Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 28. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-17-14 Sagsbehandler: Antonio M. Barahona  

Fritvalgspriser 2015 for praktisk hjælp og personlig pleje

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året fastsætte frit-valg-timepriser for personlig og praktisk hjælp.
Frit-valg-timepriserne er udelukkende udtryk for de kommunale udgifter til opgaven og har således ingen direkte konsekvens for borgeren.
 
Timepriserne anvendes alene til afregning med leverandørerne.

Sagsfremstilling

Ifølge reglerne skal timeprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere ydelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at timeprisen justeres løbende, således at omkostningerne stemmer overens med timeprisen.
 
Der er beregnet to forskellige sæt timepriser til afregning med henholdsvis den kommunale og private leverandør.
 
Forskellen mellem timepriserne til henholdsvis den kommunale og den private leverandør skyldes, at fællesomkostninger kun indgår i de timepriser, som bruges til at afregne med de private leverandører.
Den kommunale leverandør afholder ikke selv udgifterne til fællesfunktioner og kompenseres derfor ikke.
 
Der er foretaget tidsstudie hos den kommunale leverandør med henblik på at revurdere forudsætninger bag ved prisen. Sidste tidsstudie er fra 2011. Tidstudiet viser en stigning i den tid, som medarbejderne er sammen med borgere i alle vagter. Dette er udtryk for en mere effektiv løsning af opgaven.
 
Tabel 1 viser priserne for 2015 for den kommunale leverandør. Det bemærkes, at der sker en ændring af priserne mellem land og by. Det skyldes, at transportudgifter nu er differentieret i beregningerne og fordelt henholdvis mellem land og by.
 
Ud fra et ønske om at forenkle reglerne afregnes leverandøren fra 1. januar 2015
ud fra visiterede pakker. Indtil 2015 har leverandøren ikke fået betaling for aflyste ydelser.
 
Den nye afregningsmodel udlodder 1,45% mere i afregning end den tidligere. Derfor er timepriser reduceret tilsvarende for at opnå balance. 
 
Tabel 1
 
[image]
* Timepris 2014 er reguleret ned med 1,45% med henblik på at kunne sammenligne med timepris 2015 ud fra samme afregningsniveau. 

Tabel 2 viser priserne for den private leverandør.


 [image]

* Timepris 2014 er reguleret ned med 1,45% med henblik på at kunne sammenligne med timepris 2015 ud fra samme afregningsniveau.

Økonomi

Der er foretaget beregning med henblik på at vurdere konsekvenserne af de nye takster set i forhold til det fastlagte budget for myndighedsområdet (køb af ydelser - serviceområde 18 Sundhed og Ældre).
 
Antallet af visiterede pakker på områder med taksstigninger (weekend / aften / land) er forholdsvis stor og en beregning af konsekvensen af de nye takster viser en stigning i udgifter på ca 1,5 % ud over det fastlagte budget for 2015. De 1,5 % udgør ca. 2 mio kr. Beregning forudsætter, at aktivitetsniveauet fra 2014 gentages i 2015 og har derfor usikkerheder i forhold til faktisk effekt af takstændringerne.
 
Social og Sundhedsudvalget har følgende muligheder:
1. At godkende de nye beregnede priser og iværksætte kompenserende besparelser på 2 mio. kr på serviceområde 18, Sundhed- og Ældre.
2. At godkende de nye beregnede priser og følge nøje, hvordan myndighedsudgifter til hjemmehjælp udvikler sig i de kommende måneder.
 
Administrationen anbefaler, at priserne godkendes og at udviklingen følges nøje og forelægges det politiske niveau første gang i forbindelse med 1. budgetopfølgning for 2015.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at timepriserne for 2015 godkendes og at konsekvensen for myndighedsdelen følges nøje, og forelægges det politiske niveua første gang i forbindelse med første budgetopfølgning for 2015.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.21.08-K04-1-14 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Praksisplan for fysioterapi - høringsudkast

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Midtjylland har udarbejdet et forslag til praksisplan for fysioterapi. Forslaget sendes nu til høring i kommunerne i Region Midtjylland samt til andre relevante interessenter. Praksisplanen omhandler almindelig og vederlagsfri fysioterapi. Almindelig ridefysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi er således ikke omfattet.
 
Det er forventningen at det endelige forslag til praksisplan skal sendes til godkendelse i de kommunale byråd primo marts 2015.

Sagsfremstilling

Ifølge overenskomsten for fysioterapi skal regionen og kommunerne udarbejde en fælles praksisplan for fysioterapi i regionen. Overenskomsten på området udstikker dermed rammerne for den virkelighed, som praksisplanen skal fungere i.
 
Den fælles praksisplan på området for vederlagsfri fysioterapi skal sikre alle borgere i Region Midtjylland adgang til fysioterapeutiske tilbud af høj kvalitet. Praksisplanen skal, ifølge hensigten med planen, danne grundlag for styring af kapacitet og økonomi på området, samt koordinering med det resterende sundhedsvæsen.  
 
