Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.06.08-A00-4-14 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2015 på det sociale område m.v.: Styringsaftale

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.


Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.

 

Der er enighed om, at der i 2015-2016 fortsat er fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som fagligt og kvalitativt er i orden. Det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. Der skal derfor fortsat arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på blandt andet gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling.

 

Det aftales desuden, at indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelser og takster.

 

Udkast til Styringsaftale 2015 er lavet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Udkastet forelægges hermed Social- og Sundhedsudvalget med henblik på indstilling til Byrådets endelige godkendelse.

 

Udkastet har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret foreligger til orientering.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Styringsaftale 2015 er lavet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Styringsaftale 2015 er i al væsentlighed en videreførelse af Styringsaftale 2014. Dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.

En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedrørende reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.

KKR Midtjylland (KommuneKontaktRådet) har på møde 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftale 2015. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet for så vidt angår de tilbud regionen driver.

Udvikling i taksterne:

Der er enighed om:

 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved at sammenlægge og omlægge tilbud, udvikle nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At der fortsat skal arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på blandt andet gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.

 • At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

 • At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, det vil sige driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.

 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.

 

Sagen har været i mailhøring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt.

Administrationen vurderer, at høringssvaret ikke giver anledning til bemærkninger til udkastet til Styringsaftale.

 

Bilagene til Styringsaftale 2015 beror på sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Handicaprådets høringssvar tages til efterretning
at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til Styringsaftale 2015

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-62-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Ny strategi for visitation til sociale tilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af besparelser på handicap- og psykiatriområdet den 2. april 2014 blev forvaltningen bemyndiget til at igangsætte udarbejdelse af en række nye strategier på området.

En ny strategi for visitation til sociale tilbud er nødvendig, fordi Handicap og Psykiatri skal gribe opgaven an på en ny måde. Balancen skal genoprettes mellem forventninger, lovsikrede krav på tilbud og de økonomiske rammer og de faglige krav, der er til en specialiseret social indsats. En strategi er en langsigtet planlægning, som fører til eller mod et mål. Mål og rammer for strategien skal fastlægges politisk. Herefter skal forvaltningen sikre, at de mange aktører på området agerer inden for de fastlagte mål og rammer.

Sagsfremstilling

Strategi for visitation til sociale tilbud er særlig central for styring af økonomien på hele området. Det er ved visitationen, der træffes beslutning om iværksættelse og ophør af foranstaltninger. Her købes pladser i de sociale dag- og døgntilbud. Det er her, der foretages opfølgning, og det er her behovet for pladskapacitet registreres.

Den nye strategi skal bidrage til afklaring af de forskellige opgaver og roller i indsatsen og styrke den samlede kommunale koordinering omkring borgeren. Borgeren er i centrum ved visitationen, men der er mange forskellige aktører omkring borgeren; andre afdelinger – interne og eksterne sociale tilbud. De varetager hver opgaver med forskellige interesser og ansvar. Tydelighed i opgave- og rollefordelingen er forudsætningen for, at samarbejdet med og omkring borgeren kan lykkes. Her er fælles mål, styrkelse af dialog og samarbejde helt central.
 
Det skal være klart, hvilke borgere, der er omfattet af de specialiserede sociale tilbud, og hvem der kan profitere af tilbud i normalområdet. Normaltilbud skal altid gå forud for specialtilbud. Med det udgangspunkt har vi skærpet fokus på afgrænsning af målgruppe og visitation til området. Der skal være den nødvendige kapacitet i de specialiserede sociale tilbud, men ikke større end nødvendigt. Det kræver, at vi sikrer flow på de specialiserede pladser. Derfor er forventningen til borgeren, at de medvirker i rehabiliterende forløb med fokus på personlig udvikling og progression i de sociale tilbud, der iværksættes.
 
Indsatsen på handicap- og psykiatriområdet er politisk forankret i Social- og Sundhedsudvalget. Her fastlægges målsætningerne og serviceniveauet, som skal kommunikeres tydeligt til borgere og aktørerne på området. Organisatorisk er opgaven forankret i Handicap og Psykiatri. Her planlægges og udføres opgaven i koordination mellem visitationen og interne og eksterne sociale tilbud. Men i praksis er det også en fælles opgave i afgrænsningen mellem normalområdet til specialområdet. Der er mange ”indgange” i overgangen fra Børn og Unge, til og fra Beskæftigelsesafdelingen og Sundhed og Ældre.  

Hovedformålet med strategien er at fastlægge en fælles politisk, administrativ og organisatorisk forståelse for den indsats, der er nødvendig for at håndtere den økonomiske udfordring på handicap- og psykiatriområdet. Der skal være balance mellem lovgivning, forsyningsforpligtelse, serviceniveau og budgetrammer.
 
De mange aktører på området skal arbejde ud fra politisk fastlagte målsætninger og serviceniveauer. Samarbejdet på området styrkes, indsatsen koordineres og effektiviseres, og udgiftsudviklingen skal styres.

Strategien er sammensat af et hovednotat: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud og en række bilag. Der er dels tale om dokumenter, som allerede indgår i afdelingens styringsgrundlag, hvoraf nogle (bl.a. målgruppeafgrænsningen) er politisk vedtaget, men der er også tale om nye dokumenter, som fremadrettet skal understøtte styringen af området.
 
Mål og rammer for strategien skal fastlægges politisk. Herefter skal forvaltningen sikre, at de mange aktører; sagsbehandlere, samarbejdsparter, decentrale ledere og medarbejdere mv. agerer inden for de fastlagte mål og rammer.
 
Social- og Sundhedsudvalget skal godkende de målsætninger, der fremgår af hovednotatet og fastlægge serviceniveauet, som fremgår af bilaget.  

Målsætninger  
Det overordnede mål er, at borgere med funktionsnedsættelse så vidt muligt er selvhjulpne og selvbestemmende, så de kan leve et godt og aktivt liv i et forpligtende socialt fællesskab.
 
Herunder er der opstillet følgende målsætninger for visitation til sociale tilbud:  

 • Målsætninger for visitation af borgeren, som bl.a. omhandler

  • Borgerservice

  • Tydelighed omkring serviceniveauet

  • Effektiv sagsbehandling

 

 • Målsætning for samarbejde, koordination og dialog, som bl.a. omhandler

  • Fælles principper for koordination og samarbejde

  • Helhedsorienteret sagsbehandling

  • Fokus på overgang fra barn til voksen

  • Pårørende og netværk som medspillere

  • Samarbejde om tilrettelægning af sociale tilbud

 

 • Målsætninger for økonomisk styring, som bl.a. omhandler

  • Målgruppeafgrænsning

  • Kapacitetsstyring

  • Opfølgning på mål

  • Nøgletal for indsatsen

Serviceniveauer
Serviceniveaubeskrivelserne indeholder en beskrivelse af de bærende principper og overordnede principper, herunder:

 • Aflastning og afløsning

 • Socialpædagogisk støtte i egen bolig og i bofællesskaber uden døgndækning

 • Døgntilbud

 • Dagtilbud

 • Visitation og tildeling

 • Kvalitetskrav til leverandørerne

Målsætninger og serviceniveauer fremgår af vedlagte rammenotat, med tilhørende bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at målsætningerne for visitation til Sociale tilbud godkendes foreløbigt,
at forslag til serviceniveauer godkendes foreløbigt,
at sagen sendes til høring i Handicaprådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker fortsat fokus på overgangen fra barn til voksen samt de tværgående visitationer.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-61-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Nedlæggelse af skurvognen på Danmarksgades Parkeringsplads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har opstillet en skurvogn på Danmarksgades parkeringsplads, som frit kan benyttes af byens socialt udsatte borgere. Skurvognen rengøres og vedligeholdes af Herning Kommunes rengøringskontor og finansieres over serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, med 15.000 kr. årligt.
Gennem det sidste ¾ år er skurvognen ikke blevet brugt. Den blev aflåst medio juli, og det indstilles nu, at skurvognen nedtages.

Sagsfremstilling

Der har siden første halvdel af 90'erne været opstillet en skurvogn, som bruges af byens udsatte. Her kan de kan finde læ og opholde sig afskærmet for omgivelserne. Først var vognen opstillet, hvor der nu er busterminal, siden på Danmarksgades parkeringsplads.

Opstilling af skurvognen blev i sin tid besluttet betalt af Social- og Sundhedsudvalget. Brugen af skurvognen har helt været styret af brugerne selv, men åbnes, rengøres og lukkes dagligt af Herning Kommunes rengøringskontor, som også varetager tilsyn og vedligeholdelse. Udgiften er på 15.000 kr. årligt, som afholdes på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Rengøringskontoret har konstateret, at skurvognen igennem lang tid ikke har været brugt. Der har ikke varet aktivitet hele 2014, heller ikke i vinterkulden. Det er derfor naturligt at overveje skurvognens fremtid og eventuel nedtagning. Handicap og Psykiatri og rengøringskontoret aftalte d. 9. juni, at skurvognen aflåses, og vi afventer, om det giver anledning til reaktioner.

Udsatterådet drøftede problemstillingen på møde d. 17. juni, og de kan bekræfte, at der ikke længere er aktivitet i skurvognen. Udsatterådet foreslår, at der forsøges dialog med de udsatte borgere, der evt. kunne gøre brug af en skurvogn for at afdække, hvad behovet er. Udsatterådet vil gerne deltage i et dialogmøde sammen med kommunen og de udsatte borgere. Det foreslås, at beslutning om en evt. nedlæggelse udsættes, til efter dette møde er afholdt. Endvidere forslår Udsatterådet, at vognen evt. flyttes / omdannes således, at den kan anvendes i et andet område i byen, evt. i den vestlige del omkring markedspladsen.

Spørgsmålet om lukning har efterfølgende været forelagt for Blå Kors Varmestue og Hjemløseteamet. Varmestuen formoder, at der stadig er et behov for skurvognen og foreslår en evt. flytning. Der er stadig en del brugere, der gerne vil gøre brug af muligheden, især om vinteren. Varmestuen forklarer, at der er en stærk gruppe med stor indflydelse på salg af stoffer i skurvognen, som terroriserer den gruppe, som befinder sig på det laveste trin i det hierarki, der er blandt de udsatte i Herning.

Hjemløseteamet har ikke kendskab eller kontakt til nogen, der bruger skurvognen. Teamet er heller ikke vidende om, at skurvognen efterlyses af de udsatte. De bruger i stedet ”Hønen” (bag ved varmestuen) og Markedspladsen, og det vurderes, at det vil gruppen blive ved med, selvom der måtte blive opstillet en ny skurvogn et andet sted.

Efter aflåsningen i juli har rengøringskontoret ikke modtaget nogen henvendelser vedr. lukningen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at skurvognen på Danmarksgades parkeringsplads nedtages snarest muligt.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-63-14 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Rengøring i botilbud på Handicap- og Psykiatriområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

I forbindelse med en besparelsesrunde i 2010, blev der – efter indstilling fra administrationen i Handicap og Psykiatri – truffet politisk beslutning om, at beboere i kommunens botilbud fremefter skulle betale for at få deres lejligheder gjort rent. Det skulle ikke længere være en del af serviceniveauet i botilbuddene.

 

Det viser sig, at denne praksis ikke har været lovmedholdelig, idet borgere, der ikke selv kan gøre rent, har ret til at få denne ydelse bevilget af kommunen – uagtet boform – og uden egenbetaling.

Sagsfremstilling

Beboere i botilbud skal i udgangspunktet selv betale for rengøring af egen lejlighed og for fællesarealer. Kommunen skal betale for rengøring af servicearealer.
Beboerne skal dog ikke betale for rengøring af deres lejligheder, hvis de grundet et væsentligt nedsat funktionsniveau, ikke selv kan gøre rent.
 
Som en del af besparelsesrunden i 2010 blev det fejlagtigt besluttet, at beboere i kommunens botilbud selv skulle betale for at få deres lejligheder gjort rent.
Fra 1. jan 2011 er beboerne blevet opkrævet et beløb for rengøring af egen lejlighed og fællesarealer. Beboerne skal retteligt betale for rengøring af fællesarealer, men ikke pr automatik for rengøring af egen lejlighed. Der skal foretages en individuel og konkret vurdering af borgerens funktionsniveau, inden der træffes beslutning om borgeren selv kan gøre rent, eller kan gøre rent med minimal støtte eller om botilbuddet skal sørge for rengøringen, fordi borgerens funktionsniveau berettiger til dette.
Handicap og Psykiatri undlod at forholde sig til, om beboerne selv kunne, og ville, gøre rent eller med minimal støtte kunne gøre rent i egen lejlighed.
Der blev truffet beslutning om, at alle beboere - også i bofællesskaberne - uanset funktionsniveau, skulle betale for at få deres lejligheder gjort rent.

Beløbet, som er opkrævet er udregnet efter de faktiske udgifter. Botilbuddene har således ikke tjent på ordningerne. Udgiften for den enkelte beboer har varieret efter måden rengøringen er foretaget på. Rosenholm og Mosaikken har selv ansat rengøringspersonale og fordelt udgiften mellem beboerne. Bofællesskaberne har hyret rengøringsselskab på time-basis og ladet beboerne betale den udgift. Samtidigt er det sikret, at beboernes udgiften er oplyst til SKAT til ordningen om ”håndværkerfradrag”.
 
Der er foretaget opkrævning for de borgere, der bor på Rosenholm, Mosaikken og på flere bofællesskaber. Rosenholm og Mosaikken er døgndækkede tilbud og her er borgernes funktionsniveau nedsat i en grad, hvor botilbuddet skal sørge for rengøringen -,uden vederlag. Der er tale om samlet 56 døgnpladser.

I Bofællesskaberne er der ikke døgndækning og borgerne har et funktionsniveau hvor det antages, at vedkommende selv kan gøre rent eller kan gøre rent med minimal støtte. I enkelte tilfælde kan beboerens funktionsniveau var så nedsat, at der skal bevilges rengøring som en ekstra ydelse. Der er tale om 53 pladser i alt.
 
Fra 1. januar 2014 er praksis blevet ændret, herefter indgår rengøring som en del af den visiterede botilbudsydelse i de døgndækkede botilbud. Udgiften til rengøring af fællesarealer skal beboeren betale. Udgiften lægges på huslejen, og den indgår i den samlede husleje, hvoraf der beregnes boligsikring.
I bofællesskaberne vurderes der individuelt om beboeren findes omfattet af målgruppen for borgere der kan bevilges rengøring.

 

Der er i budgettet ikke afsat midler til, at beboerne kan få gjort rent. Uagtet dette skal praksis lovliggøres. I bofællesskaberne er der pårørende, der har gjort krav på tilbagebetaling af den fejlagtige opkrævning i fra 2011 til 2013. Der vil bliv foretaget en individuel opgørelse af de uretmæssige opkrævede beløb og de vil blive refunderet. Merudgifterne til ændret praksis og refusion af uretmæssige opkrævninger skal afholdes inden for budgettets rammer.
 
For uretmæssigt opkrævet betaling for rengøring, løber det cirka op i 15.000,- pr beboer pr år. Det gælder i de døgndækkede, såvel som i bofællesskaberne.
 
Fremafrettet anløber udgiften til rengøringen i de døgndækkede botilbud ca 8.000,- pr beboer pr år. Her har botilbuddene valgt at lægge sig op af den standard der tildeles i Sundhed og Ældre. Det betyder for Rosenholm: 304.000,-kr. Mosaikken: 144.000,- kr.
I Bofællesskaberne tildeles ydelsen individuelt hvis behov derfor.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 03.02.00-Ø59-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Garantistillelse i forbindelse med etablering af anretterkøkkener på Engholmcentret, Sdr Felding.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anna Stokholm - Jan Märcher.

Sagsresume

I forbindelse med beboermøde afholdt i efteråret 2013 på Engholmcentret, er der foretaget en afstemning om etablering og indretning af 2 anretterkøkkener som supplement til de eksisterende rammer på Engholmcentret.


Beboerne ønsker at bringe oplevelsen af mad endnu tættere på boligerne. Omkostningerne til indretning af de 2 køkkener er anslået til 855.000 inkl. moms  

 

Da køkkenerne etableres i boligdelen skal omkostningerne til anretterkøkkenerne finansieres af beboernes huslejebetaling. Boligdelen er ejet af afd. 430 Engholmcentret Sdr. Felding, og administreres af Boligorganisationen Fællesbo.

 

I løbet af 2013 har beboerne og Fællesbo etableret to nye anretterkøkkener på Kastaniegården og det er en lignende model for indretning af fælleskøkkener som Fællesbo ønsker at etablere på Engholmcenteret.

 

Boligorganisationen Fællesbo ansøger om godkendelse af optagelse af kreditforeningslån og at Herning Kommune stiller en 100 % kommunegaranti for 80% af finansieringen til etablering af anretterkøkkenerne.

