Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. maj 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-3-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Forårsopfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forårsopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2012 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

 Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2012 foretaget budgetopfølgning på henholdsvis drifts- og anlægsudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område.
 
Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område fremgår af nedenstående tabel:  

[image] 

 

Som det fremgår, forventes i forhold til de afgivne driftsbevillinger på Social- og Sundhedsudvalgets område et samlet mindreforbrug på 22,879 mio. kr.  

Der skal gøres opmærksom på, at budgettet pr. 31. marts 2012 ikke indeholder overførsler fra 2011, idet disse først er godkendt af Byrådet den 8. maj 2012. I det forventede regnskab er imidlertid indregnet forbrug af centrale overførsler (forskydninger mellem regnskabsår) på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre på 3,885 mio. kr., som vil blive udlignet, når overførslerne lægges ind i budgettet. Hermed forventes mindreforbruget reelt set at være 26,764 mio. kr. ud fra en forudsætning om, at øvrige overførsler ind og ud af 2011 er uændrede.
 
Overførslerne fra 2011 udgør på Social- og Sundhedsudvalgets område i alt 12,489 mio. kr., hvoraf 6,459 mio. kr. vedrører områder med selvforvaltning.
 
Uddybende bemærkninger til afvigelserne for de to serviceområder fremgår nedenfor.
 
Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:
På serviceområdet forventes et mindreforbrug på 8,841 mio. kr., som primært kan tilskrives følgende:

 • Mindreforbrug på i alt 1,6 mio. kr. på bestillerdelen (køb af pladser + statsrefusion). Udgifter til køb vurderes i forbindelse med ændret visitationspraksis isoleret set at være nedbragt med ca. 6 mio. kr. Fokus har været på at få udgiften på personniveau nedbragt, hvilket imidlertid har den negative effekt, at indtægterne vedrørende statsrefusion i dyre enkeltsager falder. Hertil kommer, at der er konstateret et stigende antal sager under grænsen for statsrefusion, hvormed det samlede mindreforbrug reduceres til 1,6 mio. kr.

 • Merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. på udførerdelen (institutionsdrift + salg af pladser). Driften udviser et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr., som delvis opvejes af forventede merindtægter på 1,7 mio. kr. som følge af flere solgte pladser end budgetteret. Bytoften indgår i afvigelsen med et forventet merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. netto.

 • Mindreudgift på 7,8 mio. kr. som følge af afsat afdrag på 2010-gæld. Skal ikke anvendes i og med, at gælden er afviklet i forbindelse med regnskab 2011

 
 
Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:
På serviceområdet forventes et mindreforbrug på 14,038 mio. kr., som primært kan tilskrives følgende:
 

 • Merudgifter pga. Herning-borgere på friplejehjem (Højbo) i alt 9,5 mio. kr.

 • Nettomerudgift til mellemkommunal refusion på 1,4 mio. kr. Beløbet består af merindtægt på 1,2 mio. kr. vedrørende borgere fra andre kommuner, bosat i Herning, og merudgift på 2,6 mio. kr. vedrørende Herning-borgere, bosat i andre kommuner.

 • Mindreudgifter vedrørende hjemmeplejen, plejecentre og hjemmesygepleje m.v. (udfører) på i alt ca. 5,5 mio. kr., som primært vurderes at kunne tilskrives varig effekt af 2011-adfærdsændringer.

 • Mindreudgifter vedrørende visitationen (bestiller) på 3,7 mio. kr. pga. dels nye fritvalgstakster, som er lavere end i 2011, og færre personer i hjælperordninger.

 • Mindreudgifter vedrørende hospice og færdigbehandlede patienter på 1,6 mio. kr.

 • Mindreudgifter til vederlagsfri fysioterapi på 1,8 mio. kr.

 • Mindreudgifter vedrørende huslejetab på 1,5 mio. kr., som skyldes, at en del lejemål er opsagt.

 • Mindreudgift på 10,7 mio. kr. som følge af afsat afdrag på 2010-gæld. Skal ikke anvendes i og med, at gælden er afviklet i forbindelse med regnskab 2011

 

I det forventede regnskab pr. 31. marts 2012 er indeholdt forbrug af centrale overførsler fra 2011 med i alt 3,885 mio. kr. til køb af PDA´er (2,883 mio. kr.), tilbagebetaling af for meget opkrævet vaskeritakst 2011 (0,482 mio. kr.) samt forbrug af projektmidler (0,520 mio. kr.), hvormed et mere retvisende resultat for serviceområdet er et mindreforbrug på 17,923 mio. kr.
 
Vurdering af resultatet i forhold til foretagne rammekorrektioner for 2013-2016:  
Budgetrammen for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre er for 2013 og frem ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding den 8. maj 2012 nedskrevet med 18 mio. kr. årligt, idet beløbet blev vurderet at være den varige effekt af mindreforbruget i 2011.

Rammen er samtidig korrigeret for merudgifter i forbindelse med friplejehjem, hvor der er forudsat kapacitetstilpasning af egne pladser én-til-én. Social- og Sundhedsudvalget er anmodet om til 2. budgetkonference at fremkomme med konkrete forslag til, hvorledes kapacitetstilpasning kan ske. Der er ikke foretaget korrektioner i budget 2012.
 
Det forventede regnskab på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre peger i retning af, at værdisættelsen af det varige mindreforbrug har været korrekt, idet der som tidligere nævnt forventes et mindreforbrug på ca. 17,923 mio. kr., når der korrigeres for forbrug af overførsler. Ca. 5,3 mio. kr. af mindreforbruget ligger på decentrale enheder med overførselsadgang.
 
I opfølgningen indgår merudgifter på 9,5 mio. kr. i forbindelse med friplejehjem (Højbo). Der er ikke i nærværende opfølgning indregnet kapacitetstilpasning af egne pladser, idet håndteringen heraf kræver politisk stillingtagen, hvilket forventes at ske senest i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013. Såfremt de tiltag, der besluttes iværksat, kan nå at slå igennem allerede i 2012, vil det forøge det aktuelt forventede samlede mindreforbrug på serviceområdet.
 
 
Anlæg:
Der forventes i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts 2012 et merforbrug vedrørende anlægsprojekter på 63,329 mio. kr., som skyldes forventet forbrug af overførsler fra 2011, som endnu ikke fremgår af budgettet.  
 
Overførslen fra 2011 udgør 66,659 mio. kr.
 
Når der tages højde for overførslerne opstår et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som primært skyldes forskydninger i byggeriet af nye boliger ved Skovlyset på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.
 
 
Budgetomplaceringer:
På Serviceområde 18, Sundhed og Ældre ønskes foretaget følgende budgetomplaceringer, som alle vedrører overførsler fra 2011:

 • Overførsler for Lindegården og HC-bofællesskab samles, da underskud på HC-bofællesskabet kontra overskud på Lindegården skyldes budgettekniske forhold.

 • Overførsler for Madservice samles, idet de beregnede mer- og mindreforbrug skyldes budgettekniske forhold.

 • Overførsler vedrørende forebyggende indsats samles, da beregnede mer- og mindreforbrug skyldes budgettekniske forhold. Samtidig udlignes halvering af mindreforbrug vedrørende to projekter, idet hele mindreforbruget skal anvendes i 2012.

 • Overførsler vedrørende lukkede plejecentre nulstilles.

 • Overførsler vedrørende hjemmepleje, hjemmesygepleje, genoptræning, andre sundhedsudgifter og rehabiliteringscenter reduceres med i alt 4 mio. kr., som samles i pulje til investering i nyt nøglesystem (SOS 18. april 2012).

