Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 29. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forårsopfølgning 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2018. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 31. marts 2018.

 

Opfølgningen på driftsudgifter viser et samlet forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 30,307 mio. kr. En særskilt vurdering af servicedriftsudgifterne viser et merforbrug på 33,830 mio. kr., målt i forhold til det korrigerede budget.

 

På anlægsregnskabet forventes balance i forhold til budgettet. 

Sagsfremstilling

Drift:

 

I nedenstående tabel vises det samlede forventede regnskab pr. 31. marts 2018, opgjort henholdsvis på servicedriftsudgifter (SDU) og samlet drift. Ved vurderingen af kommunens overholdelse af budgettet i relation til sanktionslovgivningen tages udgangspunkt i servicedriftsudgifterne. Budgettet adskiller sig fra det samlede driftsbudget, idet indtægtsområder som den centrale refusionsordning og ældreboliger ikke indgår.

 

 

Som det fremgår af tabellen, forventes et merforbrug på 33,830 mio. kr. på servicedriftsudgifterne og 30,307 mio. kr. på den samlede drift. I merforbruget er ikke indregnet genbevillinger fra 2017.

På Handicap- og Psykiatriområdet forventes en merindtægt fra de centrale refusioner på ca. 4 mio. kr. i forhold til budgettet. Det er den primære årsag til forskellen mellem de to opgørelser.

 

I nedenstående bemærkninger til de enkelte serviceområder er der taget udgangspunkt i tallene for den samlede drift.

 

Handicap og Psykiatri

 

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2018 opgjort på resultatområder udgør følgende:

 

 

Opgørelsen viser et samlet merforbrug på 20,600 mio. kr. Heri er ikke indregnet overførsler fra 2017 på - 6,193 mio. kr. Kommunens samlede overførsler blev godkendt på Byrådets møde den 17. april 2018. Endvidere er ikke indregnet en beslutning på samme byrådsmøde om flytning af 5 mio. kr. til budgetrammen for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri fra Serviceområde 17 Beskæftigelse fra og med 2018. Rammeændringen er en konsekvens af udvikling af nye opgaveløsninger mellem de to serviceområder.

 

Som det fremgår, kan merforbruget primært henføres til resultatområdet Handicap. Som tidligere år er området udfordret af mangel på kapacitet. Antallet af ældre handicappede er stigende, og der er en øget kompleksitet hos de borgere, som er indskrevet. Der har i 2017 og 2018 været en øget tilgang af borgere på autismeområdet. Handicap og Psykiatri har etableret et botilbud i det tidligere Familiecenter Nordlys som et alternativ til en dyrere placering uden for kommunen.

 

Korrigerende handlinger:

Følgende handlinger er igangsat for at imødekomme den forventede overskridelse af budgetrammen for Handicap og Psykiatri:

 

 • Der arbejdes videre med tidligere forslag til besparelser og intentioner i Handleplan 2015. I det forventede regnskab er indregnet en forventet effekt på 5 mio. kr. i 2018.

 

 • Der arbejdes med udvikling af nye opgaveløsninger i samarbejde med beskæftigelsesområdet.

 

 • Der arbejdes med udvikling af nye opgaveløsninger i samarbejde med Sundhed og Ældre.

 

Sundhed og Ældre:

 

Det forventede regnskab for Sundhed og Ældre viser et merforbrug på 9,707 mio. kr. Heri er ikke indregnet overførsler fra 2017 på 9,604 mio. kr. Det forventede merforbrug efter overførsler udgør herefter 0,103 mio. kr.

 

Selv om det samlede resultat efter overførsler viser balance i budgettet, er der stadig områder på ældreområdet, som har brug for særlig opmærksomhed:

 

 • Det forventede regnskab for 2018 indeholder engangsudgifter til investering i og implementering af det nye omsorgssystem CURA. Investeringen bliver kun i begrænset omfang finansieret af overførslerne.

