Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. november 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.03.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Overtagelse af det regionale dag-og døgntilbud Nørholm

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På udvalgsmødet d. 20. august 2019, punkt 76, tog Social- og Sundhedsudvalget beslutning om at gå i dialog med Region Midtjylland med henblik på at opnå et mere detaljeret beslutningsgrundlag i forhold til en eventuel overtagelse af Nørholm.

 

Nørholm er et bo- og dagtilbud, bestående af 5 afdelinger med 35 botilbudspladser og 18 dagtilbudspladser, til målgruppen voksne med udviklingshæmning af varierende grad, problemskabende adfærd og dom, en målgruppe som Herning Kommune ikke aktuelt har tilbud til. Nørholm er et tilbud under ”Specialområdet Udviklingshæmning og ADHD” (SUA) i Region Midtjylland.

 

Social, Sundhed og Beskæftigelse har afholdt møder med Regionen, og der er modtaget uddybende oplysninger om Nørholm. Det er oplysninger, som vedrører jura, økonomi, målgruppe, kvalitet i indsatsen, personaleforhold, bygningsmasse, sikkerhedsforhold mm.

 

Herudover sender Region Midtjylland bemærkninger vedrørende påtænkt overtagelse af Nørholm .

Sagsfremstilling

De juridiske rammer og forbehold ved en overtagelse

Kommunen har i medfør af servicelovens § 186 mulighed for at overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. Såfremt kommunalbestyrelsen, ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal dette meddele regionsrådet senest den 1. januar i valgperiodens tredje år. Overtagelse skal ske senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år.

 

Social- og Indenrigsministeriet har på forespørgsel oplyst, at der ikke er mulighed for fristforlængelse.

 

Selve spørgsmålet om, hvorvidt tilbuddet skal overtages af beliggenhedskommunen, skal ikke forhandles, da det alene er en beliggenhedskommunes kommunalbestyrelse, der kan bestemme, om den vil overtage et regionalt tilbud.

 

Hvis en kommunalbestyrelse beslutter at overtage en regional institution eller et regionalt tilbud, der er beliggende i kommunen, er det et vilkår for overtagelsen, at tilbuddet fortsat indgår i den årlige rammeaftale, og at tilbuddet skal stå til rådighed for øvrige kommuner i det omfang, det fastlægges i rammeaftalen. Tilbuddene indgår således i den regionale forsyning på samme måde, som hvis tilbuddene fortsat var drevet af regionsrådet.

 

Den beliggenhedskommune, som har overtaget et regionalt tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, kan ikke nedlægge tilbuddet eller omlægge det til andre eller nye målgrupper, medmindre det aftales i forbindelse med indgåelse af eller ændring af rammeaftalen. En kommunalbestyrelse eller et regionsråd skal dog ikke opretholde et tilbud, hvis efterspørgslen efter tilbuddet er så lille, at det er uforholdsmæssigt dyrt at opretholde, og hvis der kan findes et alternativt tilbud til de resterende beboere.

 

Herning Kommune skal dermed ved en eventuel overtagelse være indstillet på disse forpligtelser og krav, der følger med ved overtagelse af et tilbud, som er omfattet af rammeaftalen.

 

Efter eventuel fremsendelse af ønske om overtagelse af Nørholm, skal Regionen udarbejde et udkast til aftale. Med udgangspunkt i udkastet forhandles der en endelig aftale. Forhandlingerne kan også føre frem til, at ønske om overtagelse af Nørholm frafaldes.

 

Økonomien

Reglerne om kommunale overtagelser af regionale tilbud fremgår af Servicelovens § 186-187. Kommunen, som overtager et tilbud, overtager aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der er knyttet til varetagelsen af tilbuddet. Hvis aktivernes værdi overstiger passivernes værdi, skal regionen kompenseres herfor.

