Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Møde med Ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jr. Ældrerådets vedtægter afholdes årligt møde mellem Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Ældrerådet er indkaldt til møde kl. 9.00 - 10.00.

 

Ældrerådet har følgende punkter, som de ønsker drøftet:

 • Visitationskriterier til hjemmehjælp og plejehjem
 • Plejehjemsbyggeri
 • Klippekortordningen
 • Buskort
 • Ældrerådets mission, vision og værdier.

 

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket at drøfte Herning Kommunes madordning.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødet afholdes.

Beslutning

Mødet afholdt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

 

Samlet set forventes et merforbrug på 30,023 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 17,044 mio. kr. vedrørende anlæg.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2019, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019 og i Byrådet den 12. november 2019.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2019 overfor det korrigerede budget 2019.

 

Driftsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 - drift:

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende drift på -30,023 mio. kr. Kolonne C, Tillægsbevillinger/omplaceringer vedrører primært SSB's organisationstilpasninger.

 

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

 

I det forventede merforbrug pr. 31. august 2019 på 21,939 mio. kr. indgår et merforbrug på Blå Kors Varmestue på 2,222 mio. kr. (Indefrosset til 2022) samt et overført merforbrug fra 2018 på selvforvaltningsområderne på 4,688 mio. kr. Ses der bort for disse poster udgør merforbruget 15,029 mio. kr.

 

Resultatet opgjort på resultatområder udgør følgende:

 

Efter organisationstilpasningerne er Handicap og Psykiatri reduceret fra 4 til 2 resultatområder.

 

Resultatområdet Handicap er som tidligere år udfordret af mangel på kapacitet. Antallet af ældre handicappede er stigende, og der er en øget kompleksitet hos de borgere, som er indskrevet.

 

På området Sindslidende er det forventede merforbrug steget med 3,4 mio. kr. siden forårsopfølgningen. Økonomien belastes af udgifter til medfinansiering af de særlige psykiatripladser. Endvidere har der været en nettotilgang af borgere i løbet af 2019. Områdets decentrale enheder har et forventet merforbrug på 0,757 mio. kr.

 

Merforbruget på 15,029 mio. kr. kan blandt andet henføres til følgende udfordringer:

  

 • Stigning i den årlige udgift til finansiering af pladser på Kofoedsminde, 2,038 mio. kr., samt en efterregulering for 2017 på 0,617 kr.

 

 • Øvrige forventninger om takststigninger, 0,7 mio. kr., for borgere, der har et tilbud uden for Herning kommune

 

 • Medfinansiering af tomgang på de særlige psykiatriske pladser på sygehusene, 2,035 mio. kr.

 

Herudover er der en løbende nettotilgang inden for både Handicap og Psykiatri.

  

Det forventede merforbrug hos Handicap og Psykiatri er beregnet med udgangspunkt i de borgere, som i dag er indskrevet i et tilbud. Det betyder, at der ikke er indregnet forventninger om hverken afgang eller tilgang.

 

Til orientering kan oplyses, at Handicap og Psykiatri har indført en ny model for tilgangslisten til illustration af mængden af borgere som venter på et tilbud. Der arbejdes med 3 definitioner af borgere på tilgangslisten:

 

 • Visitationsliste: Borgere, der er udredet, og hvor der er truffet afgørelse og sket en bevilling. I disse sager skal der iværksættes en foranstaltning i umiddelbart forlængelse af visitationsbeslutningen i samarbejde med borgeren.
 • Ønskeliste: Borgere, der er visiteret til botilbud. Samtidig skal borgeren være klar til at flytte ved pladsledighed i det ønskede botilbud. Der kan f.eks. være tale om borgere, der ønsker at vente på pladsledighed i et konkret tilbud, eller venter på at et nyt botilbud bliver etableret.
 • Planlægningsliste: Borgere på denne liste er ikke visiteret til botilbud i HOP. Borgerne bliver registeret på listen med forventet støttebehov, fordi de på et senere tidspunkt i livet sandsynligvis vil få behov for et botilbud i HOP.

 

Tilgangslisten pr. 31. august 2019:

 

Handicap og Psykiatri har før sommerferien afsluttet et samarbejde med konsulentvirksomheden Incitare, hvor der er set på til- og afgang af borgersager i Handicap og Psykiatri. Anbefalingerne fra analysen peger samlet set på, at der er behov for større og mere varieret udbud af potentielle tilbud i Herning Kommune. Arbejdet med en kapacitetsplan er iværksat.