 

 • På hjælpemiddelområdet forventes et merforbrug igen i 2018 på 5,230 mio. kr. Forbruget skal ses i sammenhæng med især hjemmeplejen, og målet om at gøre borgerne mere selvhjulpne fremfor at bevilge hjemmepleje.

 

 • På vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning, hvilket gør at området er svært styrbart for kommunerne. Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med fremsættelse af budgetforslag 2017 og 2018 indstillet, at budgettet for vederlagsfri fysioterapi overføres fra det rammestyrede område til området uden for rammestyring. Indstillingen er stadig uafklaret.

 

Anlæg

 

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2018 for anlægsbudgettet udgør følgende:

 

 

Opgørelsen viser et samlet merforbrug på 3,446 mio. kr. Heri er ikke indregnet genbevillinger fra 2017 på i alt 2,315 mio. kr. Kommunens samlede genbevillinger blev godkendt på Byrådets møde den 17. april 2018. På samme møde er givet en tillægsbevilling på 1,131 mio. kr. ved frigivelse af anlægsbevilling til Rehabiliteringscentret. Det korrigerede budget udgør herefter 10,606 mio. kr., svarende til det forventede regnskab.

 

Der er overført et mindreforbrug på 1,094 mio. kr. fra 2017 vedrørende puljemidler til etablering af leve-bo miljøer på plejecentre. Det forventes at puljemidlerne skal tilbagebetales til Sundheds- og Ældreministeriet i 2018.

 

Budgetomplaceringer:

 

Der er behov for følgende budgetomplaceringer / tillægsbevillinger:

 

 • Omplacering af midler fra udviklingspuljen, afsat til Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetforliget 2016. Andel på 750.000 kr. (50%) flyttes fra Serviceområde 18 til Serviceområde 13.

 

 • Omplacering af bloktilskudsmidler 2017 til rygestopindsatsen, fejlagtigt tilgået Serviceområde 18 i forbindelse med overførselssagen. 178.000 kr. overføres fra Serviceområde 18 til Serviceområde 19.

 

 • Indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 7.464.000 kr. til Serviceområde 18 vedrørende puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen samt på plejecentre og friplejehjem. Prioriteringen af midlerne er godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. marts 2018. Der er givet endeligt tilsagn om modtagelsen af midlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet den 30. april 2018.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

 

at

der foretages budgetomplaceringer som beskrevet i sagen,

at

Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal tages initiativ til yderligere korrigerende handlinger med henblik på håndtering af det forventede merforbrug på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri,

at

budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni og i Byrådet den 19. juni 2018.

 

Beslutning

Udtalelse af 28. maj 2018 fra medarbejdersiden i SektorMED Handicap og Psykiatri blev omdelt på mødet.

 

Godkendt som indstillet.

 

I forhold til det forventede merforbrug for Serviceområdet 13, Handicap og Psykiatri udtrykker Social- og Sundhedsudvalget bekymring for økonomien på området.

 

Der fortsættes med de igangværende initiativer og der sættes ikke yderligere korrigerende handlinger i gang.

Der vil fortsat være en skarp økonomisk styring af området.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2019 - budgetforslag på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til budget 2019-2022 på Social- og Sundhedsudvalgets områder, herunder politiske årsmål for 2019, forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2019 fremsendes forslag til budget 2019-2022 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Budgetforslaget indeholder driftsbemærkninger og politiske årsmål, som er formuleret med udgangspunkt i de måltemaer, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog på mødet den 18. april 2018.

 

Budgetmaterialet er vedlagt som bilag. Alle tal er i 2018-priser, idet fremskrivning til 2019-priser først sker senere i budgetprocessen.

 

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet inden for de budgetrammer, som er udmeldt af Økonomi- og Erhvervsudvalget i forlængelse af budgetkonferencen. Dagsordenpunktet med rammeudmeldingen er vedlagt som bilag.