 

Regionen oplyser, at der ikke er gæld eller lån tilknyttet Nørholm, som skal indgå ved en eventuel overdragelse. Værdien af aktiver er af regionen opgjort til følgende (mio. kr.):

 

Ejendommen Allingevej 6

6,435

Ejendommen Hvidkildevej 12

5,959

Tekniske anlæg

0,581

Igangværende anlæg

1,273

I alt

14,247

 

Med en overtagelse af tilbuddet følger en feriepengeforpligtelse overfor de ansatte på ca. 2,8 mio. kr. Forpligtelsen skal modregnes i kompensationen til regionen. Kompensationen vil således udgøre ca. 11,4 mio. kr.

 

Hvis det besluttes, at Herning Kommune skal fortsætte drøftelserne med Regionen om en overtagelse, skal der foretages en dybere vurdering og forhandling omkring værdiansættelsen af aktiverne.

 

En overtagelse af Nørholm vil indebære, at Herning kommune overtager et takstfinansieret budget på ca. 40 mio. kr.:

 

Regnskabsudvikling:

 

Regnskab 2016

(1.000 kr.)

Regnskab 2017

(1.000 kr.)

Regnskab 2018

(1.000 kr.)

SUA’s drift (Nørholms andel)

31.909

33.004

34.971

 

Kvaliteten i indsatsen

Forvaltningen har fra Socialtilsyn Midts tilsynsrapporter fået viden om niveauet for den faglige indsats og kvalitet på Nørholm.

 

Socialtilsyn Midts vurdering er, at SUA og hermed også Nørholm samlet set lever op til kravene om den fornødne kvalitet i tilbuddet (jf. Lov om Socialtilsyn § 6), og der er derfor heller ikke i tilsynets rapporter fra 2017-2019 givet nogle anmærkninger.

 

I tilsynsrapporten fra 2018 får SUA en gennemsnitlig score på 4,1. Det er på en skala fra 1-5, hvor 1 betegner, at kvaliteten i meget lav grad er opfyldt og 5, at kvaliteten i meget høj grad er opfyldt.

 

Konklusionen er, at SUA og Nørholm er tilbud, som leverer en rimelig faglig kvalitet på forskellige områder, hvilket siger noget om, at der er tale om en veldrevet organisation.

 

Fra Arbejdstilsynets seneste besøg i 2017, er vurderingen ligeledes, at Nørholm lever op til den fornødne kvalitet og arbejdsmiljøloven.

 

Personalegruppen

Vedrørende Nørholms personalegruppe så har forvaltningen fået oplyst, at der pr. 1. juli 2019 er i alt 79 ansættelsesforhold, hvor den største gruppe udgøres af socialpædagoger (45 ansættelsesforhold) og af omsorgs- og pædagogmedhjælpere. Aktuelt er der ansat 3 funktionsledere.

 

Sikkerhedsforhold og målgruppe

For perioden 1. sept. 2016 – 1. sept. 2019 har Nørholm samlet set indsendt 57 magtanvendelsesindberetninger. Hovedparten er magtanvendelser efter servicelovens § 126 Akut Fastholdelse og Føren.

 

Fra 2017-2019 ses en stigning i antallet af rømninger. I 2017 er der sket 10 rømninger, fordelt på 4 borgere, I 2018 65 rømninger, fordelt på 4 borgere og i 2019 113 rømninger, fordelt på 2 borgere.

 

Fra 2016-2019 ses dog et markant fald i vold, trusler og chikane (VTC) mod medarbejdere. Det er gået fra 386 hændelser i 2016 til 143 hændelser i 2018 og til 79 hændelser i 2019 (indtil 6.9)

 

Vedrørende vold mellem borgerne på Nørholm, så er der sket 4 hændelse i 2017, 24 i 2018 og 5 i 2019.

 

Gennem de seneste tre år har der ikke været surrogatfængslinger på Nørholm.

 

Disse oplysninger er med til at bekræfte, at Nørholms målgruppe er anderledes end målgrupperne på tilbuddene i Handicap og Psykiatri. Det forholdsvis store antal af rømninger er et vilkår, og hvad der kan forventes i forhold til denne målgruppe med dom, problemskabende adfærd og forskellige komplekse problemstillinger og diagnoser. Stigningen kan være en forklaring på, at målgruppen på Nørholm over årene har ændret sig, f.eks. i forhold til at borgerne i dag har mere komplekse problemstillinger end tidligere.

 

Faldet i VCT-hændelser er med til at bekræfte kvaliteten i den faglige indsats på Nørholm.

 

Lokalitet og bygninger

Nørholm er beliggende på adressen Allingevej 6, Allingevej 2 og Hvidkildevej 12 i Herning.

 

Vedrørende Allingevej 6 (her hvor de primære bygninger er beliggende), så udgør grundarealet 7483 m² og det bebyggede areal 2697 m². Den bygningsmæssige stand kan umiddelbart sammenlignes med den kommunale standard for lignende byggerier.

 

Den bygningsmæssige stand for alle Nørholm-bygningerne samt den tekniske del undersøges nærmere ved en overtagelse.

 

Forvaltningens vurdering

På baggrund af ovennævnte oplysninger, er det forvaltningens vurdering, at Herning Kommune og Handicap og Psykiatri har den størrelse, de erfaringer, den faglighed og de kompetencer, der skal til for at drive Nørholm videre på en særdeles god måde. Det er på en måde, som er til gavn for både borgerne på Nørholm, Herning Kommune og for øvrige samarbejdskommuner.

 

Nørholm vil blive videreført med samme grundlæggende forudsætninger som nu. Det indebærer, at Herning Kommune vil leve op til forsyningsforpligtelsen. Forvaltningen er endvidere meget interesseret i at udvikle et lokalt partnerskab med andre kommuner og i den forbindelse invitere ind til dialog og sparring omkring Nørholm. Der er behov for en fælles base, hvor vi kan udvikle de ”særlige” løsninger, og hermed sikre den fremtidig udvikling af specialiserede tilbud.

 

En forankring af Nørholm ind i Handicap og Psykiatri vil give muligheder for både Nørholm, Handicap og Psykiatri og Herning Kommune.

 

Overtagelse af Nørholm er et væsentligt element i nytænkningen indenfor Handicap og Psykiatri. Egen kapacitet til at udføre opgaver skal øges markant både indenfor volumen og indenfor tilbudsbredde. Det er en nødvendig strategisk retning i "sælgers marked".

 

Drøftelse i SektorMED i Handicap og Psykiatri

Overtagelsen af Nørholm har været drøftet i SektorMED i Handicap og Psykiatri den 18. november 2019. SektorMED vurderer, at Herning Kommune har et godt fagligt afsæt, som matcher det som Nørholm har brug for, og alle byder Nørholm velkommen og ser frem til et gensidigt udviklende samarbejde.

 

SektorMED anbefaler, at Herning Kommune hurtigst muligt inddrager medarbejdere og ledere på Nørholm i udviklingen af de nærmere planer for fremtiden og det anbefales, at der bliver særligt fokus på udviklingen af en kompetenceudviklingsplan og udviklingen af en plan for fastholdelse af specialet på Nørholm.

 

Medarbejdersiden gør særligt opmærksom på, at et specialiseret tilbud som Nørholm er særligt følsomt overfor driftsvilkår, som medfører reduktioner på for eksempel kompetenceudvikling og vikardækning.

 

Øvrige forhold

I forbindelse med drøftelser med Region Midtjylland har Herning Kommune fået oplyst, at 10 ud af 14 nuværende beboere på Nørholm kan flyttes ud af tilbuddet.

 

Det er for 9 ud af 10 beboere ny viden og disse oplysninger burde løbende være tilgået Herning Kommune. Borgerne skal have de rette tilbud og økonomisk er det dyrt, at have borgere placeret i for indgribende tilbud som Nørholm.

 

Det er en fælles forventning, at der kan opnås en række takstreduktioner, som tilsammen vil beløbe sig til ca. 900.000 kr. på helårsbasis i 2020 stigende til ca. 1.100.000 kr.

 

Herning Kommune har taget forbehold for eventuel tilbagebetalingskrav.

 

Uanset resultatet af takstforhandlinger arbejdes der for at alle udskrivningsparate borgere flyttes fra Nørholm.

 

Nørholm sælger pladser til en række andre kommuner. Administrativt er der rettet henvendelse til Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Viborg kommuner. Alle kommuner oplyser, at Herning kommune vil kunne varetage opgaven med at drive Nørholm.

 

Region Midtjylland

 

Region Midtjylland sender bemærkninger til sagen.

 

En eventuel kommunal overtagelse af Nørholm vil svække Region Midtjyllands driftskapacitet for specialområder for Udviklingshæmning og ADHD væsentligt.

 

Driftskapaciteten oplyses som værende vigtig for opretholdelse af både stordriftsfordele og faglige specialkompetencer på nuværende niveau til gavn for både indskrevne borgere og andre kommuner.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Herning Kommune, inden 31. december 2019, meddeler Regionsrådet i Region Midtjylland, at Herning Kommune ønsker at overtage Nørholm
at sagen sendes i høring i Handicaprådet forud for behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd
at Region Midtjylland har mulighed for at fremsætte alternative muligheder med frist til 1. marts 2020.

Beslutning

Bemærkninger til sagsfremstillingen fra Region Midtjylland er eftersendt til Social- og Sundhedsudvalget i mail af 22. november 2019. Bilagene er nu vedlagt sagen.

 

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Peter Villadsen kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Anne Marie Christensen tager forbehold, indtil Byrådets stillingtagen til sagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P19-2-19 Sagsbehandler: Karin Locander  

Fleksibel anlægspulje - principper for anvendelse af puljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anne Marie Muff

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev der afsat midler til en fleksibel anlægspulje under Social- og Sundhedsudvalgets området til anvendelse af ændringer af bygningsmassen på Handicap og Psykiatriområdet.

 

Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af principper for anvendelse af puljen.

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri er udfordret på kapaciteten. Borgere må placeres i tilbud i andre kommuner ofte fordi de bygningsmæssige rammer ikke er til stede.

Beregninger viser, at der kan være en merudgift på op til 15 % ved anbringelse i andre kommuner i forhold til anbringelse i Herning Kommune.

Med henblik på hurtigt at kunne agere i ft anbringelse af borgere i egen kommune er der i budgettet for 2020 og frem afsat 2 mio. kr. årligt til en fleksibel anlægspulje, som kan bidrage til løsninger i den eksisterende bygningsmasse.

F.eks. kan flytning af en dør, sikring af flugtveje – eller en mindre tilbygning være altafgørende for muligheden for at løse opgaven inden for Herning Kommune.

 

Det foreslås, at følgende principper følges ved anvendelse af midler fra den fleksible anlægspulje:

 

  • Projekter under 0,5 mio. kr. kan godkendes administrativt af direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse
  • Projekter over 0,5 mio. kr. godkendes af formanden for Social- og Sundhedsudvalget
  • I forbindelse med årsregnskabet fremlægges anvendelsen af puljen for Byrådet.

 

Den fleksible anlægspulje vil endvidere indgå i de to årlige budgetopfølgninger.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ovenstående forslag til principper for anvendelse af fleksibel anlægspulje på Handicap- og Psykiatriområdet godkendes
at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, sted nr. 551097 Fleksibel anlægspulje, HOP med 2,0 mio. kr. i udgift i 2020. Der oprettes nyt sted nr. til Fleksibel anlægspulje for 2020.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Værdighedspolitikken - Bekæmpelse af ensomhed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunerne blev i forbindelse med finansloven for 2016 forpligtet til at vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal godkendes indenfor det første år i en kommunal valgperiode.

 

Værdighedspolitikken skal forholde sig til en række obligatoriske områder: livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, mad, en værdig død og pårørende. Værdighedspolitikken skal tydeliggøre for ældre og deres pårørende, hvad der prioriteres og kan forventes af Herning Kommune indenfor de forskellige områder.

 

Hermed fremlægges forslag til indarbejdelse af ”Bekæmpelse af ensomhed” i Herning Kommunes værdighedspolitik som konsekvens af en ændring i bekendtgørelsen for værdighedspolitikker.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget vedtog Herning Kommunes første værdighedspolitik på udvalgsmødet i marts 2016. Værdighedspolitikken i Herning Kommune er udarbejdet under inddragelse af borgere i Herning Kommune, Ældrerådet samt ledere og medarbejdere.

 

I 2018, blev det i forbindelse med finansloven for 2018 besluttet at kommunerne skulle indarbejde ”pårørende”, som et af de områder, der beskrives i værdighedspolitikken. Indarbejdelsen af pårørende i værdighedspolitikken er sket på baggrund af Herning Kommunes pårørendestrategi. Social- og Sundhedsudvalget vedtog ændringen på udvalgsmødet i juni 2018.

 

I januar 2019 præsenterede den daværende ældreminister endnu en ændring til bekendtgørelsen for værdighedspolitikker for ældreplejen i kommunerne. Ændringen betyder, at kommunerne skal indarbejde ”Bekæmpelse af ensomhed” i værdighedspolitikken for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal således indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelse af ensomhed.

 

Dette er baggrunden for at fremlægge værdighedspolitikken til fornyet godkendelse for Social- og Sundhedsudvalget.

 

Forslag til tekst til indsættelse i Værdighedspolitikken:

 

Ensomhed

Ældre mennesker, som oplever ensomhed, har forringet livskvalitet og livsglæde samt et dårligere helbred end ældre, der ikke oplever ensomhed. Samtidig har ensomhed lige så stærk indflydelse på dødeligheden som rygning, alkoholindtag, fysisk inaktivitet og overvægt (Forebyggelse af Ensomhed blandt Ældre. Marselisborg (2015) – Center for Udvikling, Kompetence og Viden).

 

Herning Kommune har fokus på at forebygge og bekæmpe ensomhed blandt ældre borgere i kommunen. Det sker som en naturlig del af løsningen af kerneopgaven i Sundhed og Ældre og i samarbejde med flere forskellige frivillige indsatser, som alle har til formål at understøtte ældre i at indgå i fællesskaber eller opnå gensidige relationer med andre.

 

Vi har fokus på det enkelte menneskes følelse af ensomhed og vi har fokus på den enkeltes tidligere og nuværende aktiviteter, for at finde det, der skal til for at bryde ensomheden.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslaget
at Social og Sundhedsudvalget sender forslaget til høring i Ældrerådet

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.24-P19-1-15 Sagsbehandler: Jytte Vind Kristensen  

Borgertakster 2020 for mad til borgere i eget hjem og på plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

  Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Nye takster 2020 for mad til borgere i eget hjem og beboere på plejecentre fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Levering af mad til borgere i eget hjem er omfattet af frit-valgs-regler, hvilket betyder at borgeren frit kan vælge mellem de madleverandører, som kommunen har godkendt.

 

Borgertaksten for mad kan maksimalt fastsættes til de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere ydelsen. Herudover fastsættes hvert år lovmæssigt et prisloft for borgerens egenbetaling. Prisen for en hovedret inkl. udbringning må i 2020 maksimalt udgøre 55 kr.  

Da den samlede omkostning til produktion af en almindelig hovedret og udbringning udgør ca. 61 kr. i 2020, ydes et tilskud på differencen, der udgør ca. 7. kr. pr. leveret hovedret.

 

Tabel 1 viser de pris- og lønfremskrevne priser for 2020 til borgere i eget hjem.  

 

Tabel 1.

Borgerpriser for 2020 

 

 Borgertakst for 2019 (2019-niveau)

Borgertakst for 2020 (2020-niveau)

Hovedret alm. inkl. udbringning

54,00

55,00

 Hovedret alm.

45,00

46,00

Hovedret lille inkl. udbringning

50,00

51,00

Hovedret lille

41,00

42,00

 

Borgertaksten for mad til beboere på plejecentre er ligeledes fastsat ved de gennemsnitlige langsigtede omkostninger. Døgnforplejningen leveres dels af Dit Lokale Køkken og dels af de leve-bo-køkkener, som findes på de enkelte centre.

 

Taksten for 2020 er PL-reguleret i forhold til taksten for 2019. Der vil senest fra næste år blive beregnet en takst ud fra de faktuelle omkostninger efter omlægning til leve-bo køkkener.

 

Tabel 2.

Døgnforplejning på plejecentre. Borgertakst for 2020

 

Takst for 2019 kr.