 
Med de foretagne ændringer vil alle aktive plejecentre have fået overført mer- og mindreforbrug (mindreforbrug halveret) jfr. beslutning i udvalget, og der vil samtidig være korrigeret for de budgetomplaceringer, som retmæssigt burde have været foretaget i 2011. Endelig vil der være afsat pulje på 4 mio. kr. til investering i nyt nøglesystem.
 
For nærmere specifikation af beløbene henvises til vedlagte bilag.
 
Alle budgetomplaceringer er inden for samme serviceområde og kan derfor godkendes af Social- og Sundhedsudvalget.

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der foretages de i sagen beskrevne budgetomplaceringer inden for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, således at budgettet er i overensstemmelse med de faktiske forhold,

 

at forårsopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede forårsopfølgning, der behandles  henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2012 og i Byrådet den 19. juni 2012.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Det forventede mindreforbrug i 2012 skal ses i lyset af dels den varige effekt af 2011-mindreforbruget modregnet merudgift til friplejehjem på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre og dels sparede afdrag på 2010-gæld på både Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre som følge af, at gælden er afviklet i 2011. Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at emnerne i forbindelse med forårsopfølgningen håndteres som følger:

 • Rammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre korrigeres i 2012 for varig effekt af 2011-mindreforbruget svarende til 18 mio. kr. og samtidig for merudgift på 9,5 mio. kr. vedrørende friplejehjem, hvormed der sker samlet reduktion på 8,5 mio. kr. i 2012.

 • Der modregnes ikke i korrektionen vedrørende friplejehjem kapacitetstilpasning af egne pladser i 2012, idet der endnu ikke er truffet politisk beslutning om, hvorledes tilpasningen skal ske. Emnet indgår i budgetlægningen for 2013. Såfremt de tiltag, der iværksættes, får effekt allerede i 2012, revurderes sagen.

 • Der foretages ikke på nuværende tidspunkt korrektioner i forhold til de sparede afdrag. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at prioritere midlerne til udviklingstiltag på de to serviceområder med henblik på fremadrettet optimering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budget 2013-2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til budget 2013-2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område, herunder årsmål og kvalitetsmål, til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2013 fremsender forvaltningen forslag til budget 2013-2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område, som består af Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Generelt om budgetforslaget:

Budgetforslaget for 2013-2016 indeholder jfr. budgetvejledningen indsatsområder/kvalitetsmål, driftsbemærkninger, ændringsskema og takstoversigt - alt vedlagt som bilag.

 

I forbindelse Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding den 8. maj 2012 er rammerne på Social- og Sundhedsudvalgets område korrigeret for følgende forhold:

 

[image] 

Note: - = rammereduktion / + = rammeforhøjelse

 

De udmeldte budgetrammer udgør herefter følgende: 

[image]

 

De foretagne rammekorrektioner for friplejehjem på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre forudsætter, at der foretages kapacitetstilpasning på kommunale pladser én-til-én, således at antallet af plejeboligpladser i kommunen holdes konstant.

 

Social- og Sundhedsudvalget er anmodet om at udarbejde konkrete forslag til, hvordan denne opgave håndteres i praksis. Beløbsmæssigt svarer den forventede nødvendige kapacitetstilpasning af egne pladser til ca. 8,1 mio. kr. for Højbo og eventuelt yderligere ca. 3,8 mio. kr. for Ørnhøj i 2013, stigende til henholdsvis ca. 9,3 mio. kr. og ca. 3,8 mio. kr. i 2015.

 

Katalog med forslag til kapacitetstilpasninger skal foreligge til 2. budgetkonference den 23. + 24. august 2012.

 

Der gives på mødet en status på processen.

 

Budgetforslaget på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Det foreliggende budgetforslag for 2013 er udarbejdet inden for den udmeldte ramme, men fra 2014 og fremadrettet opstår en ubalance på 5,936 mio. kr. på køb af pladser (bestillerdelen). Ubalancen skyldes ikke stigende udgifter, men derimod et fald i budgetrammen fra 2013 og frem.

Udgifterne til køb af pladser er i det foreliggende budgetforslag forudsat at være konstante fra 2014 og frem, blandt andet med baggrund i den igangværende strukturanalyse af det specialiserede socialområde, som forventes at kunne bidrage med tiltag, der fremadrettet kan bremse udgiftsvæksten på området.

 

Det er endvidere forudsat, at køb af pladser i andre kommuner/regioner på rammeaftaleområdet falder med de i KKR-regi aftalte 2 % i 2013 og yderligere 2,5 % i 2014 og frem.

 

Der er ikke foretaget korrigerende handlinger i forbindelse med overskridelsen af budgetrammen i 2014 og frem.

 

Budgetforslaget på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet inden for de udmeldte rammer for 2013-2016.

 

Rammereduktionen på 18 mio. kr. vedrørende baseline er fordelt på de kontoområder, hvor mindreforbruget fra 2011 forventes at slå igennem i 2013.

 

Drift af Fuglsangsø Centret er indarbejdet jfr. den foreliggende projektplan, ligesom udgifter til friplejehjem (Højbo + Ørnhøj) er indarbejdet.

 

Kapacitetstilpasning af egne pladser i forbindelse med friplejehjem er indtil videre lagt ind som besparelsespuljer, der vil blive udmøntet, når det er besluttet, hvilke tiltag, der skal iværksættes - forventeligt efter 2. budgetkonference.

 

Årsmål og kvalitetsmål:

Som en del af budgetforslaget foreligger en række mål- og indsatsområder under nedenstående overskrifter. Målene udgør samtidig områdernes kvalitetsmål, og er vedlagt i deres fulde længde som bilag.

 

Fællesmål for Serviceområde 13, Handicap og Psyiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

 • Teknologiske hjælpemidler

 • Frivillighed

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

 • Strukturomlægning på det specialiserede socialområde

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

 • Ressourceorienteret helhedsindsats for at understøtte borgernes egen mestring - ansvar for det gode liv

 • Det nære sundhedsvæsen - færre genindlæggelser/forebyggelige indlæggelser (fælles mål med Forebyggelsesudvalget, Serviceområde 19, Forebyggelse)

 

Målene er tilrettet i henhold de til ønsker, der fremkom ved første drøftelse på udvalgsmødet den 18. april 2012. 

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetforslaget for 2013-2016 godkendes.

 

at mål og indsatsområder for 2013, som samtidig er kvalitetsmål, godkendes.

 

at budgetforslaget jfr. budgetvejledningen for 2013 videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Beslutning

Godkendt.
 
Det foreliggende budgetforslag for 2013 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, er udarbejdet inden for den udmeldte ramme, men fra 2014 og fremadrettet opstår en ubalance på 5,936 mio. kr. på køb af pladser (bestillerdelen). Ubalancen skyldes ikke stigende udgifter, men derimod et fald i budgetrammen fra 2013 og frem.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Forslag til håndtering af rammeudmelding for budget 2013-2016 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Følgende sag fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 30. april 2012 , pkt. 167, fremsendes jfr. beslutning til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

 

Supplerende kan oplyses, at der er taget højde for beslutningen i det foreliggende budgetforslag for Social- og Sundhedsudvalgets område, der behandles som særskilt punkt på denne dagsorden.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2013 udmelder Økonomi- og Erhvervsudvalget endelige driftsrammer for fagudvalgenes budgetforslag efter 1. budgetkonference. Rammeudmeldingen sker endeligt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 30. april 2012.
 
