Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Efterårsopfølgning 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2018. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 31. august 2018.

 

Opfølgningen på driftsudgifter viser et samlet forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 38,9 mio. kr. En særskilt vurdering af servicedriftsudgifterne viser et merforbrug på 46,8 mio. kr., målt i forhold til det korrigerede budget ekskl. genbevillinger.

 

På anlægsregnskabet forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. 

Sagsfremstilling

Drift:

 

I nedenstående tabel vises det samlede forventede regnskab pr. 31. august 2018, opgjort henholdsvis på servicedriftsudgifter (SDU) og samlet drift. Ved vurderingen af kommunens overholdelse af budgettet i relation til sanktionslovgivningen tages udgangspunkt i servicedriftsudgifterne. Budgettet adskiller sig fra det samlede driftsbudget, idet indtægtsområder som den centrale refusionsordning og ældreboliger ikke indgår. Endvidere opgøres servicedriftsbudgettet uden genbevillinger.

 

 

Som det fremgår af tabellen, forventes et merforbrug på 46,793 mio. kr. på servicedriftsudgifterne.

Merforbruget på den samlede drift udgør 38,921 mio. Heri indgår en merindtægt fra de centrale refusioner på ca. 4 mio. kr. og genbevillinger fra 2017 på 3,4 mio. kr. Det er den primære årsag til forskellen mellem de to opgørelser.

 

I nedenstående bemærkninger til de enkelte serviceområder er der taget udgangspunkt i tallene for den samlede drift.

 

Handicap og Psykiatri

 

Det forventede regnskab pr. 31. august 2018 opgjort på resultatområder udgør følgende:

 

 

Opgørelsen viser et samlet merforbrug på 35,946 mio. kr. inkl. overførsler fra 2017 på - 6,193 mio. kr. Merforbruget er steget med ca. 9 mio. kr. siden forårsopfølgningen. Det skyldes en markant tilgang af borgere, svarende til en merudgift på 8,4 mio. kr. Endvidere er der et fald i salget af pladser til andre kommuner. Handicapområdet har effektueret en domsanbringelse for en borger (dyr enkeltsag), som koster 2,8 mio. kr. netto. Som tidligere er det primært handicapområdet, som er udfordret.

 

Sundhed og Ældre:

 

Det forventede regnskab for Sundhed og Ældre viser et merforbrug på 2,976 mio. kr. inkl. overførsler fra 2017 på 9,604 mio. kr.

 

Følgende har påvirket resultatet i positiv retning siden forårsopfølgningen:

 

 • Stort flow på plejecentrene, hvilket har betydet, at forholdsvis dyre borgere i hjemmeplejen mv. nu får tilbudt en plejebolig.
 • Udfordringer med at få tilstrækkeligt mange elever.
 • Tilførsel af DUT-midler og andre reguleringer til området.  

 

Samtidig er budgettet for 2018 stadig udfordret på følgende områder:

 

 • Engangsudgifter i 2018 til investering i og implementering af det nye omsorgssystem CURA. Investeringen bliver kun i begrænset omfang finansieret af overførslerne.

 

 • Forventet merforbrug på hjælpemiddelområdet på ca. 6,6 mio. kr. Forbruget skal ses i sammenhæng med især hjemmeplejen, og målet om at gøre borgerne mere selvhjulpne fremfor at bevilge hjemmepleje. Der er ingen forventninger om et ændret udgiftsniveau for 2019.

 

 • Forventet merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på ca. 2,2 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning, hvilket gør at området er svært styrbart for kommunerne. Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er blevet enige om en ny 3-årig overenskomstaftale for fysioterapien. Aftalen er pt. til afstemning blandt medlemmerne. Den indebærer blandt andet, at udgifterne samlet for alle privatpraktiserende fysioterapeuter ikke må overstige en national ramme på 1,05 mia. kr. Når aftalen er endelig, vil administrationen redegøre for aftalens økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med fremsættelse af budgetforslag 2017 og 2018 indstillet, at budgettet for vederlagsfri fysioterapi overføres fra det rammestyrede område til området uden for rammestyring. Indstillingen er stadig uafklaret.