Takst for 2020 kr.

Morgenmad inkl. mellemmåltid

34,00

35,00

Middagsmad inkl. mellemmåltid

51,00

52,00

Aftensmad inkl. mellemmåltid

51,00

52,00

 

136,00

139,00

 

Den maksimale betaling for fuld forplejning for borgere i plejebolig udgør 3.759 kr. pr. måned. Hvis borgeren eksempelvis får fuld forplejning 30 dage på en måned, vil beløbet udgøre 4.170 kr. , hvilket udløser et kommunalt tilskud på 411 kr. pr. måned.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at borgertaksten for madservice til borgere i eget hjem 2020 godkendes
at borgertaksten for madservice til borgere i plejeboliger 2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-10-19 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Orientering om timetakster for klippekort i Hjemmeplejen 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Vind Kristensen

Sagsresume

I budgetforlig 2020 er afsat 2 mio. kr. årligt til at opretholde klippekortet til sårbare brugere af hjemmepleje. Der er fastsat timepriser for klippekortsordningen i 2020, som forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2020 er det besluttet at opretholde klippekortet til sårbare brugere af hjemmepleje. Der er afsat 2 mio. kr. årligt til formålet.

Med den afsatte budgetramme vil det være muligt at visitere ca. 250 borgere til klippekortsordningen på årsbasis.

Økonomi

Der er beregnet timepriser for klippekortsordningen med udgangspunkt i de godkendte fritvalgspriser for hjemmehjælp i 2020, som er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 11. september 2019.

 

Klippekortstaksten er beregnet ud fra de godkendte fritvalgspriser med en fordelingsnøgle med 98,7 af hverdagstaksten, 0,7% af weekendtaksten og 0,5% af aftentaksten. Fordelingsnøglen er fastsat ud fra de faktisk leverede klip for borgere med kommunal leverandør i perioden januar til juni 2018.

 

Oversigt over timetakst for klippekort 2020

 

Timetakst

Kommunal leverandør

307,49 kr.

Privat leverandør

349,14 kr.

 

Forskellen mellem timepriserne til henholdsvis den kommunale og de private leverandører skyldes, at fællesomkostninger (overhead) kun indgår i de timepriser, som bruges til at afregne med de private leverandører. Som overhead kan eksempelvis nævnes følgende: Husleje, ledelse, kontorpersonale, IT m.m. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P05-2-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Status på udarbejdelse af nytænkningskatalog for Handicap- og Psykiatriområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med behandlingen af efterårsbudgetopfølgningen på mødet den 23. oktober 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at der skal udarbejdes en handleplan på Handicap- og Psykiatriområdet med henblik på håndtering af det forventede merforbrug. Der gives en status på arbejdet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret, at der i forhold til løsningen af den langsigtede udfordring på Handicap- og Psykiatriområdet lægges vægt på nytænkning. I den forbindelse har forvaltningen igangsat arbejdet med udarbejdelsen af et nytænkningskatalog. Kataloget vil støtte sig op af resultater og anbefalinger fra de to konsulentundersøgelser af området i 2019.

 

Ifølge tidsplanen skulle resultatet af Muusmanns "serviceeftersyn af Handicap- og Psykiatriområdet" afrapporteres til forvaltningen i uge 46 og præsenteres på udvalgets møde den 27. november 2019. Den endelige afrapportering er imidlertid blevet forsinket. Forvaltningens udkast til nytænkningskataloget afventer således de endelige anbefalinger fra Muusmann.

 

Udkast til handleplan forventes forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 17. december 2019 og efter høring i Handicaprådet til endelig godkendelse i udvalget den 22. januar 2020.  

 

Handleplanen vil frem mod endelig behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 22. januar 2020 blive drøftet i SektorMED i Handicap og Psykiatri.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.03.22-A00-1-19 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Dagtilbud på handicapområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

Sagsresume

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 29. maj 2019 besluttede udvalget, at dagtilbudsområdet på Handicapområdet skal differentieres, således tilbuddene bedre kan tilpasses borgernes individuelle behov.

 

Der vil fremadrettet være mulighed for modulindskrivninger: 1-5 moduler.

 

Indførsel af moduler giver anledning til serviceniveauændringer.

Udkast til modul- og serviceniveaubeskrivelser blev førstebehandlet på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 11. september 2019, punkt 82.

 

Herefter har beskrivelserne været til høring i Handicaprådet den 10. oktober 2019 og til drøftelse i SektorMED den 18. november 2019.

 

Sagen fremlægges nu til endelig godkendelse med henblik på implementering på Handicapområdet pr. 1. januar 2020.

Sagsfremstilling

Ved at indføre moduler på samværs- og aktivitetstilbuddene på Handicapområdet, er der bedre mulighed for at tilrettelægge individuelle forløb, der har et større helhedsperspektiv.

Ved at indføre 1-5 moduler, som svarer til 1 til 5 dage, kan der arbejdes mere struktureret i samarbejdet med andre indsatser, for eksempel bostøtteområdet og botilbuddene.

 

Det vil sige, at der er bedre mulighed for at bevilge det antal dage i dagtilbuddet, der understøtter borgerens samlede indsatsplan. Dette ved at botilbuddet evt. kan understøtte, at borgeren holder fri nogle dage, eller at bostøtteområdet kan arbejde med bostøtteopgaver på en dag, hvor borgeren holder fri fra dagtilbuddet.

 

Det vil også være muligt, at indskrive borgere til en eller to dage, hvis borgeren har behov for det. I dag er der halv- eller heltidsindskrivninger, også selv om borgeren måske ikke bruger tiden fuldt ud.


Alle indskrivninger sker efter individuelle og konkrete vurderinger og gældende lovgivning om klagevejledning.

 

Selve implementeringen af den nye modulstruktur skal foretages i etaper, hvor Tre Birke og Aktivitetshuset er første etape.

 

De forventede ændringer i modulindskrivninger betyder, at belægningen på de enkeltes dagtilbud mindskes, og det medfører mindre træk i medarbejderressourcer.


Derfor skal der løbende driftjusteres, og det kan betyde opsigelser af medarbejdere.

 

SektorMED for Handicap og Psykiatri har drøftet sagen. Medarbejdersiden i SektorMED gør særligt opmærksom på en bekymring som følge af yderligere belastning af medarbejderne i dagtilbuddene og på døgntilbuddene. Det øgede pres på medarbejderne kan for eksempel medføre problemer i forbindelse med fastholdelse og rektruttering. SektorMED er opmærksomme på, at de foreslåede ændringer ikke nødvendigvis medfører lavere udgifter til transport. SektorMED foreslår, at udviklingen med implementeringen af det ændrede serviceniveau og modulindskrivninger følges tæt og vurderes om f.eks. 1 år.

  

Handicaprådets høringssvar er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at modul- og serviceniveaubeskrivelserne godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Anne Marie Christensen tager forbehold, indtil Byrådets stillingtagen til sagen.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker en status af omlægningen primo 2021.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Visionsaftale Bevæg dig for livet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Søren Juul Baunsgaard

Sagsresume

I budgetforliget 2018 blev det besluttet, at Herning Kommune skal være visionskommune i DIF og DGI's landsdækkende projekt "Bevæg dig for livet". "Bevæg dig for livet" er ligeledes et hovedtema i Herning Kommunes budgetforlig 2020. For at arbejde mod visionen om, at borgerne i Herning Kommune skal blive mere fysisk aktive er der udarbejdet en visionsaftale mellem Bevæg dig for livet og Herning Kommune i et tæt samarbejde mellem kommunens forvaltninger samt DGI, DIF, Herning Idrætsråd og den boligsociale helhedsplan og med løbende input fra en række øvrige aktører.

 

Visionsaftalen sendes hermed til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

DIF og DGI har en målsætning om, at i 2025 er 50% af befolkningen aktive i foreninger, mens 75% er aktive enten i foreninger eller på eget initiativ. 25-50-75-visionen går under navnet "Bevæg dig for livet", og i Herning Kommunes budgetforlig 2018 blev det besluttet, at Herning Kommune skal være en af de såkaldte visionskommuner i Bevæg dig for livet. Det vil sige kommuner, der arbejder aktivt og sammenhængende for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. Der blev afsat 500.000 kroner i 2019 og i hvert af overslagsårene til formålet.

 

Konkret betyder det i Herning Kommune, at 25-50-75-målsætningen arbejder mod at aktivere ca. 5.300 flere borgere, og at mindst 50% af de nye motionsaktive inkluderes i foreningsregi. Nationalt er der fokus på vigtigheden af, at borgerne er fysisk aktive. Og vi ved, at øget fysisk aktivitet, motion og idræt i fællesskaber skaber glæde og værdi i sig selv. Det bidrager til en forbedret fysisk og mental sundhed for det enkelte menneske og dermed en forbedret livskvalitet.

 

For at forfølge visionen er der udarbejdet en visionsaftale mellem Herning Kommune og Bevæg dig for livet, som skal sikre retning og rammer for indsatserne i samarbejdet, der er skræddersyet til den måde, vi arbejder på i Herning Kommune. Derfor er visionsaftalen udarbejdet i en projektgruppe som et bredt samarbejde på tværs af alle forvaltninger i kommunen samt DGI, DIF og Idrætsrådet.

 

Visionsaftalen er bygget op om en række temaer, der er kommet til syne på tværs af data fra analyser og rapporter fra de forskellige forvaltninger og samarbejdspartnere omhandlende fysisk aktivitet, mental sundhed, trivsel, faciliteter og foreningsdeltagelse. Endvidere hviler temaerne på Herning Kommunes respektive visioner og politikker for at sikre, at aftalen baserer sig på kommunens strategiske og visionære grundlag. De enkelte temaer skal ses som retningsgivende for et meningsfuldt arbejde med at øge den fysiske aktivitet og mentale sundhed blandt borgerne i Herning Kommune. De indeholder hver især en række forslag til mulige indsatser og mulige målgrupper, der skal være med til at indikere, hvordan aftalen kan udmøntes inden for de givne rammer.

 

Særlige indsatser på voksen- og ældreområdet: Hvis flere voksne og ældre skal lykkes med at være mere fysisk aktive skal der fokus på hvordan fysisk aktivitet kan gøres til en integreret del af vores ydelser og tilbud. Det er afgørende at have fokus på, at flere voksne og ældre bliver en del af et aktivt fællesskab, da det skaber øget livskvalitet og forebygger forværring af sygdom eller helt forebygger sygdom. I visionsaftalen for Bevæg dig for livet er der derfor en række tiltag, som er særligt relevante på voksen- og ældreområdet. Der er et gennemgående fokus på, at det skal være let at blive en del af et aktivt fællesskab.

 

For at nå omkring alle temaer i visionsaftalen og skabe positive forandringer i hver enkelt indsats, kræver det, at nogle af indsatserne i perioder får et stort fokus, mens de i andre perioder får ro til at modnes. Derfor vil der i aftaleperioden blive udarbejdet årlige handleplaner, der sætter retning og handling på visionen, og som vil beskrive og uddybe relevante målgrupper, fysiske områder/faciliteter og indsatser. Til at udmønte indsatserne i Bevæg dig for livet er der pr. 1. november 2019 blevet ansat en projektleder i en delt ansættelse hhv. Bevæg dig for livet-projektet og i Herning Kommune. Det bliver projektlederens opgave at drive processen med arbejdet i Bevæg dig for livet i samarbejde med den øvrige organisering, herunder politisk følgegruppe og administrativ styregruppe.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte aftalen på udvalgsmødet den 21. oktober 2019. Visionsaftalen er endvidere blevet behandlet på direktionen den 31. oktober 2019 samt politisk behandlet i DGI og DIF sideløbende. Endeligt blev visionsaftalen godkendt på politisk styregruppemøde i Bevæg dig for livet fredag den 1. november 2019.

 

Visionsaftalen sendes til endelig godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formanden orienterede om møde vedrørende Hjælpemiddeldepotet.

 

Evaluering af kontaktmøder med ledere fra henholdsvis Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri. Møderne blev afviklet med gode oplæg og med godt udbytte for udvalget.