Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 23. september 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 82.20.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af programoplæg for Sunds Aktiv Center

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: - Anna Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 afstatte Herning Byråde midler til udvidelse af Sunds Aktiv Center, som er beliggende på Søglimt Plejecenter.


Nuværende rammer for centret er ikke tidsvarende i forhold til øvrige aktivitetscentre i Herning Kommune og arbejdet omkring udvidelsen af Sunds Aktiv Center er påbegyndt. En udvidelse og inddragelse af de eksisterende rammer kræver en ny indretning i sammenhæng med øvrige lokaler på Søglimt Plejecenter.


Programoplægget for om– og tilbygning af Sunds Aktiv Center på Søglimt Plejecenter fremlægges til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet programoplæg inklusive skitser for ny anvendelse af de eksisterende lokaler og ny tilbygning på Søglimt.


Alle aktiviteter i Centret henhører under Sundhed og Ældre.


Projektet omfatter følgende områder og har følgende brugere:

 • Aktivetscenteret ca. 230 - 250 brugere
 • Daghjem 10 pladser
 • Ny sygeplejeklinik (der er i dag ikke en sygeplejeklinik på Søglimt Plejecenter)
 • Personalerum (til personalet på Søglimt Plejecenter)


Programoplægget er udarbejdet ud fra arbejdsgruppens vurderinger. Der har været afholdt 5 møder i gruppen.


Arbejdsgruppen er repræsenteret af medlemmer fra Centerrådet for Sunds Aktiv Center samt ledere og medarbejdere fra Herning Kommune.


Centerrådet har deltaget i alle 5 møder men ønsker ikke at godkende materialet, da Centrerådet er af den opfattelse, at projektet ikke rummer plads til de lokaler som ønskes fra Centerrådet til et nyt aktivitetscenter.


I arbejdsgruppen har det været ønsker for etablering og indretning af 1.sal på tilbygningen. Denne etape er ikke en del af projektet og er kun medtaget for at vurder muligheder for en evt. kommende udvidelse.


Udarbejdelse af udbudsmateriale

Ved udarbejdelse af udbudmateriale til indhentning af priser på rådgiverydelser foreslår Administrationen, at der indhentes bud fra de totalrådgivere, som Herning Kommune har indgået rammeaftaler med omkring teknisk rådgivning.


Udbudsform

Opgaven foreslås udbudt i hovedentreprise med tildelingskriterie "billigste pris".


Hovedtidsplan

Genhusning

Afstandskravene i forhold til coronasituationen vanskeliggør genhusningen, derfor vil daghjemmet og centrets aktiviteter være delvis lukkede og hvis muligt, blive henlagt til andre aktivitetscentre i Kommunen. Genhusningsmuligheder vil løbende blive afsøgt.


Rådgiverudbud

oktober 2020

Udarbejdelse af udbud

november 2020 - marts 2021

Udbudsperiode (1. mdr.)

april 2021

Licitation - byggeri

maj 2021

Byggestart

juni 2021

Aflevering af byggeri til SOS

april 2022

Indflytning

maj 2022


Økonomi

Drift

Driftsomkostninger til grund og bygninger kan afholdes indenfor budgetrammen.


Finansiering

Anlægsmidler for projektet er frigivet og godkendt på møde i Herning Byråde den 5. maj 2020, punkt 91.


Udgifterne til projektet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,567 mio. kr. i 2020 og 3,566 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, sted nr. 018092 Sunds Aktiv Center.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at programoplægget for ombygning af Sunds Aktiv Center godkendes og der arbejdes videre med projektet.
at forundersøgelser af bygningen kan igangsættes og der indhentes priser på rådgivning
at tidsplanen godkendes
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,567 mio. kr. i 2020 og 3,566 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, sted nr. 018092 Sunds Aktiv Center.

Beslutning

Udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.00.00-Ø00-8-16 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekter for ny varmestue og Herberg på Bethaniagade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Malene Bomholt, Mariane Nannerup, Jan Märcher, Pia Colstrup og Anna Stokholm

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 11. september 2019, punkt 83, projektgrundlaget for ny varmestue, herberg og skæve boliger og senest er programoplæg godkendt på udvalgsmødet den 1. april 2020, punkt 38.