 

Anlæg:

 

Det forventede regnskab pr. 31. august 2018 for anlægsbudgettet udgør følgende:

 

 

Resultatet viser et samlet mindreforbrug på 1,102 mio. kr.

 

Bethaniagade 26-30:

Budgettet vedrører køb af ejendommene fra Blå Kors, jf. Byrådets bevilling 19. juni 2018. Købet sker med henblik på senere etablering af aktivitets- og bomuligheder (skæve boliger) og indgåelse af driftsaftale med Blå Kors Varmestue Herning.

 

Etablering af leve-bo miljøer:

Tilbagebetaling af uforbrugte puljemidler på 1,094 mio. er sket i september 2018.

 

Velfærdsteknologi:

Det er forventningen, at telesundhed vedr. KOL gennemføres i 2019.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at efterårsopfølgningen tages til efterretning, og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. november 2018 og i Byrådet den 13. november 2018.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.60.00-S00-1-18 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Udviklingen i forbruget af hjælpemidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre oplever udfordringer på hjælpemiddelområdet, hvor udgifterne stiger år efter år. De stigende udgifter til hjælpemidler udfordrer den samlede økonomi på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. På baggrund af udviklingen er der foretaget en gennemgang af hjælpemiddelkontoen for at afdække og forklare udviklingen.

Sagsfremstilling

Hjælpemiddelområdet udviste i 2017 et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. Forventet regnskab pr. 1. august 2018 viser et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr. i 2018.

 

Der er foretaget en gennemgang af hjælpemiddelkontoen for at afdække og forklare udviklingen. Der ses en række udviklingstendenser, som har betydning for udgifterne på området:

 • Den nye sundhedsforbruger, som er bevidst om at søge information om hjælpemidler, og som er med til at påvirke hjælpemiddelområdet nationalt.
 • Udvikling af velfærdsteknologi, teknologi og nye produkter, som i flere tilfælde er bedre end de hidtidige løsninger, men ofte også dyrere.
 • En demografisk udvikling, hvor der bliver flere ældre. Risikoen for funktionsnedsættelser stiger med alderen.
 • En ny sundhedsprofil, hvor en større andel af borgerne har multisygdom (flere kroniske sygdomme), og hvor en større andel af borgerne lider af svær overvægt.
 • En øget grad af selvhjulpenhed, hvor nogle borgere i mindre grad har behov for hjælpemidler, mens andre bliver selvhjulpne netop ved brug af flere hjælpemidler.
 • Øget fokus på arbejdsmiljøet for at mindske nedslidning, sygefravær, understøtte rekruttering af personale til plejen samt at understøtte, at plejepersonalet skal blive på arbejdsmarkedet i flere år end tidligere.

De enkelte elementer kan spille ind på behovet for hjælpemidler i både opadgående og nedadgående retning, men påvirker dog primært forbruget i opadgående retning.

 

I Herning Kommune sker valg af personligt bevilgede hjælpemidler ud fra hjælpemiddelbekendtgørelsens krav om "bedste og billigste hjælpemiddel". Herning Kommune følger Ankestyrelsens afgørelser for at sikre, at Herning Kommune ligger tæt op ad Ankestyrelsens praksis. Det vurderes ikke muligt at nedbringe udgiftsniveauet ved at ændre praksis for bevilling af personligt bevilgede hjælpemidler.

 

En mindre del af hjælpemiddelbudgettet er målrettet arbejdsmiljøhjælpemidler til sikring af arbejdsmiljøet. En reduktion i udgifterne hertil vil få afledte konsekvenser i forhold til sygefravær og nedslidning af personalet og vurderes ikke samlet set at give en reduktion af udgiftsniveauet på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Midler fra ældremilliarden og værdighedsmilliarden har medvirket til løsning af udfordringer vedrørende genbrugshjælpemidler (inkl. arbejdsmiljøhjælpemidler) i perioden 2014-2017 og derved udskudt synlighederne er udfordringerne på dette område. Udfordringerne bliver derfor særligt synlige fra 2018.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.00-P10-2-18 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Kortlægning af plejeboligbehovet 2018-2028

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen, Maria Halskov Laibach Christiansen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 15. august 2018 drøftet kortlægningen af plejeboligbehovet 2018-2028 med henblik på høring i Ældrerådet.

