbevilling på Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre på 8,616 mio. kr. til etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen bemærkninger.