Vederlagsfri fysioterapi
Udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi er fuldt ud kommunalt finansieret, mens den almindelige fysioterapi bliver medfinansieret af kommunerne med 10%. Vederlagsfri fysioterapi gives til borgere med varigt, svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom som eksempelvis sklerose. Formålet med den vederlagsfire fysioterapi er at forbedre, vedligeholde eller forhale forringelse af funktioner  
 
Det er alene de praktiserende læger og speciallæger, der kan henvise patienter til vederlagsfri fysioterapi. Hvis fysioterapeuten vurderer, at der er et større behov for behandling, skal behovet dokumenteres og efterfølgende godkendes hos den praktiserende læge.  
 
Området for vederlagsfri fysioterapi er kendetegnet ved, at der indenfor de seneste år er sket en væsentlig stigning i de kommunale udgifter til området. Således er de samlede kommunale udgifter til vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland steget med 21 % fra 2009 til 2013.
 
De kommunale udgifter til vedlerlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland er det højeste på landsplan og ligger væsentligt over landsgennemsnittet.  
 
Praksisplanen indeholder en anbefaling om, at der tages skridt til, at det samlede udgiftsniveau pr. borger i Region Midtjylland nærmer sig landsgennemsnittet.   Praksisplanen indeholder herefter en række anbefalinger i forhold til udviklingen på området.    
 
Adgangen til vederlagsfri fysioterapi
De praktiserende læger og speciallæger er indgangen til den vederlagsfrie fysioterapi. For at sikre at borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, reelt hører inden for målgruppen for ordningen anbefales det i forslaget til praksisplanen, at kommunerne underviser læger og fysioterapeuter i indholdet i ordningen.  
 
Kommunernes mulighed for styring af udgiftsudviklingen
I den nuværende situation er kommunernes mulighed for at styre udgiftsudviklingen meget begrænset. Udgiftsudviklingen påvirkes af overenskomsten på området og af de ydernumre, som Region Midtjylland stiller til rådighed for fysioterapeuter, der ønsker at praktisere.


Praksisplanen påpeger, at den nye overenskomst for fysioterapiområdet i Region Midtjylland giver fysioterapeuterne mulighed for via samarbejde at udnytte omsætningsloftet på en måde, der kan føre til generelle udgiftsstigninger, som kommunerne er tvunget til at finansiere.   På trods af udfordringerne med udgiftsstigningen og udsigten til at overenskomsten og den nuværende kapacitet af ydernumre kan føre til yderligere udgiftsstigninger, så anbefales det i praksisplanen at fastholde den eksisterende kapacitet.   Praksisplanen anbefaler også, at der foretages en nærmere analyse af omsætningsforholdene med det formål at undersøge, om der skal tages skridt til at sikre et rimeligt forhold mellem registreret kapacitet og faktisk omsætning.
 
Behandlingens karakter
Den vederlagsfrie fysioterapi kan foregå individuelt eller på hold. Som udgangspunkt skal borgere med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, som eksempelvis sklerose, tilbydes behandling via holdundervisning. Den alment praktiserende læge eller speciallæge kan undtagelsesvist henvise til individuel behandling på baggrund af en undtagelsesredegørelse udarbejdet af fysioterapeuten.
 
I praksis foregår 70 % af behandlingerne individuelt mens kun 30 % foregår på hold.   Praksisplanen anbefaler at brugen af holdtræning fremmes.  
 
Kvalitet og udvikling
Ud over de ovennævnte anbefalinger indeholder praksisplanen en række anbefalinger omkring kvalitetsudvikling, samarbejde med kommunerne, almen praksis, hospitaler og uddannelsessektoren.  
 
Administrationen vurderer, at anbefalingerne i praksisplanen samlet set ikke er tilstrækkelige til at opnå den nødvendige styring af økonomien på området.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget i høringssvar meddeler Region Midtjylland, at man med de nuværende økonomiske og kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan tilslutte sig forslaget til praksisplan.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.08-P19-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Sundhedsaftale 2015-2018 - Endelig politisk godkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har fremsendt Sundhedsaftalen 2015-2018 til endelig politisk godkendelse i kommunerne.
 
I efteråret 2014 blev der gennemført en endelig høring af Sundhedsaftalen blandt kommunerne i Region Midtjylland og en række andre interessenter. Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på mødet i oktober, punkt 109.

Sagsfremstilling

Hovedparten af høringssvarene har være positive overfor en mere værdibaseret sundhedsaftale frem for en instruksbaseret. Der er ligeledes en bred opbakning til visionerne, værdierne og målene i sundhedsaftalen. Flere kommuner har påpeget behovet for økonomisk gennemsigtighed i implementeringen af sundhedsaftalen samt nødvendigheden af at analysere de økonomiske og faglige konsekvenser ved igangsættelse af konkrete tiltag.
 