 

I hver valgperiode udarbejdes en analyse af behovet for plejeboliger i Herning Kommune. Nærværende plejeboligplan er udarbejdet for perioden 2018-2028.

Formålet med plejeboligplanen er at komme med en vurdering af behovet for plejeboliger frem til 2028 ud fra de udviklingstendenser, som ses på området.

 

Kortlægningen forelægges nu til endelig politisk behandling efter høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune oplever en række forandringer og udviklingstendenser, som har indflydelse på det fremtidige behov for plejeboliger.

 

Der ses for det første en markant stigning i ældrebefolkningen i de kommende år, da store årgange bliver ældre, og der er en stigende middellevealder. Et stigende antal ældre borgere forventes at medføre en stigning i behovet for plejeboliger. Samtidig forventes flere ældre at få kroniske sygdomme og multisygdomme. For det andet er der en række udviklingstendenser, som går i den modsatte retning. Der forventes positive effekter af kommunale indsatser vedr. forebyggelse, træning og rehabilitering, hvilket forventes at øge borgeres selvhjulpenhed. Der tales samtidigt nationalt om sund aldring. Effekter heraf kan være med til at mindske stigningen i efterspørgslen efter plejeboliger.

Der er således en række udviklingstendenser, som har betydning for det fremtidige behov for plejeboliger.

 

Der er udarbejdet en analyse af plejeboligbehovet i de kommende 10 år, som indeholder forskellige scenarier for udviklingen i plejeboligbehovet. Plejeboligplanen kan danne grundlag for den politiske beslutningsproces i forhold til anlægsprojekter på plejeboligområdet i de år.

 

I alle scenarier for udviklingen i plejeboligbehovet ses et behov for at udvide plejeboligkapaciteten inden 2028. Det anbefales, at der vælges et ”forsigtigt” scenarium for udviklingen i plejeboligbehovet, da det er dyrt for Herning Kommune at bygge for stort – både anlægsmæssigt og driftsmæssigt.

Det anbefales samtidig, at udviklingen i plejeboligbehovet følges løbende, således at der kan skrides til handling, hvis antallet af plejeboliger viser sig at være underdimensioneret. På denne baggrund anbefales, at der i planlægningen af den fremtidige plejeboligkapacitet tages udgangspunkt i et scenarium, hvor dækningsgraden beregnes til at falde fra 17,1 i 2018 til 13,8 almindelige plejeboliger og demensboliger pr. 100 80+ årig i 2028. Det samlede behov for nybyggeri vurderes at være ca. 166 flere plejeboliger og ca. 10 flere midlertidige pladser frem til 2028. Af de ca. 166 plejeboliger vurderes ca. 36 plejeboliger skulle målrettes borgere med svær demenssygdom, dvs. være demensboliger.

Behovet er ud over allerede planlagte udbygninger. Det samlede behov for nybyggeri af almindelige plejeboliger, demensboliger og midlertidige pladser vurderes således samlet at udgøre ca. 176 boliger frem til 2028.

 

Indtil 2025 skal der opføres knap 100 plejeboliger for at dække behovet i scenariet. Det kan fx være som løbende etapebyggeri. Dette indgår i arbejdet med investeringsoversigten.

 

Det anbefales, at udviklingen i plejeboligbehovet følges nøje for at sikre den rette udbygningstakt af plejeboligkapaciteten, hvor det sikres, at Herning Kommune kan efterleve plejeboliggarantien.

 

Med udgangspunkt i plejeboligplanen anbefales følgende:

 • Der etableres et stort plejecenter med demensafsnit i Herning by eller forstadsområder.
 • Der sker udbygning af mindre plejecentre, hvor der er et geografisk udbygningsbehov. Det langsigtede mål er, at plejecentrene har en størrelse fra ca. 60 pladser eller mere for at sikre stordriftsfordele.
 • Der afdækkes handlemuligheder og sikres fleksibilitet i forhold udbygning af plejeboligkapaciteten med kort varsel, hvis plejeboligbehovet viser sig at være undervurderet.