 

Der findes pt. ikke nogen afgangsliste i Handicap og Psykiatri. Udarbejdelse af afgangsliste igangsættes i løbet af efteråret 2019.

 

I samarbejde med konsulentfirmaet Muusmann gennemføres pt. et serviceeftersyn af styring, udgifter og visitation på området.

 

Sundhed og Ældre:

Der forventes et merforbrug på 8,084 mio. kr.

 

I december 2018 blev vedtaget en række spareforslag på Sundhed og Ældres område til løsning af de økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet. Den skønnede effekt af forslagene udgjorde 2,1 mio. kr. i 2019. Forslagenes helårseffekt på 7 mio. kr. er imidlertid tilført Serviceområde 13 via en budgetomplacering allerede fra 2019. Herved er opstået en engangsudfordring for 2019 på 4,9 mio. kr.

 

Endvidere forventes et merforbrug på driften af Bytoften på 1,4 mio. kr. De indregnede forventede effektiviseringer i forbindelse med omorganiseringerne forsinkes af tidshorisonten for kommunalisering af Bytoften. Visitationen på området for senhjerneskade viser et merforbrug på 2,8 mio. kr. Dette modsvares dog af forventninger om mindreforbrug på den øvrige del af visitationen på 5,8 mio.kr.

 

Herudover er resultatet præget af de kendte udfordringer på hjælpemiddelområdet, hvor det forventede merforbrug udgør 4,2 mio. kr., og på vederlagsfri fysioterapi, hvor det forventede merforbrug udgør 2,7 mio. kr.

 

Endvidere forventes et merforbrug for Sygeplejen på 4,650 mio. kr. Heri indgår et overført merforbrug fra 2018 på 1,5 mio. kr.

 

Anlægsudgifter:

 

Forventet regnskab 2019 – anlæg:

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et samlet mindreforbrug på 17,044 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Anlægsregnskabet for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, omfatter hovedsageligt udvidelsen af Rosenholm. Byggeriet har ligget stille i en periode på grund af det våde vejr. Det forventes, at ca. 1/3 af den samlede anlægsbevilling anvendes i 2019.

 

Anlægsregnskabet for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, omfatter blandt andet:

 

 • Udvidelsen af Rehabiliteringscentret, som forventes afsluttet ultimo 2019. Det skønnes, at udgiften svarer til den afsatte anlægsbevilling.

 

 • Pulje til projekter. Regnskabet viser et merforbrug på ca. 1 mio. kr., hvoraf en del vil blive udkonteret på konkrete anlægssager.

 

 • Velfærdsteknologipuljen. En række digitaliseringsprojekter er igangsat, bl.a. inden for velfærdsteknologi. Næste udrulning iværksættes lige efter årsskiftet, hvor det forventede mindreforbrug på 0,582 mio. kr. i 2019 forventes anvendt.

 

 Bevillingsmæssige ændringer

 

 • Jfr. vanlig praksis frigives anlægspuljerne til projekter (papirpenge) for det kommende år i forbindelse med budgetvedtagelsen. På den baggrund indstilles det, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, stednr. 527098 – pulje til projekter (papirpenge) med 0,312 mio. kr. i 2020. Bevillingen finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb.

 

 • Ultimo 2018 udarbejdede Social, Sundhed og Beskæftigelse forslag til ny organisering af opgaveporteføljen i forvaltningen. De organisatoriske tilpasninger i SSB medførte en indstilling ved forårsopfølgningen om bevillingsmæssige omplaceringer af budgetmidler fra Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri til henholdsvis Serviceområde 18, Sundhed og Ældre og Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse i 2019. For budgetårene 2020 og frem indgik omplaceringer i forbindelse med organisationstilpasningerne i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af den tekniske rammeudmelding for budget 2020-23 den 17. juni 2019. Der er behov for følgende tekniske budgetjusteringer i forbindelse med organisationstilpasningerne:

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen
at der udarbejdes en handleplan på Handicap- og Psykiatriområdet med henblik på håndtering af det forventede merforbrug. Handleplanen præsenteres på udvalgets møde den 27. november 2019
at der udarbejdes en handleplan for Sundhed og Ældres sygepleje med henblik på en stillingtagen til håndtering af merforbruget. Handleplanen præsenteres på udvalgets møde den 27. november 2019
at budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019 og i Byrådet den 12. november 2019.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

I forhold til det forventede merforbrug på Handicap- og Psykiatriområdet prioriterer Social- og Sundhedsudvalget, at der i forhold til den langsigtede udfordring for 2020 og frem lægges vægt på nytænkning i handleplanen. I forhold til 2019 anmoder udvalget om, at serviceområdet udviser økonomisk mådehold.

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om Herning Kommunes budgetforlig 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om Herning Kommunes budgetforlig 2020, og forligets betydning i forhold til udvalgets områder.

Sagsfremstilling

Budgetforlig for 2020-23 blev indgået den 30. september 2019.

 

Generelt ønsker Byrådet at arbejde målrettet med FN's 17 verdensmål. Der nedsættes en politisk følgegruppe, som skal have særlig opmærksomhed rettet mod det løbende arbejde med målene. Samtidig er det besluttet, at de politiske fagudvalg minimum én gang pr. kvartal har de for udvalgene relevante verdensmål på dagsordenen, med det formål at sikre videreudviklingen og bevidstgørelsen i det politiske og administrative arbejde omkring verdensmålene og den grønne omstilling.

 

Der er desuden en række punkter i forliget, som har direkte betydning for udvalgets områder:

 

Ældreområdet:

 

 • Ifølge plejeboligplanen skal der bygges ca. 200 plejeboliger over de næste 10 år. Den politiske prioritering og placering af boligerne er oplistet i forligsteksten på side 7. Den indeholder blandt andet en udbygning af Vesterled og Rosenlund samt etablering af et Generationernes Hus i Herning By. Forligspartierne ønsker samtidig en tilbundsgående analyse af, hvordan planen vil påvirke driftsudgifterne på ældreområdet i årene der kommer.

 

 • Herning Kommunes andel af værdighedsmilliarden, 15,6 mio. kr., gøres permanent fra 2020, hvor den bliver tilført kommunen som en del af bloktilskuddet. Budgetforligspartierne ønsker de positive effekter af ordningen fastholdt, blandt andet opnormeringen på plejecentre mv. og de åbnede pladser på Fuglsangsø og Rosenlund.

 

 • Forligspartierne har bevilget 2 mio. kr. årligt til en opretholdelse af klippekortordningen for sårbare brugere af hjemmeplejen. Ordningen blev oprindeligt nedlagt med virkning fra 2020 i forbindelse med løsningen af de økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet. 

 

 • Det ønskes, at Herning Kommune afprøver et forsøg med fritidsjob for unge mellem 13 og 17 år på plejecentrene. Formålet er at øge de unges interesse for at uddanne sig inden for social- og sundhedsområdet, samtidig med at de unge er med til at skabe liv på plejecentrene.

 

 • Puljen til frivilligt, socialt arbejde løftes permanent med 500.000 kroner om året. I 2020 tildeles 150.000 kroner fra puljen Den Blå Mølle i Kibæk. Samtidig gøres et årligt tilskud på 150.000 kroner til Selvhjælp Hernings trivselsgrupper for børn, "Når cykelhjelm ikke er nok", permanent, og pengene tages fra puljen.

 

 

Handicap- og Psykiatriområdet:

 

 • I 2020 er afsat 10 mio. kr., og fra 2021-2023 årligt 6 mio. kr., til området for Handicap og Psykiatri. En andel heraf på 2 mio. kr. årligt er anlægsmidler, reserveret til en fleksibel anlægspulje. Derudover afsættes 1 mio. kr. til kompetenceudvikling - 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021.

 

 • I forligstekstens politiske prioritering og placering af plejeboliger anføres det, at der på Fuglsangsø Centret skal indtænkes det nødvendige antal boliger til ældre handicappede.

 

 • Lokale kræfter i blandt andet Sind arbejder med ideen om et stormøde inden for psykiatrien i 2021 i MCH i Herning. Målet er at samle både lokale, nationale og i et vist omfang også internationale aktører og interessenter på det psykiatriske område for at skabe øget opmærksomhed omkring sindslidende og deres vilkår. Forligspartierne afsætter 400.000 kroner til arrangementets gennemførelse. Pengene findes inden for eksisterende midler til erhverv og turisme.  

 

 • Det hidtidige udendørs opholdsområde ved Blå Kors, "Den Våde Høne", er lukket efter en brand, og vil ikke blive genopført i tilknytning til det nye byggeri af Varmestuen. Forligspartierne er enige om, at der i stedet skal etableres et sundhedsrum til særligt stofmisbrugere i det kommende byggeprojekt. Sundhedsrummet forudsættes indeholdt i økonomien for projektet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter den fortsatte økonomiske udfordring på Handicap- og Psykiatriområdet
at orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Drøftet.

