Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 23. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Handleplan 2015 - Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri - Høringssvar

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde d. 18. august, at Handleplan 2015 blev sendt i høring i MED-systemet og i Handicaprådet.

Der er indkommet 18 høringssvar fra MED udvalg, Handicaprådet, organisationer og enkeltpersoner.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal på baggrund af høringssvarene i dette møde, tage stilling til

 • Etablering af Bo- og Støttecenter Herning, ved sammenlægning af Socialpædagogisk Center, Lindekollegiet og Aflastningen på området for  udviklingshæmmede.
 • Etablering af Center for Socialpsykiatri, ved sammenlægning af Skovlyset, Socialpsykiatrisk Center og Skiftesporet på psykiatriområdet.

 

Administrationen arbejder med implementering af handleplanens øvrige elementer, som senere fremlægges til udvalgets endelige beslutning.

Sagsfremstilling

Handleplanen er udmøntning af den overordnede strategi på handicap- og psykiatriområdet, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog den 17. juni 2015. Handleplan 2015 indeholder en række forslag til håndtering af en del af det forventede underskud på 14,2 mio. kr. i 2015 samt en række gennemgribende forslag til ny økonomisk styring, organisatorisk udvikling, omstilling og effektivisering.

 

Social- og sundhedsudvalget besluttede d. 18 august at sende følgende fem forslag i høring frem til d. 7. september.

 

1. Initiativer i 2015

 

Med udsigt til et betydeligt underskud i 2015 traf forvaltningen 16. juni 2015 beslutning om at iværksætte øjeblikkelige initiativer, som kan dæmme op for merforbruget.

 

Der er indtil årets udgang indført midlertidigt stop for køb af botilbud uden for kommunen og stop for bevilling af tillægsydelser.

 

Det betyder, at de decentrale enheder påtager sig at modtage borgere, hvor udgiften til eventuelle omforandringer afholdes af centrale rammer inden for serviceområdet, men at der ikke tildeles yderligere driftsmidler.

 

Med Social- og Sundhedsudvalgets beslutning 18. august igangsættes nye tiltag med henblik på at nedbringe merforbruget yderligere.

 

Der igangsættes genforhandling af de dyreste borgersager i andre kommuner, og der foreslås en rammereduktion af budgetterne for de decentrale enheder på
1,5 % for at sikre en tilgang med en meget stram decentral udgiftsstyring med serviceniveautilpasninger som overgang til rammestyring i 2016. Den økonomiske effekt er usikker, men skønnes til ca. 8 mio. kr.

 

Med de nævnte initiativer forventes merforbruget således at kunne blive nedbragt fra 14,2 mio. kr. til 5 - 8 mio. kr.

 

2. Den nuværende aktivitetsbestemte ressourcetildeling til de decentrale enheder erstattes af et fast rammebudget.

 

Rammestyring betyder, at der tildeles et område et fast årligt budget, og inden for den økonomiske ramme skal området løse de opgaver, de får. Budgettet opdeles fra 2016 i fire resultatområder for hhv. udviklingshæmmede og autisme, psykiatri, fysisk handicappede, udsatte og misbrug. Visitationen og de decentrale driftsenheder, som indgår i resultatområdet, skal i fællesskab løse opgaverne og sikre budgetoverholdelsen. Det bliver vanskeligt, fordi budgetproblemer betyder, at der skal løses flere opgaver, end der er budget til. Derfor vil kapacitets- og servicestyring fremover indgå aktivt i den politiske budgetopfølgning og budgetlægning, herunder også stillingtagen til finansiering af nødvendige kapacitetsudvidelser.

 

3. Der etableres nye, større, økonomisk og fagligt mere bæredygtige enheder

 

Der undgås ikke besparelser ved at lave rammestyring. Handicap- og psykiatriområdet er på lige fod med andre velfærdsområder en del af de generelle effektiviseringer og besparelser, som har været den kommunaløkonomiske dagsorden gennem flere år, og det vil fortsætte. Der er gennemført mange procentvise besparelser og takstreduktioner, som samlet set har udhulet driftsgrundlaget og gjort økonomien mere sårbar, særligt for de mindste driftsenheder.

 

Nu skal opgaverne løses mere fleksibelt og på andre måder, og der skal løses flere opgaver for de samme midler. Det kræver, at der skal etableres nye, større, økonomisk og fagligt bæredygtige enheder.

De enheder skal have en økonomisk størrelse og ledelsesmæssigt råderum, som gør det muligt at løse den strukturelle udfordring, der er på handicap- og psykiatriområdet. Der skal løses flere og mere komplekse opgaver med krav om høj faglig kvalitet, effekt af indsatsen og bedre økonomisk styring. Det opnås ved en mere fleksibel opgaveløsning, en mere rationel arbejdstilrettelægning, en mere fleksibel udnyttelse af medarbejdernes kompetencer. Ellers er det økonomisk ikke muligt at fastholde de nødvendige faglige kompetencer.