 

Opmærksomhedspunkter i budgetlægningen:

 

Budgetudfordringer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Med den udmeldte budgetramme forventes de økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet at fortsætte i 2019 og ind i overslagsårene. Det er i særlig grad handicapområdet, som er økonomisk udfordret. Det skyldes primært det demografiske pres, som må forventes at vare ved i mange år. Der er en stigende tilgang til botilbuddene til unge, længere levetid og flere ældre. Hertil kommer øget kompleksitet i de tilbud vi skal give, og mange dyre enkeltsager.

 

Demografiregulering:

I forbindelse med rammeudmeldingen har Økonomi- og Erhvervsudvalget taget stilling til den beregnede demografiske betydning for budgetforslaget. Beregningerne er foreløbige fordi der ikke er tal for skoleområdet endnu.

 

Den demografiske udvikling i Herning har i mange år udgjort en håndterbar størrelse som følge af, at der samlet set har været en vis balance i den økonomiske konsekvens af den demografiske udvikling. Som det fremgår af nedenstående tabel, er det ikke længere tilfældet i 2022. Det giver en økonomisk udfordring fordi økonomiaftalen som udgangspunkt ikke opererer med demografi, hvorfor den samlede serviceudgiftsramme heller ikke korrigeres herfor.

  

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tiltrådt en indstilling fra administrationen om igangsættelse af en analyse på området.

  

Vederlagsfri fysioterapi:

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut er et tilbud efter Sundhedsloven, som bevilges efter lægehenvisning. Siden 2015 er konstateret et merforbrug på området på grund af stigende priser og et stigende antal patienter. Området er i dag omfattet af det rammestyrede område i Sundhed og Ældres budget. Det betyder, at et merforbrug bliver overført og reducerer budgettet for det efterfølgende år, jf. Herning Kommunes styringsvedtægter. Da udgiften bevilges efter lægehenvisning, er udgiftsniveauet ikke styrbart for Sundhed og Ældre. Det indstilles derfor, at budgettet i stedet placeres under området uden for rammestyring, hvor mer- eller mindreforbruget ikke overføres.

 

Indsatsområder og årsmål:

  

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri har formuleret et samlet årsmål for områderne:

 

 • Det sociale arbejdsmarked
 • Den nære psykiatri
 • Masterplan udsatteområdet

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre har formuleret følgende årsmål:

 

 • Plejeboligbehovet på demensområdet
 • Pårørende, frivillighed og ensomhed
 • Rekruttering og fastholdelse
 • Folkesundhedshus

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetforslag 2019-22 og udkast til politiske årsmål 2019 godkendes.
at budgetmaterialet, jf. budgetproceduren 2019, videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

 

 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således at årsmål ”Pårørende, frivillighed og ensomhed” for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre udgår som mål for 2019, da indsatsen er igangsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-18 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Første behandling af revision af kvalitetsstandarder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Nystrup Andersen

Sagsresume

Administrationen fremsender hermed Herning Kommunes kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, personlig pleje og træning efter serviceloven til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter serviceloven skal kommunalbestyrelsen hvert år revidere og godkende kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

 

Kvalitetsstandarderne har til formål at oplyse kommunens borgere om det serviceniveau, de kan forvente. Desuden indeholder de en række praktiske oplysninger, der er nyttige at vide i forbindelse med, at de modtager hjælpen.

 

En kvalitetsstandard er derfor i udgangspunktet et borgerrettet dokument, der tydeliggør det politisk vedtagne serviceniveau. Kvalitetsstandarder benyttes også som et arbejdsredskab i Visitationsenheden og af leverandørerne af hjemmehjælp. Kvalitetsstandarder er således også et værktøj til dialog om hjælpen mellem politikere, borgere og fagpersoner.

 

I forbindelse med denne revision er der ingen nye kvalitetstandarder, og administrationen har udelukkende foretaget redaktionelle ændringer i de eksisterende – det vil sige at ændringerne ikke har betydning for serviceniveauet.

 

Kvalitetsstandarden for døgnforplejning i plejeboliger udgår, da den omfattede mad leveret til modtagekøkkener. Kvalitetsstandarden for ydelser i plejeboliger omfatter mad, der produceres på plejecentrene.

 

I løbet af efteråret 2018 bliver de eksisterende kvalitetsstandarder tilpasset Fælles Sprog 3 (FSIII), som er en ny fælleskommunal dokumentationsmetode for dokumentation og udveksling af data på social-og sundhedsområdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget førstebehandler forslag til revision af kvalitetsstandarderne
at Social- og Sundhedsudvalget sender forslagene til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.39.04-G01-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Godkendelse af ny privat leverandør af praktisk hjælp

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Visitationsenheden har godkendt en ny privat virksomhed til levering af praktisk hjemmehjælp

Sagsfremstilling

Visitationsenheden i Herning Kommune har godkendt det private firma JEK Rengøring til levering af praktisk hjælp til borgere i Herning Kommune, som er visiteret til hjælp til praktiske opgaver.

 

Firmaet er indtil videre en enkeltmandsvirksomhed og er beliggende i Sdr. Felding. Firmaet er etableret i november 2017.

 

Samarbejdskontrakten er trådt i kraft den 1. maj, 2018 og borgere visiteret til praktisk hjælp kan derfor allerede nu vælge det nye firma som leverandør.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-4-16 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Årsstatistik fra Ankestyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ankestyrelsen har udgivet deres årsstatistik for 2017. Statistikken fremlægges til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Af ankestatistikken for 2017 ses det hen over alle lovområder, at Herning Kommune matcher landsgennemsnittet i forhold til den totale omgørelsesprocent.

 

Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste, ændrede og ophævede sager set i forhold til det samlede antal behandlede sager. Omgørelsesprocenten for 2017 er samlet set på 30 % og landsgennemsnittet ligger ligeledes på 30 %.

 

Der er trukket tal fra Ankestyrelsen for at få de specifikke tal for Social, Sundhed og Beskæftigelse vedrørende serviceloven, således at afgørelser fra Børn og Unge ikke påvirker resultatet.

 

Statistikken viser, at 

 • afgørelser truffet efter lov om social service og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ligger lidt bedre for Herning Kommune end landsgennemsnittet,
 • afgørelser truffet efter pensionslovene og lov om sygedagpenge ligger lidt dårligere end landsgennemsnittet,
 • afgørelser truffet efter lov om aktiv socialpolitik ligger noget dårligere end landsgennemsnittet,
 • afgørelser truffet efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og øvrige sager, ligger væsentligt dårligere end landsgennemsnittet. Der er dog tale om et meget begrænset antal sager, så enkelte sager kan være udslagsgivende for resultatet.

 

Resultatet i statistikken for 2017 er dog det dårligste år på samtlige lovområder, hvis man sammenholder resultatet med resultaterne for 2015 og 2016. Den samlede omgørelsesprocent for 2015 var 22,4% og for 2016 23,3%. Det kan ikke på baggrund af statistikken udledes, hvad årsagen til den højere omgørelsesprocent er.

 

Omgørelsesprocenten skal dog ses i sammenhæng med antallet af sager, der er faldet fra 439 sager i 2014 til 302 sager i 2017.

 

Omgørelsesprocenten var på hele servicelovens område 34 % for Herning Kommune. Hvis vi alene tage de sagsområder fra serviceloven, som behandles i Social, Sundhed og Beskæftigelse er omgørelsesprocenten på 24,3 %.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ankestatistikken tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Fællesmøde med Ældrerådet den 19. juni 2018 drøftet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-41-18 Sagsbehandler: Hans Grarup  

Personsag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-43-18 Sagsbehandler: Hans Grarup  

Personsag