Sagsfremstilling

Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at der indrettes to anretterkøkkener i fællesboligarealerne på Engholmcentret.


I Herning Kommune indrettes der i dag, i forbindelse med nybyggeri, anretterkøkkener i fællesboligarealer. Med disse køkkener får borgerne muligheden for at spise og være sammen med andre i de fælles boligarealer.


Anretterkøkkenerne på Engholmcenteret skal give mulighed for, at beboerne kan spise sammen og give dem mulighed for at dufte og fornemme maden, hvilket har betydning for det sociale fællesskab. 


Engholmcentrets bygninger er af ældre karakter og indretningen er ikke tidsvarende, derfor er der i dag ikke indrettet fælleskøkkener i samme omfang som det ses på de plejecentret der er af nyere dato.

Økonomi

Fællesbo har oplyst følgende tal omkring økonomien i projektet:
 
 
 
Udgifter til anretterkøkkener
 
M/moms
Tilbud fra en entreprenør
 
630.450
Uforudsete udgifter
 
63.300
Rådgiver- og diverse låneomkostninger m.v
 
161.250
Samlede udgifter
 
855.000
 
 
 
Finansiering:
 
 
Finansieres af afdelingen - 20%
 
171.000
Realkreditforeningslån - 80%
 
684.000
Samlet finansiering
 
855.000
 
 
 
Netto investering for Herning Kommune
 
0
 
 
 

Realkreditlånet finansieres med 100% kommunal garantistillelse. Administrationen anbefaler, at Herning Kommune stiller denne garanti.

Garantien udløser ikke nogen deponeringsforpligtigelse.


Etableringen af de to anretterkøkkener vil medføre en stigning i huslejen. Huslejestigningen for de 31 berørte lejligheder er af Fællesbo beregnet til 111,00 kr. pr. måned pr. lejlighed svarende til en huslejestigning på ca. 2,44 % i gennemsnit.

 
Med den beregnede huslejestigning vil lejen udgøre i gennemsnit pr. lejlighed 4.630 kr. pr. måned på Engholmcentret. Til sammenligning er huslejeniveauet på Birketoft 6.199 kr. pr. måned.

Projektet og den afledte huslejestigning er godkendt af beboerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at det godkendes, at Fællesbo optager et 30-årigt kreditforeningslån på det maksimale 684.000 kr.
at der godkendes en garanti på 100% herfor
at huslejestigningen på 111 kr. pr. måned pr. lejlighed godkendes.

 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 03.02.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Lind Pleje- og aktivitetscenter - Godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anna K. Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd godkendte anlægsbevillingen (skema A) og gav kompetencen til godkendelse af anlægsbevillingen (skema B) til fagudvalget, på mødet den 14. december 2010.
 
Anlægsbevillingen (skema B) blev efterfølgende godkendt i SOS den 10. august 2011 for nybygning af Lind pleje- og aktivitetscenter.
 
Frigivelse af anlægsbevillingen for Lind pleje og aktivitetscenter var på Herning Byråds møde den 20. september 2011. Herning Byråd godkendte yderligere 1 mio. kr. ekskl. moms til anvendelse af tilkøb af velfærdsteknologi. Samlet budgetbeløb, afsat til velfærdsteknologi, udgør i alt 2 mio. kr. ekskl. moms.

Lind pleje- og aktivitetscenter vedrører nybygning af 64 boliger og etablering af servicearealer med daghjemsfaciliteter med plads til 10 brugere.

 

Byggeriet blev færdig i april 2013, og overgik til drift den 1. juli 2013, hvorfor det endelige regnskab fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for nybygning af Lind pleje- og aktivitetscenter med boligdel og servicearealer er udfærdiget og godkendt af KPMG Revision, som har påtegnet regnskaberne uden bemærkninger den 30. juni 2014.

 

Godkendelsen indebærer,

 • at kommunen godkender anlægsregnskabet (skema C) med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen som servicearealerne til projektet.

Godkendelse af anlægsregnskabet (skema C):

Sammenlignet med budgettet (skema B), kan det endelige regnskab (skema C) specificeres i følgende hovedtal:

 
Bevilling
 
Regnskab
 
Forskel
 
 
(Skema B)
 
(Skema C)
 
 
 
Boligdel (inkl. moms)
80.279.000
kr.
71.625.450
kr.
-8.653.550
kr.
 
 
 
 
 
 
 
Servicedel (inkl. moms)
38.328.000
kr.
36.112.193
kr.
-2.215.807
kr.
 
 
 
 
 
 
 
Anskaffelsessum i alt
118.607.000
kr.
107.737.643
kr.
-10.869.357
kr.

 

Det kan oplyses, at statens maksimumbeløb for boligdelen vedrørende denne sag var 98,174 mio.kr., det vil sige, at regnskabsresultatet holder sig under Statens maksimumbeløb.

Anlægsregnskab:

 

Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:

Stednr.:
Betegnelse:
Bevilling:
Regnskab:
Forskel:
Boligdel:
Inkl. moms
 
 
 
530.087
 
Boliger
 
80.279.000
 
71.625.450
 
-8.653.550
 
Servicedel:
Ekskl. moms:
 
 
 
018.073.01
 
Servicearealer
 
30.935.000
 
29.774.875
 
-1.160.125
 
018.073.02
 
Servicearealtilskud
 
-2.560.000
 
-2.560.000
 
0
 
 
I alt
 
108.654.000
 
98.840.325
 
-9.813.675
 
Finansiering:
 
 
 
 
 
91% lån vedr. boligerne
 
 
-73.053.890
 
-65.179.160
 
7.874.730
 
2% beboerindskud vedr. boligerne
 
 
-1.605.580
 
-1.432.509
 
173.071
 
 
I alt
 
-74.659.470
 
-66.611.669
 
8.047.801
 
 
 
 
 
 
Netto investering for Herning Kommune
 
I alt
33.994.530
32.228.657
-1.765.873

 

Bemærkninger til anlægsregnskabet:

 

Nettoudgiften for hele projektet er 32.228.657 kr. mod bevillingens 33.994.530 kr. det vil sige en mindreudgift på 1.765.873 kr.

Budgettet for anlægssagen blev udarbejdet i 2011 og de medvirkende faktorer til mindreudgiften skyldes blandt andet, at indexreguleringen ikke blev så høj som forventet, da byggeriet er gennemført i årene med særdeles lav prisudvikling.

 

Ligeledes har renteniveauet været betydelig lavere end forventet, hvilket har betydet en meget lavere renteudgift. Udbudsform og gennemførelse af et nybyggeri, har vist sig, at være meget konkurrencedygtig for så vidt angår udgifter til projektændringer og uforudsete udgifter.

91% af udgiften til boligdelen på 71,625 mio. kr., svarende til 65,179 mio. kr., kan finansieres med optagelse af lån hos KommuneKredit.

Ved godkendelse af bevillingen (skema B) var huslejen beregnet til 997 kr./m² pr. år. Svarende til en månedlig husleje på ca. 5.650 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 176 kr. pr. m² årligt eller 1.000 kr. pr. måned pr. bolig.

Den nuværende husleje for 2014 er stadig beregnet til 997 kr./ m² pr. år. Svarende til en månedlig husleje på ca. 5.650 kr. pr. bolig.

Den månedlige husleje for 2015 er fastsat til kr. 5.698 kr. pr. bolig jf. budgetforslag fra Boligselskabet Fruehøjgaard. 

Til sammenligning er huslejeniveauet i senest afsluttede boligprojekt i 2014 niveau: Søglimt – Gennemsnitlig husleje på 1.051 kr./m² pr. år. Svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på 5.981 kr. pr. bolig.
 
Velfærdsteknologi:
Der var i budgettet afsat 2,0 mio. kr. til indkøb og implementering af velfærdsteknologi på området, hvoraf der er anvendt 1,962 mio. kr.
 
Af indkøbene kan bl.a. nævnes:

 • Indkøb og udvikling af wellness badekabine i samarbejde med en privat producent af velfærdsteknologisk udstyr.

 • Bidet toiletter. Der er indkøbt 3 forskellige modeller af bidet toiletter. I alt 29 enheder.

 • Tablets til afprøvning hos hver enkelt beboer i et beboerafsnit inkl. oplæring og implementeringsprogram m.v.

 • Informationsskærme i aktivitets- og plejecenterdelen.

 • Halvautomatiske plejesenge - 4 stk.

 • Højdejusterbare badestole - 4 stk.

 • Særlige stole med massagefunktion – 2 stk. Særlig velegnet til demente borgere.

 • Særligt træningsudstyr til brug i daghjemmet.


Administrationen blev jf. sagen den 10. august 2011 bedt om at gennemføre en dataindsamling på de indkøbte teknologier.

Denne indsamling og vurdering er endnu ikke afsluttet for de forskellige velfærdsteknologiske projekter, og dermed foreligger der ikke på nuværende tidspunkt en evaluering af de igangværende projekter.

Konklusioner vedrørende et eventuelt effektiviseringspotentiale vil på nuværende tidspunkt derfor ikke kunne præsenteres.

Evalueringen vil efterfølgende blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget.

 

Regnskabet (skema C) for henholdsvis boliger og servicearealer samt revisionspåtegning vedr. det fremlagte anlægsregnskab ligger på sagen.

 

Jens Bech Vestergaard deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabet (skema C) for boligdel og servicearealer godkendes med henholdsvis 71,625 mio. kr. og 36,112 mio. kr. (begge inkl. moms)
at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes med 71,625 mio. kr. (inkl. moms)
at anlægsregnskabet for servicedelen godkendes med 29,775 mio. kr. (ekskl. moms)
at anlægsregnskabet for servicearealtilskud godkendes med en indtægt på 2,560 mio. kr.
at der hjemtages endeligt lån på 65,179 mio. kr. til finansieren af boligdelen.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.02.00-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Lindegården - Godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anna K. Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd godkendte den 27. januar 2009 anlægsbevillinger (skema A og skema B) for om- og tilbygning af Lindegården. Efterfølgende har følgende sager været i byrådet vedr. Lindgården: Sanering af køkken på Lindgården den 13. december 2011 og sidst udnyttelse af restsum vedr. anlægsprojektet om- og tilbygning af Lindegården den 20. november 2012.
 
Plejecenteret Lindegården omfatter efter om- og tilbygning i alt 120 plejeboliger, heraf et afsnit særligt indrettet med 18 plejeboliger til borgere med demenssygdommen Huntington Chorea (HC).


Endeligt anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygning af boliger og servicearealer ved Lindegården fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for om- og tilbygning af Lindegården med boligarealer og serviceareal er udfærdiget og godkendt af KPMG Revision, som har påtegnet regnskaberne uden bemærkninger den 24. april 2014.

 

Godkendelsen indebærer,

 • at kommunen godkender anlægsregnskabet (skema C) med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen som servicearealerne til projektet.

 

Godkendelse af anlægsregnskabet (skema C):

 

Sammenlignet med skema B, kan den endelige anskaffelsessum i skema C specificeres i følgende hovedtal:

 

 
Bevilling
 
Regnskab
 
Forskel
 
 
(Skema B)
 
(Skema C)
 
 
 
Boligdel (inkl. moms)
170.700.000
kr.
161.019.408
kr.
-9.680.592
kr.
 
 
 
 
 
 
 
Servicedel (inkl. moms)
22.010.000
kr.
20.901.710
kr.
-1.108.290
kr.
 
 
 
 
 
 
 
Anskaffelsessum i alt
192.710.000
kr.
181.921.118
kr.
-10.788.882
kr.
(incl. moms)
 
 
 
 
 
 

 

Det kan oplyses at statens maksimumbeløb for boligdelen vedrørende denne sag er 173,058 mio. kr. (Rammebeløb 2009), dvs. regnskabsresultatet holder sig under statens maksimumbeløb.


Anlægsregnskab:

 

Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:

Stednr.:
 
Betegnelse:
 
Bevilling:
 
Regnskab:
 
Forskel:
 
Boligdel:
Inkl. moms
 
 
 
530.089
Boliger
 
170.700.000
 
161.019.408
-9.680.592
Servicedel:
Ekskl. moms:
 
 
 
532.088.01
 
Servicearealer
 
17.707.000
 
16.745.983
 
-961.017
 
532.088.02
 
 
Serviceareal-
tilskud
 
-4.800.000
 
 
-4.800.000
 
 
0
 
 
 
I alt
 
183.607.000
 
172.965.391
 
-10.641.609
 
Finansiering:
 
 
 
 
 
91% lån vedr. boligerne
 
 
-155.337.000
 
-146.527.662
 
8.809.338
 
2% beboerindskud vedr. boligerne
 
 
-3.414.000
 
 
-3.220.388
 
 
193.612
 
 
Værdi af eksisterende bygninger
 
 
-23.600.000
 
 
-23.600.000
 
 
0
 
 
 
I alt
 
-182.351.000
 
-173.348.050
 
9.002.950
 
 
 
 
 
 
Netto investering for
Herning Kommune i alt
 
1.256.000
-382.659
-1.638.659

 

Bemærkninger til anlægsregnskabet:

 

Nettoudgiften for hele projektet er -382.659 kr. mod bevillingens 1.256.000 kr., en mindreudgift på 1.638.659 kr.

Jf. Byrådets beslutning af den 20. november 2012 blev der givet tilladelses til at elevator- og p-pladsrenovering med 3,250 mio. kr. blev afholdt inden for anlægsbudgettet.

Regnskabet vedr. elevator- og p-pladsrenovering udviser 3,685 mio. kr. Regnskabet viser således en merudgift på 0,435 mio. kr., som bl.a. skyldes ekstra udgifter til belysning på p-arealet og ekstra omkostninger til gennembrydning af tagkonstruktion i forbindelse med montage af elevator.

 

Elevator og p-pladsrenoveringen er en del af det samlede anlægsregnskab.

Budgettet for anlægssagen blev udarbejdet i 2008 og de medvirkende faktorer til mindreudgiften skyldes blandt andet, at de afsatte budgettal for henholdsvis indeksregulering, øvrige sagsomkostninger m.m. ikke er steget som forventet på det tidspunkt, hvor budgettet blev udarbejdet.

91% af udgiften til boligdelen på 161 mio. kr., svarende til 146,528 mio. kr., kan finansieres med optagelse af lån hos KommuneKredit.

Regnskab for køkkenrenoveringen:

 

Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:

 

Stednr.:
Betegnelse:
Bevilling:
Regnskab:
Forskel:
532.088.04
Køkkenrenovering
430.000
696.578
266.578
 
 
 
 
 

 

Ovenstående viser Herning Kommunes netto investering i projektet.

 

Køkkenrenovering blev givet som en tillægsbevilling jf. Byrådets beslutning af den 13. december 2011 på et selvstændigt stednr. 532.088.04 og indgår derfor ikke i anlægsregnskabet (skema C) for om- og tilbygningen af Lindegården. Køkkenrenoveringen viser en merudgift på 266.578 kr.

Tillægsbevillingen på 430.000 kr. til køkkenrenoveringen blev finansieret på driftsrammen for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, Område Vest, sted nr. 532.016 under forudsætning af, at et eventuelt ikke forbrugt rådighedsbeløb ved projektets afslutning blev tilbageført til driftsbudgettet for Område Vest. Der blev ikke taget stilling til, hvordan et merforbrug skulle finansieres.

Praksis i forbindelse med afslutning af anlægsprojekter er, at eventuelle ikke forbrugte rådighedsbeløb tilgår de likvide aktiver. Ligesom merudgifter finansieres af de likvide aktiver.

Boligerne er overgået til drift pr. 1. juli 2012. P-plads og elevatorer er udført og afleveret i 2013.  

Ved skema B fra 2009 var huslejen beregnet til 1.075,00 kr./m² pr. år. Svarende til en månedlig husleje på ca. 6.000 kr. pr. bolig i blok A og B og ca. 7.500 kr. pr. bolig for HC-boligerne. 

Den nuværende husleje er opgjort til 1.078,02 kr./ m² pr. år ekskl. forbrugsafgifter i 2014 niveau. Svarende til en månedlig husleje på 6.738 kr. pr. bolig på 75 m² og 7.995 kr. pr. bolig på 89 m² for HC-boligerne.

Boligerne har forskellige størrelser, arealerne ligger mellem 63 m² til 91 m². 

Niveauet for huslejen svarer til de seneste etablerede boliger på området. Til sammenligning er huslejeniveauet i de senest afsluttede boligprojekter i 2014 niveau: Søglimt 1.051 kr./m² pr. år. Svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på 5.981 kr. pr. bolig.
 
Skema C for henholdsvis boliger og servicearealer samt revisionspåtegning vedr. det fremlagte anlægsregnskab ligger på sagen.

 

Jens Bech Vestergaard deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at skema C for boligdel og servicearealer godkendes med henholdsvis 161,019 mio. kr. og 20,902 mio. kr. (begge inkl. moms)
at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes med 161,019 mio. kr. (inkl. moms)
at anlægsregnskabet for servicedelen godkendes med 16,746 mio. kr. (ekskl. moms)
at anlægsregnskabet for servicearealtilskud godkendes med en indtægt på 4,800 mio. kr.
at anlægsregnskabet for køkkenrenoveringen godkendes med 0,697 mio. kr. (ekskl. moms)
at Social- og Sundhedsudvalget bedes tage stilling til om merudgiften vedr. køkkenrenoveringen på 0,267 mio. kr. (ekskl. moms) skal finansieres af serviceområde 18 eller af anlægsprojektet, Om- og tilbygning af Lindegården’s mindreforbrug

 

at der hjemtages endelig lån på 146,528 mio. kr. til finansieringen af boligdelen.

 

 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at merudgiften vedrørende køkkenrenoveringen på 0,267 mio. kr. finansieres inden for anlægsprojektet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.35.08-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Anlægsregnskab for flytning og ombygning af Hjemmeplejen, specialrådgivning og Koloritten

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anna Kjærgaard Stokholm - Pia Colstrup

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskab for flytning og ombygning af Aktivitetscentret Koloritten og flytning af hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og specialrådgivningen. 

Koloritten

Byrådet afsatte i forbindelse med vedtagelse af budget 2013 midler til at flytte Aktivitetscentret Koloritten fra Nørregade 7 til Dalgashus. I løbet af efteråret 2012 og foråret 2013 lykkedes det ikke at få en endelig aftale med udlejer af lejemålet i Dalgashus og administrationen undersøgt andre lejemål.


Byrådet beslutter på mødet den 18. juni 2013 pkt. 226, at indgå en 10 årigt lejemål på adressen Markedspladsen 2, 7400 Herning. Lejemålet udgør samlet 2.130 m² og er beliggende på 4 etager inkl. kælder og lejemålet indgås pr. den 1. september 2013.
Arbejdet med flytning og ombygning af Koloritten igangsættes efter Byrådets beslutning og der afholdtes indvielse af Koloritten den 20. maj 2014.

Kolorittens bruger er opgjort pr. 1. august 2014 til 727 brugere. Antallet af brugere for den nye sæson forventes at stige.

 

Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen og Specialrådgivningen.

I forbindelse med salg og fraflytning af Nørregades plejehjem har der været behov for at finde et erstatningslejemål for Område Øst hjemmeplejen og hjemmesygeplejen samt specialrådgivningen (hjælpemiddelterapeuter).


Byrådet beslutter på mødet den 29. oktober 2013 pkt. 326 at indgå en 2 årig lejekontrakt for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen og en 10 årig lejekontrakt for specialrådgivningen på adressen Markedspladsen 2, 7400 Herning.


Lejemålet udgør samlet for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen 913 m² og samlet for specialrådgivningen 420 m². Lejemålet indgås pr. den 1. november 2013.

Arbejdet med flytning og ombygning af lejemålene igangsættes efter Byrådets beslutning og lejemålene indflyttes først i januar 2014.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab for flytning og ombygning af Aktivitetscentret Koloritten og flytning af hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og specialrådgivningen.


På Byrådsmødet den 18. juni 2013, pkt. 226 blev der bevilget 5,922 mio. kr. til ombygning, flytning og etablering af Aktivitetscenter Koloritten på Markedspladsen.

 

På Byrådsmødet den 29. oktober 2013, pkt. 326 blev der bevilget 2,570 mio. kr. til ombygning, flytning og etablering af kontorfaciliteter på Markedspladsen.

 

Markedspladsen har tidligere været anvendt af et lokalt revisionsselskab og indrettet med mindre og større kontorer. Lejemålet har ved indflytning stået tomt i et par år.

Ombygningen af lejemålet har omfattet en ny indretning af samtlige etager for at kunne rumme de aktiviteter som blandt andet. Koloritten tilbyder. Koloritten består i dag af ny indrettede grupperum, værksteder, træningskøkken, depoter, træningsrum og et stort cafeområde med tilhørende køkken.

Indretningen af alle aktiviteter i samme bygning har krævet skærpede krav til brandsikring og skærpede krav til ventilation af lokalerne.

Økonomi

 

Anlægsregnskab:
 
 
 
 
 
 
Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:
 
 
 
 
 
 
 
 
Stednr.: 533.098
Bevilling:
 
Regnskab:
 
Forskel:
 
Aktivitetscenter Midtbyen
5.922.000
kr.
8.591.284
kr.
2.669.284
kr.
 
 
 
 
 
 
 
Stednr.: 532.070
 
 
 
 
 
 
Hjemmeplejelokaler Område Øst - ombygning m.m.
2.570.000
kr.
2.050.044
kr.
-519.956
kr.
 
 
 
 
 
 
 
I alt
8.492.000
kr.
10.641.328
kr.
2.149.328
kr.

 

 

Koloritten

Regnskabet viser en væsentlig forskel på det bevilligede beløb og byggeregnskabet.


Igennem projektet har der været en del uforudsete hændelser blandt andet omkring lovliggørelse af de forskellige værksteder med hensyn til myndighedskrav til eksisterende døre og opfyldelse af lovgivningens krav omkring ventilation.


Meromkostningen til ventilationsanlægget for lokalerne, samt de specifikke anlæg som er etableret til værkstederne består hovedsageligt af:

 • Samlet meromkostningen for ventilation er 1,5 mio. kr.

 • Omkostningerne til etablering af adgangskontrol 0,25 mio. kr.,

 • Nyt alarmsystem, nye branddøre 0,4 mio. kr.,

 • Ekstra inventar til etablering af køkken, frost m.m. 0,25 mio. kr.

 • Nyt it-netværk til 0,2 mio. kr.

 

Før indgåelse af lejemålene blev lokalerne besigtiget og vurderet. På daværende tidspunkt vurderes det, at alarmsystem, ventilationssystem, branddøre, og it-netværk kunne genanvendes i et betydeligt større omfang end det har været tilfældet efter projektering og ansøgning om byggetilladelse. 

Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen og Specialrådgivningen.

I forbindelse med budgetlægning af hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og specialrådgivning blev budgettet tilrettet efter de erfaringspriser som fremkom ved udbuddet på Koloritten-projektet.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. og der er en væsentlig afvigelse fremsendes anlægsregnskaberne med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Jens Bech Vestergård deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker en intern belysning af, hvorvidt der kan rejses erstatningskrav eller lignende.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Jørgen Stampe  

Godkendelse af huslejer 2015 for de kommunale ældre- og plejeboliger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget forslag fra Boligselskabet Fruehøjgaard og Danske Diakonhjem til budgetter for de kommunale ældre- og plejeboliger for budgetår 2015. Forslag til husleje i de enkelte afdelinger forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fruehøjgaard har fremsendt forslag til budgetter og huslejeregulering for de 16 afdelinger i Herning Kommune med ældre- og plejeboliger som i dag administreres af boligselskabet i henhold til gældende aftale om administration af boligerne.

Tilsvarende har Danske Diakonhjem fremsendt forslag om huslejeregulering for de kommunale plejeboliger på plejecentrene Kildehøj i Vildbjerg og Birketoft i Aulum.
 
De fremsendte forslag til huslejerne for 2015 fremgår af oversigten, som sammenligner den gennemsnitlige husleje for 2014 og 2015. Forslagene indebærer huslejereguleringer fra -3,13% til +5,03 %. 

Afdeling:
Antal boliger
Husleje 2014
Husleje 2015
Brorsonsvej 14 – 18
48
4.907
4.995
Nørregade 30
82
4.941
4.941
Rosenlund
35
5.488
5.593
Baunetoften
12
4.645
4.735
Toftebo
65
5.297
5.389
Vesterled
86
5.509
5.664
Vestergade 100
12
4.576
4.604
Søglimt
50
5.981
6.038
Østertoft
4
4.322
4.468
Skovlyset
28
6.687
6.687
Rosenholm
38
6.862
6.862
Mosaikken
18
6.080
6.205
Lindegårdsvej 146
9
6.037
6.093
Lindegården
120
6.388
6.188
Lind Plejecenter
64
5.698
5.698
Rehabiliteringscentret
30
3.541
3.627
Birketoft
41
6.199
6.508
Kildehøj
36
6.485
6.811

 

Budgetterne er fastsat ud fra regnskab 2013, kendte regnskabstal 2014 og kendte fremtidige udgifter / indtægter og tillagt KL’s skøn for løn- og prisreguleringer. Den gennemsnitlige stigning for alle afdelinger er 1,52 %, hvor KL’s gennemsnitlige prisskøn fra 26. juni 2014 er 2,0 % fra 2014 til 2015.
 