På Serviceområde 18, Sundhed og Ældre på Social- og Sundhedsudvalgets område er det kendt, at der aktuelt pågår et udredningsarbejde, der har til formål at identificere en eventuel varig effekt af det konstaterede mindreforbrug i 2011 på Serviceområde 18, Sundhed og ældre – den såkaldte baseline-drøftelse.
 
Det faktiske regnskabsresultat for serviceområdet udviser et mindreforbrug på 42,339 mio. kr., som reduceres til 36,645 mio. kr., når der korrigeres for forskydninger mellem regnskabsår, afdrag på gæld og områder udenfor rammestyring.
 
Den varige effekt af mindreforbruget i 2011 vurderes af administrationen til 18. mio. kr. i 2013 og frem, svarende til ca. halvdelen af det realiserede mindreforbrug i 2011, korrigeret for forskydninger mellem regnskabsår, afdrag på gæld og områder udenfor rammestyring. Vurderingen er foretaget ud fra en forudsætning om uændret serviceniveau på området.
 
Social- og Sundhedsudvalget har udtrykt ønske om, at vurderingen af den varige effekt af 2011-resultatet afventer forårsopfølgningen, idet denne kan være med til at supplere vurderingen.
 
I og med at de foreslåede rammekorrektioner baserer sig på skøn og vurderinger, kan det overvejes om der skal ske en revurdering af den varige effekt af mindreforbruget i 2011, eventuelt i forbindelse ½-årsregnskabet for 2012.
 
For så vidt angår 2012 foreslås, at stillingtagen til rammekorrektionen sker i forbindelse med forårsopfølgningen jfr. ønske fra Social- og Sundhedsudvalget.
 
Det kan oplyses, at nærværende forslag om fastsættelse af den varige effekt af mindreforbruget i 2011er udarbejdet i samarbejde med administrationen i Social, Sundhed og Beskæftigelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 30. april 2012, punkt 167:

 

Indstillingen er tiltrådet, og sagen sendes til Social- og Sundhedsudvalget suppleret med en bemærkning om, at udgifter til driften af kommende friplejehjem i Ørnhøj og Arnborg samt et nyt plejehjem ved fuglsang Sø indarbejdes.

 

Det bemærkes, at der er adgang til et generelt politisk forbehold for alle politikere vedrørende budget 2013.

 

Finn Stengel Petersen kan tiltræde rammeudmeldingen, dog således at han finder, at sagen bør behandles i fagudvalget.

 

Peter Villadsen, Christian Bjerre, Birgit Jonassen og Line Hillerup deltog ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling i sagen.

 

Konstitueret direktør Karin Locander var til stede ved sagens behandling.

 

Sagen går ikke videre til Byrådet.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-85-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2013 på det sociale område m.v. - Udviklingsstrategi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel, Udviklingsstrategien, og en kapacitets- og økonomistyringsdel, Styringsaftalen. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

 

Udkast til Udviklingsstrategi 2013 foreligger til godkendelse. Udkastet er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter for administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

 

Sagen fremlægges fælles for Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

 

Sagen sendes til Sekretariatet for Rammeaftaler efter fagudvalgenes behandling med forbehold for Byrådets endelige godkendelse 25. juni 2012.

Sagsfremstilling

Koordineringen af rammeaftalerne for de specialiserede sociale tilbud efter Serviceloven og tilbud på det almene boligområde efter almenboligloven overgik den 15. marts 2011 fra regionsrådet til kommunalbestyrelserne. Koordineringen af specialundervisningsområdet forblev i regionsrådet, og Udviklingsstrategiens kapitel 6 om specialundervisningsområdet er derfor udarbejdet af Region Midtjylland.

 

Udviklingsstrategi 2013 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget er blevet præsenteret for Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2013 på møder henholdsvis 1. februar 2012, 8. februar 2012 og 22. februar 2012.

 

Udviklingsstrategien er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter for administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

Der er aftalt følgende områder, hvor kommunerne og regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsinitiativer:

 

 • Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud

 • Overgang fra barn til voksen

 • Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser

 • Tilsyn med anbringelsessteder og opholdssteder

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftale 2013 har kommunerne lavet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2013. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2013. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

 

KKR Midtjylland (KommuneKontaktRåd) har på møde den 21. marts 2012 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2013. Efterfølgende har KKR-formandskabet drøftet Udviklingsstrategi 2013 med regionsrådsformanden i Region Midtjylland, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

 

Beskæftigelsesudvalget har på mødet den 21. maj 2012 godkendt udkast til strategien.

 

Bilag forefindes kun elektronisk.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udkast til Udviklingsstrategi 2013 godkendes

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 83.33.00-A21-1-12 Sagsbehandler: Majbrit Lambæk  

Skinner til behandling/træning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
     X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ulla Britt Hansen

Sagsresume

I december 2010 blev der i Sundhed og Ældre sat fokus på grundlaget for bevilling af skinner til børn. Dette blev igangsat på baggrund af ændringer i bevillinger fra Regionen

til visse ortopædiske skinner.

Afklaring af retsgrundlaget for bevilling af skinner til behandling og træning har fastlagt, at kommunerne ikke har hjemmel i servicelovens bestemmelse om hjælpemidler til at bevilge skinner til behandling.

Herning Kommune har derfor sendt en orienteringsskrivelse til Hospitalsenhed Vest og oplyst, at der fremover vil være en skærpelse i forhold til muligheden for bevilling af skinner til børn.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering om tilpasning af praksis i overensstemmelse med den sociale lovgivning og afgørelser fra Det Sociale Nævn.

Sagsfremstilling

I december 2010 blev der i Sundhed og Ældre sat fokus på grundlaget for bevilling af skinner til børn. Dette blev igangsat på baggrund af ændringer i bevillinger til visse ortopædiske skinner fra Regionen. Regionen henviser således patienterne i større omfang end tidligere, til at søge om bevilling af skinner i kommunen.

 

I tilfælde hvor der opstår tvivl om hvilken myndighed, der er ansvarlig for betaling af et nødvendigt behandlingsredskab eller hjælpemiddel, skal tvivlen ikke komme borgeren til skade. Den myndighed, der har tættest kontakt med borgeren, skal i givet fald umiddelbart levere det nødvendige behandlingsredskab eller hjælpemiddel til borgeren, hvorefter betalingsspørgsmålet må afklares efterfølgende mellem de involverede myndigheder, jf. cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber af 149 af 21/12 2006.

 

Herning Kommune har med afsæt i afgrænsningscirkulæret i øget omfang bevilget skinner til behandling og træning af en nedsat funktionsevne, idet retsgrundlaget har været uafklaret og derfor ikke skulle komme borger til skade.
 
Det Sociale Nævn har imidlertid efterfølgende afklaret, at kommunerne ikke har hjemmel i servicelovens § 112 til at bevilge skinner, hvor formålet med skinnen gennem behandling/træning er at forbedre, vedligeholde og forhindre forringelser af det aktuelle funktionsniveau.  
Kommunerne har derimod alene hjemmel til at bevilge ortopædiske skinner der kompenserer for en nedsat funktionsevne, hvis de afhjælper varige følger af borgers nedsatte funktionsevne og som gør borger i stand til at leve så selvstændigt som muligt.
 
På baggrund af ovenstående problematikker tog Herning Kommune, i samarbejde med Holstebro Kommune, initiativ til afholdelse af møde med Hospitalsenhed Vest.
 
Mødet blev afholdt den 3. oktober 2011 med det formål, at få en afklaring af bevillings- og betalingsforhold vedrørende omtalte skinner til børn.
 