 

Godkendt som indstillet.

 

I forhold til det forventede merforbrug på Handicap- og Psykiatriområdet prioriterer Social- og Sundhedsudvalget, at der i forhold til den langsigtede udfordring for 2020 og frem lægges vægt på nytænkning i handleplanen.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.01-G01-1-19 Sagsbehandler: Susanne Haaning Rasmussen  

Mosaikken - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jens Bech Vestergaard, Anna Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd har i forbindelse med budget 2018 - 2021 afsat midler til udvidelse af Mosaikken på Ringkøbingvej, Herning.

 

Mosaikken indeholder i dag 18 pladser og udbygges med 8 pladser.

 

Mosaikken er en del af Herning Kommunes tilbud til unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret og ADHD.  Mosaikken er indrettet med egne torumsboliger med tilhørende fællesarealer. Der er tre sammenhængende huse, hvor der bor seks borgere i hvert hus.

 

Arbejdsgruppen for udvidelse af Mosaikken har udarbejdet et programoplæg og været involveret i arbejdet omkring udbuddet af anlægsopgaven.

 

Byggeopgaven har været i udbud, og der har været afholdt licitation.

 

På baggrund af nævnte har Administrationen udarbejdet forslag til skema A og Skema B til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en tilbygning på ca. 790 m² til den eksisterende bygning på Ringkøbingvej. Den nye tilbygning indeholder 8 torumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

 

Fire af de otte boliger er indrettet med placering af aktivitetsrum mellem boligerne for at tilgodese beboernes behov.

  

Byggeprojektet har været udbudt i hovedentreprise. Tildelingskriteriet har været ”Laveste pris”. Administrationen har vurderet, at anlægsprojektets størrelse er vurderet egnet til denne udbudsform. Udbudsformen har været interessant for mindre og mellem store håndværksvirksomheder i området.

 

Licitationen blev afholdt d. 27. juni 2019 og Skibbild Entreprise AS var den billigste entreprenør blandt fem firmaer, som afgav tilbud på opgaven.

 

Satsen for grundkapitalindskud er fra Transport- og Boligministeriet 10%.

  

Tidsplan: 

Hovedtidsplan: 

Politisk behandling af projektet i Social- og Sundhedsudvalget den 23. oktober 2019

Politisk behandling af projektet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019

Politisk behandling af projektet i Byrådet den 12. november 2019

 

Byggestart ultimo november 2019

Mangeludbedring medio december 2020

Aflevering af byggeriet til Social- og Sundhedsudvalget den 5. januar 2021

Ibrugtagning den 12. januar 2021. 

Økonomi

Skema A og B:

På baggrund af Administrationens vurdering og de indkomne priser på byggeriet, er der udarbejdet et skema A samt et tilhørende skema B for byggeriet.

 

 

 

Investeringsoversigt Budget 2020:

 

 

 

Det skal bemærkes, at tallene for boligdelen i skema A og B er inkl. moms.

 

Det medfører følgende ændringer i rådighedsbeløb:

 

 

 

Konklusion på skemaerne:

For boligdelen er der en mindreudgift på 0,334 mio. kr. og på servicedelen en mindreudgift på 0,027 mio. kr.

I alt en mindreudgift for Herning Kommune på 0,361 mio. kr.

Boligdelen bliver 0,419 mio. kr. lavere end beløbet medtaget i investeringsoversigten. Finansieringsdelen nedsættes med mindre lån på 0,369 mio. kr. og forhøjes med beboerindskud på 0,284 mio. kr. Servicearealer bliver netto 0,027 mio. kr. lavere end beløbet medtaget i investeringsoversigten.

 

Husleje:

Huslejeniveauet er beregnet til ca. 969 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på 5.973 kr. pr. bolig i 2020. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 175 kr. pr. m² årligt eller 1.079 kr. pr. måned pr. bolig. Huslejeniveuaet for de nye boliger i 2020 svarer til niveauet for eksisterende boliger på Mosaikken, dog er de eksisterende boliger på 80 m² og de nye boliger er på 74 m².