Reguleringerne vedrører flere forskellige faktorer, bl.a. er der øgede udgifter til fælles forbrugsafgifter, reguleringer af henlæggelser og over- underskud tidligere år.
 
Danske Diakonhjem har gjort os opmærksom på at de to boligafdelinger Birketoft og Kildehøj har nogle udfordringer med at opspare nok i forhold til afdelingernes vedligeholdelsesplanerne. Det vil betyde at boligafdelingerne Birketoft og Kildehøj også i årene fremover må forvente en huslejestigning, der ligger over gennemsnittet for de øvrige kommunale ældre- og plejeboliger.
 
Udover ovennævnte boliger er Fuglsangsø Centret overgået til drift pr. 1/8 2014. Huslejen opkræves jf. det godkendte skema B indtil der er nye erfaringstal eller andre forhold, der vil kunne ændre huslejen. Den gennemsnitlige husleje er pt. 5.822 kr. pr. måned.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslagene til huslejer for 2015 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.08-K04-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Høring af udkast til Sundhedsaftale 2015-2018

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, som består af politiske repræsentanter fra region og kommuner, har sendt udkast til politisk aftale "mere sundhed i det nære på borgerens præmisser" og sundhedsaftale 2015-2018 i høring.

 

Den samlede sundhedsaftale består af 4 dele:

 • politisk aftale "mere sundhed i det nære på borgerens præmisser" (henvender sig primært til det politiske niveau)

 • sundhedsaftale, der konkretiserer den politiske aftales visioner og mål i indsatser og aftaler om opgavefordeling (henvender sig primært til det organisatoriske/administrative niveau)

 • delaftaler, som er aftaler for specifikke målgrupper/indsatser (henvender sig primært til udfører-niveauet)

 • værktøjskasse, som består af sundhedsfaglige dokumenter (henvender sig til udfører-niveauet)

 

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere på sit møde d. 7. maj 2014 (punkt 53) drøftet og kommenteret udkast til de politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 og afgav i den forbindelse en tilbagemelding.

 

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte indholdet i udkastene med henblik på afgivelse af høringssvar.

Sagsfremstilling

Formålet med den samlede sundhedsaftale er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af hospitaler, almen praksis og kommune.

 

Sundhedsaftalen omfatter indsatser indenfor både somatikken og psykiatrien, blandt andet sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, behandling og patientsikkerhed.

Endvidere indsatser som rækker ind på for eksempel beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

 

Indsatsområder får på forskellig vis betydning for den kommunale opgavevaretagelse.
Især skal følgende områder fremhæves:

 

 • Enkel og let adgang til kommunale tilbud
  Et tema som går på tværs af flere af de beskrevne indsatser i sundhedsaftalen
  er tilgængelighed i forhold til de kommunale tilbud. Fx peges der i aftalen på,
  at det er et udviklingsområde at etablere én indgang til kommunale
  sundhedstilbud og én indgang til de kommunale akuttilbud.

 

 • Øget fokus på børn og unge
  Med Sundhedsaftalen styrkes indsatsen i forhold til børn og unge. Den overordnede tilgang er, at børn og unge så vidt muligt skal kunne opretholde et hverdagsliv hjemme og i familiens lokalmiljø. Fokus er således på at fremme inklusion og tidlig indsats. Det betyder blandt andet, at kommunen får en mere aktiv koordinerende rolle i forhold til børn og unge med psykiske lidelser og kan fx efter behov indkalde til netværksmøder for at sikre en sammenhængende forløb for barnet/familien. Samarbejdet om børn med somatisk sygdom indgår også som et særligt udviklingsområde i aftalen. Endelig peges der i aftalen på behovet for at udvikle særlige forebyggelsestilbud til unge. Udvikling af det tværsektorielle samarbejde og nye tilbud i forhold til børn og unge vil typisk indebære, at forskellige dele af den kommunale organisation involveres og stiller således også krav til den interne koordinering på tværs af afdelinger og forvaltningsområder.

 

 • Akutområdet
  Aftalen lægger op til en fortsat udbygning af de kommunale akutfunktioner,
  hvilket vil sige indsatser, der kan leveres inden for få timer af døgnet alle
  ugens dage. Kommunerne skal endvidere understøtte hurtig udskrivelse fra
  hospital med smidige arbejdsgange og tilgængelighed, så borgeren kan
  komme hjem – også aften og weekend. I modsætning til tidligere
  sundhedsaftaler indeholder aftalen ikke varslingsfrister i forbindelse med
  udskrivning fra hospital.

 

 • Øget integration mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
  Aftalen indeholder indsatser, der skal bidrage til, at borgere med somatisk/psykisk sygdom i højere grad bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

 • Differentieret indsats
  Sundhedsaftalen betyder, at der i højere grad skal arbejdes systematisk med
  differentierede indsatser. Et indsatsområde i aftalen er derfor implementering
  af et fælles redskab til differentiering af det tværsektorielle samarbejde om den
  enkelte borger.

 

Umiddelbart vurderes indholdet i sundhedsaftalen til at have fokus på væsentlige emner inden for de kommende års indsats på sundhedsområdet.

 

Aftalen lægger op til, at flere sundhedsydelser skal ske i det nære (tæt på borgerens hverdag), hvilket er i god overensstemmelse med opfattelsen i Herning Kommune.

 

Hvis værdierne i den politiske aftale:

 

 • vi sætter borgeren først

 • vi skaber resultater

 • vi udfordrer vanetænkning

 

skal være gældende, vil det nødvendigt med et opgør med kassetænkningen, som også er udgangspunktet for den politiske aftale. Derfor må det være en betingelse, at "pengene følger borgeren", hvilket Social- og Sundhedsudvalget også påpegede i tilbagemeldingen til det tidligere udkast til den politiske aftale.

 

Administrationen vurderer med baggrund i de foreliggende økonomiske udfordringer samt vurderingen af, at princippet om at "pengene følger borgeren" ikke er tilstrækkeligt fremhævet i aftaleudkastet, at de skitserede indsatser i udkastet til sundhedsaftalen ikke kan implementeres i fuldt omfang i Herning Kommune.

 

I vedlagte notat beskrives den nuværende udvikling i det nære sundhedsvæsen for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget afgiver positivt høringssvar dog med bemærkning om, at realiseringen af den politiske aftale forudsætter, at den fornødne finansiering tilvejebringes,

 

at udkastene udsendes i høring hos Forebyggelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Ansøgning til ældrepuljen 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2014 er der afsat en pulje på 1 mia. kr. til permanent løft af ældreområdet. Puljen udmøntes til kommunerne for et år af gangen i 2014 og 2015 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

 

Der er på forhånd reserveret et beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Herning Kommunens andel af puljen i 2015 udgør 14,8 mio. kr. Der er ansøgningsfrist til puljen for 2015 den 26. september 2014.

 

Fra 2016 udmøntes puljen ikke længere efter ansøgning men tilgår kommunen som DUT-regulering.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 29. januar 2014 (punkt 3), at anvende midlerne fra 2015 og frem til følgende:

[image]

Sagsfremstilling

Indsatserne har karakter af varig drift og kræver alle ansættelse og oplæring af ekstra personale. Akutteamet etableres for midler fra ældrepuljen den 1. maj 2014 og har medført en styrkelse af sygeplejen i kommunen, der presses af hospitalernes stadigt hurtigere udskrivninger samt opgaveoverdragelser.

 

Midlerne til genoptræningsområdet betyder, at ventetiden nedsættes. Det kan påvirke kommunens sygedagpengeudgifter i nedadgående retning. Også på ældreområdet kan det påvirke udgifterne til fx. hjemmehjælp, at borgerne hurtigere kommer i genoptræning.

 

Flere demenspladser gør, at det stigende antal demente ældre bedre kan håndteres på plejecentrene.

 

Flere aflastningspladser vil være medvirkende til, at flere ældre kan forblive længst muligt i eget hjem.

 

Midlerne er fra 2016 varige, og kommunerne kan således regne med dem fremadrettet til ældreområdet. Midlerne er prioriteret til permanente indsatser. Administrationen anbefaler på denne baggrund at de permanente midler indarbejdes i budgetrammen på serviceområde 18, Sundhed og Ældre i forbindelse med budgetlægning for 2016-2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ansøgning til ældrepuljen for 2015 godkendes
at det indstilles, at de permanente midler indarbejdes i budgetrammen på serviceområde 18, Sundhed og Ældre, i forbindelse med budgetlægning for 2016-2019,
at sagen sendes til orientering for Ældrerådet.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-14 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Prioritering af "undersøges nærmere"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under behandlingen af mulighedskataloget på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. august 2014, punkt 73, og det ekstraordinære møde den 26. august 2014, punkt 81, besluttedes, at administrationen skulle arbejde videre med punkterne 18.30-18.41, "undersøges nærmere".

 

Der fremlægges en plan for arbejdet med punkterne.

Sagsfremstilling

Arbejdet med punkterne "undersøges nærmere" planlægges forelagt Social- og Sundhedsudvalget efter nedenstående tabel. Punkterne 18.30-18.41 tilføjes punkterne "demografimodellen" samt "plejeboligplan".

 

Forslag
2014
2015
2016
2017
18.30 Analyse af vederlagsfri fysioterapi
 
1. kvartal
 
 
18.31 Analyse af ældreboliger
 
4. kvartal
 
 
18.32 Strategi for hjælpemiddelområdet
 
1. kvartal
 
 
18.33 Specialiseret plejecenter for borgere med frontallapsdemens
 
1. kvartal
 
 
18.34 Tryghedshotel for svage ældre
 
1. kvartal
 
 
18.35 Strategi for aktivitetscentre og –huse
 
3. kvartal
 
 
18.36 Analyse af elevområdet
 
2. kvartal
 
 
18.37 Strategi for at fremme trivsel og nedbringe sygefravær
 
2. kvartal
 
 
18.38 Konkurrenceudsættelse af Madservice
4. kvartal/
1. kvartal 
 
 
18.39 Forventet ny afregningsmodel for friplejeboliger
 
3. kvartal
 
 
18.40 Overordnet organisering af Sundhed og Ældre
 
 
1. kvartal
 
18.41 Reklameindtægter
 
 
 
1. kvartal
Demografimodellen
 
2. kvartal
 
 
Plejeboligplan
 
1. kvartal
 
 

 

Punkterne 18.33 og 18.34, specialiseret plejecenter for borgere med frontallapsdemens og tryghedshotel for svage ældre, inddrages i plejeboligplanen.

Økonomi

Der arbejdes med det mål at realisere besparelser på 1 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018, jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26. august 2014, punkt 81.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at det fremlagte forslag til prioritering godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-14 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Forslag til udmøntning af generelle personalereduktioner på "øvrige områder"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 26. august 2014, punkt 81, besluttede udvalget bl.a. at indstille forslaget 18.44, normeringsnøgle øvrige områder, med 1 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Udvalget ønskede et forslag til udmøntning forelagt.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger følgende forslag til udmøntning.

 

[image] 

I forslaget fordeles 1 mio. kr. på alle "øvrige områder" ud fra størrelsen af lønbudgettet i de enkelte ender. Dette foreslås, fordi det vurderes, at det vil være lettest at realisere besparelsen på den måde, idet enkelte enheder dermed ikke vil rammes uforholdsmæssigt hårdt.

 

I Genoptræningsenheden ligger udgifter til medarbejdere, administration og ledelse. Det indstilles i nærværende dagsorden, punkt 93, at der fra 2015 søges om midler til genoptræningsenheden i Ældrepuljen.

 

I Hjælpemiddelenheden og Hjælpemiddeldepotet ligger udgifter til medarbejdere, administration og ledelse.

 

I Træning og Aktivitet ligger midler til medarbejdere, administration og ledelse.

 

Områdernes fælleskonti indeholder udgifter til ledelse, administration og pedeller i områderne Nord/Syd, Vest og Øst samt Sygeplejen. Områderne Nord/Syd, Øst og Vest varetager plejecentre samt daghjemmepleje, mens Sygeplejen varetager hjemmesygepleje døgnet rundt samt hjemmepleje aften og nat. Det vurderes uhensigtsmæssigt at lægge en større del af besparelsen end svarende til den forholdsmæssige andel på fælleskonti. Ledelse og administration bliver i den kommende tid endnu mere vigtig end normalt, idet det kræver både stort ledelsesmæssigt og administrativt fokus at implementere besparelser. Efter en optimering af pedelområdet arbejder pedellerne på tværs i organisationen.  

 

I Staben for Sundhed og Ældre ligger udgifter til opgaver, der varetages på tværs for hele organisationen. Det handler om rekruttering, ansættelse og administration af social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever samt sygeplejeelever, personaleadministration, varetagelse af IT-drift og udvikling, sagsfremstilling, varetagelse og styring af projekter, udarbejdelse af analyser samt strategiarbejde.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslaget til udmøntning godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde forslaget.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-14 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Styringsprincipper

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde den 13. august 2014 (punkt 73) besluttet at drøfte emnet styringsprincipper for Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældres muligheder for at tilpasse budgettet vil øges betydeligt, hvis styringsprincipperne revideres. Hvis det bliver muligt, at styre økonomisk områdevis*, vil det give områderne bedre styringsmuligheder, og de vil nemmere kunne holde budgetterne - også efter budgettilpasninger.

 

Sundhed og Ældre vil gerne give lederne:

- Tilstrækkelige værktøjer til styring af områdets økonomi

- Tilstrækkeligt overblik og økonomisk ledelsesrum

- Tilstrækkelig sammenhæng og synergi inden for et område

 

Den store grad af decentralisering i Sundhed og Ældre betyder blandt andet, at man decentralt er ansvarlig for at opnå de aftalte mål inden for den afsatte økonomiske ramme. Derfor vil det være optimalt at se områderne samlet i forbindelse med overførselsadgange mellem årene. Ved at se området samlet i forbindelse med styring af overførsler sikres gennemsigtighed, fleksibilitet og en bedre styring i områderne og de decentrale enheder.

 

Med de nuværende styringsprincipper vil eksempelvis et plejecenter med tomme pladser kunne investere i ekstra ting modsat et plejecenter med fuld belægning ikke har den samme mulighed. Det er hermed oftest udefra kommende forhold som giver nogle plejecentre luft og andre ikke. Ved en ændring af styringsprincipperne vil et mindreforbug et sted kunne kanaliseres hen hvor de gavner mest for hele Sundhed og Ældre. Det at kunne give et hårdpresset område lidt ekstra, kan måske også gavne arbejdsmiljøet og sygefraværet positivt, som også er af økonomisk betydning.

 

Det er vigtigt at bevare den lokale energi og engagement indenfor eget ledelsesrum, men også at skabe en balance med ledelseskollektivet. Det betyder, at det er vigtigt at kunne skabe rum til prioriteringer på tværs, men det skal også være muligt at spare op til noget konkret, hvis der er behov for dette.

 

Den lokale leder har således sit eget lokale ledelsesrum og deltager samtidig i det fælles ledelsesrum.

 

 

* Der er tale om "Sygeplejen", "Mad", "Træning og Hjælpemidler" samt de tre plejeområder, "Nord/Syd", "Vest" og "Øst".

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at styringsprincipperne tilpasses, så overførelser sker områdevis.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde forslaget.

 

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-2-14 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Ansøgninger til §18 - restpuljen 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ifølge lov om Social Service, §18, uddeler Herning Kommune midler til frivilligt socialt arbejde. Herning Kommune har et samlet budget på 3.046.740 kr.til §18-puljen for 2014.

 

Der fremlægges forslag til fordeling af restpuljen for 2014, som udgør 213.000 kr.

Sagsfremstilling

§18-midlerne uddeles efter principperne i Herning Kommunes frivillighedspolitik, der indeholder 7 indsatsområder (målgrupper). Ved ansøgningsfristen til restpuljen den 15. august 2014 var der indkommet 45 ansøgninger. De har tilsammen søgt om i alt 478.450 kr.

 

Ansøgningerne fremgår af bilag 1, hvor der er en kort beskrivelse af ansøgningen og baggrundsoplysninger om ansøgerne (antal brugere, antal frivillige samt økonomiske forhold).

 

Den samlede pulje for 2014 er 3.046.740 kr. Der er uddelt følgende fra puljen tidligere i år:

 

 [image]

 

Der er 213.000 kr. til fordeling i restpuljen for 2014.