I forbindelse med høringen har Herning Kommune sammen med flere andre kommuner kommenteret udfordringerne med at sikre den fornødne finansiering i forbindelse med implementeringen af opgaverne under sundhedsaftalen.
 
Sundhedskoordinationsudvalget har efter høringen justeret indholdet i sundhedsaftalen – herunder tilføjet et afsnit om vigtigheden af gennemsigtighed og inddragelse af det kommunalpolitiske niveau i forbindelse med implementeringen af indsatserne under sundhedsaftalen.
 
På baggrund af de tilføjelser, der er sket til indholdet i sundhedsaftalen efter høringsprocessen vurderer administrationen, at Herning Kommune kan godkende Sundhedsaftalen for 2015-2018.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender indholdet i Sundhedsaftalen 2015-2018.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Strukturændring i Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der sker en strukturændring i Sundhed og Ældre den 1. marts 2015. Social- og Sundhedsudvalget orienteres om denne.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre er i dag organiseret i tre geografiske områder indeholdende plejecentre og hjemmehjælp. Sygeplejen organiseredes i 2013 i en funktionsenhed for sig og dækker geografisk hele kommunen. Også Sundhedsfremme, Kost, Træning og Hjælpemidler er organiseret i funktionsenheder på tværs af kommunen.

 

Den nuværende organisering:

[image]

På grund af udviklingen i det nære sundhedsvæsen er der brug for et stærkt  ledelsesmæssigt fokus på faglighed og kompetenceudvikling, så Herning Kommune også fremover kan løfte opgaverne. Dette fokus vurderes at opnås bedst ved en organisering i funktionsenheder. Herudover bliver stram økonomistyring mere enkel i en funktionsopdelt organisation.

 

Den 1. marts 2015 ændres strukturen i Sundhed og Ældre derfor, således at de tre geografiske områder bliver til to funktionsenheder på tværs af hele kommunen, nemlig Plejecentre og Hjemmepleje. Sundhed og Ældre vil herefter kun omfatte funktionsenheder, nemlig Hjemmepleje, Plejecentre, Sygeplejen samt Sundhedsfremme, Kost, Træning og Hjælpemidler.

 

Organiseringen pr. 1. marts 2015:

[image]

 

Funktionsopdelingen af Sundhed og Ældre indebærer en omlægningsproces med ændrede referencelinjer m.v.  

 

Ved strukturomlægningen fra tre geografiske områder til to funktionsenheder bliver der én områdeleder mindre i Sundhed og Ældre. Dette ses i sammenhæng med mulighedskataloget, hvor Social- og Sundhedsudvalget den 26. august 2014, punkt 81, besluttede, at indsatserne "undersøges nærmere", som "Organisering af Sundhed og Ældre" indgik i, tilsammen skulle realisere en besparelse på 1 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. fra 2016.

 

Der følges op på økonomien, når der i forbindelse med forårsopfølgningen følges op på "undersøges nærmere".

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Ansøgning til "Klippekortmodellen"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
  x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2015 er der afsat en pulje på 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en "Klippekortmodel".

 

Puljen udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016. Udmøntningen foretages primo 2015 på baggrund af én ansøgning fra kommunerne. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.

 

Der er på forhånd reserveret beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Herning Kommunes andel af puljen udgør 1,098 mio. kr. i 2015 og 2,194 mio. kr. i 2016 og frem.

Sagsfremstilling

For at få del i puljemidlerne skal kommunerne indsende en ansøgning, hvoraf det fremgår, hvordan kommunerne vil anvende midlerne efter "Klippekortmodellen, og hvordan målgruppen konkret afgrænses i den enkelte kommune. Dette vil blive proceduren for ansøgningen, der gælder for både 2015 og 2016.
 
Puljens målgruppe er konkretiseret til de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Det vil sige de svageste borgere, der er omfattet af frit valg af leverandør af hjemmehjælp. De svageste hjemmehjælpsmodtagere kan fx være borgere, som modtager omfattende personlig pleje samt ældre, som får moderat personlig pleje, og som i dag får hjælp til indkøb eller til tøjvask. Det er op til den enkelte kommune at afgrænse målgruppen af de svageste hjemmehjælpsmodtagere.
 
I Herning Kommune arbejdes administrativt videre med at definere målgruppen. Ca. 250 svage ældre vil kunne tilbydes en ekstra halv times hjemmehjælp om ugen. Hjælpen kan fx være gåture, avislæsning, messebesøg, fodbold, museumsbesøg, kirkegårdsbesøg, gudstjeneste, ekstra rengøring eller kan anvendes til at komme til det nærmeste aktivitetscenter, og hermed øge den enkeltes sociale netværk og formindske ensomhed. Det er vigtigt at understrege, at det er den enkelte borger, der sammen med hjemmehjælperen beslutter, hvordan tiden skal anvendes. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til hjælp, der tager længere tid.
 