Der er den 19. august 2020 indsendt ansøgning om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (Skæve Boliger) til Ministeriet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

På investeringsoversigten er der på serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri, afsat 10,070 mio. kr. i 2021 til Skæve Boliger. Anmodning om frigivelse af anlægsbeløbet for de skæve boliger afventer Ministeriets godkendelse af tilskud til Skæve Boliger. Der vil blive fremsendt særskildt sag, når der foreligger en afgørelse.


Placering af genhusningen af varmestue og herberg er afklaret og bliver placeret på Markedspladsen i Herning midtby. Byplanudvalget behandlede sagen den 10. august 2020, punkt 99. Byplanudvalget har på mødet givet dispensation til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 13.BL2.1 i op til tre år, så det er muligt at genhuse Varmestuen og Herberget i pavilloner på Markedspladsen, mens der bygges nyt i Bethaniagade.


Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb for årene 2020 og 2021 på i alt 22,903 mio. kr. til ny Varmestue og Herberg.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der på serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri afsat 2,095 mio. kr. i 2020 og 20,608 mio. kr. i 2021 til Varmestue og Herberg i Bethaniagade.


Det afsatte beløb for 2020 på 2,095 mio. kr. forventes anvendt til de rådgivere, som arbejder på sagen og det arbejde, der har tilknytning til nedrivning af eksisterende bygning i Bethaniagade, samt udgifter til genhusning på Markedspladsen.


Administrationen er på nuværende tidspunkt i dialog med pavillonleverandøren omkring myndighedsbehandling og afklaring af projektomfang. Udgifterne til rådgivere, nedrivning og genhusning igangsættes i oktober 2020. Byggeriet af Varmestuen og Herberget forventes igangsat primo 2021.


Projektet omfatter:

Jf. vedlagte programoplæg er her kort skitseret, hvad byggeriet indeholder;


Varmestue

Der afsættes ca. 411 netto m2 til varmestue, hvor der tages udgangspunkt i følgende faciliteter:

 • Opholdsrum
 • Køkken
 • Køle- og fryserum
 • Vaskeri
 • Handikaptoilet med bad
 • Toiletter
 • Værksted til pedel
 • Depotrum
 • Rengøringsrum
 • Toiletter
 • Kontorer og faciliteter til personale


Blå Kors modtager løbende fødevarer fra private virksomheder eller privatpersoner. Fødevarerne opbevares og anvendes i varmestuens køkken, og er således med til at holde driftsomkostningerne nede. Der er derfor brug for, at der etableres et køle- og fryserum, hvor det skal undersøges, om eksisterende inventar med fordel kan genanvendes.


Herberg

Der afsættes ca. 85 netto m2 til herberg, hvor der tages udgangspunkt i følgende faciliteter:

 • 6 værelser
 • Toilet og baderum
 • Rengørings- og depotrum
 • Elevator


Se endvidere tilhørende bilag: Programoplæg og dispositionsforslag.


Tidsplan

Hovedpunkterne i tids- og procesplanen for det videre arbejde er følgende:


Byggeri

Udarbejdelse af programoplæg

Marts 2020

Politisk behandling af programoplæg i SOS

1. april 2020

Rådgiver udbud

April - maj 2020Projektering/udarbejdelse af udbud inkl. politisk behandling

Juni - januar 2021

Udbud inkl. bedømmelse

Februar - marts 2021

Politisk behandling

Marts - april 2021

Byggestart

Maj 2021

Aflevering til SOS/indflytning

Maj - juni 2022


Nedrivning Eksisterende bygninger Bethaniagade 26-30

Miljøundersøgelser

Februar - marts 2020

Nedrivningstilladelse

Marts - maj 2020

Udbud nedrivning

Marts - juni 2020

Miljøsanering oprensning af grund

Oktober - november 2020

Nedrivning

December 2020 - februar 2021


Genhusning

Afklaring af pavillonbehov

Marts 2020

Politisk behandling/ myndighedsbehandling

April - juni 2020

Leje af pavillon

August 2020

Opsætning af pavillon

September 2020

Indflygning i pavillon

Oktober 2020

Demontering/nedtagning pavillon

Juni 2022


Social og Sundhedsudvalget blev på mødet den 22. januar 2020, punkt 1, orienteret om ansøgning til Statens Kunstfond, fra puljen for Kunst i det offentlige rum.

