Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 29. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg af udvalgets formand og næstformand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 9. december 2013 pkt. 4 valgte Byrådet i enighed dels den politiske sammensætning og dels medlemmerne af alle stående udvalg.


Formelt skal et stående udvalg efter kommunestyrelseslovens § 22, stk.1 vælge udvalgets formand og næstformand. Der er indgået politisk aftale om udpegningen af formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget.
 
Det indstilles på denne baggrund, at der sker valg som følger:
 
at Anne Marie Søe Nørgaard (V) vælges til formand,

 

at Karlo Brondbjerg (K) vælges til næstformand.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-A00-8-13 Sagsbehandler: Karin Locander  

Introduktion til udvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Udvalget vil på mødet blive givet en generel introduktion til de opgaveområder, som udvalget jf. styrelsesvedtægten er ansvarlige for. Endvidere vil der blive orienteret om den økonomiske status samt om det videre introduktionsforløb.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Ældrepuljen 2014 - forslag til anvendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2014 er der afsat en pulje på 1 mia. kr. til permanent løft af ældreområdet.
 
Puljen udmøntes til kommunerne for et år ad gangen og sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Ansøgningsfristen er den 14. februar 2014 og tilbagemelding kan forventes den 5. marts 2014.
 
Der er på forhånd reserveret beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Herning Kommunes andel af puljen udgør 14,6 mio. kr. i 2014.

 

Forslag til anvendelse af midler fra Ældrepuljen 2014 forelægges jfr. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2014 Social- og Sundhedsudvalget til prioritering.

Sagsfremstilling

For at få del i ældrepuljen skal kommunerne indsende en ansøgning med konkrete forslag til initiativer. Dette bliver proceduren de første to år, men såfremt en kommune har fået tilsagn om midler i 2014, vil den kunne forvente at få det tilsvarende beløb i 2015, hvis de formelle krav er opfyldt. Hermed vil der kunne iværksættes tiltag af varig karakter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. januar 2014 drøftet processen for ansøgningen for Herning Kommune.

 

Det er besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget foretager prioriteringen af de tiltag, der skal indgå i ansøgningen fra Herning Kommune, og at sagen efterfølgende sendes til orientering for henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. februar 2014 og Byrådet den 4. marts 2014.  

 

Administrationen forelægger en række forslag under følgende overskrifter jfr. puljevejledningen:

 

  • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

  • Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

  • Bedre forhold for de svageste ældre f.eks. på plejehjem

  • Andre initiativer

 

Katalog med de enkelte forslag opdelt i varig drift og éngangsforslag er vedlagt som bilag.

 

I forbindelse med ansøgningen er der sket inddragelse af både MED-systemet i Sundhed og Ældre samt Ældrerådet i det omfang, det har været muligt inden for den angivne tidsfrist. Høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

 

Herudover er der modtaget forslag til anvendelse af puljemidlerne fra Danske Diakonhjem, som ligeledes er vedlagt som bilag til sagen.

 

Der ønskes blandt de fremsatte forslag en prioritering af, hvilke tiltag, der skal indgå i Herning Kommunes ansøgning til Ældrepuljen 2014.

 

Opmærksomheden henledes på, at forslag med løbende drift først vil kunne igangsættes omkring 1. april 2014, hvormed udgiften hertil vil være lavere i 2014 end i 2015 og frem.  

 

Helårsvirkningen af prioriterede forslag (varige driftsforhøjelser) kan således ikke overstige 14,6 mio. kr., hvis den fulde udgift skal kunne dækkes fremadrettet via puljemidlerne.

 

Økonomien i de enkelte forslag for henholdsvis 2014 og fremadrettet fremgår af bilagsmaterialet. De anvendte normeringsnøgler, gennemsnitslønninger m.v. i beregningerne er jfr. puljevejledningen de faktiske for Herning Kommune (budget 2014).

 

Tilbagemeldingen om tilsagn fra puljen, som forventes at foreligge den 5. marts 2014, vil så vidt muligt blive givet på Social- og Sundhedsudvalgets møde samme dato - alternativt udsendt til orientering pr. mail.

 

Orientering vil ligeledes tilgå henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

 

Der tages stilling til bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med sagen, når tilsagn om tilskud foreligger.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af punktet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der prioriteres forslag fra kataloget til en samlet sum af 14,6 mio. kr. i 2014, hvor helårsudgiften i 2015 ikke overstiger samme beløb.