Efter mødet var der en positiv forventning fra kommunernes side om, at skinner til nat- og positionering samt skinner til brug i ståstøttestativ skulle håndteres af regionen. Denne forventning blev imidlertid ikke indfriet, hvorfor der fra kommunernes side blev taget initiativ til nyt møde med henblik på indgåelse af en mere konkret samarbejdsaftale om behandlings/træningsskinner til børn.
 
Hospitalsenhed Vest har imidlertid på nuværende tidspunkt ikke ønsket at deltage i et nyt møde og indgå en sådan aftale. Regionen ønsker at afvente resultaterne fra en arbejdsgruppe nedsat af det regionale samråd.

Idet retsgrundlaget på baggrund af en række afgørelser truffet i Det Sociale Nævn er afklaret, har Herning og Holstebro Kommuner sendt en orienteringsskrivelse til Hospitalsenhed Vest og oplyst, at der fremover vil være en skærpelse i forhold til bevilling af skinner til børn.  
 
Med baggrund i ovenstående er det Herning og Holstebro Kommuners vurdering at regionen er forpligtet til at bevilge patienten natskinner / positioneringsskinner samt skinner til brug i ståstøttestativ, idet formålet med disse skinner er at forbedre, vedligeholde og forhindre forringelser af det aktuelle funktionsniveau gennem behandling/træning. Kommunerne er forpligtet til at bevilge skinner der afhjælper følgerne af en varigt nedsat funktionsevne eller letter den daglige tilværelse i hjemmet.
 
Herning og Holstebro Kommuner vil derfor ikke fremadrettet bevilge natskinner / positioneringsskinner samt skinner til brug i ståstøttestativ, idet omtalte skinner som udgangspunkt ikke er hjælpemidler omfattet af SEL § 112.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.42.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Ældrekommissionens rapport om selvbestemmelse og livskvalitet på plejehjem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Tea Risom

Sagsresume

Ældrekommissionen præsenterede i februar 2012 rapporten ”Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem”. Kommissionens opgave var at komme med anbefalinger til, hvordan man kan styrke de ældres livskvalitet, når de kommer på plejehjem. Konkret har ældrekommissionen formuleret 43 anbefalinger. Disse anbefalinger kan bruges i det daglige arbejde på de lokale plejehjem.

Sagsfremstilling

Den overordnede tanke i Kommissionens anbefalinger er, at der ikke skal fokuseres på dårligdomme og skavanker. I stedet skal plejehjemsbeboernes ressourcer fremhæves og understøttes, så beboerne kan leve et værdigt liv, der er deres eget. Derudover fremhæves, at det ikke er beboeren, der skal indordne sig under systemet, men systemet skal være så fleksibelt, at de kan tilpasses den enkelte beboers behov. Ud fra disse grundtanker har ældrekommissionen formuleret fem værdier, som skal skabe rammerne på de danske plejehjem.
 
De fem værdier er:

 1. Indflydelse på eget liv

 2. Respekt for forskellighed

 3. Medmenneskeligheden i fokus

 4. Gode oplevelser hver dag

 5. En værdig afslutning på livet

 
Det er her ledelsens opgave at være værdibærer. I forlængelse af de fem værdier har ældrekommissionen formuleret de 43 konkrete anbefalinger.
 
Blandt anbefalinger er:

 • De ansatte på plejehjemmet skal holde møde med den kommende beboer før man flytter ind for at sikre en god overgang.

 • Ældre skal være med til at bestemme menuen og lave mad samt spise sammen med de ansatte.

 • Personalet skal respektere de ældres egne ønsker.

 • Den daglige pleje skal understøtte, at den ældre skal kunne klare sig selv mest muligt.

 • Alle skal have frisk luft hver dag.

 • Der skal være frivillige på alle plejehjem.

 • Ledelsen skal være nærværende og tilgængelig.

 • Der skal være et varieret udbud af aktiviteter.

 • Der skal være fast tilknyttede læger.

 • Ingen skal uønsket dø alene.

 
Mange af anbefalingerne kan ifølge ældrekommissionen implementeres, uden at der tilføres ekstra økonomiske ressourcer. Det handler i højere grad om at sætte fokus på de rette værdier og viljen til at gøre op med gamle vaner.

Områdechefer og plejecenterledere i Herning Kommune arbejder videre med rapporten lokalt i samarbejde med brugerne. Samarbejdet mellem beboere, pårørende, medarbejdere og ledelse sikrer en lokal forankring af rapportens konklusioner.
 
Det foreslås, at rapporten bliver genstand for en temadrøftelse i Herning Kommune mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet med deltagelse af områdecheferne i Sundhed og Ældre. Formålet med drøftelsen er at skabe en fælles dialog omkring den fremadrettede udvikling på området. Drøftelsen vil således danne baggrund for det videre arbejde i Herning Kommune.

 

Ældrekommisionens rapport findes elektronisk, idet den tidligere er udsendt til Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,
at rapportens anbefalinger indgår i en temadrøftelse mellem Social- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet samt områdelederne i Sundhed og Ældre i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 12. september 2012.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 32.18.00-A15-1-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Sagsresume

I henhold til bekendtgørelse om kvalitetsstandarder nr.299 af 25. marts 2010 skal kommunerne hvert år revidere kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §§ 83 og 86. Herning Kommunes kvalitetsstandarder efter §§ 83 og 86 er senest godkendt i 2011.

 

Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandlet sagen på mødet den 13. marts 2012, punkt 38. Kvalitetsstandarderne har nu været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene gengives i sagsfremstillingen.

 

Kvalitetsstandarderne efter §83 og §86 har alene undergået redaktionelle ændringer og fremlægges hermed til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, hvorefter sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

 

Formålet med revisionen er at synliggøre og beskrive det nuværende serviceniveau samt opdatere alle kvalitetsstandarderne, således at alle med få undtagelser følger samme skabelon.

Sagsfremstilling

I kvalitetsstandarderne er der enten foretaget få redaktionelle ændringer eller der er foretaget præciseringer af praksis i forhold til den nuværende service. Der er ikke foretaget ændringer med betydning for serviceniveauet.
 
I bilag 1 er der en oversigt over kvalitetsstandarderne og de ændringer, der er foretaget ved hver af disse. I bilag 2 ses udkast til reviderede kvalitetsstandarder.
 
I forhold til alle kvalitetsstandarderne er tilføjet, at fristen for klager er "inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen".
 
Der foreslås, at følgende 2 kvalitetsstandarder under § 83 bortfalder, grundet at de er indeholdt i andre standarder:
 

Akut besøg
 
Ydelsen indgår i andre ydelser eller varetages på anden vis (sygeplejen)
 
 
 
Omsorgsbesøg
 
Ydelsen leveres i stedet efter "Psykisk støtte og omsorg" (C) eller "Observationsbesøg" (O).

 

Kvalitetsstandarderne for §83 og 86 har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Ældrerådet har taget revisionen til efterretning og har ikke indsendt kommentarer (bilag 3).

 

Handicaprådet har indsendt høringssvar med kommentarer til revisionen (bilag 4).

 

Administrationen har udledt følgende punkter ud fra høringssvaret:

 1. Der fremsættes ønske om, at der udleveres en kopi af kvalitetsstandarden til borgere, der bliver visiteret til hjælp efter §§ 83 og 86 (jf. punkt 1 og 7 i høringsbrevet).

 2. Der fremsættes ønske om, at der sker en bedre forventningsafstemning, således at der sker en afstemning af borgerens forventninger og de ydelser, der bliver bevilget (jf. punkterne 1, 2, 3, 4 og 6 i høringsbrevet).