 

Social- og sundhedsudvalget besluttede d. 18. august at sende følgende forslag til organisatoriske forandringer i høring:

 • Bo- og Støttecenter Herning: Det nye center er en sammenlægning af Socialpædagogisk Center, Lindekollegiet og Aflastningen. Det nye center skal tage sig af de samme opgaver, som de gør i dag, men opgaverne skal omlægges, og der skal udvikles nye tilbud. Herunder nye botilbudsformer, praktisk og social mestringsstøtte til pårørende og omlægning af aflastningen. Ændringen planlægges iværksat fra 1. oktober 2015.
 • Et ’ældrecenter’ for udviklingshæmmede: Der etableres et ”ældrecenter” for udviklingshæmmede over 55 år. Tilbuddet skal efter nærmere vurdering normeres til 16 pladser. Der skal foretages en nærmere afdækning af muligheder og finansiering, inden beslutningsforslag ligger klar i 2016.
 • Center for Socialpsykiatri: Det nye center er en sammenlægning af Skovlyset, Socialpsykiatrisk Center og Skiftesporet. Centeret bliver inddelt i to spor. Et spor for 18 – 25 årige og et spor for over 26 årige. Hvert spor består af botilbud, dagtilbud, et bostøttekorps samt opgangsfælleskaber/fleksible boliger. Dagtilbudsdelen vil indeholde forskellige typer af lærings- og udviklingstilbud, behandlingstilbud samt sundhedsfremmende tilbud. Ændringen planlægges iværksat fra 1. oktober 2015.
 • Blå Kors Herning – Pensionat og Varmestue: Tilbuddet er er sammenlægning af Blå Kors Varmestue og Blå Kors Pensionat. Sammenlægningen skal forhandles med Blå Kors Danmark og de lokale bestyrelser med henblik på etablering fra 1. januar 2016.

 

4. Styrket koordinering og fælles opgaveløsning, herunder:

 

 • Samarbejde og koordination internt i Herning Kommune og til den regionale behandlings-psykiatri.
 • Fælles målsætninger for sårbare unge
 • Lav-interventions-tilbud
 • Koordinering på senhjerneskadeområdet
 • Samdrift af madproduktion, rengøring og vedligeholdelse

 

5. En ny Handicap- og psykiatripolitik.

 

Der har siden Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 18. august været flere drøftelser med ledere og medarbejdere om handleplanens forskellige elementer. Herunder har der i særlig grad været fokus på de organisatoriske ændringer og ændringer i ressourcetildelingen.

 

Høringssvar

 

Der har i høringsfasen været afholdt orienteringsmøder for alle medarbejdere, der planlægges at overgå til Bo- og Støttecenter Herning og Center for Socialpsykiatri. Der har været debatmøder med medarbejderne i hhv. Socialpsykiatrisk Center Herning, på Skiftesporet og Socialpædagogisk Center. Der har været to møder i Sektor MED for Handicap og Psykiatri. Ét møde i forvaltnings-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse. Der har været et møde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra Socialpsykiatrisk Center Herning og Skiftesporet. Der har været orienteringsmøde og et døgnseminar for lederne. 

 

Mange medarbejdere og medarbejderrepræsentanter har problematiseret de organisatoriske ændringer. De mener ikke, de har været tidligt nok medinddraget i henhold til MED-aftalen, og de tvivler på effekten af forslagene, set i lyset af de mange besparelser og omlægninger de seneste år. Endelig er der på flere punkter en fagligt begrundet frygt for, at organisationsændringerne vil betyde kvalitetsforringelser for borgerne og forringelser af arbejdsmiljøet. Konkret foreslår Sektor MED, at Social- og Sundhedsudvalget udsætter beslutningen om organisatoriske ændringer indtil december. Bemærkningerne fremgår af de 18 høringssvar, som er vedlagt dagsordenen.

 

Der er et høringssvar fra en pårørende, som omtaler en 3. person. Ud fra hensynet til beskyttelse af enkeltpersoner, er dette høringssvar sat på lukket dagsorden.

 

De mange spørgsmål og kommentarer i høringsfasen og bemærkninger i høringssvarene vil indgå i administrationens videre overvejelser og implementering af forslagene. Det er på baggrund af bemærkninger fra medarbejdere og ledere allerede nu besluttet, at der foretages justeringer i af resultatområderne. Det var i Handleplanen forudsat, at autismeområdet skulle forankres under psykiatriområdet, det placeres i stedet under området for udviklingshæmmede. Det betyder færre medarbejderflytninger ud fra den nuværende organisatoriske forankring af opgaven.

 

Med hensyn til medarbejderinddragelse, så vurderer administrationen, at de sædvanlige procedurer for medbestemmelse er blevet fulgt, men det spørgsmål indbringes nu for Hoved MED. Det er i første omgang Social- og Sundhedsudvalget, som sætter rammerne for opgaveløsningen på området. Når disse rammer er besluttet, sendes de i høring. Høringssvarene kan medføre ændringer og justeringer i udvalgets beslutning. På det grundlag skal forvaltningsledelsen organisere arbejdets udførelse, herunder sikre ledere og medarbejdernes indflydelse på arbejdets organisering og daglige arbejdstilrettelægning. Det er et forløb, som er planlagt, og det kommer til at ske decentralt i centrene og på de enkelte arbejdspladser. Det iværksættes i det øjeblik, der er truffet endelig beslutning om de enkelte elementer i handleplanen. For de organisatoriske ændringers vedkommende vil implementeringen hovedsageligt være i perioden fra 1. oktober og resten af året.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at høringssvarene drøftes med henblik på igangsætning af nedenstående initiativer.
at administrationen bemyndiges til at igangsætte arbejdet med overgang til rammestyring på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, idet der fremlægges beslutningsforslag på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde i oktober 2015.
at der med virkning fra 1. oktober 2015 etableres:

* Bo- og Støttecenter Herning, ved sammenlægning af Socialpædagogisk Center, Lindekollegiet og Aflastningen på området for udviklingshæmmede

* Center for Socialpsykiatri, ved sammenlægning af Skovlyset, Socialpsykiatrisk Center og Skiftesporet på psykiatriområdet.

at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende:

* Etablering af "ældrecenter" for udviklingshæmmede

* Etablering af Blå Kors Herning - Pensionat og Varmestue, ved sammenlægning af Blå Kors Varmestue og Blå Kors Pensionat

at forslagene til styrket koordinering og fælles ogaveløsning iværksættes.
at administrationen bemyndiges til at igangsættes arbejdet med udarbejdlse af en ny handicap- og psykiatripolitik.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt dog således,

 

at psykiatriområdet fortsætter med de nuværende styringsprincipper,

 

at der ikke etableres et center for socialpsykiatri,

 

at psykiatriområdet bærer en forholdsmæssig andel af merforbruget og skal finde en løsning herpå,

 

at der afsættes 0,8 mio. kr. i 2016 til en pulje til tværfaglige udviklingsprojekter med inddragelse af ledere og medarbejderne på Handicap- og Psykiatriområdet.

 

at de decentrale enheder vil indgå i den fremtidige visitationsmodel for de områder, som indgår i rammestyringen.

 

at rammestyringen følges tæt og evalueres løbende.

 

Peter Villadsen (F) og Anne Marie Christensen (A) gør opmærksom på, at de ikke mener, at der på mødet den 18. august 2015, punkt 71, blev truffet beslutning om at overgå til rammestyring.

 

Anne Marie Christensen (A) kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-7-15 Sagsbehandler: Antonio M. Barahona  

Fritvalgspriser 2016 for praktisk hjælp og pleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året fastsætte frit-valgs-timepriser for personlig og praktisk hjælp.
Frit-valgs-timepriserne er udelukkende udtryk for de kommunale udgifter til opgaven og har således ingen direkte konsekvens for borgere.
 
Timepriserne anvendes alene til afregning med leverandørerne.

Sagsfremstilling

Ifølge reglerne skal timeprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere ydelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at timeprisen justeres løbende, således at omkostningerne stemmer overens med timeprisen.

Der er beregnet to forskellige sæt timepriser til afregning med henholdsvis den kommunale og private leverandør.
 
Forskellen mellem timepriserne til henholdsvis den kommunale og den private leverandør skyldes, at fællesomkostninger (overhead) kun indgår i de timepriser, som bruges til at afregne med de private leverandører. Som overhead kan eksempelvis nævnes følgende omkostninger: udgifter til husleje i områdecentrene, andel af områdeleder og distriktledere, kontorpersonale i områdekontorerne, andel af EDB udgifter m.m.

Den kommunale leverandør afholder ikke selv udgifterne til fællesfunktioner og kompenseres derfor ikke.

 

Tabel 1 viser priserne for 2016 for den kommunale leverandør. Ændringerne af priserne fra 2015 til 2016 skyldes udviklingen i omkostningerne for den kommunale leverandør i regnskab 2014.

 

Tabel 1.

 

 

Tabel 2 viser priserne for den private leverandør.

 

 

 

 

Økonomi

Det vurderes, at der er plads i myndighedens budget (på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre) for 2016 til at finansiere udviklingen i timepriser. Det bemærkes, at dette vurderes med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2015

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at frit-valgs-timepriser godkendes for 2016 og bliver gældende pr. 1. januar 2016

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Jørgen Stampe  

Godkendelse af huslejer 2016 for de kommunale ældreboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget forslag fra Boligselskabet Fruehøjgaard og Danske Diakonhjem til budgetter for de kommunale ældre- og plejeboliger for budgetår 2016. Forslag til husleje i de enkelte afdelinger forelægges til godkendelse.

 

Der er alene tale om godkendelse af huslejer for de boliger, som er opført af Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fruehøjgaard har fremsendt forslag til budgetter og huslejeregulering for de 17 afdelinger i Herning Kommune med ældre- og plejeboliger som i dag administreres af boligselskabet i henhold til gældende aftale om administration af boligerne.

 

Tilsvarende har Danske Diakonhjem fremsendt forslag om huslejeregulering for de kommunale plejeboliger på plejecentrene Kildehøj i Vildbjerg og Birketoft i Aulum.

 

De fremsendte forslag til huslejerne for 2016 fremgår af oversigten, som sammenligner den gennemsnitlige husleje for 2015 og 2016. Forslagene indebærer huslejereguleringer fra -3,96 % til +5,87 %.

  

Afdeling:

Antal boliger

Husleje 2015

Husleje 2016

Brorsonsvej 14 – 18

48

4.995

4.973

Nørregade 30

82

4.996

4.996

Rosenlund

35

5.454

5.428

Baunetoften

12

4.735

4.735

Toftebo

65

5.452

5.401

Vesterled

86

5.550

5.625

Vestergade 100

12

4.604

4.604

Søglimt

50

6.078

6.138

Østertoft

4

4.468

4.551

Skovlyset

28

6.666

6.402

Rosenholm

38

7.390

7.356

Mosaikken

18

6.205

6.270

Lindegårdsvej 146

9

6.769

6.769

Lindegården

120

6.266

6.044

Lind Plejecenter

64

5.733

5.704

Fuglsangsø Centret

120

5.822

5.822

Rehabiliteringscentret

30

3.627

3.840

Birketoft

41

6.509

6.832

Kildehøj

36

6.811

7.081

 

Budgetterne er fastsat ud fra regnskab 2014, kendte regnskabstal 2015 og kendte fremtidige udgifter / indtægter og tillagt KL’s skøn for løn- og prisreguleringer. Den gennemsnitlige stigning for alle afdelinger er 0,51 %, hvor KL’s gennemsnitlige prisskøn fra 3. juli 2015 er 1,6 % fra 2015 til 2016.

 

Reguleringerne vedrører flere forskellige faktorer, bl.a. er der øgede udgifter til fælles forbrugsafgifter, reguleringer af henlæggelser, færre udgifter til administration og over- underskud tidligere år.

 

Danske Diakonhjem har gjort os opmærksom på at de to boligafdelinger Birketoft og Kildehøj har nogle udfordringer med at opspare nok i forhold til afdelingernes vedligeholdelsesplanerne. Det vil betyde at boligafdelingerne Birketoft og Kildehøj også i årene fremover må forvente en huslejestigning, der ligger over gennemsnittet for de øvrige kommunale ældre- og plejeboliger.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til huslejer for 2016 godkendes med undtagelse af huslejen for Rehabiliteringscentret, Birketoft og Kildehøj som forud for endelig godkendelse skal fremsende uddybende redegørelse for huslejestigningen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-2-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Støtte til frivilligt socialt arbejde - §18-restpuljen 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ifølge lov om Social Service, §18, kan Herning Kommune hvert år uddele midler til frivilligt socialt arbejde. Det samlede beløb afsat til §18-puljen i Herning Kommune i 2015 er på i alt 3.279.520 kr.

 

Hovedpuljen for 2015 blev uddelt på Social- og Sundhedsmødet den 10. december 2014, pkt. 128.

 

Hvert år reserveres en mindre del af midlerne til en restpulje forbeholdt helt nye foreninger, nye initiativer og foreninger, der ikke har modtaget midler fra hovedpuljen.

 

Der fremlægges forslag til fordeling af restpuljen for 2015.

Sagsfremstilling

§18-midlerne uddeles efter principperne i Herning Kommunes frivillighedspolitik, der indeholder 7 indsatsområder (målgrupper). Den samlede pulje for 2015 er 3.279.520 kr. Der er uddelt følgende fra puljen tidligere i år:

 

 

Der er dermed 115.000 kr. til fordeling i restpuljen.

 

Sundhed og Ældre har modtaget i alt 47 ansøgninger til restpuljen ved ansøgningsfristens udløb den 17. august 2015. Der er ansøgt om i alt 620.083 kr. Ifølge frivillighedspolitikken skal restpuljen prioriteres til nye foreninger eller foreninger, der ikke tidligere har modtaget midler fra hovedpuljen samt til nye initiativer, der ikke tidligere har fået støtte i hovedpuljen.

 

Bilag 1 indeholder en oversigt over ansøgningerne sammen med en kort beskrivelse af ansøgerne (antal brugere, antal frivillige samt økonomiske forhold) samt indholdet i ansøgningen.

 

Af bilag 1 fremgår forslag til fordeling af restpuljen. Det indstilles, at 26 ansøgere får afslag, primært på grund af, at foreningen tidligere har fået fra hovedpuljen til lignende aktiviteter. Den konkrete begrundelse kan ses i bilag 1 (sidste kolonne "Forklaring").

 

 

Tabel 1 viser det samlede overblik over fordelingen af §18-puljen for 2015 - henholdsvis som samlet beløb og som procentfordeling for de 7 målgrupper. Forslag til fordeling af restpuljen fremgår af den grå kolonne.

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til fordeling af restpuljen af §18-midlerne for 2015 som beskrevet i bilag 1.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-3-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Resten af §18-innovationspuljen for 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ifølge lov om Social Service, §18, kan Herning Kommune hvert år uddele midler til frivilligt socialt arbejde. Det samlede beløb afsat til §18-puljen i Herning Kommune i 2015 er på i alt 3.279.520 kr.

Hovedpuljen for 2015 blev uddelt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. december 2014, pkt. 128.

 

En del af §18-midlerne reserveres til den såkaldte §18-innovationspulje. Der er i alt 350.000 kr. til fordeling i §18-innovationspuljen for 2015. Der er tidligere blevet uddelt 245.000 kr. fra puljen som godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. december 2014, pkt. 129.

 

Hermed fremlægges forslag til fordeling af §18-innovationspuljen for 2015. Beløbet til uddeling er 105.000 kr.

 

Sagsfremstilling

§18-innovationspuljen udgør en andel af de §18-puljemidler, som Herning Kommune afsætter hvert år med det formål at støtte frivilligt socialt arbejde.

 

Formålet med §18-innovationspuljen er at skabe udvikling af det frivillige sociale arbejde gennem nye samarbejdsformer.

 

Midlerne i §18-innovationspuljen skal bruges til at:

 • udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreningerne
 • skabe nye samarbejdsrelationer
 • udvikle kvalitet i foreningerne/organisationernes frivillige arbejde
 • nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldighed i tilbud til målgrupperne i frivillighedspolitikken.

 
For at kunne komme i betragtning til at kunne ansøge om midler fra §18-innovationspuljen er det et krav, at der skal være mindst to parter om ansøgningen. Hovedansøgeren skal have tilknytning til det sociale område, og medansøgeren kan enten være en offentlig, privat eller en forening. Hovedansøgeren skal yde en indsats over for mindst én af målgrupperne i frivillighedspolitikken: ælde, misbrugere/socialt udsatte, patientforeninger, psykiatri, selvhjælp, flygtninge/integration samt øvrige (børn, unge mm.).

 

§18-innovationspuljen er underlagt de samme tilskudsregler som resten af §18-midlerne. Der gives således ikke tilskud til løn, lokaler samt bespisning og enkeltstående arrangementer.

 

Der er indkommet 4 ansøgninger til innovationsrestpuljen. I bilag 1 er der en oversigt over ansøgningerne med en beskrivelse af ansøgere samt indholdet i ansøgningen.

 

 

Administrationen indstiller følgende fordeling af §18-innovationsrestpuljen:

 

Hovedansøger

Medansøger

Søger om (kr.)

Indstilling

 

 

Begrundelse

Kirkens Korshær Herning Byarbejde

Hus Forbi

7.644

          8.000

Nyt samarbejde, der kan medføre nye initiativer til gavn for hjemløse.

FIFS - Foreningen Idræt for Sundhed

Landsforeningen SIND

Lokalafdeling Herning/Ikast

50.000

       50.000

Nyt initiativ, der er målrettet psykisk sårbare unge, der har lyst til andre typer af sport. Ventilen indgår også i samarbejdet.

Dansk Folkehjælp Herning Afdeling

Herning Frivillig

Center

60.000

       27.000

Der anbefales en forsøgsperiode på 6 måneder.

ULF, Vejle

(Udviklingshæmmedes Lands Forening)

Lundgårdskolen (lærer der har udviklet spil og vil afprøve det på skolen)

30.000

       20.000

Får delvis støtte, da projektet også får støtte andre steder.

 

 

147.644

105.000

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til fordelingen af den resterende del af innovationspuljen for 2015.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.45.00-G01-4-15 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Ansøgning om tilsagn til etablering af boligarealer og servicearealer på institutionen Solglimt, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Nete Kragelund

Sagsresume

Den selvejende institution bofællesskabet Solglimt er beliggende i Vildbjerg og oprettet af Kristelig Handicapforening. Solglimt har i dag 14 beboere og alle beboere har et psykisk støttebehov som omfatter behovene som tidlig- og senhjerneskader, downs syndrom og udviklingshæmmede på forskellige niveauer.

 

Beboerne arbejder på forskellige beskyttede dagtilbud, størstedelen af beboerne benytter Aktivitetshuset i Vildbjerg og de resterende beboere benytter tilbud i Herning som REVA og Tre Birke.

 

I forbindelse med ønsket om udvidelse af institution Solglimt, ansøger institutionen om tilsagn til økonomisk støtte til etablering af 8 nye boliger samt etablering af tilhørende servicearealer.

 

Boligerne ønskes opført efter almen boligloven. LBK nr. 1023 af 12. august 2013.

 

Baggrunden for ansøgningen er et ønske om at udvide med en ny afdeling til unge mellem 18-25 år.

Sagsfremstilling

Institutionen Solglimt ønsker at etablere 8 nye boliger inkl. fællesarealer. Byggeriet ønskes finansieret efter reglerne i Almenboligloven. Byggeriet af de 8 boliger er anslået til et rammebeløb på 11.819.000 kr.  inkl. moms.

 

Finansiering af byggeriet vil være med beboerindskud på 2%, kommunal grundkapital på 10% og restbeløbet finansieres ved realkreditlån på 88%.

Herning Kommunes andel vil derfor være for nævnt del af byggeriet på 1.181.900 kr. inkl. moms.

 

Yderligere er der fra institutionen et ønske om etablering af dokumentationsrum samt et areal til etablering af et dagtilbud. Samlet set anslås en byggeudgift til etablering af disse servicearealer til henholdsvis 1.400.000 kr. inkl. moms og 700.000 kr. inkl. moms. I alt 2.100.000 kr. inkl. moms, som ønskes finansieret 100 % af Herning Kommune.      

 

Samlet ønskes Herning Kommunes andel af byggeriet at være i alt kr. 3.281.900 inkl. moms

Byggeriet ønskes færdigt i 2018.

 

Solglimt har overfor Handicap og Psykiatri oplyst at der fra andre kommuner er efterspørgsel på pladser på Solglimt.

 

Administrationen har vurderet ansøgningen fra institutionen Solglimt og har følgende bemærkninger til ansøgningen:

 • Afdelingen Handicap og Psykiatri har ikke behov for, at Solglimt udvider og p.t har afdelingen ingen venteliste til Solglimt.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.54.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Orientering omkring ombygning af Ågårdens lokaler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anna Kjærgaard Stokholm

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 22. oktober 2014 programoplæg for ombygning af Aktivitetscentret Ågården. Opgaven har krævet en ny indretning af de kommunale arealer, for tillige at rumme Aktivitetshuset (Handicap og Psykiatri) sammen med de aktiviteter der allerede er i huset i dag.

 

Under udarbejdelse af skitseforslaget har arkitektfirmaet Årstiderne Arkitekter angivet hvorledes bygningen har kunne indrettes i forhold til at skabes plads til Aktivitetscenter, Daghjem, og Aktivitetshus.

 

Arkitektfirmaet Arkitec har udarbejdet byggeprogram og udbudsmateriale til indhentning af tilbudspriser.

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra brugere af Aktivitetcentret, leder af daghjem, leder af Aktivitetshuset, arkitekt, rådgiver fra kommunale ejendomme og konsulent fra Staben SSB.

 

Social- og Sundhedsudvalget orienteres hermed om status i sagen.

Sagsfremstilling

Ågården er i dag opdelt i 3 ejerlejligheder, en tandlægepraksis, en lægepraksis og den sidste ejerlejlighed der drives af Sundhed og Ældre. Sundhed og Ældre har på Ågården i dag et aktivitetscenter med 200 brugere, 10 daghjemspladser, kontor- og personalefaciliteter m.m.

 

Aktivitetshuset (Handicap og Psykiatri) har i dag et lejemål hos Kommunale Ejendomme på adressen Park Alle 5 i Vildbjerg. Aktivitetshuset som ønskes flyttet har i dag 35 bruger.

 

Ågården er opført i 1976 og i forbindelse med projektering har der været udfordringer omkring miljøsanering af den eksisterende bygningsmasse. Byggerier fra denne periode indeholder typisk PCB, asbest eller metaller og kræver derfor særlige arbejdsmiljøhensyn. Ligeledes har det været nødvendigt at opdatere store dele af de tekniske installationer til de nuværende krav for at opnå en byggetilladelse til byggeriet.   

 

Der er afholdt to tilbudsrunder i forbindelse med indhentning af priser. Forløbet omkring prisindhentning samt oplistede budgetter er beskrevet af arkitekten og Kommunale Ejendomme fremgår af vedlagte bilag.

 

Ved indhentning af priser for første runde blev arbejdsgruppens ønsker og byggeprogrammet nøje fulgt, men de tilbudte priser viste sig at være betydeligt over budgetrammen for projektet. Ved granskning af indkomne tilbud viste de afgivne priser at en besparelse ikke ville kunne nærme sig budgetrammen for projektet. Licitationen for den første rund blev herefter aflyst. 

 

En omprojektering blev herefter igangsat med henblik på at fremskaffe en laver pris. Arbejdsgruppen tilrettede herefter projektet for i størst mulig omfang, at få ønsker og indretning til at blive så tæt på den nuværende indretning som muligt. Der blev i høj grad genanvendt eksisterende rum for at bringe den samlede pris så langt ned som muligt.

 

Ved indhentning af priser for anden gang har det ikke været muligt at opnå en samlet besparelse, der er en afvigelse på 1.154.000 kr. over budget rammen for ombygningen af Ågården.

 

 

Ombygningen af Ågården har været udbudt i hovedentreprise. Tildelingskriteriet har været det ”økonomiske mest fordelagtige”.

 

Efter aflysning af første runde har det været svært at få håndværkere til at give en ny pris i forbindelse med anden runde. Mange entreprenører er blevet spurgt for at indhente pris på opgaven.

 

Administrationen har vurderer at omkring 44% af den samlede entreprise sum ligger på de tekniske fag og derfor er opgaven omkring ombygning af Ågården ikke interessant for en hovedentreprenør.  

 

Budget for udbuds runde 1 og 2 er vedlagt som bilag. 

 

 

 

Økonomi

Jf. investeringsoversigten er der for Ågården afsat 3,882 mio. kr. i 2014 og 4,190 mio. kr. i 2015. I alt er der afsat 8,072 mio. kr. til projektet.

 

Administrationen har igangsat et arbejde med at finde finansiering af restbeløbet. Forslag til modeller fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget på førstkommende møde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-Ø39-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Lind Plejecenter - "Det åbne plejehjem"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Lind Plejecenter fik tidligere på året tilsagn om 250.000 kr. fra Trygfonden til projektet ”Det åbne plejehjem”. Plejecentret har siden da fået tilsagn om yderligere 200.000 kr. til aktiviteter i projektet. Eftersom de indsamlede midler fortsat ikke er tilstrækkelige til at finansiere projektet i sit fulde omfang udskydes projektets opstart derfor til januar 2016.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget blev på sit møde den 28. januar 2015, pkt. 7, orienteret om, at Lind Plejecenter havde fået tilsagn om 250.000 kr. fra Trygfonden til projektet ”Det åbne plejehjem”. Det samlede budget for projektet er på 788.506 kr. Tilsagnet fra Trygfonden er betinget af, at projektet gennemføres i sit fulde omfang og plejecentret har derfor udskudt projektstarten – i første omgang til august 2015, med henblik på at søge flere projektmidler.

 

I perioden frem til august 2015 er det lykkedes Lind Plejecenter at opnå yderlige tilsagn om 150.000 kr. fra Østifterne og 50.000 kr. fra Lauritzenfonden. Der mangler derfor fortsat finansiering til at projektet kan gennemføres i sit fulde omfang.

 

Med henblik på at fortsætte processen med at søge fondsmidler til projektet ønsker Lind Plejecenter derfor at udskyde projektets start til 1. januar 2016. Der er pt. udsendt 10 projektansøgninger til forskellige fonde. Hvis projektet ikke kan gennemføres i sit fulde omfang skal der indsendes en ny projektbeskrivelse og et nyt budget til Trygfonden.

Økonomi

Indtægts- og udgiftsbevilling for den samlede pulje af tilsagn søges i forbindelse med igangsættelse af projektet.

 

Projektmidlerne fra Trygfonden søges overført til 2016 i forbindelse med overførselssagen.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

 

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om budgetforlig 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd indgik den 26. august 2015 forlig om budgettet for 2016.

Sagsfremstilling

Budgetforliget 2016 har betydning for Social- og Sundhedsudvalgets områder på flere punkter:

 

Tilførsel af Ældremilliarden til budgetrammen for overslagsårene 2018 og 2019:

Byrådet besluttede i 2014, at Herning kommunes andel af midlerne fra ældremilliarden på 14,8 mio. kr. skulle tillægges budgetrammen for serviceområde 18 i 2016 og 2017, svarende til den periode, hvor ældrepuljen var gældende. Midlerne for disse år ville tilgå kommunen via DUT-reguleringer.

I Økonomiaftalen for 2016 mellem KL og regeringen er det imidlertid besluttet, at ældremilliarden omlægges til bloktilskuddet fra og med 2016. Det sker for at spare kommunerne for bureaukrati og samtidig styrke kommunernes mulighed for prioritering af midlerne. På baggrund heraf har Herning Kommune valgt at tilføre 15 mio. kr. til budgetrammen for serviceområde 18 i 2018 og frem.

 

Årligt rådighedsbeløb:

I forbindelse med budgetforliget er afsat et rådighedsbeløb til 4 fagudvalg, herunder Social- og Sundhedsudvalget, som har fået tilført 1,5 mio. kr. pr. år. Midlerne er tilført for at give ekstra råderum på områder, hvor der skønnes at være et behov, for eksempel i forbindelse med gennemførelse af tiltag fra mulighedskataloget, hvor de indregnede konsekvenser har vist sig ikke at holde stik. Udvalgene kan også vælge at igangsætte udviklingsinitiativer for midlerne. Der er ingen bindinger i forhold til anvendelsen.

Til udvalgsmødet i oktober vil administrationen udarbejde et oplæg til Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af rådighedsbeløbets anvendelse.

 

Velfærdsteknologi:

Budgetforligspartierne understreger vigtigheden af kontinuerligt fokus på velfærdsteknologi. Målet er at sikre den bedst mulige udnyttelse af de teknologiske muligheder på velfærdsområderne, til gavn for borgerne.

 

Teknisk tilbageførsel af tidligere budgetregulering vedrørende friplejehjem:

I forlængelse af Økonomiaftalen for 2014 blev igangsat et arbejde med at se på en ny afregningsmodel for friplejeboliger. Arbejdet har resulteret i en ændring af lov om friplejeboliger, som blev gennemført i april 2015. Den medfører, at der ikke længere anvendes landsdækkende takster. I stedet skal afregningsprisen for friplejebolig-leverandørens ydelser efter serviceloven fastsættes på en måde, så den tilnærmes den enkelte kommunes eget omkostningsniveau for tilsvarende ydelser. På baggrund heraf blev budgettet for Serviceområde 18 i 2015 reduceret med 1,250 mio. kr. og fra 2016 og frem med 2,500 mio. kr.

 Det må imidlertid forventes, at der går en årrække før der kan opnås en besparelse i Herning Kommune på baggrund af lovændringen. Derfor har man valgt igen at tilbageføre budgetreduktionen på 2,5 mio. kr. fra 2016 og frem.

 

Effektivisering - årlig 0,3 % reduktion af servicedriftsrammen i 2017 - 2019:

Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste 4 år, så der kan frigøres ressourcer til politisk prioritering. Det betyder, at kommunernes økonomiske ramme som udgangspunkt reduceres med 1 % om året fra 2016 til 2019, svarende til 2,4 mia. kr. i 2016. Heraf vil 1,9 mia. kr. dog blive tilbageført til kommunerne i 2016 via et finansieringstilskud. Det er uvist, hvor stor en del af reduktionen der vil blive tilbageført i de efterfølgende år.

 

Til dækning af nettoeffekten af omprioriteringsbidraget og finansieringstilskuddet har man i forbindelse med budgetforliget valgt at indregne en årlig reduktion af servicedriftsrammen på 0,3 % pr. år i 2017-2019 for alle serviceområder. For Social- og Sundhedsudvalgets områder er der foretaget følgende reduktioner:

 

 

Budget

2017

Budget

2018

Budget

2019

Serviceområde 13

1.105

2.210

3.315

Serviceområde 18

1.902

3.804

5.706

 

Teknisk overførsel af demografiregulering til Serviceområde 20:

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker en vurdering af den eksisterende model for demografiregulering på ældreområdet. I den forbindelse er de tilførte demografimidler overført fra Serviceområde 18 til Serviceområde 20 "i runde tal", dvs. 5 mio. kr. pr. år, akkumuleret for de 4 budgetår. Modellen for demografiregulering forventes at blive præsenteret og drøftet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i november. På baggrund heraf vil der blive taget stilling til tilbageførslen af demografimidler til Serviceområde 18.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.06.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Sammenlægning af F.C.Lund og hustrus legat med Fælleslegatet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen vedrører sammenlægning af Fabrikant i Herning Frederik Christian Carl Lund og Hustru Caroline Bothilde Marie Lund, født Sivbæks’s legat (F.C. Lund og Hustru) med Fælleslegatet for værdige trængende i Herning Kommune. Civilstyrelsen har tilladt sammenlægningen af de 2 legater.

Sagsfremstilling

Administrator af F.C. Lund og Hustrus legat, Advokatfirmaet Dahl, har rettet henvendelse til Herning Kommune med anmodning om, at F.C. Lund og Hustrus legat lægges sammen med Fælleslegatet for værdige trængende i Herning Kommune.

 

I vedtægterne for F.C. Lund og Hustrus legat fremgår det, at legatet er stiftet med det formål, at renterne af legatkapitalen skal tilfalde dertil værdige (mænd eller kvinder) i Herning Købstad. Legatkapitalen er i årsregnskabet for 2014 opgjort til 331.146,08 kr.

 

Legatbestyrelsen for F.C. Lund og Hustrus legat har godkendt sammenlægningen med Fælleslegatet.

 

Civilstyrelsen har efter ansøgning tilladt, at F.C. Lund og Hustrus legat sammenlægges med Fælleslegatet for værdige trængende i Herning Kommune. Legatets kapital vil herefter indgå i Fælleslegatets kapital som en integreret del af denne og vil blive administreret som denne.  

 

Økonomien i denne sag berører ikke kommunens økonomi, og der skal derfor ikke meddeles bevillinger. Kommunens administrative arbejde forenkles dog lidt ved sammenlægningen, da Herning Kommune på nuværende tidspunkt reviderer og påtegner regnskabet for F.C. Lund og Hustrus legat.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Civilstyrelsens tilladelse til sammenlægning af F.C. Lund og Hustrus legat med Fælleslegatet for værdige trængende i Herning Kommune udnyttes,

 

at fundatsen for Fælleslegatet for værdige trængende i Herning Kommune ændres i overensstemmelse hermed ved et tillæg, som administrationen bemyndiges til at udforme og forelægge Civilstyrelsen til godkendelse,

 

at kapitalen fra F.C. Lund og Hustrus legat tillægges Fælleslegatets kapital.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-2-14 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Kontaktmøder mellem SOS og decentrale ledere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om fastlægge datoer for udvalgets kontaktmøder med de decentrale ledere.

Administrationen foreslår mødedatoerne 3. og 6. november 2015.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede 7. maj 2014, at der skal holdes kontaktmøder mellem udvalget og decentrale ledere inden for hvert af områderne Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri.

Møderne skal holdes på de decentrale enheder.

 

Formålet med de årlige kontaktmøder er at drøfte tendenser på området som input til det forestående arbejde med perspektivnotater og målformuleringer til kommende budgetår.

Kontaktmødernes omdrejningspunkt er 3-4 oplæg til drøftelse mellem det politiske niveau og de decentrale ledere.

 

Administrationen foreslår, at kontaktmøderne holdes 3. november 2015 om eftermiddagen (Sundhed og Ældre) og 6. november om formiddagen (Handicap og Psykiatri).

 

Administrationen har anmodet de decentrale ledere om foreslag til emner for mødet. Såfremt der fra Social- og Sundhedsudvalget er forslag til emner vil disse indgå i dagsordenen.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødetidspunkter.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Mødet den 3. november 2015 starter kl. 15.00.

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til mødekalender 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2016.

 

Sagsfremstilling

Der foreslås afholdt 11 møder i Social- og Sundhedsudvalget i løbet af 2016.

 

Af hensyn til de årlige budgetopfølgninger skal der jf. Byrådets beslutning af 15. september 2015 afholdes fagudvalgsmøder i ugerne

 • 21-23
 • 23-33
 • 43-44 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til mødeplan for 2016 godkendes.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om, at Herning Kommunes leverandør af udbringning af dagligvarer ”iPosen” pr. 1. september 2015 er opkøbt af Dansk Supermarked.

Opkøbet betyder, at det forsat er Post Danmark som bringer dagligvarerne ud til borgeren, men at det fra og med 28. september 2015 bliver Dansk Supermarkedes varesortiement, som stilles til rådighed for borgerne.

Dansk Supermarked omfatter dagligvarekæderne Salling, Bilka, Føtex og Netto.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-33-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Aftalesag

 

Sagsnr.: 27.42.00-K09-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Tilsynssag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Personsag