Statens Kunstfond har godkendt ansøgningen og der er bevilliget 200.000 kr. til kunst i projektet under betingelse af medfinansiering fra Herning Kommune. Det bevilligede beløb skal dække udarbejdelse af skitse, afholdelse af honorar til kunstner samt realisering af kunstprojektet. Projektet ny Varmestue og Herberg i Bethaniagade bidrager til realiseringen med i alt 200.000 kr. Billedkunstner Thomas Poulsen er valgt til projektet og udarbejdelsen af kunstprojektet sker i samarbejde med rådgivere. Der skal ved projektets afslutning aflægges regnskab overfor Statens Kunstfond.

Økonomi

Udgifterne til rådgivere, nedrivning og genhusning finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,095 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 542 096 01 Varmestue.

Udgifterne til opførelse af ny Varmestue og Herberg finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 20,608 mio. kr. i 2021 på samme stednr. Herudover ansøges der om rådighedsbeløb til indtægter i 2020 og anlægsindtægtsbevilling til tilskud fra Statens Kunstfond på 0,200 mio. kr. og samtidig om forhøjelse af anlægsbevilling til udgifter på 0,200 mio. kr. til samme formål og på samme stednr.Drift

Fremtidig drift af Blå Kors Varmestue og Herberg:

Administrationen arbejder sammen med Blå Kors på udarbejdelse af forslag til en ny samarbejdsaftale. Forslaget forelægges Social- og Sundhedsudvalget på et efterfølgende møde.


Fastfrosset underskud:

Ved afslutningen af regnskabsåret 2016 blev det konstateret, at Blå Kors Varmestue havde oparbejdet et underskud gennem de seneste år på ca. 2 mio. kr. For at understøtte mulighederne for fastholdelse af Varmestuens serviceniveau, blev der truffet aftale i Forligskredsen om at fastfryse det oparbejdede underskud i 5 år.


Underskuddet er således overført til 2022, og udgør 2,222 mio. kr. i 2020-pl på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri. I perioden 2017-22 har Blå Kors Varmestue formået at skabe balance i den løbende drift. Det anses dog ikke for sandsynligt, at den fastfrosne gæld på 2,222 mio. kr. på noget tidspunkt kan indhentes ved et tilsvarende mindre forbrug.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling på 22,903 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 542 096 01 Varmestue. Rådighedsbeløb til udgifter forhøjes med 0,2 mio. kr. i 2020 på samme stednr.,


at anlægsudgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,095 mio. kr. i 2020 og 20,608 mio. kr. i 2021 på samme stednr.,


at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. i 2020 på samme stednr. til tilskud fra Statens Kunstfond. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften,


at Social- og Sundhedsudvalget drøfter håndteringen af det fastfrosne underskud på 2,222 mio. kr., som er overført til 2022.


Beslutning

Anbefalet godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P00-2-20 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Mulighedskatalog 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 12. august 2020, punkt 75, forslag til korrigerende handlinger på hjælpemiddelområdet. På baggrund af drøftelsen anmodede Social- og Sundhedsudvalget om at få forelagt et mulighedskatalog med et muligt besparelsespotentiale på 8-10 mio. kr. på det øvrige Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

Baggrunden for handleplanen var, at hjælpemiddelområdet har været økonomisk udfordret i flere år. Forårsopfølgningen for hjælpemiddelområdet viste et forventet merforbrug på 7,2 mio. kr. i 2020.