 

Plejeboligplanen har været til høring i Ældrerådet den 12. september 2018. Ældrerådet har følgende forslag og anbefalinger:

 • Det kommende nye plejecenter opføres fleksibelt. Her tænkes fx på indretning af bolig, forskellige typer af beboere, samt brug af fællesaktiviteter og -faciliteter - en slags "oldekolle".
 • Det nye plejecenter opføres som et-plansbyggeri med et godt udeareal.
 • Der ses på infrastruktur i forbindelse med placeringen.
 • Ældrerådet ønsker at indgå med en repræsentant, når der nedsættes en arbejdsgruppe for projektet.

 

Det samlede høringssvar er vedlagt som bilag. 

 

Med henvisning til Ældrerådets høringssvar vil en repræsentant for Ældrerådet komme til at indgå i arbejdsgruppen for anlægsprojektet for at sikre, at Ældrerådets anbefalinger kommer til at indgå i de konkrete overvejelser omkring et kommende byggeri.

Økonomi

Der skal i forbindelse med beslutning om opførelse af nye plejeboliger tages stilling til finansieringen af driftsbudget til plejeboligerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at plejeboligplan 2018-2028 godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.24-P19-1-15 Sagsbehandler: Karina Malmkjær Pedersen  

Leverandørernes frit-valgs-priser for mad 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året fastsætte frit-valgspriser for mad.

Frit-valgs-priserne er udelukkende udtryk for de kommunale udgifter til opgaven og har således ingen direkte konsekvens for borgere.

 

Priserne anvendes alene til afregning med leverandørerne.

 

Der fremlægges nye frit-valgs-priser for mad 2019 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Levering af mad til borgere i eget hjem er omfattet af frit-valgs-regler, hvilket betyder at borgeren frit kan vælge mellem de madleverandører, som kommunen har godkendt. I den forbindelse skal beregnes en frit-valgs-pris for udbragt mad til fastsættelse af kommunens afregning med leverandørerne.

 

Ifølge reglerne skal frit-valgs-prisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere ydelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at priserne justeres løbende, således at omkostningerne stemmer overens med prisen.

  

Frit-valgs-priser for 2019 er beregnet med udgangspunkt i budgettet for 2018 og antal solgte portioner for årets første syv måneder.

 

Frit-valgs-priserne for 2019 er tilnærmelsesvis på niveau med priserne fra 2018. Dog er frit valgsprisen diæt faldet, hvilket skyldes stigning i produktionen og omkostning pr. produceret enhed falder. Antallet af kunder har været faldende de sidste flere år, men nuværende kundegrundlag indikerer, at Dit Lokale Køkken (tidligere Madservice Herning) har stabiliseret deres kundegrundlag samtidig med at antal af portioner pr. kunde er stigende.

 

Tabel 1 viser frit-valgs-priser for 2019 for både almindelig, lille portion og diæt. Dette er i tråd med kvalitetsstandard på området.

 

Økonomi

På baggrund af de gældende forudsætninger i takstberegningerne forventer Sundhed og Ældre som helhed et merforbrug på fritvalgsområdet i 2019 på ca. 1,2 mio. kr. Merforbruget finansieres indenfor rammen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at frit-valgs-prisen for 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.36.24-P19-1-15 Sagsbehandler: Karina Malmkjær Pedersen  

Borgertakster 2019 for mad til borgere i eget hjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Nye borgertakster 2019 for mad til borgere i eget hjem fremlægges til godkendelse. 

 

Sagsfremstilling

Levering af mad til borgere i eget hjem er omfattet af frit-valgs-regler, hvilket betyder at borgeren frit kan vælge mellem de madleverandører, som kommunen har godkendt.