 

at sagen sendes til orientering for henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. februar 2014 og Byrådet den 4. marts 2014.

 

at Social- og Sundhedsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet orienteres om tilsagn fra puljen snarest muligt efter tilbagemelding fra Social, Børne, og Integrationsministeriet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at sende det signal, at der skal sætte tydelig fokus på det forebyggende aspekt i de beskrevne tiltag.
 
De fremlagte forslag blev godkendt med følgende bemærkninger:
Forslag 4: Justeres på omfang i forhold til det samlede ansøgningsbeløb.
Forslag 7: Skal også være muligt for borgere i eget hjem. Justeres på omfang i forhold til det samlede ansøgningsbeløb.
 
Der udarbejdes et oplæg til politisk temadrøftelse om mulighederne for mere lempelige visitationsregler til plejecentre.
 
Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde forslaget og ønsker midler afsat til mere lempelige visitationsregler til plejecentre.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Henvendelse fra Ældrerådet omkring visitationskriterier for hjemmehjælp

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har henvendt sig til Social- og Sundhedsudvalget i forhold til visitationskriterierne for hjemmehjælp. Ældrerådet ønsker, at visitationskriterierne hertil lempes.

 

Social- og Sundhedsudvalget drøfter henvendelsen fra Ældrerådet.

Sagsfremstilling

På Ældrerådets sidste møde blev visitationskriterierne for hjemmehjælp generelt drøftet. Dette med baggrund i nøgletal, der viste, at der er en lavere andel af den ældre befolkning over 65 år, der modtager hjemmehjælp i Herning Kommune end i de kommuner, vi almindeligvis sammenligner os med.

 

Ældrerådet er af den opfattelse, at kriterierne for at komme i betragtning til hjemmehjælp bør lempes. Det opleves, at serviceniveauet er for lavt.
 

[image]

Kilde: Danmarks statistik, 2013

 

Nøgletallene viser, at Herning Kommunes andel af ældre over 65 år, der modtager hjemmehjælp, ligger under de øvrige kommuner. Endvidere viser udviklingen i nøgletallene også, at de øvrige kommuner (bortset fra Horsens Kommune) nærmer sig Herning Kommunes niveau.

 

Sundhed og Ældre anerkender, at der er en lavere andel, der modtager hjemmehjælp i Herning Kommune end i de sammenlignelige kommuner. Dette kan der være flere grunde til.

 

Herning Kommune har igennem flere år arbejdet med rehabilitering - herunder "ansvaret for det gode liv". Fokus på at tilbyde træning og hjælpemidler inden egentlig bevilling af hjemmehjælp er med til at understøtte den enkelte i at bruge og vedligeholde egne ressourcer. Vedligeholdes evnen til at klare sig selv, mindskes behovet for at modtage kommunale hjemmehjælpsydelser.

 

Andre mulige begrundelser for en lavere andel kan være en generel bedre helbredstilstand og en anderledes befolkningssammensætning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter henvendelsen fra Ældrerådet.
at udkast til svarbrev godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således at svarbrevet tilrettes med de givne bemærkninger. Følgende afsnit tilføjes: ”Det er således ikke Social- og Sundhedsudvalgets opfattelse, at en lav andel af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp, i sig selv giver anledning til at lempe på visitationskriterierne”.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Pulje til metodeprogram for stofmisbrugsbehandling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Socialministeriet udbyder 36,0 mio. kr. til implementering og afprøvning af behandlingsmodeller til dels primært behandling og dels opfølgningsbehandling inden for stofmisbrug.  

Misbrugscenter Herning ønsker at ansøge om deltagelse i projekt  "metodeprogram for stofmisbrugsbehandling".

Sagsfremstilling

I oktober 2012 blev der lanceret et udspil på stofmisbrugsområdet ”Bedre kvalitet i Stofmisbrugsindsatsen”, den såkaldte stofmisbrugspakke. Udspillet indeholder en række initiativer målrettet den sociale stofmisbrugsbehandling.