 3. Der fremsættes ønske om, at der udarbejdes regler specifikt for hævning af penge (jf. punkt 5 i høringsbrevet).

 4. Der fremsættes ønske om, at ordlyden under punktet "Hvilke behov skal ydelsen dække" for alle kvalitetsstandarder bliver omskrevet til "Ydelsen skal dække behov, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage på grund af nedsat fysisk, psykisk, social funktionsevne eller særlige sociale behov" (jf. punkt 8 i høringsbrevet)

 

Administrationen har følgende kommentarer til de fire punkter:

 

1. Udlevering af kopi af kvalitetsstandarderne

Kvalitetsstandarderne beskriver det generelle serviceniveau for alle borgere i Herning Kommune. Alle visitationer tager udgangspunkt i en konkret vurdering af de behov, som borgeren har ud fra en individuel vurdering af borgerens fysiske, psykiske og/eller sociale forhold. Bevillingsbrevet beskriver de konkrete ydelser, som borgerne tildeles, hvilket kvalitetsstandarderne ikke gør.

 

Administrationen anbefaler derfor ikke, at der udleveres en kopi af kvalitetsstandarderne, da det kan være forvirrende for borgerne at forholde sig både til bevillingsbrevet og til en gerenel beskrivelse af serviceniveauet. Endvidere kan kvalitetsstandarderne findes på Herning Kommunes hjemmeside.

 

2. Forventningsafstemning

Det er kommunens opgave at sikre, at brugeren og eventuelle pårørende opnår en forståelse og en accept for omfanget af de tildelte ydelser. Dette skal ske gennem en god dialog med brugere og eventuelle pårørende. Den gode dialog starter allerede ved visitationen.
 

Skulle der opstå tilfælde, hvor borgeren er usikker på, hvad den bevilgede hjælp indebærer eller borgeren er utilfreds med den tildelte hjælp, opfordres borgeren til at drøfte dette med leverandøren eller Visitationsenheden med henblik på at få en uddybning af den tildelte hjælp eller en eventuel revurdering. 

 

Administrationen anbefaler et fortsat fokus på den gode dialog.

 

3. Håndtering af borgernes penge

Kvalitetsstandarden "Bank/posthus" giver en ramme for varetagelse af nødvendige ærinder i bank/på posthus. I standarden lægges der grundlæggende op til, at så meget som muligt sker elektronisk.

 

I de enkelte tilfælde hvor der bevilges timer til at foretage ydelsen "håndtering af borgernes penge" anbefaler administrationen, at der udarbejdes en specifik skriftlig aftale mellem borger og leverandør med henbllik på at mindske risikoen for uheldige situationer.

  

4. Ændret ordlyd af afsnittet "Hvilke behov skal ydelsen dække" i alle kvalitetsstandarder

Indholdet i forslaget fra Handicaprådet vurderes allerede at indgå i afsnittet "Modtagere af ydelsen".  

 

Administrationen vurderer derfor, at der ikke er behov for en omformulering i kvalitetsstandarderne.

 

Samlet vurderes det ikke, at høringssvarene medfører ændringer af de fremsendte kvalitetsstandarder, men at høringssvarene har angivet nogle opmærksomhedspunkter, som Sundhed og Ældre vil tage med i det videre arbejde.

 

Sagen sendes videre til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at  kvalitetsstandarderne for "Akut besøg" og "Omsorgsbesøg" bortfalder,
at  kvalitetsstandarderne efter §§ 83 og 86 godkendes. 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-Ø49-1-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Ekstraordinær behandling af ansøgning fra Frelsens Hær til §18-midlerne i 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

§18-puljen uddeles i henhold til lov om Social Service til frivilligt socialt arbejde. Der er ansøgningsrunde to gange om året. Hovedpuljen udbetales i starten af året med ansøgningsfrist i november året før. Restpuljen med ansøgningsfrist i august uddeles om efteråret.

 

Frelsens Hær har indsendt ansøging til hovedpuljen for §18 i 2012, men grundet en beklagelig fejl i interne postgange har administrationen ikke modtaget ansøgningen rettidigt. Derfor kom ansøgningen ikke med til Social- og Sundhedsudvalgets behandling af hovedpuljen på dagsordenen den 7. december i 2011.

 

Ansøgningen foreslås derfor ektraordinært behandlet med finansiering fra §18-restpuljen for 2012.

Sagsfremstilling

I henhold til Herning Kommunes frivillighedspolitik kan søges om tilskudsmidler til frivilligt, socialt arbejde efter §18 i Lov om Social Service to gange om året. Ansøgningsfristen til hovedpuljen i 2012 var den 15. november 2011 og fristen til restpuljen for 2012 er den 15. august 2012.

 

Frelsens Hær fortæller, at de har afleveret ansøgningen inden fristen den 15. november 2011, men af ukendte årsager modtog administrationen ikke ansøgningen. Foreningen henvendte sig i foråret 2012 for høre udfaldet af ansøgningen.

 

Administrationen indstiller derfor, at ansøgningen behandles ekstraordinært, da foreningen har brug for pengene inden fordelingen af restpuljen sidst på året.

 

Foreningen Frelsens Hær søger om 75.000 kr, der skal bruges til drift af lokaler og til uddeling af julehjælp.

 

Oversigt over tidligere bevilliger og antal julehjælpspakker, der er udleveret:

Årstal
Bevilget
Antal julepakker omdelt
2008
75.000 kr
110
2009
64.000 kr
150
2010
70.000 kr
160
2011
70.000 kr
ikke oplyst
 
 
 
Søgt om i 2012
75.000 kr.
ved endnu ikke antal

Frelsens Hær oplever et øget pres på julehjælpen samtidig med, at de har øgede udgifter til drift (husleje og forbrugsafgifter) og har en lav kassebeholdning (59.206 kr. i 2010 og 45.038 kr. pr. 31/8 2011), som det fremgår af regnskabet. Ansøgningen er vedlagt sagen.

 

Administrationen indstiller udfra tildelingskriterierne i frivillighedspolitikken og på baggrund af foreningens situation, at Frelsens Hær modtager 75.000 kr. i 2012 til deres frivillige sociale arbejde, finansieret af restpuljen på 300.000 kr.

 

Puljen reduceres med den bevilling, som Frelsens Hær modtager.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ansøgningen fra foreningen Frelsens Hær imødekommes med en bevilling på 75.000 kr. finansieret af §18-restpuljen for 2012

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1247-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Redegørelse om den økonomiske situation på Bytoften

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Resume
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 konstaterede Handicap og Psykiatri, at Bytoften Bo- og Aktivitetscenter i 2011 har haft et underskud på i alt 4,5 mio. kr. Der blev afholdt møde med Bytoftens ledelse d. 2. marts 2012, idet man på Bytoften på grundlag af en kritisk gennemgang af budget 2012, isoleret set forventede et underskud på ca. 5,0 mio. kr. i 2012. I tilknytning til mødet fremsatte Bytoften forslag om en række konkrete spareforslag, som Byrådet vedtog med balanceplan hhv. d. 22. juni 2010 og 14. december 2010, skulle trækkes tilbage.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på møde d. 18. april 2012 overførselssagen 2011-2012 og blev her kort orienteret om situationen, hvilket medførte, at udvalgsformanden overfor Bytoften indskærpede, at Bytoften med øjeblikkelig virkning skulle iværksætte vidtgående initiativer, som vil bringe balance i budgetterne. Samtidig blev forvaltningen bedt om at redegøre for situationen på udvalgets møde d. 30. maj 2011.