 

Borgertaksten for maden kan maksimalt fastsættes til de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere ydelsen. Herudover fastsættes hvert år et prisloft for borgerens egenbetaling. Prisen for en hovedret inkl. udbringning må for 2019 maksimalt udgøre 54 kr.  

 

De seneste år har kommunens omkostninger til levering af mad til borgere i eget hjem oversteget det fastsatte takstloft. Den primære årsag har været et faldende antal kunder. Det har betydet, at kommunen har ydet et tilskud pr. leveret hovedret.

 

Den seneste udvikling indikerer, at Dit Lokale Køkken (tidligere Madservice Herning) nu har formået at stabilisere sit kundegrundlag samtidig med at antal af portioner pr. kunde er stigende. Den beregnede pris pr. hovedret inkl. kørsel er beregnet til 54 kr. for 2019, hvilket er på niveau med prisloftet i 2019. Det betyder at der for 2019 ikke er behov for at yde et kommunalt tilskud pr. leveret hovedret.

 

Tabel 1 viser de beregnede priser for 2019 til borgere i eget hjem

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at pris for mad til borgere i eget hjem 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-17-18 Sagsbehandler: Karina Malmkjær Pedersen  

Egenbetaling til dagcenterkørsel 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der er foretaget en ny beregning af borgerens egenbetaling til dagcenterkørsel. Den seneste beregning blev godkendt af Byrådet tilbage i 2008. Det skete som led i at harmoniserere serviceniveauet i de fire tidligere kommuner. Prisen er siden blevet pris- og lønfremskrevet, men ikke egentlig genberegnet.

 

Dagcenterkørsel omfatter kørsel til daghjem, træning og vedligeholdende aktiviteter for visiterede borgere, som ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler, og hvor bevilling af kørsel er en forudsætnng for at kunne modtage tilbuddet.

Sagsfremstilling

Borgere som er bevilliget kørsel til dagcenter, har mulighed for købe et 10-turskort eller et månedskort. Et månedskort kan betale sig, når der er bevilget kørsel mere end to dage ugentligt.

 

Som i den oprindelige prisberegning tager prisen for 2019 udgangspunkt i pensionistpriser fra Midttrafik:

 

 • Prisen for 10-turskort er beregnet ud fra en gennemsnit af Midttrafiks priser for klippekort og enkeltbilletter, zone 2 og 3, svarende til 18 kr. pr. tur.
 • Prisen for månedskort er beregnet med udgangspunkt i en turpris på 18 kr. for de første 2 ugentlige kørsler og nedsat pris for yderligere kørselsbehov.

 

De nye beregnede priser på egenbetaling ligger tilnærmelsesvis på niveau med 2018.

 

Tabel 1 viser borgerens egenbetaling for kørsel til dagcenter for 2019

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at egenbetaling til dagcenterkørsel godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-17-18 Sagsbehandler: Karina Malmkjær Pedersen  

Takstblad for 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er foretaget en ny beregning af takstbladet for 2019 som består af serviceydelser der tilbydes beboere på plejecentre, aflastningsophold og borgere i eget hjem.

 

Følgende takster forelægges til godkendelse, da der er sket ændring i taksten i forhold til tidligere.

 • Tv-pakke
 • Tøjvask
 • Rengøringsmidler- og artikler
 • Supplement til sondemad

Sagsfremstilling

Borgere, som bor på et plejecenter eller er på et aflastningsophold på plejecenter og Rehabiliteringscenter, tilbydes serviceydelser og obligatoriske ydelser. Nedenfor er opstillet ydelser, hvor der foreslås en ændring i principperne for takstberegning i forhold til tidligere.

 

Tv-pakke

Borgere som er på et aflastningsophold på et plejecenter eller Rehabiliteringscenter betaler en dagspris, som hidtil har dækket døgnforplejning samt rengøringsmidler- og artikler. Fra 2019 foreslås det, at Tv-pakke fra Yousee også skal indgå i taksten.  

Den beregnede pris er grundpakken fra Yousee, omregnet til pris pr. dag, som for 2019 er beregnet til 7 kr.