 

Afledt drift:

Udgifter til afledt drift afholdes inden for rammen på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Der henvises i øvrigt til tidligere punkt på dagsordenen om budgetforlig for 2020-2023.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

skema A og skema B for Mosaikken - Udvidelse godkendes. Herunder at den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 14,184 mio. kr. inkl. moms og for servicedelen 6,057 mio. kr. inkl. moms,

 

at

der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, sted nr. 019099 01 02 Udvidelse af Mosaikken, boligdel med 14,184 mio. kr. i udgift i 2020. Der oprettes nyt sted nr. til boligdelen,

 

at

der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, sted nr. 018099 01 02 Udvidelse af Mosaikken, servicedel med 4,852 mio. kr. i udgift i 2020. Der oprettes nyt sted nr. til servicedelen,

 

at

der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, sted nr. 018099 01 02 Udvidelse af Mosaikken, servicedel med 0,320 mio. kr. i indtægt (servicearealtilskud) i 2020. Der oprettes nyt sted nr. til servicearealtilskud,

 

at

bevillingen på serviceområde 28 optagne lån samt serviceområde 24, finansforskydninger vedrørende beboerindskud tilrettes i overensstemmelse med forslag til ændringer i rådighedsbeløb jf. skema i dagsordentekstens.

 

at

ændringer til rådighedsbeløb vedr. boligdel, servicedel og servicearealtilskud tilrettes administrativt beløbene i skema B,

 

at

netto mindreudgiften på 0,361 mio. kr. tilgår de likvide reserver,

 

at

omkostninger i byggeperioden finansieres via optagelse af byggekredit,

 

at

den årlige husleje for boligerne på 969 kr. pr. m², svarende til en månedlig husleje på 5.973 kr. pr. bolig (ekskl. forbrugsafgifter) godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige regnskab foreligger.

 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Susanne Haaning Rasmussen  

Vesterled - Byggeskadefonden - Regnskab

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jens Bech Vestergaard, Anna Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Vesterled Plejecenter har siden ombygningen i 2007 haft en række problemer omkring indeklima og byggeriet generelt, som kan relateres til ombygningen.

  

Administrationen fik i oktober 2014 udarbejdet en rapport til vurdering af særligt karnapper og murværk. Rapporten viste, at omfanget var større og mere omfattende end først antaget. Byggeskadefonden blev kontaktet og en anmeldelse til byggeskadefonden fremsendt i juni 2015.

 

Herning Kommune modtog den 24. april 2017 en tilbagemelding fra Byggeskadefonden som anerkendte store dele af de anmeldte byggeskader.

 

Social og Sundhedsudvalget blev orienteret på mødet den 21. juni 2017 og udvalget godkendte herefter igangsætning af sagen omkring udbedring af skaderne.

 

Udbedringen af skader foregik i perioden maj 2018 til december 2018.

 

Endeligt anlægsregnskab vedrørende sagen fremlægges til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for sagen omkring byggeskaden er godkendt af Ernst & Young, som har påtegnet regnskabet uden bemærkninger den 13. juni 2019.

 

Anlægsregnskabet er herefter godkendt af Byggeskadefonden den 4. juli 2019.


Regnskabet opgøres således fra Byggeskadefonden:

 

"Udgiften til servicearealerne på 686.157,10 kr. fratrækkes, da disse udgifter ikke er dækningsberettigede jf. vores anerkendelsesbrev af 24. april 2017.

 

Fonden dækker som udgangspunkt 95 % af udgifterne. De resterende 5 % afholdes af jer.

 

Vi godkender hermed byggeregnskabet, og fondens dækning af de samlede udbedringsudgifter er herefter opgjort til":

 

 

I alt

kr. inkl. moms

Bygningsejers andel kr. inkl. moms

Samlede udgifter

4.288.481,94

 

Ikke dækningsberettigede (servicearealer 16%)

-686.157,10

686.157,10

Dækningsberettigede udgifter

3.602.324,84

 

Selvrisiko, 5 % af 3.602.324,84

-180.116,25

180.116,25

Dækningsbeløb, 95 %

3.422.208,59

 

Fondens endelige dækning

3.422.208,59

866.273,35

 

Økonomi

Jf. økonomisystemet udgør Herning Kommunes andel af udgiften 729.137,93 kr. ekskl. moms, hvilket er 39.137,93 kr. mere end det oprindelige skøn. Merudgiften skyldes, at de samlede udbedringsomkostninger er blevet større end Byggeskadefondens oprindelige skøn.