 

Puljens formål

Stofmisbrugspakken skal samlet set bidrage til at løfte kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling gennem brug af viden og metoder, der har en dokumenteret effekt for borgerne. Samtidig er formålet at sikre fokus på en helhedsorienteret social indsats og opfølgning på den enkelte borger. Dette projekt vedr. afprøvning af metoder til behandling og opfølgningsbehandling indgår som initiativ 3 og 6 i stofmisbrugspakken.


Der er i alt afsat 36 mio. til projektkommunerne i projektperioden (2013-2018).

 

Budgetramme 

Misbrugscenter Herning søger om 3 mio. fordelt over fire år. Såfremt ansøgningen imødekommes fremlægges sagen på ny for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på godkendelse af den endelige bevilling.

 

Puljens målgruppe

Den primære målgruppe for projektet er unge og unge voksne mellem 15-25 år af begge køn med et behandlingskrævende forbrug af cannabis, centralstimulerende stoffer og/eller hallucinogener, som er i målgruppen for en ambulant behandlingsindsats (§ 101 i serviceloven).

 

Samarbejde med Børn og Unge afdelingen

Da projektet også henvender sig til børn og unge under 18, er der taget kontakt til Børn og Unge afdelingen med henblik på samarbejde i forbindelse med projektets afvikling i praksis.

 

Baggrund

Det er et grundlæggende problem i stofmisbrugsbehandlingen, at det er svært at fastholde brugerne i deres behandling, så deres planlagte behandling gennemføres, hvilket også gør sig gældende for de unge. Der er således ofte tale om et forholdsvist stort frafald af brugere i behandling, hvilket mindsker sandsynligheden for et godt behandlingsresultat.


International forskning peger desuden på, at positive behandlingsresultater kan forlænges, hvis der gøres en aktiv indsats for at forebygge tilbagefald fx i form af opfølgningsbehandling. I dag tilbydes opfølgningsbehandling ikke systematisk til personer, der har gennemført deres primære behandling.


Baggrunden for metodeprogrammet er således følgende problemstillinger:
- Der er ofte manglende metodestringens i behandlingen med evidensbaserede metoder i Danmark.
- Der er et stort frafald af brugere i behandling, som dermed ikke når optimale behandlingsresultater.
- Systematisk opfølgningsbehandling tilbydes kun i begrænset omfang i Danmark med henblik på at fastholde behandlingsresultater og forhindre tilbagefald.
- Der er behov for at stofmisbrugsbehandlingen indgår som led i en helhedsorienteret indsats.

 

Herning Kommune påføres ingen udgifter, hverken i forbindelse med afvikling af projektet eller efter projektets afslutning.

 

Hvis effekterne, ved projektophør, kan dokumenteres, implementeres metoderne i stofmisbrugsbehandlingen indenfor den økonomiske ramme på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

 

Deltagelse i metodeprogrammet skal godkendes politisk i de enkelte kommuner med henblik på at sikre den politiske og ledelsesmæssige opbakning til deltagelse i metodeprogrammet. Det være sig den helhedsorienterede indsats, implementeringen af evidensbaseret praksis samt det langsigtede kvalitetsløft i stofmisbrugsbehandlingen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender puljeansøgning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-8-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Projekt Åben Dialog

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Handicap og Psykiatri har ansøgt Socialministeriet om midler fra Puljen Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser med fokus på afprøvning af rehabiliterende og recoveryunderstøttende evidensbaserede metoder.  

Der er ansøgt om midler til afprøvning af "Åben dialog" metoden på Skiftesporet i Herning.
 

Socialministeriet har imødekommet ansøgningen.

Sagsfremstilling

Socialministeriet udmeldte i efteråret 2013 en pulje med titlen: Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser med fokus på afprøvning af rehabiliterende og recovery-understøttende evidensbaserede metoder.

 

Samtlige kommuner blev bedt om at afgive interessetilkendegivelse. På baggrund af disse, blev 14 kommuner, heriblandt Herning, inviteret til at ansøge om deltagelse i projektet.

 

Bagggrund
Baggrunden for puljen er blandt andet, at op mod 9 procent af befolkningen er i kontakt med psykiatrien én gang i sit liv. Psykiatrien forstås som enten ambulant, distriktspsykiatri eller indlæggelser mv. De fleste mennesker, der har været i kontakt med det psykiatriske system, kan på et senere tidspunkt i livet fortsætte med at leve med begrænset eller ingen støtte og således opnå fuld eller delvis recovery.