 

Ifølge frivillighedspolitikken skal restpuljen prioriteres til nye foreninger eller foreninger, der ikke tidligere har modtaget midler fra hovedpuljen samt til nye initiativer, der ikke tidligere har fået støtte i hovedpuljen.

 

I bilag 1 fremgår forslag til fordeling af restpuljen. Det indstilles, at fire ansøgere får afslag.  

 

Tabel 1 viser fordelingen på målgrupper. Forslag til fordeling af restpuljen vises i den "grå" kolonne. Den samlede fordeling for 2014 (hovedpulje, innovationspulje og restpulje) vises i samlet beløb samt i procentfordeling.

 

[image]

 

Mie Kaastrup Toft deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag i bilag 1 om fordeling af restpuljen af §18-midlerne for 2014.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Administrationen tilretter ud fra de faldne bemærkninger.

 

Til næste møde i Social- og Sundhedsudvalget fremlægges sag med henblik på en drøftelse af principper for fremtidige fordelinger af § 18 - midlerne

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-P05-2-14 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Status for §18-innovationspuljen for 2013-14

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

§18-midlerne uddeles hvert år til frivilligt socialt arbejde. Social- og Sundhedsudvalget opstiller kriterier for anvendelse af midlerne. En del af puljen (ca. 5%) er afsat til §18-innovationspuljen.

 

Der er foretaget en status af innovationspuljen. Hovedformålet med denne status har været at vurdere, om midlerne er blevet anvendt efter hensigterne for denne specielle pulje.  

 

De foreninger, der har modtaget støtte fra denne pulje, er blevet inddraget i evalueringsprocessen via interview.

 

Det anbefales, at puljen fortsætter, således at der kan søges i puljen ved næste ansøgningsrunde den 1. november 2014.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en kort rapport, der vurderer de projekter, der har fået midler fra §18-innovationspuljen. Se bilag 1.

 
§18-innovationspuljen har givet anderledes og nye samarbejder mellem foreningerne og i nogle tilfælde med en kommunal institution. I enkelte projekter er medansøgeren en privat virksomhed.

 

Status for innovationspuljen er:

 

 • De foreninger, der har modtaget penge fra puljen, oplever, at innovationspuljen gør en forskel.

 • Midlerne bliver brugt efter hensigten, nemlig til at starte nye og anderledes initiativer.

 • Nye samarbejdspartnere betyder ny udvikling af det frivillige arbejde.

 
Anbefalingen fra administrationen er, at innovationspuljen fortsætter med de nuværende kriterier, og at der fortsat afsættes 5% af puljen til dette formål i de kommende år.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at statusrapporten tages til efterretning
at §18-innovationspuljen fortsætter med at udgøre 5% af samlede støtte til frivilligt socialt arbejde efter §18 og at hensigten med puljen og kriterierne forsætter som hidtil.

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således at udvalget efterfølgende - i forbindelse med drøftelse af principper for fordeling af § 18 midler - konkret tager stilling til, hvor meget innovationspuljen skal udgøre i %.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Fællesmøde med Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det er tidligere besluttet, at der afholdes fællesmøder med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der afholdes et fællesmøde med Ældrerådet som start på udvalgsmøde den 10. december 2014.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at det godkendes, at der afholdes fællesmøde med Ældrerådet den 10. december 2014.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalgets input til dagsordenen for mødet bliver en drøftelse af Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger.

 

Sagsnr.: 54.34.06-A00-1-14 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Social- og Sundhedsudvalgets studietur

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der foreligger forslag til datoer for Social- og Sundhedsudvalgets studietur til Holland i foråret 2015.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede 17. juni 2014 at gennemføre en studietur til Holland i perioden ultimo marts-primo april 2015.

 

Det Danske Kulturinstitut er medarrangør. Der arbejdes på, at et af besøgsmålene bliver demenslandsbyen De Hogeweyk i byen Weesp en halv times kørsel fra Amsterdam. Demenslandsbyen - eller plejehjemmet - har udviklet en banebrydende måde at drage omsorg for mennesker med demens.

 

Udover demenslandsbyen kan et interessant fokus på studieturen være misbrug og udsatte, alternativt psykiatri, udviklingshæmning og/eller autisme.

 

Administrationen foreslår, at studieturen gennemføres i et af følgende tidsrum:

 

 • 8.-11. april 2015

 • 15.-18. april 2015

 • 3.-6. maj 2015

 • 6.-9. maj 2015

 

I fastlæggelsen af tidsrummene er der taget højde for møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet samt i tidspunkter for andre fagudvalgs studieture.

 

Fagudvalgenes mødekalender 2015 er endnu ikke besluttet. På baggrund af forslag til mødekalender 2015 kan det konstateres, at det giver anledning til udfordringer at lægge studieturen i april 2015, mens det ikke er tilfældet primo maj 2015. Hvis Social- og Sundhedsudvalget ønsker at gennemføre studieturen 8.-11. april 2015, vil der således eventuelt kunne være en udfordring i forhold til Teknik- og Miljøudvalget, som holder møde enten 7., 8. eller 9. april 2015. Hvis Social- og Sundhedsudvalget derimod vælger 15.-18. april 2014, vil det give en udfordring i forhold til Børne- og Familieudvalget, hvor der er forslag om et møde 15. april 2015.

 

Det fremgår af forslag til mødekalender 2015, at der vil være møde i Social- og Sundhedsudvalget 8. april og 6. maj 2015. Administrationen foreslår, at udvalgsmødet bliver holdt i løbet af studieturen.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvornår studieturen skal gennemføres

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets studietur fastlægges til perioden 14 - 17. april 2015.

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til mødekalender 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2015.

Sagsfremstilling

Der foreslås afholdt 11 møder i Social- og Sundhedsudvalget i løbet af 2015.

Af hensyn til budget og årsregnskab ligger møderne fast i ugerne 15, 34 og 44.

Alle møder starter kl. 8.30.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til mødeplan godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således at mødet den 8. april forsøges flyttet til den 7. april.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere på året besluttet, at der i november afholdes møder mellem udvalget og lederne fra henholdsvis Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri.

 

Det foreslås, at møderne for 2014 afholdes

 

 • onsdag den 12. november 2014 kl. 13 - 15 for Sundhed og Ældre

 • onsdag den 19. november 2014 kl. 13 - 15 (efter udvalgsmøde) for Handicap og Psykiatri

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budgetopfølgning/halvårsregnskab pr. 30. juni 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunens samlede budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 har været behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. september 2014 og i Byrådet den 16. september 2014.

Ud fra det forventede regnskab for 2014 står Herning Kommune til at overskride den teknisk udmeldte servicedriftsramme med 19,7 mio. kr., heri er indeholdt budgetbufferen. Dette betyder, at Herning Kommune vil blive ramt af sanktionslovgivningen, såfremt kommunerne under ét overskrider den samlede ramme for servicedriftsudgifterne.

 

Ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling blev anført i indstillingen, at der skal være fokus på overholdelse af det oprindelige budget, herunder anvendelse af kollegium-modellen ift. forbrug af overførsler.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets område blev pr. 30. juni 2014 opgjort et forventet merforbrug i 2014 på 24,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. genbevillinger. Merforbruget fordeler sig med 10,4 mio. kr. på serviceområde 13 Handicap og Psykiatri samt 14,2 mio. kr. på serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

 

På serviceområde 18 er overført 14,2 mio. kr. fra 2013 til 2014. Social- og Sundhedsudvalget har ønsket at anvende overførslerne til dækning af merforbrug på serviceområdet. Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling om fokus på overholdelse af oprindeligt budget betyder, at ønsket om anvendelse af overførslerne som udgangspunkt ikke imødekommes.

 

Social og Sundhedsudvalget indstillede ved budgetopfølgningen, at de forventede restmidler fra Velfærdsteknologipuljen blev anvendt til finansiering af merforbrug under begge serviceområder. Det drejer sig om 1,2 mio. kr. under serviceområde 13 og 3,2 mio. kr. under serviceområde 18, altså samlet set 4,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet har godkendt den ændrede anvendelse af disse midler, som er en del af overførslerne fra 2013.

 

Indstillingen om fokus på overholdelse af oprindeligt budget nødvendiggør en opbremsning i forbruget på serviceområderne, hvilket oftest vil betyde stop for ansættelser og begrænsninger af indkøb.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-64-14 Sagsbehandler: Jane Andersen  

Personsag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-65-14 Sagsbehandler: Jane Andersen  

Personsag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-68-14 Sagsbehandler: Jane Andersen  

Personsag