Administrativt vil ordningen blive styret ved hjælp af omsorgssystemet. Der vil blive oprettet en klippekortsydelse, og der vil løbende blive trukket data på personniveau, så der kan holdes regnskab med timeantallet til den enkelte borger.
 
Ansøgningsfristen til "Klippekortmodellen" er den 18. februar 2015, hvilket bevirker, at ansøgningen skal sendes, inden sagen kan forelægges i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
 
Der tages stilling til eventuelle bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med sagen, når tilsagn om tilskud foreligger.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at sagen sendes til høring i Ældrerådet og 2. behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 18. februar 2015.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1582-11 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Henvendelse om lukning af varmtvandsbassinet på Birketoft

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 26. august 2014, punkt 81, at nedlægge varmtvandsbassinet på Birketoft i Aulum.

 

Udvalgsformanden har i december 2014 modtaget en henvendelse vedrørende dette fra "Protestgruppen".

Sagsfremstilling

"Protestgruppen" ønsker, at Social- og Sundhedsudvalget genoptager beslutningen om lukningen.

 

Det anføres bl.a., at DGI-Huset ikke er egnet til brugerne af varmtvandsbassinet på Birketoft, og der gives en række idéer til, hvem der kan benytte varmtvandsbassinet.

 

Ud fra en faglig synsvinkel kan DGI-Husets benyttes af alle borgere. Der findes en kørestolsrampe ned i vandet samt en personlift, hvis man er ude af stand til at benytte rampe.

 

Der er grænser for anvendelsen af varmtvandsbassinet, idet der højst kan være 6 borgere i bassinet ad gangen. Hvis der skal være en terapeut i vandet under træning, kan der max. være 4-5 borgere.

 

Der blev primo 2014 lavet en optælling af antallet af brugere af varmtvandsbassinet. Der var 54 borgere, der benyttede bassinet til selvtræning. Herudover brugtes det to timer om ugen af Træning og Aktivitet samt en time af FOF.

 

Der har siden ultimo 2011 været iværksat en række tiltag for at gøre opmærksom på bassinet. Der har været annonceret på herning.dk, der har været opslag på alle aktivitetscentre, i alle aktivitetshuse og i Genoptræningsenheden. Der er annonceret i Onsdagsavisen samt i "Kommunen informerer". Birketoft har desuden lavet opslag, som er sat op i lægehuset, biblioteket og andre steder i Aulum. Børn og Unge er kontaktet for at undersøge, om børnehaverne kunne være interesserede i at bruge bassinet. Dette har de afvist.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at beslutningen om lukning af varmtvandsbassinet fastholdes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-Ø39-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Lind Plejecenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Lind Plejecenter har fået 250.000 kr. fra Trygfonden til projektet ”Det åbne plejehjem”.

Sagsfremstilling

Lind Plejecenter har fået 250.000 kr. fra Trygfonden til projektet ”Det åbne plejehjem – et trygt hjem, der er mit, hvor livet leves, og hvor mit liv er værd at leve”.
 
Projektets formål er at afprøve metoder til at udvikle og etablere samarbejde med lokale institutioner, skoler, foreninger mv. om at skabe en meningsfuld dagligdag på plejecentret med livskvalitet og trivsel for ældre med og uden demens.
 
Målet er at øge livskvalitet, livsglæde og trivsel for ældre, bekæmpe social isolation og at skabe en meningsfuld hverdag med indhold for de ældre.
 
Baggrunden for projektet er undersøgelser der viser, at ældre føler sig socialt isolerede, keder sig i dagligdagen, er ensomme og kæmper med depression.
 
Den oprindelige ansøgning lød på 788.506 kr. Lind Plejecenter har fået tilladelse af Trygfonden til at udskyde igangsættelsen af projektet til august 2015 med henblik på at undersøge alternative muligheder for fondsmidler.

Økonomi

Trygfonden er organiseret på et privat retsligt grundlag, hvorfor Herning Kommune skal afregne tilskudsmoms til den kommunale momsudligningsordning på 17,5 % af tilskuddet. Tilskuddet til projektet eksklusiv tilskudsmoms udgør 206.250 kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning
at der meddeles en indtægts- og en tilsvarende udgiftsbevilling på 250.000 kr. (eksklusiv tilskudsmoms 206.250 kr.) på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre til projektet ”Det åbne plejehjem” på Lind Plejecenter i 2015.

 

 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 83.00.00-Ø22-14-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Status på nøglesystem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

Herning Kommunes udbud på levering af elektronisk nøglesystem blev i sommeren 2012 vundet af G4S med låsesystemet Phoniro.
Implementeringsprocessen blev påbegyndt i efteråret 2012 og har været påvirket af en række udfordringer, der betyder, at implementeringsprocessen endnu ikke er afsluttet.
 