 

Tøjvask

Borgere på plejecenter og aflastningsophold på plejecenter og Rehabiliteringscenter tilbydes serviceydelse i form af tøjvask. Prisen er blevet beregnet ud fra samme principper fra 2011, men med omkostningsniveau fra 2019. Administrationen er blevet opmærksomme på, at takst til vask på plejecentre bør differentieres i to takster. Det skyldes at der er plejecentre, hvor vaskeriet er placeret på boligdelen og omkostning til dele af vasken betales i forvejen over huslejen.

 

Vask 1 vil omfatte Lindegården, Engholm Centret, Kastaniegården og Sørvad Plejecenter. Vask 2 vil omfatte Toftebo.

 

De nye takster på vask består af:

 • Vask 1: Renter og afskrivninger til tørretumbler, vaskemaskiner og herunder nyanskaffelser samt vaskemiddel, el, vand og vandafledningsafgift
 • Vask 2: Vaskemiddel, el, vand og vandafledningsafgift

 

Tabel 1 Vask på plejecentre og aflastningsophold

 

Rengøringsmidler- og artikler

Borgere på plejecenter og aflastningsophold på plejecenter og Rehabiliteringscenter tilbydes serviceydelse i form af rengøringsmidler- og artikler. Der er ændret beregningspricip og fra 2019 foreslås det, at prisen beregnet ud fra faktiske regnskabsudgifter fra 2017.

 

Tabel 2 Rengøringsmidler og artikler på plejecentre og aflastningsophold

 

 

Supplement til sondemad

Borgere som bor på plejecenter eller på aflastningsophold kan som supplement til sondemad tilkøbe måltider. Priserne er udregnet og vurderet set i forhold til kendskabet til borgernes behov.

 

Fra 2019 foreslås det, at der medtages et supplement til sondemad, som udelukkende består af flydende væsker, så som saft, mælk og juice. De øvrige supplerende måltider er beregnet ud fra tidligere principper, men med udgangspunkt i døgntaksten for 2019.

 

Tabel 3 Supplement til sondemad

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at priser for tv-pakke, tøjvask og sondemad godkendes for 2019.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.18.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Birthe Lodahl Haxholm  

Kommunal akutfunktion til personer med fysiske og psykiske lidelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tina Klejs Skøtt, Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4.033.000 kr. til projektet ”Kommunal akut funktion til personer med fysiske og psykiske lidelser”. Projektet er et samarbejde mellem Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri.

Sagsfremstilling

Akutteamet i Sundhed og Ældre blev oprettet i 2014 for at imødekomme nye opgaver og håndtere det stigende pres på hjemmesygeplejen i Herning Kommune. Udviklingen var en konsekvens af det nære sundhedsvæsen, og opgaven er nu på tilsvarende vis, at udvikle den nære psykiatri som en del af det nære sundhedsvæsen.

 

Akutteamet i Sundhed og Ældre har borgere med somatisk sygdom som primær målgruppe, men kaldes i stigende grad ud til borgere med psykisk lidelse. En del af borgerne har et samtidigt misbrug og nogle har en behandlingsdom. Flere borgere er ikke i kontakt med behandlingspsykiatrien, kommunens socialpsykiatri eller andre kommunale tilbud. Mange af borgerne har svært ved at benytte de etablerede behandlingstilbud i kommunen. De har ofte brug for meget håndholdte og brobyggende indsatser som følge af eksempelvis isolation og en høj grad af sårbarhed. Opgaveudviklingen forstærkes af de stadig kortere indlæggelsesforløb og accelererede udskrivningsforløb.

 

Puljemidlerne skal gå til at knytte Sundhed og Ældres Akutteam og Handicap og Psykiatri's socialpsykiatriske tilbud helt tæt sammen, så der opnås mere samlet billede af den enkelte borgers situation og dermed skabe grundlag for en mere helhedsorienteret behandling af borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom. Målet er en mere effektiv og kvalificeret understøttelse af borgerens sundhed og trivsel i den akutte situation, og samtidigt igangsætte langsigtede indsatser, der understøtter borgerens sundhed og trivsel i fremtiden.

 

En af de centrale indsatser er at udvide åbningstiden for Herning Kommunes socialpsykiatriske vagttelefon, så den kan benyttes døgnet rundt. Dette for at forebygge, at borgerne i stedet kalder 112. Der er gode erfaringer med at vagtelefonen er med til at normalisere en akut situation uden der er behov for at kalde 112. Vagttelefonen er den akutte rådgivning til borgere, som står i en uoverskuelig situation med en forværring af en psykisk lidelse.

 

Målet er at forebygge forværring af psykisk og somatisk sygdom, samt at borgerne vil opleve mere koordinerede forløb – også i forhold til almen praksis og hospitalsvæsenet.

 

Projektet løber fra oktober 2018 til udgangen af december 2020.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social - og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning
at der meddeles indtægts - og udgiftsbevilling svarende til 4.033.000 kr. i 2018 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om budgetforlig 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning kommunes budgetforlig for 2019-22 blev indgået den 18. september 2018. Administrationen orienterer om håndteringen af de opgaver, som er affødt af forliget.

Sagsfremstilling

Budgetforliget for 2019-22 har betydning for Social- og Sundhedsudvalgets områder på en række punkter:

 

 

Forligstekst

Opgave

Nye plejeboliger:

Frem mod 2025 forventes der at blive behov for at forøge antallet af plejeboliger med cirka 90 for at imødekomme efterspørgslen. Forligspartierne afsætter i 2022 55 mio. til formålet.

Forvaltningen skal komme med forslag til, hvordan de nye plejeboliger skal placeres. Forslagene skal præsenteres på forårskonferencen 2019.

Økonomien på Handicap- og Psykiatriområdet:

Økonomien på handicap- og psykiatriområdet er presset. Det skyldes blandt andet, at de handicappede borgere bliver ældre og skal have tilbud i flere år. Udviklingen ser ud til at fortsætte i årene fremover, og forligskredsen sætter en række analyser og undersøgelser på området i gang.

 

Analyse af hvordan den overordnede situation på handicap- og psykiatriområdet bedst kan håndteres. Analysen skal blandt andet have fokus på bedre sikring af budgetoverholdelse og på, hvordan Herning Kommune bedst sammensætter alderssvarende botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud. Samtidig skal det afdækkes i hvilket omfang, det er muligt at harmonisere serviceniveauet med normalområdet.

Til budgetkonferencen i foråret 2019 ønskes en præsentation af forslag til anderledes dags-aktivering på specialområdet. Formålet er at afsøge mulighederne for, at aktivering i højere grad sker lokalt med færre transportomkostninger og mindre transporttid til følge.

Undersøgelse af, hvorvidt en del af Herning Kommunes handicappede borgere med fordel kan hjælpes og støttes af kommunens medarbejdere på beskæftigelsesområdet fremfor som hidtil i Handicap Og Psykiatri. Målet er en nytænkning af området.

Forligspartierne ønsker ved budgetkonferencen i foråret 2019 en analyse af, i hvilket omfang Herning Kommune selv har mulighed for at etablere de nødvendige tilbud til særligt dyre enkeltsager, og hvordan økonomien i sådanne løsninger i givet fald vil se ud.

Børn og unge:

Ungdomscenter Knudmosen rummer Særligt Tilrettelagt Uddannelse og har cirka 100 elever. Knudmosen hører i dag hjemme på både Åmoseskolen på Holtbjerg og Lindegårdsvej. Afdelingen på Åmoseskolen flyttes til Lindegårdsvej og samles dermed på én matrikel. Dermed skabes plads til at samle autisme-indsatsen på Holtbjerg.

Der skal på baggrund af beslutningen findes nye lokaler til Bo- og Støttecenter Herning, som i dag har til huse i de lokaler, som Knudmosen i 2019 skal overtage. Der arbejdes pt. på løsningsmuligheder.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at administrationens orientering om håndtering af ovennævnte opgaver tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om beregninger af tilkøbsydelser.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1352-11 Sagsbehandler: Karin Locander  

Aftalesag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup