Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 25. november 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.12.00-A00-1-14 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Ny praksisplan - høring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Praksisplanen for almen praksis udgør det lokale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis. Regionen har fremsendt forslag til ny praksisplan til høring i kommunen og hos øvrige høringsparter.

Sagsfremstilling

Praksisplanen beskriver hvilke opgaver, almen praksis skal varetage i et samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen samt hvilke snitflader og sammenhænge, der er til det øvrige sundhedsvæsen.


Praksisplanen beskriver også, hvordan det øvrige sundhedsvæsen kan understøtte almen praksis i at løfte disse opgaver, samt den kapacitetsplanlægning, som er forudsætning for opgaveløsningen.


Praksisplanen skal bidrage til at konkrete indsatser besluttet i sundhedsaftalen, hvor almen praksis er involveret, kan følges op af en underliggende aftale.


Praksisplanen fastsætter konkrete anbefalinger indenfor 3 udvalgte temaer:

 • Lighed i sundhed og forebyggelse
 • Tilgængelighed og digitalisering
 • Lægedækning og rekruttering


Administrationen foreslår følgende kommentar til høringssvar:

Samarbejdet mellem kommune og praksissektor er helt afgørende for det nære sundhedsvæsen og praksisplanen indeholder en række gode tiltag.


Det er meget positivt at planen indeholder anbefalinger om en mere systematisk praksis omkring elektronisk henvisning til de kommunale forebyggelsestilbud. Dette vil understøtte lighed i sundhed og forebyggelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvorvidt der skal afgives høringssvar.

Beslutning

Der afgives ikke høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.00-I02-1-20 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Godkendelse af kvalitetsstandard for hjemmesygeplejen og forebyggende hjemmebesøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kvalitetsstandarderne for hjemmesygeplejen og forebyggende hjemmebesøg sendes til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget efter at have været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.


Ved første behandlingen af sagen den 23. september 2020, pkt. 87, bad udvalget om en nærmere beskrivelse af kontakten til borgere, der får tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Sagsfremstilling

Høringssvar


Ældrerådet har på mødet den 7.oktober 2020 drøftet de to nye kvalitetsstandarder. Høringssvaret er følgende. "Ældrerådet finder i begge tilfælde, at sproget er let tilgængeligt og forståeligt. Samtidig finder Ældrerådet, at kvalitetsstandarderne begge giver et godt overblik over ydelsens omfang. Herudover har Ældrerådet ikke kommentarer."


Handicaprådet har den 8. oktober 2020 behandlet forslag og har følgende bemærkninger:

 • Sygepleje
  Handicaprådet anbefaler en tydeligere beskrivelse i kvalitetsstandarden omkring vigtigheden af samarbejdet med de praktiserende læger. Det er vigtigt for borgeren, at der ikke opleves forskel i behandlingsanvisningerne fra lægen og det sygeplejen udfører.


 • Forebyggende hjemmebesøg
  Handicaprådet forventer, at der i henvendelsen fra Kommunen til borgeren gøres opmærksom på, at der vil være mulighed for tolkebistand (skrivetolke) ved besøget. Endvidere udtaler Handicaprådet en bekymring om, at særlig sårbare grupper kan afvise besøget, selv om der kunne være behov, og at der så ikke efterfølgende bliver fulgt op på dette behov.


Disse høringssvar giver anledning til at Administrationen forslår at der indsættes følgende:


Kvalitetsstandard for Sygeplejen


Ny afsnit på side 3:

Sygepleje overdraget fra praktiserende læger og andre behandlingsansvarlige læger:

Sygeplejersken samarbejder altid med ordinerende læge omkring behandlingen og behandlingsanvisningerne.


Kvalitetsstandard for Forebyggende hjemmebesøg


Følgende formulering indsættes i afsnit "Indhold i det forebyggende hjemmebesøg: "Der er mulighed for at benytte tolk til samtalerne, hvis det er aftalt inden mødet."


De forebyggende medarbejdere er meget opmærksomme på at de mest sårbare får tilbuddet, hvilket afspejler sig i kontakten til borgeren omkring besøgenes afvikling.


Høringssvarene er vedlagt som bilag.


Kontakt til borgere omkring tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Herning Kommune udsender brev til alle borgere, der er inden for målgruppen for et forebyggende hjemmebesøg. I brevet er der en dato for besøg.


Der er borgere, der ikke har set brevet i deres e-boks, og de vil opleve det som et ”uanmeldt besøg”, at en forebyggelseskonsulent ringer på deres dør og tilbyder en samtale. Hvis borgeren ikke er hjemme, bliver der lagt et standardbrev om, at vi har opsøgt dem.


Fremgangsmåden med brev og dato, betyder at medarbejderne oftere får kontakt til de særligt sårbare end hvis borgeren skulle henvende sig for at få bestilt tid til besøg.


Afhængig af livssituation vil borgere, der ikke modtager hjemmehjælp, få tilbudt besøg fra de er 65 år, hvor der vurderes at være et behov, eksempelvis hvis samlever/ægtefælle dør eller flytter i plejebolig. Fra de 75 år afklares behovet for fremtidige besøg.


Der vil ofte være en telefonisk samtale med borgere, der afbestiller besøg. Nogle borgere afviser besøg i første omgang, men vender efterfølgende tilbage med et ønske om en samtale.


Forebyggelseskonsulenterne deltager også i arrangementer hos pensionistklubber, ældreklubber. Formålet er her at sætte fokus på sundhed, forebyggelse og trivsel generelt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at kvalitesstandarderne for sygepleje og forebyggende hjemmebsøg godkendes med de ændringsforslag, der er beskrevet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Fagudvalgsbehandling af afsnit til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: Fie Salhøj-Abel

Sagsresume

Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi blev endeligt vedtaget i byrådet den 3. marts 2020 og ligger til grund for udarbejdelsen af forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forud for udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag fremsendes afsnittene ”Sundhed”, ”Ældre” og ”Handicap og Psykiatri” til behandling i udvalget, for at sikre, at udvalget har mulighed for at kommentere på de afsnit der ligger inden for udvalgets ansvarsområde.


Forvaltningen indstiller, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.

Sagsfremstilling

Herning Kommuneplan revideres hvert fjerde år på baggrund af en vedtaget Planstrategi. Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for kommunen. I kommuneplanen fastlægger byrådet politikken for kommunens udvikling og for byerne og det åbne land for de næste 12 år.


Udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag sker på baggrund af bidrag fra de respektive fagudvalg og de pågældendes ansvarsområder. På baggrund af fagudvalgsbehandlingerne fremlægges et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 for Byplanudvalget, hvorefter den samlede plan fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til forventet behandling i start 2021. Med en forventet offentlig høring i det tidlige forår 2021.


Idet temaerne i de følgende oplistede afsnit ligger inden for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde, lægges der op til at udvalget drøfter og kommenterer på afsnittene. Ud over de enkelte afsnit lægges der også op til at udvalget også drøfter og kommenterer kommuneplanens introduktionsdel. Forslagene til ændringer vedrører følgende afsnit:


 • Introduktion Herning Kommuneplan 2021-2032
  • I afsnittet præsenteres Byrådets vision og kommunens kernefortælling. Afsnittet indeholder desuden en beskrivelse af hvordan Herning Kommune arbejder med bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål
 • Sundhed
  • Revideret afsnit baseret på Herning Kommunes Sundhedspolitik (2015) samt Sundhedsaftalen 2019-2023
  • Afsnittet indeholder visionsaftalen ”bevæg dig for livet”, planer om et sundhedshus samt røgfri skoletid og arbejdspladser
 • Ældre
  • Revideret afsnit baseret på Værdighedspolitikken (2019), der understøttes af Demensstrategien (2016) samt Pårørendestrategien (2017)
  • Afsnittet indeholder derudover Plejeboligplanen (2018-2028), planerne om Generationernes Kvarter samt en beskrivelse af udfordringerne ved hjælpemiddeldepotet
 • Handicap og Psykiatri
  • Nyt afsnit baseret på Udviklingsplanen for handicap- og psykiatriområdet (2020), som omhandler et ligeligt fokus på mennesker, faglighed og økonomi


De enkelte afsnit er udformet på baggrund af kommunens gældende politikker og strategier. I forhold til den tidligere Herning Kommuneplan 2017-2028 er afsnittene omstruktureret med ønsket om at skabe en mere forenklet kommuneplan, hvor mål og retningslinjer tydeliggøres. Enkelte afsnit vil dog stadig fremstå særlig tekniske på grund af formkrav fra den bagvedliggende lovgivning. Alle afsnit er vedlagt som bilag.


På baggrund af fagudvalgsbehandlingen af de konkrete afsnit udarbejdes et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032, som Byplanudvalget præsenteres for på et kommende møde. Ved behandlingen af det samlede forslag vil fagudvalgets indstilling fremgå.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.

Beslutning

Drøftet.


Tilrettes efter de afgivne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P19-2-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Status på anvendelsen af den fleksible anlægspulje for Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget 2020 blev der afsat midler til en fleksibel anlægspulje på Handicap- og Psykiatriområdet. Midlerne anvendes ved behov for ændringer i den eksisterende bygningsmasse.


Social- og Sundhedsudvalget orienteres om anvendelsen af midlerne i 2020.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2020 og frem er afsat anlægsmidler på 2 mio. kr . årligt til en fleksibel anlægspulje på Handicap- og Psykiatriområdet. Midlerne skal anvendes til at tilpasse den eksistrende bygningsmasse, med henblik på at kunne agere i forhold til anbringelse af borgere i egen kommune frem for eksterne pladser. For eksempel kan flytning af en dør, sikring af flugtveje, eller en mindre tilbygning være altafgørende i forhold til muligheden for at løse opgaven indenfor Herning kommune.


På et møde den 17. december 2019 godkendte Social- og Sundhedsudvalget følgende principper for anvendelsen af midler fra den fleksible anlægspulje:


 • Projekter under 0,5 mio. kr. kan godkendes administrativt af direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse
 • Projekter over 0,5 mio. kr. godkendes af formanden for Social- og Sundhedsudvalget
 • I forbindelse med årsregnskabet fremlægges anvendelsen af puljen for Byrådet.


Den fleksible anlægspulje skal endvidere indgå i de to årlige budgetopfølgninger.

Status er pt., at puljen for 2020 kommer til at finansiere følgende projekter:


19 t.kr.

Forbrug

1.1.-31.10.

Forventet forbrug

1.11.-31.12.

I alt

Ombygning af Lyngen 3A, Aulum:

Ejendommen har tidligere været anvendt af én borger med behov for specialindrettet bolig. Borgeren er afgået ved døden, og boligen er nu ombygget til 3 boliger. Aktuelt er bygningen ledig, da den skal kunne anvendes ved behov for at isolere borgere med Covid-19. På sigt kan bygningen fx anvendes til fleksible boliger, botilbud eller lignende formål. Boligerne kan også anvendes i kombination med bostøtte.485
485

Mosaikken:

Mosaikken bliver til januar 2021 udvidet med 8 nye boliger, som skal indgå i den samlede bebyggelse på 18 boliger.

I forbindelse med afklaring af de specifikke borgere, som forventes at bo i de nye boliger, har det været nødvendigt at justere de allerede projekterede planer i byggeprocessen for at kunne tilbyde denne målgruppe og tilhørende personale så optimale forhold som muligt. Midlerne er anvendt til skærmende hegn, etablering af flugtveje samt øvrige tilpasninger til de arbejdsmiljømæssige krav i forbindelse med arbejdet med stærkt udadreagerende borgere.


284284

Etablering af overdækning på Tre Birke:

Der er behov for etablering af udendørs overdækninger ud for 3 nuværende værksteder. Tilbuddet på Tre Birke rummer mange borgere, og netop antallet giver udfordringer pga. borgernes forskellige handicaps, særligt med nuværende afstandskrav. De nye overdækninger kan bidrage til at forhindre, at borgere skal rummes andre steder.

450
450

Etablering af alarmer på Nørrevænget og Thrigesvej:

De to tilbud har lige nu to borgere med en voldsom og udadreagerende adfærd. Der er behov for etablering af alarmer for at sikre medarbejderne. Hvis alarmerne ikke etableres, vil det betyde øget udgift til personale eller til køb af pladser, fordi borgerne ikke vil kunne rummes i Herning kommunes tilbud.
386386

I alt

769

866

1.605


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 03.11.00-S55-1-20 Sagsbehandler: Jørgen Stampe  

Orientering om huslejeniveau 2021 ældre- og plejeboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fra Boligselskabet Fruehøjgaard er modtaget forslag til budgetter for de kommunale ældre- og plejeboliger for budgetåret 2021. Forslag til husleje i de enkelte afdelinger fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fruehøjgaard har fremsendt forslag til budgetter og huslejeregulering for de 19 kommunale afdelinger med ældre- og plejeboliger, som administreres af boligselskabet i henhold til gældende aftale.

De fremsendte forslag til huslejerne for 2021 fremgår af oversigten, som sammenligner med den gennemsnitlige husleje for 2020, Forslagene indebærer huslejereguleringer fra 0 % til 4,82 %.


Afdeling:

Antal boliger

Husleje 2020

Husleje 2021

Brorsonsvej 14 - 18

48

5.058

5.066

Nørregade 30

82

5.029

5.029

Rosenlund

35

5.605

5.698

Baunetoften

12

4.735

4.735

Toftebo

65

5.447

5.505

Vesterled

86

5.886

6.098

Vestergade 100

12

4.618

4.653

Søglimt

50

6.834

6.916

Østertoft

4

4.375

4.572

Skovlyset

28

6.220

6.318

Rosenholm

38

7.525

7.637

Mosaikken

18

6.460

6.771

Lindegårdsvej 146

9

6.992

7.046

Lindegården

120

6.350

6.521

Lind Plejecenter

64

5.770

5.914

Fuglsangsø Centret

106

6.308

6.362

Rehabilitereingscentret

40

5.270

5.269

Birketoft

41

7.093

7.404

Kildehøj

36

7.037

7.150Budgetterne er fastsat ud fra regnskab 2019, kendte regnskabstal i 2020 og kendte fremtidige udgifter / indtægter og tillagt KL's skøn for løn- og prisreguleringer. Den gennemsnitlige stigning er 1,97 %, hvor KL's gennemsnitlige priskøn fra 24. juni 2020 er 1,5 % fra 2020 til 2021.


Reguleringerne vedrører flere forskellige faktorer, bl.a. er der øgede udgifter til almindelig vedligeholdelse, ekstra henlæggelser til bl.a. til nyt affaldssystem i 2021 og reguleringer i forhold til over-/underskud fra tidligere år.


Orientering om huslejerne vedrører kun de boliger, der er opført af Herning Kommune.


For Mosaikken er stigningen først gældende fra 1. februar 2021, da ønsket om at rengøring af fællesarealerne bliver en del af huslejen og først er indarbejdet i budgettet i oktober 2020. Stigningen kan derfor først træde i kraft 1. februar 2021, da der skal gives tre måneders varsler i forbindelse med huslejestigninger. I vedlagte bilag er til sammenligning medtaget huslejeniveauet på de boliger, der er opført af boligforeninger og selvejende institution og er tilknyttet Herning Kommunes bofællesskaber og plejecentre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orientering om huslejer for 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Efterretningen blev taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.40-A00-1-20 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Beslutning om midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet på grund af COVID-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx

x

x
x

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til sociale tilbud, som har borgere, der tilhører en risikogruppe. Det midlertidige forbud indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed har 30. oktober 2020 påbudt kommunalbestyrelsen i Herning Kommune omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet. Restriktionerne blev straks sat i værk.


Forbuddet gælder både kommunale og private anbringelsessteder og botilbud m.v. beliggende i kommunen, og hvor der på tilbuddet er borgere, som tilhører en risikogruppe i forhold til smitte med coronavirus.


Formålet med forbuddet er at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19. Det enkelte tilbuds ledelse vurderer ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer, om der er borgere i en risikogruppe i det konkrete tilbud.


Besøgsforbuddet er trådt i kraft 2. november 2020 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1510 af 25. oktober 2020 om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet samt ændringsbekendtgørelse nr. 1551 af 1. november 2020.


Forbuddet mod besøg gælder ikke i kritiske situationer, hvor det vil være muligt at få besøg af en til to faste besøgspersoner. Disse besøg sker efter anvisning fra tilbuddets ledelse og skal som udgangspunkt foregå på tilbuddets udendørs arealer, medmindre tilbuddets ledelse har tilladt, at det kan ske indendørs i den del af de indendørs arealer, som borgeren selv råder over.


Besøgsrestriktionerne på sociale tilbud i Herning Kommune vil blive ophævet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når det vurderes, at restriktionerne ikke længere er nødvendige.


Socialministeriet har 15. november 2020 udstedt bekendtgørelse nr. 1613 af 15. november 2020 om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet. Den nye bekendtgørelse giver mulighed for at indrette særlige besøgsrum for faste besøgspersoner på sociale tilbud i de kommuner, som er omfattet af besøgsforbud eller -restriktioner. Bekendtgørelsen er trådt i kraft 16. november 2020 og ophæver bekendtgørelse nr. 1510 af 25. oktober 2020 som nævnt ovenfor.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der udstedes midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet med de beskrevne undtagelser.

Beslutning

Herning Kommune har den 24. november 2020 modtaget brev fra Social- og Indenrigsministeriet hvoraf det fremgår, at ministeriet ved bekendtgørelse nr. 1676 af 24. november 2020 har lempet det gældende besøgsforbud af 15. november 2020, der omfatter både indendørs og udendørs arealer, sådan at der i stedet indføres et generelt forbud mod besøg på indendørs arealer på sociale tilbud i Herning Kommune. Besøgsrestriktionerne gælder fortsat kun sociale tilbud, som har borgere, der tilhører en risikogruppe.


Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.40-A00-1-20 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Beslutning om midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem m.v. på grund af COVID-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

x

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejecentre med videre beliggende i kommunen. Det midlertidige forbud indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed har 30. oktober 2020 påbudt kommunalbestyrelsen i Herning Kommune omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøg på kommunale og private plejecentre med videre i Herning Kommune. Ved beslutningen om påbud er der lagt vægt på, at der i Herning Kommune i ugen op til den 30. oktober 2020 er konstateret 71,8 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere, og at der er konstateret udbredt smitte blandt minkbesætninger på minkfarme beliggende i kommunen.


Påbuddet sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1030 af 27. juni 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem med videre samt ændringsbekendtgørelse nr. 1402 af 23. september 2020.


Formålet med forbuddet er at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.


Besøgsforbuddet omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på de omfattede plejecentres arealer.


Forbuddet mod besøg omfatter ikke besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer.


Ledelsen på tilbuddet er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer kan gennemføres på en forsvarlig måde.

Hvis en pårørende til en borger i et af de nævnte tilbud vurderer, at et besøg er uopsætteligt, skal pågældende kontakte den lokale leder af tilbuddet.


Besøgsrestriktionerne vil blive ophævet så hurtigt, som det er forsvarligt. Påbuddet er gældende indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver det eller fastsætter et nyt påbud. Det vil løbende blive vurderet og vil blive ophævet senest 1. marts 2021.


6. november 2020 har Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke oplyst, at Styrelsen for Patientsikkerhed har set på, hvad der sundhedsmæssigt forsvarligt kan lade sig gøre i forhold til besøg på plejehjem. Det vil munde ud i ændrede regler, så beboerne får mulighed for at få besøg af nærmeste pårørende og to andre i indendørs besøgsrum. Dog må der maksimalt være to besøgende ad gangen. Den nærmeste pårørende kan fortsat også aflægge besøg i beboerens bolig.


6. november 2020 er der udstedt bekendtgørelse nr. 1586 om besøgsrestriktioner på plejehjem m.v. i forbindelse med håndtering af coronavirus/COVID-19. Det fremgår af bekendtgørelsens § 6, stk. 4, at påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner kan udvides til at omfatte, at beboerne kan modtage besøg i et dertil indrettet besøgsrum af yderligere to faste nære pårørende ud over nærmeste pårørende. Styrelsen for Patientsikkerhed har imidlertid 14. november 2020 udmeldt et nyt påbud til kommunalbestyrelsen i Herning Kommune begrundet i smittetallet og risikoen for minkrelateret smitte. Det nye påbud giver ikke mulighed for at etablere indendørs besøgsfaciliteter på plejecentre m.v. i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der udstedes midlertidigt forbud mod besøg på kommunale og private plejecentre med videre med de beskrevne undtagelser.

Beslutning

Styrelsen for Patientsikkerhed har 23. november 2020 udstedt påbud til kommunalbestyrelsen i Herning Kommune om omgående at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejecentre med videre, der er beliggende i kommunen. Der er tale om en lempelse, da påbuddet erstatter styrelsens tidligere påbud om et midlertidigt besøgsforbud på plejecentre med videre i kommunen. Med påbuddet af 23. november 2020 får Herning Kommune mulighed for at lade besøg ske i et dertil indrettet besøgsrum af den nærmeste pårørende og yderligere to faste nære pårørende, dog højst to nære pårørende ad gangen. Der er ved beslutningen lagt vægt på, at der i den seneste uge i Herning Kommune er konstateret 138 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere, og at der fortsat er tendens til samfundssmitte.


Styrelsen for Patientsikkerhed har ligeledes 23. november 2020 påbudt kommunalbestyrelsen i Herning Kommune omgående at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til Toftebo Plejecenter. Ovennævnte begrundelse uddybes med, at der på Toftebo Plejecenter aktuelt er beboere og et enkelt personale med påvist COVID-19


Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om

-       status for covid 19

-       pres på demenspladser

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-15 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Aftalesag