Social- og Sundhedsudvalget fik en status på udfordringerne forbundet med implementeringen af det nye låsesystem i oktober 2013, punkt 103. Da implementeringsprocessen fortsat ikke er afsluttet orienteres Social- og Sundhedsudvalget om årsagerne hertil og seneste status.

Herning Kommune indgik i juli 2012 kontrakt om opsætning af elektroniske låse hos visiterede borgere som erstatning for nøglebokse. Med baggrund i udfordringer omkring installering og anvendelse af systemet blev der i juni 2014 afviklet møde mellem Herning Kommune og leverandøren i forhold til det videre forløb. Social- og Sundhedsudvalget orienteredes dengang om dette.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af nøglesystemet
Det elektroniske nøglesystem Phoniro monteres på indersiden af borgernes dør, så det ikke er synligt udefra, at der bor en borger med nedsat funktionsniveau. Borgeren anvender fortsat egen nøgle til døren, mens personalet i hjemmeplejen skal anvende en fjernbetjening til at åbne/låse den elektroniske låseenhed.
 
Beskrivelse af udfordringerne
Fjernbetjeningerne har i implementeringsperioden vist sig ustabile og der har derfor være store driftsmæssige udfordringer.
Som konsekvens heraf blev der i juni 2014 indgået en aftale med leverandøren om at tage samtlige fjernbetjeninger retur. I stedet anvendes smartphones til op- og i-låsning af dørene.
Omstilling til brugen af smartphones er foregået hen over efteråret 2014 med afslutning i form af en driftsprøve over en periode på 14 dage i november 2014 i et udvalgt plejeområde.
Samlet set viste driftsprøven en tilfredsstillende driftsstabilitet.
 
Den 4. december 2014 om morgenen virkede Phoniro låsesystemet dog pludselig ingen steder i Herning Kommune, og i 3 timer var det ikke muligt at låse nogen borger-døre op med systemet. Alle medarbejdere måtte derfor anvende nøgleboks-nøgler til det gamle mekaniske system, som det er besluttet at fastholde under implementeringsperioden. Problemerne blev straks fejlmeldt til firmaet, men de næste to morgener oplevedes tilsvarende problemer med det elektroniske nøglesystem.
 
Af de 7 andre kommuner i Jylland, som også anvender Phoniro låsesystem har kun to kommuner oplevet tilsvarende udfordringer.
 
Den 15. december afholdt Herning Kommune møde med G4S og Phoniro. På mødet blev det aftalt, at G4S og Phoniro skulle beskrive den konkrete problemstilling og hvilke sikkerhedsprocedurer, de vil iværksætte for at undgå at en tilsvarende situation opstår igen – samt en back-up model.
 
Restbetalingen fra Herning Kommune (430.000 kr.) forfalder ikke, inden der efter en ny aftalt driftsperiode er oprettet den fornødne tillid til systemet igen.  
G4S har efterfølgende meddelt, at årsagen til nedbrud skyldtes en opgradering af én af Phoniros servere, Phoniro har optimeret overvågningen af serverne og etableret et beredskab i tilfælde af overbelastning og fejl.
 
Aftalerne omkring det videre forløb etableres i løbet af januar 2015 .

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om status på implementering af nyt nøglesystem til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Stategi på misbrugsbehandlingsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
X
X
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Formålet med at udarbejde en ny strategi på misbrugsområdet er at styrke det tværsektorielle samarbejde omkring misbrugsbehandling mellem børn- og ungeområdet og voksenområdet.

 

Strategien skal være udgangspunktet for at arbejdet med konkrete handleplaner og samarbejdsmodeller, et arbejde, som gennemføres i løbet af 2015.

 

De relevante fagudvalg vil i løbet af 2015 få præsenteret konkrete forslag til handlinger, herunder evaluering og forankring af satspuljeprojektet ”Kvalitet i alkoholbehandlingen”. Der foretages opfølgning på udviklingsarbejdet ved udgangen af 2015.

Sagsfremstilling

Den nuværende indsats på misbrugsområdet er præget af flere forskellige kommunale aktører, som uafhængigt af hinanden tilrettelægger hver deres indsats. Det betyder mangfoldighed, men også, at der er forskellige interesser og tilgange til opgaveløsningen.

 

Den nye strategi skal bidrage til afklaring af de forskellige opgaver og roller i indsatsen og styrke den samlede kommunale koordinering af indsatsen.  Der er vedlagt et notat, der sætter rammerne for strategien på misbrugsbehandlingsområdet.

 

Det centrale i strategien er de fælles målsætninger, som går på tværs af alle udvalgsområder, serviceområder og forvaltningsområder. Målsætningerne siger, hvad vi vil i Herning Kommune og skal omsættes til konkret handling. Endelig skal strategien tydeliggøre, hvem der gør hvad, hvilken rolle de enkelte aktører har, men ikke mindst samarbejdet mellem aktørerne.