 

I forbindelse med regeringens psykiatriudvalgsarbejde blev der foretaget en kapacitetsanalyse, der peger på, at kommunernes sociale indsatser ofte er prægede af begrænset brug af evidensbaserede metoder.

 

I puljen er der derfor fokus på at løfte kvaliteten i den kommunale sociale indsats ved at afprøve evidensbaserede metoder, der understøtter de kommunale rehabiliterende indsatser, og derved både understøtter borgernes recoveryproces samt styrker recoveryorienterede arbejdsmiljøer og -kulturer.

 

Formål
Puljen har to formål:
1) Organisatorisk niveau.
At øge kvaliteten i de kommunale rehabiliterende indsatser overfor borgere med svære psykiske lidelser.
2) Borger niveau.
At skabe progression for borgere med svære psykiske lidelser, således at de enten opnår social eller fuld recovery.

 

Målgruppe
Overordnet set er målgruppen for denne pulje socialt udsatte borgere med svære psykiske lidelser, der modtager socialpædagogisk støtte (servicelovens § 85), eller bor på midlertidige eller længerevarende botilbud (§107 eller 108).


Borgeren vil typisk både have et lavt socialt og psykisk funktionsniveau.
Kendetegnende for denne gruppe er, at de har en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet, et lavere uddannelsesniveau, i højere grad begår kriminalitet, har et højere forbrug af sundhedsydelser og en højere dødelighed mv.

 

Metode
Det er et krav for deltagelse, at kommunerne forpligter sig på at afprøve enten modellen Åben dialog eller metoden Social færdighedstræning, jf. ovenfor, og ligeledes deltager i evaluering af modellen/metoden.

 

Åben dialog
Åben dialog er en netværksbaseret tværsektoriel tilgang baseret på syv principper for hurtig og samtidig indsats i forhold til borgeren med sindslidelse og dennes netværk. Omdrejningspunktet er en idé om, at brugeres sociale netværk udgør en ressource, der kan bruges som element i behandlingen.

 

Metoden har vundet stor anerkendelse verden over. For det første på grund af sin humanistiske og respektfulde åbenhed over for de menneskelige og sociale dimensioner af psykiske problemer. For det andet på grund af sine enestående resultater. For psykotiske patienter har det eksempelvis vist sig at de fleste, i løbet af en femårig opfølgningsperiode, vender tilbage til arbejde eller uddannelse, og mere end 80 % har ikke længere psykotiske symptomer. Varighed: Individuelt.

Økonomi

Socialministeriet har imødkommet Herning Kommunes ansøgning om deltagelse.

Tilskuddet udgør i:

 

år 2013: 248.000 kr.

år 2014: 1.192.000 kr

år 2015: 1.196.000 kr

år 2016: 895.000 kr.

 

Ministeriet er bekendt med, at beløbet for år 2013 først anvendes i år 2014, da Ministeriet ser regnskabsår 2013 og 2014 under ét i forbindelse med dette projekt.

 

Projektet forankres og afvikles på Skiftesporet.
 
Hvis effekterne, ved projektophør, kan dokumenteres, implementeres metoderne og den efterfølgende drift afholdes indenfor den økonomiske ramme på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at projekt Åben Dialog godkendes,
at der bevilges en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling til serviceområde 13, Handicap og Psykiatri på 3.531.000 kr. fordelt med 1.440.000 kr. i 2014 (2013+2014), 1.196.000 kr. i 2015 og 895.000 kr. i 2016.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til mødekalender 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger revideret forslag til mødeplan for 2014.

Mødeplanen for 2014 blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 30. oktober 2013.

Sagsfremstilling

Mødeplanen for 2014 har været behandlet på udvalgsmøde i oktober 2013.

 

I planen fremgår blandt andet møder den 2. april 2014 og den 22. oktober 2014. Disse dage er der også møde i Børne- og Familieudvalget.

 

Da der er personsammenfald mellem Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget skal mødet den 2. april 2014 ændres. Møde den 22. oktober ændres af Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødet den 2. april 2014 ændres således at mødet afholdes den 2. april 2014 kl.13.30 
at forslag til mødeplan i øvrigt godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen bemærkninger.