Sagsfremstilling

Der er med Byrådets vedtagelse af balanceplan hhv. d. 22. juni 2010 og 14. december 2010 gennemført to besparelsesrunder på Bytoften i lighed med alle øvrige institutioner på voksenhandicapområdet.


Bestyrelsen for Bytoften ville ikke acceptere besparelserne og besluttede d. 3. december 2010 at opsige driftsoverenskomsten med Herning Kommune med virkning fra 30. september 2011. I løbet af vinteren og foråret blev situationen drøftet mellem Bytoften og forvaltningen i flere omgange. Drøftelserne medførte, at Bytoften opgav at blive privatiseret, og Social- og Sundhedsudvalget besluttede 10. august 2011 at forlænge driftsoverenskomsten til 31. december 2011 med henblik på, at der i efteråret 2011 skulle forhandles en ny driftsoverenskomst på plads.

Den nye driftsoverenskomst blev vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget d. 7. december 2011. Sideløbende med driftsoverenskomsten blev der udarbejdet værdier for det fremtidige samarbejde mellem Bytoften og Social, Sundhed og Beskæftigelse. Endelig blev der fundet løsninger på nogle uløste økonomiske problemstillinger, som havde været kendt siden 2009. Det betød, at Bytoften fik tildelt en engangskompensation på 3,7 mio. kr. i 2011 og fremadrettet kompensation for løbende udgifter med 2,5 mio. kr. Hermed var der i udvalget og forvaltningen en klar forventning om, at der var fundet solide løsninger på problemerne.

 

Bestyrelsen besluttede d. 30. april 2012 at effektuere besparelser for 4,1 mio. kr. gennem afskedigelse af 11,34 årsværk. Besparelserne er iværksat i maj måned, så de når at få gennemslag med 3-5 måneder i 2012, afhængig af opsigelsesvarsler. Dermed står Bytoften ved udgangen af 2012 med et forventet underskud inkl. det akkumulerede underskud fra 2011 på minimum 6 mio. kr., som alt andet lige skal hentes ind gennem yderligere besparelser. Merforbruget i 2011 vil medføre en takststigning i 2013, med mindre andre tilbuds overskud udligner merforbruget. Denne opgørelse er tilgængelig efter sommerferien.
 
Hovedpunkterne i Bytoftens nuværende kritik af besparelserne fremgår af de redegørelser, Handicap og Psykiatri har modtaget for effektuering af besparelserne og den meddelelse bestyrelsen har udsendt til brugere, medarbejdere og pårørende d. 1. maj. Bytoften er anmodet om at lave en selvstændig redegørelse til Social- og Sundhedsudvalgets møde, som er vedlagt dagsordenen.

 

De centrale kritikpunkter, Bytoften hidtil har fremført, gennemgås punktvis nedenfor:

 • Bytoften har siden kommunalreformen i 2007 gennemført besparelser på 28 % samt en engangsbesparelse på 2,0 mio. kr.

Det er korrekt, men det bør sammenholdes med det serviceniveau, Bytoften havde i udgangspunktet, og med de besparelsesprocenter der har været på andre institutioner. Der er 3 eksempler på tilsvarende besparelsesprocenter, men sammenligninger af procenter og serviceniveauer er uhyre vanskelige. Den ekstra bevilling, Social- og Sundhedsudvalget gav i december, er ikke nævnt i de informationer, der er udsendt.

 

 • Bytoften har foretaget en opgørelsen over takstudvikling siden 2010, som viser, at tilbuddet har flyttet sig fra at ligge i den dyre ende til at være at af de billigste tilbud i 2012 set i forhold til sammenlignelige tilbud.

Sammenligning af tilbud er vanskelig, men ud fra de opstillede forudsætninger er opgørelsen korrekt. Eksempelvis er døgntaksten for et dagcentertilbud til senhjerneskadede på Bytoften på 381 kr. det billigste tilbud, hvor den dyreste er på 418 kr. Den billigste døgntakst for et længerevarende botilbud er på 2.074 Bytoften ligger på 2.463 pr. døgn og det dyreste er på 3.372 kr. Der ligger bag disse takster alle mulige forskelligheder i målgrupper, normering m.v.

 • Bytoften rammes urimeligt hårdt af besparelserne, fordi der er forholdsmæssigt flere beboere fra andre kommuner, end tilfældet er på andre institutioner.

Sammenligningen til andre institutioner er igen vanskelig. De besparelser, der er besluttet med balanceplanen, er udmeldt som nettobesparelser på serviceområdet og er fordelt på institutionerne ud fra en konkret vurdering af de positive/negative konsekvenser, der er beskrevet i det enkelte balanceplansforslag.

 

Gevinsten af de besparelser, der gennemføres i forhold til beboere fra andre kommuner, tilfalder ikke Herning Kommune, men beboerens hjemkommune i kraft af lavere takster. Jo flere beboere en institution har fra andre kommuner, jo flere besparelser skal der gennemføres for at opnå den fastlagte nettovirkning af balanceplansforslaget.

 

I Bytoftens tilfælde blev der med de to balanceplansrunder i 2010 vedtaget forslag med en nettovirkning for serviceområdet på i alt 4,6 mio. kr. (2012-priser). Men Bytoften skal gennemføre besparelser for i alt knapt 10,0 mio. kr., fordi 54 % af deres beboere kommer fra andre kommuner. Hvilket vil sige at andre kommuner har fået en besparelse på 5,4 mio. kr.

 • Bytoften har ikke udmøntet ét af de balanceplansforslag, der blev vedtaget. Det drejer sig om en 1 % reduktion, som skulle sikre, at af de takstreduktioner, der var besluttet i rammeaftaleregi til 2011 blev overholdt. Nettoudgiften andrager 1,0 mio. kr. men slår igennem på Bytoften med 2,6 mio. kr. Det ikke konkretiseret i balanceplanen,hvordan besparelsen skal udmøntes.

Der var i dette tilfælde tale om en fordeling af et restbeløb, hvor der efter en konkret vurdering blev pålagt Bytoften at hente en forholdsmæssig stor del af besparelsen, til udmøntning efter Bytoftens nærmere vurdering.

Ved udarbejdelsen af balanceplanen blev der truffet beslutning om, at besparelserne skulle gennemføres ud fra en fordeling baseret på et ensartet bruttoprovenu for alle institutioner. Dette princip er overholdt med undtagelse af 1 %-besparelsen. Den medfører en ekstra besparelse på Bytoften på ca. 200.000 kr.


Ved 2. runde af besparelserne, som blev vedtaget i Byrådet den 14. december 2010, blev beregningen differentieret, således at Bytoften skulle finde 4,87 % mens de øvrige områder på handicapområdet skulle finde lige over 7 % brutto. I forløbet opstår der et restbeløb, som mangler udmøntning på handicapområdet, og denne besparelse placeres på Bytoften. Dermed stiger besparelsesprocenter i 2. runde fra 4,87 % til 11,05 %. Samlet set andrager det en ekstra netto besparelse på 1,3 mio. kr. og en bruttobesparelse på Bytoftens tilbud på 2,7 mio. kr.

 

Der vedlægges sagen en oversigt over pålagte og realiserede besparelser.

 

 • Der kan ikke gennemføres flere besparelser, da det psykiske arbejdsmiljø er så belastet, at Arbejdstilsynet har pålagt Bytoften at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø.

Bytoften har i marts 2012 udarbejdet en handleplan til Arbejdstilsynet, som AT har godkendt. Der foretages opfølgning af AT d. 8. september 2012. Bytoften anfører, at der kun kan gennemføres besparelser gennem afskedigelser, da personaleudgifter andrager 96 % af nettobudgettet.