På baggrund af handleplanen har Social- og Sundhedsudvalget godkendt korrigerende handlinger for 0,320 mio. kr. Hertil er det besluttet at igangsætte følgende pilotprojekter:


 • Bedre brug af hjælpemidler ved øget kompetenceniveau på plejecentre
 • Bedre koordinering mellem Visitationsenheden og Hjælpemiddelenheden


Formålet med pilotprojekterne er at skabe et vurderingsgrundlag for et eventuelt besparelsespotentiale. Efter pilotprojekternes udløb vil de blive forelagt udvalget til behandling.

Endelig har Social- og Sundhedsudvalget anmodet om et mulighedskatalog med et muligt besparelsespotentiale på 8-10 mio. kr. på det øvrige Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, for at løse de økonomiske udfordringer.


Mulighedskataloget indeholder forslag til korrigerende handlinger for 7,4 mio. kr. i 2021, 12,7 mio. kr. i 2022 og 12,8 mio. kr. fra 2023 og frem.


Mulighedskataloget forelægges til udtalelse i Sundheds- og Ældre-MED.


Efter Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af mulighedskataloget vil det blive sendt til høring i Ældrerådet. Høringsbemærkninger forelægges Social- og Sundhedsudvalget på førstkommende møde med henblik på endelig stillingtagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mulighedskatalog 2021-2024 drøftes
at mulighedskataloget sendes til høring i Ældrerådet.

Beslutning

Udsat.

 

Sagsnr.: 27.42.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Lilian Lyngholm Bertelsen  

Status på plejecentre i Herning Kommune i relation til TV-dokumentar - opfølgning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Sagsresume

Ultimo juli 2020 viste TV2 dokumentarprogrammet "Plejehjemmene bag facaden". Programmets indhold blev drøftet på Social og Sundhedsudvalgsmødet den 12. august 2020, pkt. 74. Drøftelsen medførte ønske om en redegørelse for håndtering af klager på plejecentrene. 

Sagsfremstilling

Efter drøftelsen på seneste Social- og Sundhedsudvalgsmøde har der i lokale medier været omtale af, at Herning Kommune modtager få klager over plejecentrene. Det har affødt nogle ekstra klager den seneste måned.


Der modtages generelt få klager over plejecentre på chef- og direktørniveau. Klager/henvendelser kan have mange forskellige former og indgange, og der findes derfor ikke en samlet opgørelse over antallet og indholdet af klager/henvendelser. Enhver klage håndteres med fokus på at finde en løsning så tæt på borgeren som muligt.


Klager/henvendelser stilet til sundheds- og ældrechef, direktør og politikere er typisk skriftlige og bliver sendt videre til chefen for plejecentrene. I samarbejde med den lokale centerleder, udarbejdes et skriftligt svar indenfor fire dage. Centerleder og chef for plejecentret tilbyder borger og pårørende et møde for at afdække problemstillingerne yderligere samt drøfte løsninger. En handleplan udarbejdes i samarbejde med borger og pårørende og gennemgås med personalet på stedet. Gennemgangen sker ud fra et læringsperspektiv, og lederen vurderer, om der er behov for øvrige ændringer i tilbuddet. Hvis der er et tværgående læringspotentiale, drøftes sagen desuden på et tværgående ledermøde.


Modtages flere klager/henvendelser over det samme center, skærpes opmærksomheden i forhold til dette, og det kan være relevant at udarbejde en handleplan, der konkret sikrer, at lignende situationer forebygges. På Rehabiliteringscentret modtager man mange positive tilbagemeldinger fra borgere og pårørende, men der har også i 2019 og 2020 været flere klager, hvilket har medført udarbejdelse af en handleplan, der vedlægges som bilag.


På alle centre gøres en stor indsats for at forebygge, at henvendelser udvikler sig til klager. Mange ”klager” modtages som lokale henvendelser, der åbner en dialog mellem borger/pårørende og personalet. Henvendelserne håndteres typisk lokalt, og det er sjældent, at henvendelserne udvikler sig til egentlige ”formelle” skriftlige eller mundtlige klager.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Til efterretning.


Social- og Sundhedsudvalget anmoder om, at der gives status på området 2 gange årligt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P05-6-20 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres hvert år om nøgletal for Sundhed og Ældre. Formålet er at give et overblik over området.

Sagsfremstilling

I nøgletalskataloget præsenteres nøgletal på følgende områder:

 • Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning
 • Hjemmehjælp og Sygepleje
 • Træning, aktivitet, hjælpemidler og madservice
 • Plejeboliger
 • Elever og uddannelse


Det bemærkes, at der ikke foreligger nye nøgletal vedrørende sygehusforbrug og forbrug af ydelser under sygesikring til dette nøgletalskatalog, da der pågår en validering af data i regionalt regi. Disse nøgletal er derfor ikke medtaget i kataloget.


Der fremhæves følgende udviklingstendenser:

 • Herning Kommune oplever en demografisk udvikling ligesom hovedparten af landets øvrige kommuner. Store generationer bliver ældre. Den forventede demografiske udvikling er beregnet i Herning Kommunes befolkningsprognose. Antallet af ældre borgere over 65 år forventes at stige i hele prognoseperioden 2021-2032.
 • Herning Kommunes genoptræningsenhed har en stigende opgavemængde grundet nye og flere opgaver i det nære sundhedsvæsen. Dette afspejles i et stigende antal henvisninger til genoptræning efter udskrivning fra sygehus også kaldet genoptræningsplaner.
 • I aktivitetscentre-/huse tilbydes forebyggende og aktiverende tilbud til ældre borgere. Antallet af medlemmer er stigende bl.a. grundet den demografiske udvikling.
 • Antallet af borgere, som er på venteliste til plejeboliger, ligger på et højere niveau i 2020. Baggrunden herfor er, at indflytning på plejecentre har været begrænset under Corona-perioden i foråret 2020. Ventelisten påvirkes bl.a. af den demografiske udvikling og plejeboligkapaciteten.
 • Der optages flere elever på SOSU-assistentuddannelsen efter ny dimensioneringsaftale, som trådte i kraft i 2017. Dimensioneringsaftalen medfører en højere dimensionering af SOSU-uddannelsen og en lavere dimensionering på SOS-hjælperuddannelsen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at nøgletallene tages til efterretning.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.00-I02-1-20 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Nye kvalitetsstandarder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har udført forebyggende hjemmebesøg siden 1996. Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for ydelsen "Forebyggende hjemmebesøg", da der nu er lovkrav om, at kommunerne skal beskrive udførelse af forebyggende hjemmebesøg i en kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarden var fejlagtigt ikke medtaget ved den politiske behandling af kommunens øvrige kvalitetsstandarder i juni 2020, pkt. 64. Derfor fremlægges kvalitetsstandarden nu til godkendelse.


Der er ikke lovkrav om kvalitetsstandarder for udførelse af hjemmesygepleje. Da der imidlertid er fastlagt et serviceniveau for rammerne for sygeplejeydelsen og da der er behov for gennemsigtighed på området, er de hidtidige kvalitetsstandarder fra 2011 ændret til en samlet kvalitetsstandard for hjemmesygepleje i Herning Kommune, der ligeledes fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som følge af ændrede lovkrav på området har administrationen udarbejdet forslag til en kvalitetsstandard, der beskriver den service, som Herning Kommune yder i "Forebyggende hjemmebesøg".


I kvalitetsstandarden beskrives ydelsens formål, målgrupper for ydelsen og ydelsens indhold. Derudover beskriver kvalitetsstandarden den helhedsorienterede tilgang til forebyggende hjemmebesøg, og dermed den helhedsorienterede tilgang til at hjælpe borgeren til det hverdagsliv, de ønsker sig.


Herning Kommune har i 2011 udarbejdet en række kvalitetsstandarder for sygeplejeydelser, som blev godkendet af Byrådet i marts 2011. Der er nu udarbejdet én kvalitetsstandard, som erstatter disse. Med kvalitetsstandarden tydeliggøres de rammer, man som borger kan forvente, når man modtager hjemmesygepleje.


Kvalitetsstandarden er central i dialogen med borgerne og indeholder en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for sygepleje.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender høringsmaterialet til de nye kvalitetsstandarder for sygeplejen og for forebyggende hjemmebesøg
at Social- og Sundhedsudvalget sender kvalitetsstandarderne til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-3878-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Takstoversigt 2021 - borgertakster på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Takstoversigten er en del af Herning Kommunes samlede budgetmateriale. Den indeholder en serviceområdeopdelt oversigt over kommunens takster.


I forhold til Social- og Sundhedsudvalgets områder har takstoversigten tidligere kun omfattet takster for Serviceområde 18 på de ydelser, der tilbydes beboere på plejecentre, aflastningsophold og borgere i eget hjem. Fra og med 2021 indgår borgerrettede takster for Serviceområde 13 også som som en del af takstoversigten.


De nyberegnede borgertakster forelægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling


De nyberegnede borgertakster fremgår af vedlagte takstoversigt. Generelt beregnes taksterne ud fra den del af kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, der kan henføres til produktion og levering af ydelsen. Kommunalbestyrelsen fastsætter betalingen for ydelsen mindst én gang årligt.


Bemærkninger til de enkelte takstområder:


Levering af mad til borgere i eget hjem:

Mad til borgere i eget hjem er omfattet af frit-valgs-reglerne, hvilket betyder at borgeren frit kan vælge, om kommunen skal levere maden, eller om maden skal leveres af en af de madleverandører, som kommunen har godkendt.

Hvert år fastsættes et lovmæssigt prisloft for borgerens egenbetaling. Prisen for en hovedret inkl. udbringning må i 2020 maksimalt udgøre 55 kr. Det nye prisloft for egenbetaling 2021 er endnu ikke offentliggjort.


Takstberegningerne for mad til borgere i eget hjem er endnu ikke afsluttet. Der arbejdes på en ny takstberegningsmodel. Det forventes dog, at de langsigtede omkostninger til produktion og levering af ydelsen vil overstige maksimumtaksten. Kommunen vil således komme til at yde et tilskud på differencen ned til den nye maksimumtakst.


Døgnforplejning på plejecentre:

Døgnforplejningen leveres dels af Dit Lokale Køkken og dels af de leve-bo-køkkener, som findes på de enkelte centre.

Den maksimale betaling for fuld forplejning for borgere i plejebolig udgør 3.759 kr. pr. måned i 2020. Det nye prisloft for egenbetaling 2021 er endnu ikke offentliggjort.


Takstberegningen for 2021 viser, at hvis borgeren får fuld forplejning i en måned, vil prisen udgøre 4.260 kr. Kommunen vil således komme til at yde et tilskud på differencen ned til den nye maksimumtakst for de borgere, som får fuld forplejning.


Forplejning, rengøringsartikler, tøjvask og fællesudgifter på Handicap og Psykiatris bo- og dagtilbud:

De enkelte tilbud beregner individuelle takster. Det skyldes, at hverdagen er tilrettelagt meget forskelligt på Handicap og Psykiatris tilbud i forhold til inddragelsen af beboerne ved rengøring, madlavning mv. Som det fremgår af takstoversigten, betyder det samtidig at der er stor variation i takstniveauet på tilbuddene.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de beregnede borgertakster godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-4-20 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Mødekalender 2021 - Social- og Sundhedsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2021.

Sagsfremstilling

Det foreslås at der afholdes 11 møder i Social- og Sundhedsudvalget i løbet af 2020:

 • Onsdag den 13. januar kl. 13
 • Tirsdag den 23. februar
 • Onsdag den 17. marts kl.
 • Onsdag den 14. april
 • Onsdag den 19. maj
 • Onsdag den 16. juni
 • Onsdag den 18. august kl. 13.00
 • Onsdag den 22. september
 • Onsdag den 27. oktober
 • Onsdag den 24. november
 • Mandag den 13. december


Med mindre andet er anført er mødestart kl. 8.30.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet, således at mødet den 14. april flyttes til den 21. april kl. 8.30

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 21. oktober 2020 - mødestart ændres til kl. 10.00.

Beslutning

Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 21. oktober 2020 - mødestart ændres til kl. 10.00.


Sygefravær drøftet.

 

Sagsnr.: 27.39.16-A26-1-15 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Retssag