 

Finansieringen af Herning Kommunes andel af udgiften sker af henlæggelser til 1 og 5 års bygningseftersyn samt Pulje til projekter.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

regnskabet vedrørende udbedring af skader på Vesterled godkendes.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.24-P19-1-15 Sagsbehandler: Jytte Vind Kristensen  

Leverandørernes frit-valgs-priser for mad 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året fastsætte frit-valgspriser for mad.

Frit-valgspriserne er udelukkende udtryk for de kommunale udgifter til opgaven og har således ingen direkte konsekvens for borgerne.

 

Priserne anvendes alene til afregning med leverandørerne.

 

Der fremlægges nye frit-valgs-priser for mad 2020 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Levering af mad til borgere i eget hjem er omfattet af frit-valgs-regler, hvilket betyder at borgeren frit kan vælge mellem de madleverandører, som kommunen har godkendt. I den forbindelse skal der beregnes en frit-valgs-pris for udbragt mad til fastsættelse af kommunens afregning med leverandørerne.

 

Frit-valgs-priser for 2020 er beregnet med udgangspunkt i taksten for 2019, som er fremskrevet til PL 2020-niveau med det seneste skøn fra KL fra 20. september 2019.

 

Denne løsning er valgt fordi der er planlagt en analyse og ny optælling af produktionsenheder på området. Denne tælling finder sted i løbet af efteråret 2019. Herefter vil det være muligt at foretage en konkret beregning af den faktiske pris.

 

Ifølge reglerne skal frit-valgs-prisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere ydelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at priserne justeres løbende, således at omkostningerne stemmer overens med prisen.

 

Priserne kan justeres løbende, men Herning Kommune forpligter sig ifølge godkendelsesmodellen til at varsle ændringer i kvalitetsstandarderne herunder den vejledende tidsnorm, samt kostpriserne mindst 3 måneder forud for ændringens ikrafttræden.

 

Hvis det efter optællingen på området viser sig, at prisen afviger væsentligt fra den nuværende, kan der således varsles en ny pris i løbet af 2020.

 

Tabel 1 viser frit-valgs-priser for 2020 for både almindelig, lille portion og diæt. Dette er i tråd med kvalitetsstandard på området.

 

 

 

Økonomi

Et eventuelt merforbrug på fritvalgsområdet, vil blive finansieres indenfor rammen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at frit-valgs-prisen for 2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 15.21.30-A00-1-19 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Voksenlærlinge på SOSU-området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt orienteres om samarbejdet mellem Jobcenteret og Sundhed & Ældre om at rekruttere flere voksenlærlinge til social- og sundhedsuddannelserne.

Sagsfremstilling

Ældreområdet har rekrutteringsudfordringer, og Jobcenteret har et antal ledige borgere, som egentlig gerne vil uddanne sig inden for social- og sundhedsområdet, men som ikke opfylder kriterierne for at få en voksenelevplads.

 

Kriteriet for en voksenelevplads er et års relevant erhvervserfaring. Dette er for mange ledige en begrænsning, som stopper dem. Dermed begrænser voksenelevordningen rekrutteringspotentialet hos ledige borgere, ligesom et grundforløb med SU som forsørgelse også kan opleves som udfordrende.

 

En del af disse borgere opfylder til gengæld kriterierne for voksenlære, eller kommer til det inden for en kort tidshorisont. Det er Jobcenteret, der vurderer, hvorvidt borgeren opfylder kravene for at blive voksenlærling.

 

Der er således et rekrutteringspotentiale for ældreområdet, samt et potentiale for at løfte en række borgere i selvforsørgelse inden for et område med gode jobmuligheder på kort og langt sigt ved at få flere ledige i et voksenlærlingforløb målrettet social- og sundhedsområdet. Samtidig er der en økonomisk gevinst ved at komme i voksenlære frem for voksenelev for både den ledige og for kommunen.

 

I modsætning til voksenelever, så sparer kommunen pga. statstilskud mellem ca. 40.000 kr. og 160.000 kr. pr. uddannelseforløb. Beløbets størrelse afhænger af, hvorvidt der er tale om social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, og hvorvidt der er tale om en allerede ansat eller en ledig, der bliver ansat som voksenlærling. For borgeren er der en økonomisk gevinst, fordi man som voksenlærling modtager løn under grundforløbet, hvor man som voksenelev modtager SU, og for samfundet som helhed er der selvsagt også en gevinst i at løfte borgere fra ledighed til voksenlærling - især også, når der er tale om voksenlærlinge indenfor et område, der i forvejen har rekrutteringsvanskeligheder.