Handlingsmuligheder
Der har været afholdt tre møder med Bytoften siden 2. marts, og der er aftalt nye møder m.h.p. opfølgning på Bytoftens handleplan. Møderne har været konstruktive. Bytoften er en selvejende instution og Social- og Sundhedsudvalget har ingen direkte adgang til, at stille krav til driften, men kan alene agerer indefor rammerne af driftsoverenskomsten.

 

Forvaltningen abejder med en række forskellige handlemuligheder, som fremadrettet kan sikre en stabil drift af Bytoften, økonomisk og organisatorisk. Implementering af forslagene beror på den daglige ledelse hhv. bestyrelsens godkendelse.

 

 • Der er nedsat en task force på tværs af Herning Kommunes afdelinger, hvor Bytoftens bestyrelse og ledelse kan trække på bistand til løsning af HR problemstillinger, juridiske og økonomiske spørgsmål.

 

 • Der foretages en sondering af mulighederne at lade et uvildigt konsulentfirma yde Bytoften bistand, til sikring af driftsgrundlaget, på baggrund af en kritisk gennemgang og vurdering af nuværende arbejdsgange, pædagogisk praksis og økonomisk styring.

 

 • En styrkelse af bestyrelsen, gennem en midlertidig tilførelse af økonomiske, juridiske og ledelsesmæssige kompetencer.

 

 • Gennemførelse af ekstraordinære budgetopfølgninger.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter handlemulighederne.

Beslutning

Handlemulighederne blev drøftet på baggrund af bestyrelsesformanden og forstanderens konstruktive tilkendegivelse om samarbejde.
 
Social- og Sundhedsudvalget bakker op om de foreslåede handlingsmuligheder.
 
Social- og Sundhedsudvalget ser det dog som en klar forudsætning, at de konkrete forslag som handlemulighederne munder ud i, bliver implementeret på Bytoften, således at der fremadrettet bliver styr på økonomien og driften i øvrigt.
 
Der blev på mødet orienteret om bestyrelsesformanden og forstanderens bemærkninger til sagsfremstillingen, samt medarbejdernes høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1630-10 Sagsbehandler: Steen Holk Bank  

Status på styringssløjfen 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Som led i styring af udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne handicappede besluttede Social- og Sundhedsudvalget i foråret 2010, at gennemføre det såkaldte Incitare-projekt”.
Formålet med projektet var at sikre en bedre styring af området på alle niveauer i organisationen, både internt i administrationen, i forhold til de decentrale institutioner og i forhold til det politiske niveau. Styringsgrundlaget skulle styrkes, gennem fastlæggelse af serviceniveauer, klarhed i visitations- og sagsbehandlingspraksis, forbedring af den økonomiske opfølgning og styringsinformation.
 
Projektet er nu implementeret, og selv om det ikke er i den oprindeligt tænkte form, er det i dag en integreret del af den daglige drift i Handicap og Psykiatri som ”Styringssløjfen”. Med denne evaluering anbefales det, at projekt afsluttes idet arbejdet med Styringssløjfens enkelte elementer fortsætter.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i foråret 2010, at gennemføre det såkaldte Incitare-projekt. Projektet fik den officielle titel ”Styringssløjfen” som bygger på fire grundlæggende styringselementer:
 

 • Økonomisk planlægningsgrundlag

 • Serviceniveau, herunder kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser

 • Visitation til tilbud, herunder bl.a. funktionsevnevurdering

 • Opfølgning og ledelsesinformation, økonomisk og fagligt.

 
Styringssløjfen har givet et mærkbart løft til Handicap- og Psykiatriområdet, både i den faglige tilgang til løsningen af opgaverne og i den økonomiske styring. Styringssløjfen har medvirket til, at der er skabt lang større gennemskuelighed på alle niveauer i organisationen, både internt i administrationen i forhold til de decentrale institutioner og i forhold til det politiske niveau.
 
Styringssløjfen er imidlertid ikke gennemført i den form, det oprindeligt var tænkt. Det skal dels ses i sammenhæng med de omfattende besparelser der blev gennemført med balanceplanen ultimo 2010, dels at der sideløbende er gennemført væsentlige organisatoriske tilpasninger på Handicap- og Psykiatriområdet. Hvorvidt det er Styringssløjfen eller de sideløbende økonomiske og organisatoriske tilpasninger, der har medført de positive resultater, lader sig ikke umiddelbart måle. Styringssløjfen er nu implementeret, men ikke er i den oprindeligt tænkte form. Der er således en række elementer i projektet der ikke fuldt ud er gennemført:
 

 • Det var en del af projektet, at vi skulle overgå til aktivitetsbaseret budgettering, hvilket gav konflikt i forhold til det overordnede rammestyringsprincip. Havde vi gennemført aktivitetsbestemt finansiering, ville det have medført en merudgift på 25. mio. kr. Der er i stedet indført variabel rammestyring, her gøres leverandøren ansvarlig for at alle pladser er belagt, og at indtægtsbudgettet holder, hvilket sikre incitament til fuld belægning.

 • Der skulle sikres en serviceudligning mellem de enkelte tilbud baseret på tidsundersøgelser og gennemførelse af funktionsevnevurderinger af borgerne. Det viste sig at datagrundlaget led under manglende objektivitet og sammenlignelighed, og derfor ikke med rimelighed kunne bruges som grundlag for serviceudligning.

 • Sammenlignelige tilbud skulle præstere samme effektivitet, hvor effektivitet i projektet blev sidestillet med ansigt-til-ansigsttid (ATA-tid). Det viste sig at være en forsimplet tilgang til effektivitetsmåling, fordi ATA ikke tager højde for forskelle i pædagogisk praksis. Lav ATA kan således være et udslag af at en beboer er blevet mere selvhjulpen, hvilket ikke kan sidestilles med lav effektivitet.

 • Der er indført funktionsevnevurdering af alle borgere, hvilket klart har styrket visitationen. Området har siden udviklet sig og skal erstattes af den såkaldte voksenudredningsmetode, som er digitalt understøttet.

 • Der er udarbejdet ydelsesbeskrivelser for alle tilbud, som er godkendt af udvalget.

Styringssløjfen er i dag en integreret del af den daglige drift i Handicap og Psykiatri. Med den evaluering der er vedlagt sagen anbefales derfor, at det projekt der blev igangsat med Incitare nu afsluttes. Arbejdet med styringssløjfen vil fortsætte i den stadige bestræbelse på forbedring af styringen på området, gennemskuelig i forvaltning af opgaverne og kvalitetssikring af ydelserne. I det fremtidige arbejde vil der kontinuerligt være fokus på hvert af de fire styringselementer og samtidig på helheden. Et af de elementer, der arbejdes meget med, er opfølgning. I Styringssløjfen anbefales det, at der laves dynamiske ventelister (herunder også kommende tilgang fra Børn og Unge) og procedurebeskrivelser. Dette har høj fokus i administrationen, og der arbejdes med at implementere det med IT- understøttelse. Der sker i dag en registrering af kommende tilgang, som tages med i disponeringsregnskaberne i ledelsesinformationssystemet ePuls. Ud fra projektet og de erfaringer, implementering, har givet vil administrationen arbejde videre med følgende:
 

 • Variabel rammestyring fastholdes som midlertidig styringsmetode. Variabel rammestyring er en kombination af rammestyring og tildeling af ressourcer ud fra aktiviteten. Rammestyring fastholdes som model i tildelingen af budget til de decentrale enheder. Det medfører, at der ikke sker en udligning af grundvilkår for det enkelte tilbud. Det variable går på indtægtsbudgettet, som tilbuddet er ansvarlig for i denne model. Ved over- eller underbelægning ændres indtægtsgrundlaget, og tilbuddet skal foretage kapacitetstilpasning i driftsbudgettet. Metoden genovervejes i efteråret 2013 ved takstfastlæggelsen for 2014, når der er skabt et ensartet grundlag for vurdering af grundvilkårene gennem en scoring af samtlige brugere ved brug af det fælles visitationsredskab.

 • Der fortsættes med at benytte funktionsevnevurdering som metode, men der skiftes til Voksenudredningsmetoden, der indgår i DHUV (Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksenområdet). Det skal skabe et fremtidigt grundlag for en vurdering af grundvilkårene på tilbudsniveau – og dermed grundlag for en udligning af grund-vilkår enten en gang årligt eller ved løbende tildeling/visitation. Endvidere er der en bedre IT-understøttelse af Voksenudredningsmetoden og en sammenlignelighed med andre kommuner.

 • Der skabes en ubrudt fødekæde for ledelsesinformation ved at lade Visitationen foregå i Klientsystemet EKJ. (Elektronisk Klient Journal)

 • Der arbejdes videre med begrebet differentierede takster ud fra resultaterne og anbefalingerne i Regionens arbejdsgruppe. Dette skal ske ud fra en kritisk tilgang til fordele og ulemper, herunder især at få skabt den rigtige incitamentstruktur.

 • Iværksatte initiativer omkring styring af tilgang fastholdes og forfines gennem dynamiske ventelister. I praksis arbejdes der med 2 typer af ventelister, nemlig ventelister med forventet tilgang af ”nye” borgere og forventet kommende tilgang af kendte borgere fra Børn og Unge. Der arbejdes med IT-understøttelse af begge typer.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at evalueringen af Incitare-projektet og orienteringen om det videre arbejde med styring af Handicap og Psykiatri tages til efterretning. 

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-A01-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Udpegninger af kommunale repræsentanter til bestyrelser og andet på social- og sundhedsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har tradition for at foretage en lang række udpegninger, f.eks. bestyrelsesmedlemmer til selvejende institutioner m.v. Herud foretager de enkelte fagudvalg udpegninger. Der lægges med denne sag op til en revision, således at alle fagudvalg indenfor egne berørte områder gennemgår de aktuelle udpegninger med henblik på at afgive en samlet anbefaling til Byrådet om ensartet praksis for fremtidige udpegninger. Eventuelle ændringer vil have virkning fra og med den næste byrådsperiode i 2014 og frem.

Sagsfremstilling

De kommunale udpegninger er politiske og foretages som udgangspunkt i forbindelse med konstitueringen ved hver byrådsperiodes start. Byrådet udpeger ca. 300 personer til at repræsentere kommunen i forskellige beslutningsfora. Hertil kommer de udpegninger fagudvalgene selv foretager. Der sker udpegninger såvel blandt byrådsmedlemmerne som blandt andre. Udpegningerne sker overordnet til:

 • selvejende institutioners bestyrelser og repræsentantskaber, særligt kultur-, fritids- og socialområdet

 • selskabers bestyrelser og repræsentantskaber, særligt teknik- og miljøområdet samt økonomi- og erhvervsudvalgets områder

 • velgørende fondes bestyrelser

 • råd og nævn

 

Herning Kommunes udpegningspraksis er ikke systematisk gennemgået efter kommunesammenlægningen. Praksis for udpegninger til selvejende institutioner og fonde skønnes overvejende at bero på tradition.
 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 19. marts igangsat en gennemgang af kommunens udpegningspraksis med henblik på en harmonisering. En skærpet opmærksomhed på den kommunale interesse i den enkelte institution kan samtidig fremme en strategisk tilgang til de kommunale udpegninger fremadrettet, herunder øge opmærksomheden på muligheden for at Byrådet instruerer de udpegede for at sikre varetagelse af den specifikke kommunale interesse. I det omfang der sker en reduktion i antallet af udpegninger vil det mindske såvel den politiske som administrative opgave, der følger af udpegningerne. En særlig udfordring forestår i de situationer, hvor byrådsmedlemmer udpeges til en bestyrelse og derefter af denne lader sig vælge som formand. Den kommunale instruktionsbeføjelse er stadig intakt trods formandskab, men vanskeliggøres dog af at bestyrelsesformænd har en særlig bunden opgave ift. at varetage institutionens interesse. Det giver løbende habilitetsmæssige udfordringer, når kommunen behandler sager af betydning for den pågældende institution. Praksis kan ud fra en juridisk tilgang generelt ikke anbefales, med mindre der er en klart defineret kommunal interesse heri.
 

Vedrørende udpegninger til velgørende fondes bestyrelser pågår der et arbejde med at få de mindre fonde nedlagt for at undgå kommunal administration af beskedne fondsmidler.


Plan for revision:
De enkelte fagudvalg gennemgår indenfor eget område frem mod juni 2012 den aktuelle praksis for udpegninger, jf. bilag og indstiller eventuelle forslag til ændringer med virkning fra den kommende byrådsperiode 2014-2017 til Byrådets godkendelse. Ved fagudvalgenes behandling tager udvalgene samtidig stilling til evt. udpegninger indenfor eget område. Fagudvalgenes anbefalinger samles til en sag, der forelægges Byrådet i juni 2012. Det vil i denne sag indgå, at fagudvalgene bemyndiges til at godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af Byrådets beslutning. Efter Byrådets behandling meddeles det de berørte institutioner, at Herning Kommune efter udløbet af denne byrådsperiode ikke længere vil foretage udpegning til bestyrelsen. De enkelte institutioner opnår hermed behørig tid til at indrette sig på de nye vilkår og få tilrettet vedtægterne.


Der udarbejdes herefter en generelle vejledning til de kommunale repræsentanter i institutioner og selskaber til brug ved opstarten af den nye byrådsperiode. Vejledningen vil indeholde beskrivelser af opgave og ansvar som kommunens repræsentant, herunder de særlige problemstillinger ved formandskaber.  

 

Direktionen udarbejder en plan, der fremadrettet sikrer vidensdeling for kommunens udpegede repræsentanter i forbindelse med opstart og afslutning af en byrådsperiode.  
 
Social- og Sundhedsudvalget foretager en udpegninger i eget regi:

Michael Krejbjerg er udpeget til bestyrelsen for Blå Kors Varmestue. Herning Kommune har, jf. vedtægterne, en repræsentant i bestyrelsen, der er ikke krav om at der skal udpeges et byrådsmedlem.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Herning Kommunes aktuelle udpegninger på social- og sundhedsområdet tages til orientering,

 

at orientering om Social- og Sundhedsudvalgets egne udpegninger tages til efterretning,

  

at Social- og Sundhedsudvalget fremsender eventuelle forslag til fremtidige ændringer i udpegningspraksis på social- og sundhedsområdet til Byrådet, 

 

at Social- og Sundhedsudvalget bemyndiger med forbehold for Byrådets behandling af den samlede sag, forvaltningen til godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af denne sag.

 


 

Beslutning

Udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1434-07 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Referat fra Handicaprådets møde den 16. april 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Til orientering foreligger referat fra Handicaprådets møde den 16. april
2012.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1786-10 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Referat fra møde i Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Referater fra møderne i Ældrerådet sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.
 

Sagsfremstilling

Referat fra møderne den 25. april 2012 og den 16. maj i Ældrerådet sendes til orientering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Sagsnr.: 27.12.00-G01-126-11 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Ejendomssag