Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 25. oktober 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om budgetforliget 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 8. september 2016 blev indgået forlig i Herning kommune om budget 2017. Budgetforslaget er 2. behandlet i Byrådet den 11. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Budgetforliget har betydning for Social- og Sundhedsudvalgets områder på en række punkter:

 

Balance i budgettet for Handicap og Psykiatri:

Budgetforligspartierne anerkender, at det specialiserede socialområde er udfordret. Der er dog en forventning om, at handleplanen for Handicap og Psykiatri når i mål. Hvis der opnås balance i forhold til budgettet for Regnskab 2016, vil tidligere års merforbrug blive eftergivet.

 

Initiativer overfor sårbare unge:

Sårbare Unge er et tværorganisatorisk udviklingsprojekt, som er igangsat af Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget. Byrådet er blevet præsenteret for fire forskellige tiltag, som skal lette livet for sårbare unge:

 • Bo – Uddannelse – Job,
 • Unge på kanten,
 • Pinpointe - 25 familier
 • Sociale partnerskaber

 

Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 til at få arbejdet med indsatserne godt fra start.

 

Forebyggelsespakke:

Forligspartierne har samlet en række igangværende og planlagte initiativer på forebyggelsesområdet i en forebyggelsespakke. Heri indgår følgende initiativer, som vedrører Social- og Sundhedsudvalgets områder:

 

 • Åben Cafe-tiltag: En videreudvikling af modellen, som er kendt fra Lindegården. Plejecentrene får mulighed for, i samspil med lokalforbundene, at lave forskellige tiltag af social karakter. Der er permanent bevilget 250.000 kr. pr. år.
 • Misbrugscenter Herning: Der afsættes 500.000 kr. pr. år i 2017 og 2018 til at højne kvaliteten og sikre hurtigere behandling af misbrugere.

 

Løft til ældre og kronikere:

Kommunen har via bloktilskuddet fået tilført 15 mio. i årene 2017 – 2020 til handleplan for den ældre medicinske patient og initiativer vedrørende kronikere og lungesatsning. Midlerne er tilført Sundhed og Ældre, og budgetforligspartierne tilkendegiver, at de skal gå til et kompetenceløft til de kommunale hjemmesygeplejere, til akutfunktioner i hjemmeplejen og til initiativer vedrørende kronikere og lungesatsning.

 

Projekt i Bethaniagade:

Byrådet godkendte i juni 2016 en plan for almene boliger, herunder et udviklingsprojekt med 16 boliger i Bethaniagade i forbindelse med Blå Kors. Projektet ønskes fremmet i 2017. Handicap og Psykiatri er i dialog med Blå Kors.

 

Rosenholm og Skovlyset:

Forligspartierne ønsker, at muligheden for udbygning af kapaciteten på handicap- og psykiatriområdet, f.eks. på Rosenholm og Skovlyset, skal undersøges nærmere. På budgetkonferencen i foråret 2017 skal gives en redegørelse omkring behovet for flere pladser, niveauet for anlægsinvesteringer og styringen af den afledte driftsøkonomi.

Handicap og Psykiatri har igangsat undersøgelsen, og forventer en præsentation af resultatet på Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar 2017.

 

Rehabiliteringscentret:

Rehabiliteringscentret skal udvides i 2018/19. Der er afsat 14 mio. kr. til formålet.

 

Bofællesskab for demente:

Byrådet er blevet præsenteret for et oplæg til et bofællesskab for demente. Budgetforligspartierne ønsker en undersøgelse af fordele og ulemper, herunder erfaringer fra andre bofællesskaber i Danmark. Overvejelserne skal ses i sammenhæng med de andre kommende opgaver i plejeboligplanen. Også spørgsmålet om tomgangspladser ønskes belyst. Undersøgelsen skal præsenteres på budgetkonferencen i foråret 2017.

Det forventes, at Social- og Sundhedsudvalget vil blive præsenteret for administrationens arbejde med undersøgelsen i februar 2017.

 

Pårørendestrategi:

Administrationen arbejder med en pårørendestrategi. Forligspartierne anerkender vigtigheden af arbejdet, som blandt andet skal sikre, at pårørendes erfaringer, viden og ressourcer inddrages som grundlag for at videreudvikle det gode samarbejde.

 

Velfærdsteknologi:

For at løfte livskvaliteten hos særligt de ældre borgere, ønskes skærpet fokus på muligheder og perspektiver i øget brug af velfærdsteknologi. Der ønskes en præsentation på budgetkonferencen 2017 af forslag til, hvordan der kan drages yderligere fordel af de teknologiske muligheder. Social- og Sundhedsudvalget vil på februarmødet 2017 blive præsenteret for administrationens oplæg, som blandt andet vil indeholde en redegørelse for nuværende initiativer og vores erfaringer med dem, samt planlagte nye initiativer.

Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. i 2017 til at realisere projekter på området.

 

Aktivitetspulje til børn og unge af misbrugere:

Der er afsat en pulje på 50.000 kr. årligt til fællesaktiviteter og oplevelser for børn og unge af misbrugere. Misbrugscenter Herning administrerer og afvikler aktiviteterne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Efterårsopfølgning 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  X

 

 

 

 

  X

  X

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2016. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 30. september 2016.

 

Opfølgningen på driftsudgifter viser et samlet forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 22,115 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2015).

En særskilt vurdering af servicedriftsudgifterne viser et mindreforbrug på 1 mio. kr., målt i forhold til det korrigerede budget uden genbevillinger.

Anlægsregnskabet viser et forventet merforbrug på 0,341 mio. kr. 

 

Sagsfremstilling

Drift:

 

Det forventede regnskab for 2016 er her målt i forhold til det korrigerede budget:

 

 

Som tabellen viser, forventes et samlet merforbrug på 22,115 mio. kr. Heri indgår negative overførsler fra 2015 på i alt 22,248 mio. kr.

 

Merforbruget fordeler sig således mellem centrale konti, herunder puljer og projekter med ekstern finansiering, og områder med selvforvaltning:

 

Sanktionslovgivning:

Ved vurderingen af kommunens overholdelse af budgettet i relation til sanktionslovgivningen tages udgangspunkt i servicedriftsudgifterne. Budgettet adskiller sig fra det samlede driftsbudget, idet indtægtsområder som den centrale refusionsordning og ældreboliger ikke indgår.

Det forventede regnskab for servicedriftsudgifterne (SDU), målt i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, viser et samlet mindreforbrug på 1,029 mio. kr.:

 

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

 

I 2016 er der indført rammestyring i resultatområder i Handicap og Psykiatri. Rammestyringen er gældende for 3 ud af 4 resultatområder – sindslidende har stadig aktivitetsbestemt ressourceregulering.

Det forventede regnskab pr. 30. september 2016 opgjort på resultatområder udgør følgende:

 

 

Det forventede merforbrug på 15,853 mio. kr. indeholder overført merforbrug fra 2015 på 8,990 mio. kr. Beløbet er indeholdt i posten Tværgående i ovenstående oversigt. Ses der bort fra overførslen, udgør merforbruget således 6,863 mio. kr.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj blev gjort rede for udmøntningen af Handleplan 2015 for Handicap og Psykiatri. Her blev den samlede udfordring for området opgjort til 15,3 mio. kr. ekskl. overførslen fra 2015. Udfordringen efter udmøntning blev skønnet til 6.5 mio. kr.

 

 

 

Forventninger til 2017:

Udgangspunktet for udmøntningen har været, at der ved indgangen til 2017 skulle være balance mellem grundbudgettet for Serviceområde 13 og de bagvedliggende aktiviteter. En prognose for 2017 viser en forventning om en ubalance på -5,394 mio. kr. ekskl. overførsler fra tidligere år. Handleplanen har således haft en samlet effekt på ca. 10 mio. kr. i forhold til de opgjorte udfordringer primo 2016. Handleplanen bringer således økonomien i Handicap og Psykiatri i den rigtige retning.

 

 

Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i kendskabet til de borgere, der på nuværende tidspunkt er tilknyttet de enkelte tilbud. Der er således alene tale om en fremskrivning i forhold til 2016. De enkelte resultatområder har ikke været inddraget i forhold til de skønnede forventninger. Senest på mødet i december vil Social- og Sundhedsudvalget blive præsenteret for en nærmere analyse med forslag til handlemuligheder.

  

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

 

Det forventede regnskab for Sundhed og Ældre pr. 30. juni 2016 viser et merforbrug på 6,262 mio. kr. Heri indgår et overført merforbrug fra 2015 på 13,258 mio. kr. Årets budgetopfølgninger viser en positiv udvikling i forventningerne til årets resultat:

 

 

De ændrede forventninger i forhold til halvårsopfølgningen består af flere småjusteringer.

  

Korrigerende handlinger:

 

For Social- og Sundhedsudvalgets områder er igangsat korrigerende handlinger til håndtering af de beskrevne udfordringer:

 

Serviceområde 13:

Der arbejdes aktuelt med udmøntningen af Handleplan 2015.

 

Serviceområde 18:

Der er iværksat en tilpasningsplan for Sygeplejen med henblik på at skabe balance i forhold til budgettet.

Sundhed og Ældre i gang med at undersøge øvrige handlemuligheder for Madservice Herning i forhold til at nedbringe merudgiften. Resultatet af undersøgelsen forventes at blive præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget i november.

 

Anlæg:

 

Det forventede anlægsregnskab for 2016 er her målt i forhold til det korrigerede budget:

Som det fremgår af tabellen, forventes et samlet merforbrug på 0,341 mio. kr. Merforbruget på Ågården på 1,2 mio. kr. skyldes forventede merudgifter i forbindelse med asbestproblemer, konstateret i 2016.

 

Budgetomplaceringer:

 

Der ønskes i forbindelse med opfølgningen foretaget følgende budgetomplacering:

Midler til varetagelse af opgaven omkring høreomsorg, 150.000 kr., flyttes fra Serviceområde 18 til Serviceområde 13 (Center for kommunikation), jf. beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. juni 2016, pkt. 78.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at efterårsopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede efterårsopfølgning, der behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. november 2016 og i Byrådet den 15. november 2016.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Orientering om frikommuneforsøg "Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Kommune søgte sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa kommuner d. 1. juni Social- og Indenrigsministeren om at etablere et frikommunenetværk under temaet ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”. 

 

Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann har ved brev af 10. oktober 2016 til borgmesteren i Favrskov Kommune givet de syv ansøgerkommuner tilsagn om igangsætning af projektet. Herefter skal de temaer, der er beskrevet i ansøgningen, konkretiseres, og der skal udarbejdes en egentlig forsøgsansøgning. 

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeren inviterede d. 15. januar 2016 kommunerne til et nyt frikommuneforsøg. I invitationen skriver ministeren, at Regeringen og KL har aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 - 2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

 

Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

 

For at fremme fælles idéudvikling og vidensdeling skal kommunerne søge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.

 

De udvalgte frikommuner kan søge om fritagelse fra regler eller ændret regelgrundlag, men der kan ikke laves forsøg, som er i strid med grundloven eller EU-regler, eller give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde afgørende med borgernes retssikkerhed.

 

Social- og Indenrigsministeriet har 10. oktober 2016 godkendt 8 frikommunenetværk:

 

 

På initiativ fra Favrskov Kommune er der samlet et netværk omkring Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa kommuner. Kommunerne har hver især bidraget med forslag til frikommuneforsøg. Det er Favrskov Kommune, som har sammenskrevet og koordineret udarbejdelsen af ansøgningen og varetager den videre projektkoordinering mellem kommunerne.

 

Frikommunenetværket har opstillet tre overordnede målsætninger for forsøgene:

1) Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde

2) Øget valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne

3) Mere effektiv ressourceanvendelse.

 

Der er i frikommunenetværkets ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om deltagelse i frikommuneforsøget, skitseret en række konkrete forslag til forsøg, som frikommunenetværket er interesseret i at arbejde videre med. Det er de forsøg, der nu skal udarbejdes konkrete ansøgninger til, herunder:

 

Glidende overgang fra børne- til voksenparagraffer

Ved at kunne anvende voksenparagraffer til unge mellem 16 og 18 år får kommunerne mulighed for at forbedre overgangen fra barn til voksen.

 

Tilkøbsydelser, hjemmehjælp og pædagogisk bistand

Med mulighed for tilkøbsydelser fra kendt personale udvides det reelle frie valg for borgeren, da det i praksis ikke altid er muligt at tilkøbe fra private leverandører. Målgruppen for forsøget er både borgere, der bor i botilbud og ældre.

 

Teknologiske hjælpemidler til borgere, der ikke kan give samtykke hertil

Øget brug af teknologiske hjælpemidler fx alarmer giver større tryghed og sikkerhed for borgere, pårørende og personale samtidig med, at det kan give bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde.

 

Hjælp til borgere med massive plejebehov

Netværket ønsker med dette forsøg at udfordre de lovgivningsmæssige rammer for borgere med massive plejebehov ved at betinge indsatsen med, at den foregår på botilbud eller i plejehjem.

 

Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud

Servicelovens § 129 indskrænker kommunernes mulighed for at tilbyde borgere med handicap et bedre egnet botilbud end det nuværende. Dermed stilles borgere, der ikke kan give et informeret samtykke ringere end borgere, der kan give et informeret samtykke.

Servicelovens § 129 forhindrer desuden, at svært sindslidende kan tilbydes den nødvendige støtte, hvis disse modsætter sig optagelse i et botilbud.

 

Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven

Ved at give kommunerne mulighed for at fremleje almenboliger til borgere mod en nedsat husleje baseret på borgerens betalingsevne får borgeren bedre mulighed for at udvikle sig gennem botræningsforløb og opnå mest mulig selvstændighed.

 

Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

Forsøget skal give mulighed for at skabe mere sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgere tilknyttet psykiatrien, der får indsatser på tværs af forskellige sektorer.

 

 

Det fremgår af Social- og Indenrigsministerens tilsagnsskrivelse, at de konkrete forslag til forsøg skal godkendes af Byrådet, inden de sættes i gang. Den første frist for konkrete forsøgsansøgninger skal være indsendt inden den 1. december 2016. Der vil være yderligere to ansøgningsrunder den 1. maj og den 1. november 2017.

 

De konkrete forsøgsbeskrivelser og ansøgninger er ikke færdige ved udvalgets behandling. Det anbefales derfor, at udvalget i første omgang drøfter og prioriterer, hvilke forsøg Herning Kommunes skal deltage i. Anbefalingerne, og i det hele taget deltagelse i frikommuneforsøget, fremsendes til Byrådet med anmodning om mandat til godkendelse af de konkret forsøgsansøgninger.

 

Samtidig sendes forslagene til behandling i Handicaprådet.

 

Samarbejdet mellem kommunerne i netværket vil foregå på flere niveauer. Møder på direktør-/chefniveau vil blive afholdt kvartalsvis, hvor der deles foreløbige erfaringer og rapporteres om fremdrift og udfordringer i de enkelte forsøg. I hver kommune udpeges en primær kontaktperson, som er ansvarlig for det koordinerende arbejde mellem kommunen og netværket. Fra Herning Kommune er Søren Liner Christensen og Ejnar Tang kontaktpersoner.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil blive orienteret om de konkrete forsøgsansøgninger til godkendelse. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

udvalget drøfter og prioriterer, hvilke af de konkrete forsøg Herning Kommune skal deltage i,

at

udvalget overfor Byrådet anbefaler godkendelse af, at Herning Kommune deltager i frikommuneforsøget, idet der gives udvalget mandat til prioritering og godkendelse af de konkrete forsøg,

at

udvalget fremsender forslaget til orientering og drøftelse i Handicaprådet.

 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet, således at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Herning Kommune deltager i 2 forsøg; ”Glidende overgang fra børne- til voksneparagraffer” samt ”Tilkøbsydelser, hjemmehjælp og pædagogiske bistand”.

Bilag

 

Sagsnr.: 30.10.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Regeringens oplæg til en national demenshandlingsplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På KL's Ældrekonference i Kolding, den 26. september, præsenterede sundheds- og ældreminister Sophie Løhde regeringens oplæg til en ny national demenshandlingsplan frem til 2025. Folketingets satspuljepartier har tidligere afsat 470 mio. kr. til de konkrete initiativer i handlingsplanen.

 

Demenshandlingsplanen består af 3 overordnede nationale målsætninger og 27 initiativer fordelt på 5 fokusområder.

 

Ministeren ønsker at drøfte indholdet i handlingsplanen med de relevante aktører inden efterårets drøftelser med satspuljepartierne.

Sagsfremstilling

De tre overordnede nationale målsætninger

1.    Alle 98 kommuner opfordres til at blive godkendt som demensvenlige; dette skal bl.a. ske på baggrund af lokale demensstrategier.

2.    Flere mennesker med demens skal udredes og kvaliteten i udredningen skal hæves. Sygdommen skal opdages tidligere og flere skal have en specifik diagnose så behandlingen kan blive mere målrettet.

3.    Forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens skal nedbringes med 50 % frem mod 2025.

 

Fem fokusområder

Frem mod 2025 skal der iværksættes 27 initiativer indenfor 5 fokusområder:

 

1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling – herunder:

 • Almen praksis skal rustes bedre til tidlig opsporing af tegn på demens.
 • Ret til udredning inden for 30 dage.
 • Regionerne opfordres til at samle udrednings- og behandlingsindsatsen på færre enheder.
 • Fokus på medicinering.
 • Nationale anbefalinger til tværfaglige forløb.

 

2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering.

 • Højere kvalitet i pleje- og omsorgsindsatserne på baggrund af vidensbaserede anbefalinger.
 • Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet.
 • Serviceeftersyn på magtanvendelsesreglerne, herunder inddragelse af tryghedsskabende velfærdsteknologier.
 • Bedre mulighed for behandling af varigt inhabile patienter.

 

3. Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens

 • I satspuljeaftalen for 2015-2018 er der afsat 17,7 mio. kr. til en ansøgningspulje, der har til formål at støtte kommuner og frivillige organisationer i at igangsætte nye og mere fleksible aflastningsmodeller for pårørende til demensramte.
 • Udvikling og udbredelse af patient og pårørendekurser.
 • Flere og bedre meningsfulde dag- og aflastningstilbud.
 • Oprettelse af rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende.

 

4. Demensvenlig samfund og boliger – herunder:

 • Udbredelse af konceptet ”demensvenner”
 • Nationalt partnerskab om at skabe et demensvenligt Danmark.
 • Ansøgningspulje til understøttelse af lokale partnerskaber til understøttelse af et demensvenligt Danmark.
 • 98 demensvenlige kommuner.
 • Økonomisk støtte til kommunerne til at sikre flere demensegnede boliger.
 • National mærkningsordning af demensegnede boliger.

 

5. Øget videns- og kompetenceniveau:

 • Ny national forskningsstrategi.
 • Permanentgørelse af Nationalt Videnscenter for Demens.
 • Bedre data på demensområdet.
 • Etablering af ansøgningspulje til kompetenceløft i kommuner og regioner.
 • Årets demenspris til en medarbejder, der har gjort en særlig indsats.

 

Af demenshandlingsplanens første nationale målsætning om 98 demensvenlige kommuner fremgår det, at en del af det at være demensvenlig er at have en lokal demensstrategi, som beskriver kommunens indsatser på området til gavn for borgere, pårørende, fagpersoner og lokale beslutningstagere. Videre står der, at det gerne ses, at demensstrategien udarbejdes under inddragelse af mennesker med demens og deres pårørende.

 

Administrationen i Sundhed og Ældre har i første halvår af 2016 udarbejdet en demensstrategi på baggrund af en række workshops med repræsentanter for borgere med demens og deres pårørende. Demensstrategien behandles på et selvstændigt punkt på dagsordenen.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P15-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Demensstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har udarbejdet en demensstrategi, der omfatter borgere med demens indenfor området Sundhed og Ældre. Demensstrategien fremlægges hermed til godkendelse i Social og Sundhedsudvalget.

 

Demensstrategien er i overensstemmelse med målsætningen i regeringens oplæg til en ny demenshandlingsplan om at kommunerne skal være demensvenlige og hvor en lokal demensstrategi er en del af det at være en demensvenlig kommune.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en demensstrategi. Demensstrategien skal bidrage til livskvalitet og værdighed for borgere med demens og deres pårørende midt i en livssituation betinget af demenssygdom.

 

Demensstrategien skal ses i sammenhæng med Herning Kommunes Værdighedspolitik og er et vigtig skridt i retning mod, at Herning Kommune kan godkendes som demensvenlig kommune.

 

Demensstrategien indeholder en række målsætninger og sigtelinjer som til sammen sætter retningen for indsatserne på demensområdet i Herning Kommune.

 

Demensstrategiens indhold er udarbejdet i samarbejde med dem det handler om: pårørende til borgere med demens, lokale repræsentanter fra relevante interesseorganisationer samt medarbejdere i Sundhed og Ældre, der til dagligt beskæftiger sig med demens. Der er således afholdt to workshops, hvor formålet var at høre om deltagernes erfaringer med kommunens indsatser på demensområdet og ønsker til ændringer og justeringer – med henblik på at skabe værdighed og livskvalitet.

 

Demensstrategien skal udgøre den overordnede ramme for indsatsen på demensområdet i Herning Kommune og være den røde tråd i de konkrete aktiviteter. Administrationen har på baggrund af strategien opstillet en række indsatsområder i organisationen. På hvert enkelt indsatsområde skal der udarbejdes handleplaner indeholdende de konkrete indsatser, der skal omsætte indholdet i strategien til praksis.

 

Undervejs i processen er der fremkommet en række konkrete forslag og ideer til indsatser på demensområdet. Idékataloget kan bruges som inspiration i forbindelse med udarbejdelsen af de konkrete handleplaner i forlængelse af demensstrategien. Idékataloget er vedhæftet demensstrategien.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender demensstrategien.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-2-16 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Ansøgning fra Røde Kors Herning til rest-innovationspuljen 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ansøgning fra Røde Kors Herning og Sprogskolen til §18-rest-innovationspuljen kom ved en fejl ikke med ved sagsbehandlingen i Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 14. september 2016. Derfor fremsendes ansøgningen ekstraordinært.

Sagsfremstilling

Ved en fejl kom denne ansøgning ikke med på Social- og Sundhedsudvalgets møde i september 2016.

 

Røde Kors Herning er hovedansøger på denne ansøgning, hvor der søges om 10.000 kr. til mentorordning for flygtninge. De frivillige mentorer samarbejder med Sprogskolen Lærdansk. De støtter og hjælper flygtninge i praktikken ude på virksomhederne. Mentorerne hjælper med sproglige og sociale spørgsmål. Virksomhedskonsulenterne på Sprogskolen tager sig af de faglige spørgsmål.

 

Formålet med indsatsen er at give praktikanten og virksomhederne en god oplevelse. Praktikanten (flygtningen) får et godt indblik i arbejdet på danske virksomheder og får lyst og evne til et aktivt arbejdsliv.

 

Alle §18-midlerne blev fordelt på mødet i september, men det vurderes, at dialogmødet bliver billigere en først antaget. Der kan derfor godt bevilges midler fra restpuljen 2016 til indsats inden for flygtninge/integration. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget bevilger 10.000 kr. fra §18-restpuljen til Røde Kors Herning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Henvendelse fra Attendo om møde.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-7-16 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Lejemål

 

Sagsnr.: 27.42.00-A00-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Danske Diakonhjem - driftsaftaler