 

Jobcenteret og Sundhed og Ældre har derfor iværksat et samarbejde med henblik på at rekruttere flere ledige borgere optaget som elever på social- og sundhedsuddannelserne under voksenlærlingeordningen.

 

Samarbejdet indeholder følgende delelementer: 

1) Der laves en klar model for, hvordan man fælles fra Sundhed og Ældre og Jobcenteret kan motivere flere til at søge social- og sundhedsuddannelserne

2) Der deles relevant viden på tværs via afdelingerne, således borgerne kan vejledes det sted, de henvender sig

3) Det sikres, at de borgere, der kan optages via voksenlærlingeordningen, optages på ordningen til fordel for både borger og kommune

 

Succeskriterierne er, at der bliver optaget flere elever på social- og sundhedsuddannelserne hvoraf en del optages via voksenlærlingeordningen fra januar 2020.

 

Der laves en evaluering af antallet af optagne elever og andelen af optagne voksenlærlinge efter hver uddannelsesstart (hvert halve år) for at følge, om målet nås.

 

Samarbejdet er organiseret med deltagelse af ledelsesrepræsentanter og fagspecialister fra Jobcenteret og Sundhed og Ældre samt repræsentant fra Social- og Sundhedsskolen i Herning og fra FOA.

 

Samarbejdet igangsættes i oktober 2019, og de første voksenlærlinge i projektet, starter til januar 2020.

 

Udvalget vil på et senere tidspunkt bliver orienteret om resultatet af samarbejdet.

 

 

Økonomi

Finansieringen af voksenlærlingenes løn dækkes af Sundhed og Ældre samt voksenlærlingetilskuddet, hvilket bevilges via Jobcenteret på den enkelte lærling. Der er 100% statsrefusion på tilskuddet.

 

De kommunale omkostninger pr. elev / lærling er dermed som følger:

 

Beregningerne i det følgende er lavet for løn og refusion pr. elev efter grundforløb. Hvis elev / lærling er ansat under grundforløb oppebærer arbejdsgiver AUB refusion af den fulde løn (dog max 5.150 kr pr uge).

 

En voksenelev på social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) koster pr. uddannelsesforløb med 37 ugers praktik 171.070 kr.

En voksenlærling (SSH) koster til sammenligning pr uddannelsesforløb 109.465 kr., hvis voksenlærlingen kommer fra ledighed.

Hvis vedkommende allerede er ansat inden aftalen om voksenlærlingeforløb indgåes, koster uddannelsesforløbet 130.000 kr

 

For social-og sundhedshjælperuddannelsen er der altså en kommunal besparelse på mellem 41.070 kr. og 61.605 kr. ved at vælge voksenlærling frem for voksenelev.

 

En voksenelev på social- og sundhedsassistenuddannelsen (SSA) koster 453.105 kr. per uddannelsesforløb

En voksenlærling (SSA) koster 289.935 kr. per uddannelsesforløb, hvis voksenlærlingen kommer fra ledighed.

Hvis vedkommende allerede er ansat inden aftalen om voksenlærlingeforløb indgåes, koster uddannelsesforløbet 344,325 kr.

 

På social- og sundhedsassistentuddannelsen, er der altså en kommunal besparelse på mellem 108.780 kr. og 163.170 kr. ved at vælge voksenlærling frem for voksenelev.

 

Beregninger er baseret på lovgivning gældende fra 1. januar 2020 - her stiger tilskuddet for voksenlærlinge, der har en baggrund som ufaglært med mere end to måneders ledighed.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 03.11.00-S55-1-19 Sagsbehandler: Jørgen Stampe  

Orientering om huslejeniveau 2019 ældre- og plejeboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget forslag fra Boligselskabet Fruehøjgaard til budgetter for de kommunale ældre- og plejeboliger for budgetåret 2020. Forslag til husleje i de enkelte afdelinger forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fruehøjgaard har fremsendt forslag til budgetter og huslejeregulering for de 19 afdelinger som i dag administreres af boligselskabet i henhold til gældende administrationsaftale.

 

De fremsendte forslag til huslejer for 2020 fremgår af oversigten, som sammenligner med de gennemsnitlige huslejer for 2019. Forslagene indebærer en huslejeregulering fra 0 % til 4,24 %.

