Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. juni 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Karin Locander  

Økonomien på Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 29. maj 2019, punkt 49, at der til ekstraordinært møde den 24. juni 2019 skulle fremlægges oplæg til analyse af Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri (jf. budgetforliget for 2019) for, hvordan merforbruget på serviceområdet kan håndteres i et flerårigt perspektiv.

 

Oplægget fremlægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

På mødet vil administrationen fremlægge en gennemgang af følgende elementer:

  • Formålet og perspektiverne i den organisatoriske tilpasninger pr. 1. januar 2019.
  • Handicap- og Psykiatrichefens overvejelser om de første "100 dage"
  • Foreløbige resultater fra Konsulentfirmatet Incitares analyse af blandt andet til- og afgange
  • Oplæg til ny analyse af Serviceområde 13 - jf. budgetforliget for 2019.

 

Konsulenthuset Mussmann deltager under præsentation af oplæg til analyse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal tages initiativ til yderligere korrigerende handlinger med henblik på håndtering af det forventede merforbrug på Serviceområdet 13, Handicap og Psykiatri.

Beslutning

Til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget tog endvidere orienteringen om indsatser for bedre budgetbalance for Serviceområdet 13 - Handicap og Psykiatri til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget aftalte et skærpet fokus på elementerne i indsatsplanen og ønsker løbende orientering om muligheder, perspektiver mv. på de kommende udvalgsmøder med henblik på håndtering af merforbruget på Serviceområde 13 – Handicap og Psykiatri i et flerårigt perspektiv.


 

Sagsnr.: 00.18.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er opstået tvivl om Bytoften Bo- og Aktivitetscenters tilknytning til Herning Kommune, herunder om bestyrelsen er i stand til på kvalificeret vis at varetage den overordnede ledelse.

 

Et flertal i bestyrelsen er indstillet på, at opløse den selvejende institution Bytoften Bo- og Aktivitetscenter med henblik på kommunalisering. En opløsning skal godkendes af Civilstyrelsen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har med virkning fra 1. januar 2019 flyttet Bytoften Bo- og Aktivitetscenters organisatoriske tilknytning fra Handicap og Psykiatri til Sundhed og Ældre.

 

Herved blev der skabt mulighed for en organisatorisk samling af alle aktiviteter i og omkring Bytoften. Den organisatoriske samling kunne bestå af, af Bytoften Bo- og Aktivitetscenter, Sundhed og Ældres opgaver på Bytoften og Blomstertoften samt de ydelser til borgere med erhvervet hjerneskade, som Herning Kommune køber andre steder.

 

Den påtænkte organisatoriske samling følger i al væsentlighed de tanker Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har givet udtryk for i ”Fremtidens Bytoften” af oktober 2017 (se bilag).

 

Den økonomiske ramme for en ny og større enhed vil blive betydelig større end Bytoften Bo- og Aktivitetscenters nuværende økonomiske ramme – fra ca. 42 mio. kr. til ca. 60 mio. kr.

 

Herning Kommune ønsker derfor bestemmende indflydelse, og det vil kun kunne finde sted i en kommunal enhed.

 

Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter havde ekstraordinært bestyrelsesmøde den 8. april 2019. Et forslag om at opløse den selvejende institution Bytoften Bo- og Aktivitetscenter med virkning fra tidligst det tidspunkt, hvor Herning Kommune har fået godkendelse af Socialtilsyn Midt og Civilstyrelsen blev bragt til afstemning.

 

To bestyrelsesmedlemmer stemte for, to stemte imod og en undlod af stemme, hvorefter forslaget ikke kunne godkendes.

 

Bestyrelsesformanden Jakob Fastrup udtrådte i umiddelbar forlængelse af afstemningen af bestyrelsen og har efterfølgende skrevet til Socialtilsyn Midt (se bilag) med bl.a. følgende:

  • ”Baggrunden for min udtræden er, at der i bestyrelsen er opstået uenighed om den fremtidige drift i relation til Herning Kommune og dermed institutionens økonomiske grundlag”.
  • Jeg frygter for de på institutionen boende borgeres velfærd og service, hvilket er baggrunden for min såvel min udtræden som nærværende skrivelse”.

 

Bestyrelsesmedlem Anne Marie Søe Nørgaard (udpeget af Herning Kommune) forbeholdte sig retten til at forlade bestyrelsen og efterfølgende er endnu et bestyrelsesmedlem udtrådt.

 

Såfremt Byrådet godkender opsigelse af driftsoverenskomsten bør det samtidig overvejes, hvorvidt Herning Kommunes repræsentant i bestyrelsen skal fortsætte bestyrelsesarbejdet i opsigelsesperioden.

 

Herning Kommune er bekymret for, om Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er i stand til på kvalificeret vis at varetage den overordnede ledelse.

 

Hovedbegrundelserne herfor er:

  • Ovenstående forløb
  • At en tidligere bestyrelsesformand blev afsat af bestyrelsen i 2018
  • En generel negativ indstilling til Herning Kommune
  • At der gennem årene har været uro omkring tilknytningen til Herning Kommune

 

Borgernes tarv skal varetages på kvalificeret vis at både af bestyrelsen, som varetager en overordnede ledelse, og af forstanderen som varetager den daglige ledelse.

 

Herning Kommune har bemærket, at der er en bred opbakning til kommunalisering blandt medarbejderne.

 

Med baggrund i denne bekymring blev der efter mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2019 rettet en henvendelse til Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter for en redegørelse (se bilag).

 

Der er ikke modtaget en fornøden redegørelse for, hvordan Bestyrelsen på kvalificeret vis vil varetage den overordnede ledelse.

 

Der er modtaget en kortfattet redegørelse (se bilag) hvoraf det fremgår, at der er gennemført en ny afstemning om kommunalisering med 3 stemmer for og en imod. Danske Handicaporganisationer havde forinden afstemningen udpeget Birgit Jonassen til bestyrelsen, som afløser for det udtrådte medlem. Bestyrelsen havde til mødet ikke kunnet finde det 5. bestyrelsesmedlem.

 

Der holdes et nyt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. juni 2019, hvor det 5. bestyrelsesmedlem forventes at indtræde, og hvor der forventes en ny afstemning om eventuel kommunalisering. Der kan ikke forventes fuld enighed om kommunalisering, men et simpelt flertal er tilstrækkeligt.

 

Den mulige vej til kommunalisering vil herefter være at indhente godkendelse hos Civilstyrelsen, som tidligere har tilladt opløsninger eller solvente likvidationer, efter at kommuner har opsagt driftsoverenskomsten (se bilag).

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at driftsoverenskomsten med Bytoften Bo- og Aktivitetscenter opsiges med den i driftsoverenskomstens angivne frist på 9 måneder.
at Byrådet godkender, at Herning Kommunes repræsentant i bestyrelsen udtræder af bestyrelsesarbejdet i opsigelsesperioden.

Beslutning

Brev af 20. juni 2019 fra Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter blev omdelt på mødet.

 

Anbefales godkendt som indstillet dog således, at Herning Kommunes repræsentant i bestyrelsen kan udtræde af bestyrelsen.

 

Anne Marie Christensen tiltræder indstillingen, da der nu er et stort flertal i bestyrelsen for kommunalisering af Bytoften.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Sagsnr.: 27.42.00-P00-1-19 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Plejeboliger