 

[image]
Målsætninger
Målsætningerne følger de fire indsatsniveauer i misbrugsindsatsen, fra forebyggelse til behandling. jf. modellen. 

 

Det overordnede mål i Herning Kommune er, at alkohol- og stofmisbrug skal reduceres gennem sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Der skal handles koordineret, når misbruget konstateres. Det skal ske i en netværks- og familieorienteret social indsats og misbrugsbehandling. Indsatsen baseres på dokumenteret viden, fælles vedtagne indsatser, ud fra det, vi ved, virker.

 

De forskellige kommunale tilbud på børn- og ungeområdet og voksenområdet skal samarbejde. Det forudsætter en tydelig ansvarsfordeling, konkret handling og fælles vilje til samarbejde og vidensdeling. Indsatsen bygger på evidensbaserede metoder, hvor effekten skal dokumenteres.

Den politiske vedtagelse af målsætningerne er grundlaget for den efterfølgende beskrivelse af tilgange, indsatser og metoder. Det skal ske i samarbejde mellem de forskellige faggrupper og aktører, der indgår i den kommunale indsats for forebyggelse og behandling af misbrug.

 

Den videre proces falder i fire dele:

 • Politisk drøftelse af målsætningerne og igangsætning af strategiens udmøntning, herunder:

  • Administrativ høring i lederfora i Social, Sundhed og Beskæftigelse og Børn og Unge i december 2014

  • Politisk behandling i fagudvalgene: FOU d. 19. januar, BFU d. 21. januar og SOS d. 28. januar 2015.

  • Efterfølgende høring i Udsatterådet og lokalrådet for samarbejde med politiet

  • Tilbagemelding til Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget med høringssvar.

 • Politisk stillingtagen til forankring af satspuljeprojektet ’Kvalitet i alkoholbehandlingen’, som siden 2011 har været gennemført i samarbejde mellem Familiecenteret og Misbrugscenteret

 • Udmøntning af strategien i løbet af 2015, herunder afgrænsning af konkrete indsatsområder, etablering af samarbejdsrelationer, udvikling af nye fælles tiltag og organisatorisk forankring

 • Politisk og administrativ opfølgning på strategien i november-december 2015.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsdvalget godkender rammerne for en ny misbrugsstrategi og målsætninger for indsatsen,
at Misbrugsstrategien fremsendes til høring i Udsatterådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-116-14 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Serviceniveau for pædagogisk ledsagelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Manu Sareen, har i brev af 5. januar 2015 henvendt sig til samtlige kommunalbestyrelser om serviceniveauet for pædagoisk ledsagelse til voksne.

 

Brevet er en reaktion på resultatet fra en spørgeskemaundersøgelse, som KL gennemførte i marts-oktober 2014. Spørgeskemaundersøgelsen omhandlede niveauet for socialpædagogisk bistand til borgere i botilbud, til deltagelse i aktiviteter, under ferier og på udflugter.

 

Ministeren kvitterer i forhold til de kommuner, der har fastsat et kommunalt serviceniveau, hvor botilbuddene dermed tilbyder pædagogisk ledsagelse til ferier, udflugter med mere. Samtidigt udtrykkes bekymring over, at 12 kommuner har svaret, at de ikke har et fastsat serviceniveau. Herning kommune er en af de 12 unavngivne kommuner, der har oplyst, at de ikke har et fastlagt serviceniveau på pædagogisk ledsagelse i botilbuddene.

 

Socialministeren har skrevet til kommunerne vedr. politisk fastlæggelse af serviceniveau.

Sagsfremstilling

Siden KL i januar 2014 præciserede reglerne for opkrævning af betaling for ledsagelse og følgeudgifter forbunden hermed, har der været en vis usikkerhed omkring, hvorvidt præciseringen betød, at borgeren ikke længere modtog pædagogisk ledsagelse.

 

I flere af Herning Kommunes botilbud praktiserede man tidligere, at beboerne kunne tilbydes ekstra pædagogisk ledsagelse mod betaling. En praksis, der selvfølgelig blev bragt til ophør, da det viste sig at være i strid med kommunalfuldmagten. Men tilbage er stadig pædagogisk ledsagelse som en del af grundydelsen i botilbuddene (sag nr. 131 behandlet den 10. december 2014).


Brevet af 5. januar 2015 kan tolkes således at det anbefales, at samtlige kommuner fastsætter serviceniveau for pædagogisk ledsagelse til ferier, udflugter og andet.

 

I Herning Kommune håndteres tilrettelæggelsen af selve støtteindholdet af lederne i botilbuddene i samarbejde med den øvrige ledelse i Handicap og Psykiatri. Støtteindholdet tager udgangspunkt i lovgivningen på området, målgruppen og deres funktionsniveau samt mulighederne inden for de økonomiske rammer.


Pædagogisk ledsagelse er en del af støtteindholdet på botilbuddene. Borgeren har mulighed for at vælge aktiviteter efter eget valg. Derudover formidles kontakten til leverandører af pædagogisk ledsagelse til de borgere, der har flere ønsker, end botilbuddet kan imødekomme.


Eftersom der tages udgangspunkt i den enkeltes behov og muligheder kan niveauet for pædagogisk ledsagelse til aktiviteter efter eget valg være forskelligt fra botilbud til botilbud. Som hovedregel er der afsat, hvad der svarer til 3 timer pr. måned. Derudover er der pædagogisk ledsagelse i grupper til forskellige udflugter og til de arrangementer, der ligger som en del af botilbuddet.


Botilbuddene skal jf. lovgivningen sikre, at borgeren får sociale og kulturelle tilbud plus individuel efterspurgt pædagogisk ledsagelse, dvs. ledsagelse til aktiviteter efter borgerens eget ønske og valg.

Der er ingen botilbud i Herning Kommune, der har ferieture som en del af grundydelsen, hvilket heller ikke ikke er angivet i lovgivningen.


Herning Kommune er én af de 12 kommuner, som ministeren henvender sig til i brevet af 5. januar 2015. Bekymringen er, at de 12 kommuner ikke lever op til lovgivningens intentioner. Med ovenstående tilgang til opgaveløsningen, er dette ikke aktuelt i Herning Kommune.
 
KL har ikke over for ministeriet navngivet de 12 kommuner.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der ikke fastlægges et ensartet serviceniveau, og orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet idet Social- og Sundhedsudvalget konstaterer, at lovgivningen følges.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Aftale om finansloven for 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 13. november 2014 aftale om finansloven for 2015. Aftalen indeholder elementer, som har betydning for Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Sagsfremstilling

Aftalen om finansloven for 2015 indeholder en række nye tiltag inden for blandt andet Velfærd, Klimaindsats, arbejdsmarked og asyl- og udviklingsområdet.
 
Nedenstående tiltag har betydning for Social- og Sundhedsudvalgets områder: 


6,5 mia. kr. til en styrkelse af sundhedsområdet i perioden 2015-2018:
Sundhedsområdet vil samlet blive tilført 600 mio. kr. i 2015, 1,8 mia. kr. i 2016, 2,2 mia. kr. i 2017 og 1,9 mia. kr. i 2018.
Pengene skal blandt andet gå til en styrket kræftindsats, et større fokus på tidlig opdagelse af kroniske sygdomme samt en styrkelse af de praktiserende læger. Tiltagene er et led i regeringens sundhedsstrategi for 2015-18.
Derudover afsættes penge til mere forebyggelse i kommunerne, indsats mod overbelægning på medicinske sygehusafdelinger, og en styrkelse af indsatsen på fødeafdelinger og af den tidlige indsats i sundhedsplejen over for sårbare grupper.
 
Ovenstående midler vil blive udmøntet via en aftale med KL. 
 
Klippekort til ekstra hjemmehjælp for ældre:
Med henblik på at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere afsættes en pulje til et klippekort til en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp.
Der afsættes 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til udbredelse af ordningen.
 
Midlerne udmeldes som en ansøgningspulje til kommunerne i 2015 og 2016. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.

 

Herning Kommune har den 16. januar 2015 modtaget brev fra ministeriet med oplysning om ansøgningsfrist til puljen den 18. februar 2015.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.
 
Administrationen orienterede endvidere om ny pulje på 800 mio. kr. til etablering (anlæg) af sundhedshuse.

 

Sagsnr.: 00.06.00-G01-5-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Uddeling 2014 - Fælleslegatet for værdigt trængende i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hvert år uddeler Herning Kommune legatmidler fra "Fælleslegatet for værdigt trængende i Herning Kommune". Fælleslegatet er en sammenlægning af en række smålegater og formålet er at yde støtte til særligt vanskeligt økonomisk stillede borgere i Herning Kommune.

 

På møde den 7. november 2007 har Social- og Sundhedsudvalget bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelse vedrørende fordeling af midler fra "Fælleslegatet for værdigt trængende i Herning Kommune".

 

Kapitalen for legatet udgør pr. 31. december 2014 1.184.754,80 kr. I følge fundatsen skal grundkapitalen forblive urørt.

Renteindtægterne fra kapitalen uddeles til legatansøgerne. Dog skal først fratrækkes udbetaling til faste legatmodtagere m.v., jfr. fundatsen.

 

Fordelingen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering. 

Sagsfremstilling

Ved vurdering af ansøgernes berettigelse til legatmidler er der specielt kigget på de pågældendes indkomst, forsørgerbyrder samt huslejeudgift.  

 

I de tilfælde, hvor det er muligt, indhenter forvaltningen supplerende oplysninger om ansøgernes økonomiske situation. Langt hovedparten af ansøgerne har overførselsindkomster som forsørgelsesgrundlag, det vil sige pension, sygedagpenge, kontanthjælp m.v.  

 

I 2014 er der uddelt 42.000 kr. fra legatet. I fundatsen står, at det er en betingelse for at modtage legatportioner, at man skal bo i Herning Kommune og være økonomisk værdigt trængende.

Der er sket udbetaling til i alt 36 ud af 61 ansøgere. Hertil kommer udbetaling af 12.586,51 kr. til faste legatmodtagere m.v., jfr. fundatsen.


I 2013 var der 68 ansøgere.  
 
Uddelingen fordeler sig så ledes:
2 x 1.800 kr.
3 x 1.500 kr.  
11 x 1.300 kr.  
19 x 1.000 kr.

1 x 600 kr.  
 
Den foretagne fordeling er sket ud fra en vurdering af de økonomiske forhold set i relation til forsørgerbyrden for hjemmeboende børn.
 
Således har modtagere af legater på:
1.800 kr. Mindst 4 børn
1.500 kr. 3 børn
1.300 kr. 2 børn
1.000 kr. 1 barn
600 kr. ingen hjemmeboende børn
 
De 36 personer der har modtaget legater, har følgende forsørgelse:
15 modtager kontanthjælp under en eller anden form
16 modtager social pension
5 modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, SU eller er lønmodtager med store forsørgerbyrder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Karin Locander  

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgårdsparken.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fra Boligselskabet Fruehøjgaard modtaget ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgårdsparken i perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2017.

 

Ansøgningen udgør 2,6 mio. kr. for hele projektperioden.

 

Social- og Sundhedsudvalget er jf. Herning Kommunes styrelsesvedtægt ansvarlig for det boligsociale arbejde i Kommunen.

 

Ansøgningen fremlægges til indledende drøftelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Landsbyggefonden, Herning Kommune og Boligselskabet Fruehøjgaard besluttede i 2010 at afsætte midler til en boligsocial helhedsplan "Tryghed under Tag" , som blandt andet omfattede Brændgårdsparken. Helhedsplanen fik et samlet budget på knap 10 mio. kr. og startede op i 2011 og udløb med udgangen af 2014.

 

Med udgangspunkt i ovenstående projekt har Herning Kommune nu modtaget ansøgning fra Fruehøjgaard om midler til forlængelse af projektet i Brændgårdsparken i perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2017.

 

Projektet fortsætter i  perioden 1. januar 2015 - 30. juni 2015 med fuld finansiering af Boligselskabet Fruehøjgaard.

 

Af ansøgningen fremgår det, at man i projektet vil tage udgangspunkt i nogle af de afktiviteter, som blev etableret i det oprindelige projekt. Det drejer sig om: Morgencafe for børn og unge, fritidsguidens arbejde med rekruttering af børn og unge til det lokale fritids- og foreningsliv samt åben rådgivning.

 

Ansøgningen er fremsendt med henblik på at imødekomme nye udfordringer i området som:

 • Skabe aktiviteter for børn og unge som bl.a. kan udfylde det tomrum flytningen af biblioteket har medført.

 • Udbygge samarbejdet mel lokale foreninger og klubber.

 • Forsat at nedbringe antallet af personer, der begår kriminalitet.

 • Inklusion af etniske beboere

 • Komme i kontakt med flere af de udsatte og socialt sårbare beboere.

 • Udvide samarbejdet med kommunale tilbud i nærområdet.

 • Forankring.

 

Da projektet dækker flere områder (forebyggelse, voksne, børn og unge) foreslåes det, at sagen sendes til høring i henholdsvis Børne- og Familieudvalget samt Forebyggelsesudvalget med henblik på stillingtagen til medfinasiering af projektet inden Social- og Sundhedsudvalget træffer endelig beslutning om ansøgningen.

Økonomi

Ansøgningen udgør i alt 2,6 mio. kr. for den samlede projektperiode. Det samlede budget for projektet er vurderet til 2,744 mio. kr.

 

Herning Kommune er således den primære finansieringskilde til projektet.

 

Herning Kommunes andel på 2,6 mio. kr. går til aflønning af medarbejderne i projektet, som er anslået til 2,54 stilling.

 

Der er under Social- og Sundhedsudvalgets områder ikke afsat midler konkret til boligsociale projekter. Såfremt udvalget ønsker at godkende dele af projektet - eller hele projektet, skal finansieringen således ske via omprioritering indenfor udvalgets ramme.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ansøgningen drøftes,
at ansøgningen sendes til behandling i Børne- og Familieudvalget samt Forebyggelsesudvalget med henblik på stillingtagen til medfinansiering af projektet.

Beslutning

Godkendt som indstillet med bemækrning om, at Social- og Sundhedsudvalget ikke ser projektet fortsætte i sin nuværende form.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Økonomisag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-11-15 Sagsbehandler: Jane Andersen  

Personsag