 

 

Afdeling:

Antal boliger

Husleje 2019

Husleje 2020

Brorsonsvej 14 - 18

48

4.999

5.058

Nørregade 30

82

4.996

5.029

Rosenlund

35

5.410

5.605

Baunetoften

12

4.735

4.735

Toftebo

65

5.344

5.447

Vesterled

86

5.798

5.886

Vestergade 100

12

4.618

4.618

Søglimt

50

6.387

6.598

Østertoft

4

4.572

4.572

Skovlyset

28

6.220

6.220

Rosenholm

38

7.347

7.525

Mosaikken

18

6.437

6.460

Lindegårdsvej 146

9

6.955

6.992

Lindegården

120

6.151

6.412

Lind Plejecenter

64

5.667

5.770

Fuglsangsø Centret

106

6.110

6.308

Rehabiliteringscentret

30

5.165

5.270

Birketoft

41

6.992

7.093

Kildehøj

36

6.963

7.037

 

 

Budgetterne er fastsat ud fra regnskab 2018, kendte regnskabstal 2019 og tillagt KL's skøn for løn- og prisreguleringer. Den gennemsnitlige stigning er 1,64 %, hvor KL's gennemsnitlige løn- og prisskøn fra 20. september 2019 er 2,6 % fra 2019 til 2020.

 

Reguleringerne vedrører flere forskellige faktorer, bl.a. er der øgede udgifter til vedligeholdelse, reguleringer af henlæggelser på grund af større udgifter til planlagt vedligholdelse og over- underskud fra tidligere år.

 

Orientering om huslejerne vedr. kun de boliger, der er opført af Herning Kommune. I vedlagte bilag er til sammenligning medtaget huslejeniveauet på de boliger, der er opført af boligforeninger og selvejende institutioner med tilknytning til Herning Kommunes bofællesskaber og plejecentre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslagene til huslejer for 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Karin Locander  

KLs Sundheds- og Ældreudvalgs besøg i kommunerne.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL har i mail af 24. september 2019 meddelt, at KLs Sundheds- og Ældreudvalg kommer på besøg den 13. august 2020.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 8. maj 2019, punkt 46, en henvendelse fra KLs Sundheds- og Ældreudvalg om et muligt besøg i Herning Kommune.

 

Social- og Sundhedsudvalget bød følgende temaer ind til drøftelse med KL:

 • Livsfaser for brugere og borgere
  Kan vi, med en tættere kobling mellem socialområdet og ældreområdet, udnytte fælles kompetencer på tværs af blandt andet faggrænser ved at kigge og definere forskellige livsfaser og dermed også forskellige indsatser for vores brugere og borgere
 • Udviklingen af det nære sundhedsvæsen
  En drøfelse af krav og udfordringer i forhold til at kunne sikre det rette kompetenceniveau i kommunerne - herunder rekruteringsudfordringen
 • Akutteam fælles for somatik og psykiatri
  En snak om Herning Kommunes foreløbige erfaringer med et fælles akutteam.
 • Persondataforordningen kontra den helhedsorienterede indsats for borgerne
  En snak om de dagelige udfordringer, når lovgivninger ikke hænger samme og ikke understøtter forudsætninger for en god og sammenhængende indsats for den enkelte borger.

 

KL har i mail af 24. september 2019 meddelt, at KLs Sundheds- og Ældreudvalg vil besøg vores område den 13. august 2020 - tidsrummet er endnu ikke fastlagt, da op til 2 kommuner skal besøges på samme dag, men vil formentlig ligge i mellem kl. 10.00 - 18.00. Efter møder med kommunerne afsluttes dagen med et fælles politisk møde fra kl. 16.00 - 18.00 for alle interesserede kommunalpolitikere i området.

 

Oversigten over Sundheds- og Ældreudvalgets besøg i kommuner er en oversigt over, hvilke områder udvalget besøger hvornår. Det er på nuværende tidspunkt ikke nærmere bestemt præcis hvilke kommuner, som udvalget besøger. Endelig besked om de konkrete besøg i kommuner forventes meddelt i løbet af november 2019.

 

Den endelige dagsorden for mødet fastlægges et par måneder før mødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formanden orienterede om deltagelse i demens-topmøde.

 

Dialogmøde med frivillige foreninger den 21. oktober 2019.

 

Indvielse på Rehabiliteringscentret 23. oktober 2019 kl. 14.00.

 

Administrationen orienterede om aftalesag.

 

Sagsnr.: 27.39.16-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen