Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 22. oktober 2014
Mødested: Fuglsangsø Centret

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Forebyggelsesudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget ønsker at mødes med Social- og Sundhedsudvalget med det formål at præsentere Forebyggelsesudvalget, dets rammer og opgaveportefølje. Den nuværende forebyggelseshandleplan udløber i løbet af 2014, hvorfor Forebyggelsesudvalget i 2015 vil udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. Forebyggelsesudvalget ønsker derfor en drøftelse af fælles udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets område, og hvordan udvalgene fremadrettet kan samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer målrettet disse udfordringer.

Sagsfremstilling

Jf. styrelsesvedtægten for Herning Kommune har Forebyggelsesudvalget ansvar for den tværgående udvikling og planlægning på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Udvalget har til ansvar ”at skabe helhed på tværs i den kommunale forebyggelses- og folkesundhedsmæssige indsats. Udvalget skal tematisere, udvikle og videregive initiativer til forebyggelse på sundhedsområdet til de øvrige stående udvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget, tilsammen fagudvalgene. Udvalget kan fremsætte forslag til sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer på tværs af og inden for samtlige fagudvalgsområder over for de respektive fagudvalg".
 
Den nuværende forebyggelseshandleplan udløber i løbet af 2014, hvorfor Forebyggelsesudvalget i 2015 vil udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. På grund af Forebyggelsesudvalgets tværgående karakter er en dialog og et samarbejde med de øvrige fagudvalg nødvendigt. Forebyggelsesudvalgets midler går primært til igangsættelse af projekter, som skal afprøve og evaluere nye indsatser. Efter projektperioden skal en evt. implementering af indsatser finansieres i det relevante fagudvalg.

På mødet præsenteret pejlemærkerne i udarbejdelsen af den nye forebyggelseshandleplan:

 • De nationale mål for danskernes sundhed: Sundere Liv for alle (Regeringen, 2014)

 • Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som beskriver evidens, videngrundlag og anbefalinger i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse målrettet væsentlige sundhedsudfordringer og risikofaktorer.

 • Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2013, der er en kortlægning af borgernes sundhed og sygelighed i Region Midtjylland og i de enkelte kommuner. Rapporten beskriver desuden særlige udfordringer i forhold til udvalgte målgrupper og risikofaktorer.

 

På baggrund af oplægget ønsker Forebyggelsesudvalget en drøftelse af, hvilke fælles udfordringer og indsatser på Social- og Sundhedsudvalgets område udvalgene kan samarbejde om.

 

Ellen Aavad Holm deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget drøfter mulige emner til den kommende Forebyggelseshandleplan med særlige interesse for Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Drøftet.
 
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler følgende som mulige emner til forebyggelseshandleplanen:
 
Sårbare ældre.
Mennesker med psykiske sygdomme.
Nærmiljøer med overvægt af borgere med en anden etnisk baggrund end dansk.
Mennesker med flere kroniske sygdomme.
 
Natascha Joof deltog i sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Efterårsopfølgning 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efterårsopfølgning på baggrund af forbruget pr. 30. september 2014 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2014 foretaget budgetopfølgning på henholdsvis drifts- og anlægsudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område.


Drift:

 

Det forventede driftsregnskab for 2014 viser et samlet merforbrug på 13,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september 2014 jf. nedenstående tabel: 

[image]

 

Det betyder, at Social- og Sundhedsudvalget overskrider det oprindelige budget med 30,5 mio. kr. Heri indgår tillægsbevillinger og omplaceringer i budgettet med 3,8 mio. kr.  

Merforbruget fordeler sig således mellem centrale konti, herunder puljer og projekter med ekstern finansiering, og områder med selvforvaltning: 

[image]

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:


På serviceområdet forventes et samlet merforbrug på 10,4 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der i begyndelsen af året var forventet et merforbrug på 26 mio. kr. i 2014. Der er siden iværksat besparelser, med Byrådets vedtagelse af ”Muligheds-kataloget” d. 1. april.


Merforbruget fordeler sig således:


Centrale konti – merforbrug på 3,3 mio. kr.:

Der forventes et merforbrug på Visitationens køb af ydelser på 4,9 mio. kr. Området er vanskeligt styrbart. Der er arbejdet målrettet med afgrænsning af den målgruppe, som er berettiget til de specialiserede ydelser, som skal tilbydes på området. Der kan allerede konstateres en effekt af denne indsats. I forbindelse med halvårsregnskabet udgjorde det forventede merforbrug på visitationen 7,4 mio. kr.


Merforbruget i visitationen modsvares af mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på øvrige centrale konti. Heri indgår en restpulje på 1,2 mio. kr. vedrørende ikke anvendte/disponerede midler fra velfærdsteknologipuljen. Byrådet har godkendt på mødet den 16. september 2014, at restpuljen indgår i finansieringen af merforbruget på øvrige centrale konti.


Selvforvaltningsområder (decentrale enheder) – merforbrug på 7,3 mio. kr.:

Den primære årsag til det forventede merforbrug er engangsbesparelser gennemført i forbindelse med mulighedskataloget. Besparelserne har ikke kunnet effektueres med den nødvendige hastighed grundet opsigelsesvarsler. De decentrale enheder vil derfor komme til at overføre et merforbrug til 2015, hvor det allerede er indregnet som et måltal.


Bytoften Bo- og Aktivitetscenter viser et forventet underskud på 2,2 mio. kr., hvilket følger den aftalte afviklingsplan.

  

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: 


Der forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr., men med store udsving mellem de centrale konti og selvforvaltning.  

I det forventede regnskab er indregnet overførsler fra 2013 på 14,185 mio. kr.
Det skal bemærkes, at en andel af overførslerne vedrører udviklingspuljen for velfærdsteknologi (6,4 mio. kr.) og pulje til investeringer på IT-området (2,9 mio. kr.).
Byrådet har godkendt på mødet den 16. september 2014, at den ikke disponerede del af velfærdsteknologipuljen på 3,4 mio. kr. indgår i finansieringen af merforbruget på øvrige centrale konti.

  

Centrale konti - merforbrug på 18,0 mio. kr.:

Et merforbrug på 14,7 mio. kr. vedrører Visitationens § 83, Hjemmehjælp. Posten skal ses i sammenhæng med den forsinkede åbning af Fuglsangsø Plejecenter, som påvirker de forventede udgifter til plejecentre med et forventet mindreforbrug på 17,3 mio. kr. Der er stadig usikkerhed om de vedvarende konsekvenser for hjemmeplejen ved åbning af Fuglsang Sø Centeret. Udviklingen følges tæt hen over efteråret, hvor de reelle konsekvenser vil blive mere synlige.   Endvidere forventes et merforbrug på 5,3 mio. kr. på de mellemkommunale betalinger og køb af pladser i andre kommuner. Afregningen til andre kommuner er stigende samtidig med, at der er mindre indtægter fra andre kommuner.


Selvforvaltning – mindreforbrug på 14,2 mio. kr.:

Posten indeholder et mindreforbrug hos plejecentrene på 15,5 mio. kr., hvilket kan henføres til den forsinkede åbning af Fuglsangsø Plejecenter. De forventede udgifter til drift af Fuglsangsø vil være noget usikre, indtil der er klarhed om belægningsgraden i årets sidste måneder.
Hjemmesygeplejen er indregnet med et forventet merforbrug på 6,7 mio. kr. Der er tale om et yderligere merforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til halvårsopfølgningen. Området er udsat for et voldsomt pres, idet aktivitetsniveauet er steget med 10 % siden samme dato sidste år.  
Det anslås, at der ved årets udgang er en andel på 1 - 2 mio. kr. af ældrepuljens midler, som ikke bliver brugt til de ansøgte tiltag. Da et af de godkendte tiltag omfatter en generel styrkelse af sygeplejen, forventes det, at denne eventuelle restpulje efter ansøgning kan anvendes til dækning af udgifter i hjemmesygeplejen, og dermed nedbringe merforbruget.

  

Anlæg:
 
Det forventede anlægsregnskab for 2014 udviser pr. 30. september 2014 et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september 2014. Heraf kan 18 mio. kr. henføres til de afsluttede projekter Lindegården, Lind Plejecenter og flytning og ombygning af Aktivitetscentret Koloritten. Anlægsregnskaber for de 3 projekter blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2014.

 

[image]

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

 

at
Der udarbejdes handleplan for nedbringelse af det forventede merforbrug på de decentrale enheder under Serviceområde 13
at
Der udarbejdes handleplan for nedbringelse af de forventede merforbrug på sygeplejen under Serviceområde 18.
at
Efterårsopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, der behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2014 og i Byrådet den 11. december 2014.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budgetforlig 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd indgik den 17. september 2014 forlig om budgettet for 2015. Forliget har betydning for Social- og Sundhedsudvalgets områder på en række punkter.
Endvidere indeholder aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en videreførelse af Moderniseringsaftalen, hvilket har indflydelse på social- og sundhedsområdets budget.

Sagsfremstilling

Budgetforlig 2015

 

Forliget har betydning for Social- og Sundhedsudvalget på følgende punkter:


Reduktion på 0,3 % i servicedriftsudgifterne
Kommunens servicedriftsudgifter effektiviseres via en reduktion på 0,3 % på alle områder fra 2015.


Katalog med reduktionsmuligheder
De politiske udvalg skal på budgetkonferencen i foråret 2015 præsentere et katalog med muligheder for at reducere udgifterne fra 2016 og frem med 3 %. Af disse er 1,5 % indarbejdet på servicedriftsudgifterne i budgettet fra og med 2016. Der er endnu ikke taget endelig politisk stilling til fordelingen af de 1,5 % mellem serviceområder. Handicap og Psykiatri er friholdt for denne opgave.


Rehabiliteringscentret
Udvidelsen af Rehabiliteringscentret er i investeringsoversigten udskudt til aflevering i 2020. Social- og Sundhedsudvalget er således ikke forpligtiget til at finde yderligere driftsmidler til Rehabiliteringscentret før tidligst i 2020.


7 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalgets områder
Budgetforligspartierne har afsat 7 mio. kr. om året fra 2015 og frem til Social- og Sundhedsudvalgets områder. Det er sket ud fra en forventning om, at regeringen via Finansloven tager ansvar for de økonomiske udfordringer, der er på social- og sundhedsområdet. Viser det sig mod forventning, at området ikke har Folketingets bevågenhed, har budgetforligspartierne i Herning Byråd forpligtet sig til at finde løsning for finansieringen af de 7 mio. kr.
Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til den budgetmæssige fordeling af beløbet mellem serviceområderne 13 og 18.


Tilbud til misbrugere
Der er fra og med 2015 afsat 50.000 kr. årligt i budgettet til gratis sprøjter/kanyler til misbrugere.


Familiealkoholbehandling
Til familiealkoholbehandling er afsat 350.000 kr. pr. år fra 2015.


Pulje til frivilligt socialt arbejde
Byrådet ønsker at understøtte den indsats, som borgerne i Herning kommune yder inden for frivilligt arbejde. Puljen til frivilligt, socialt arbejde er derfor forhøjet med 200.000 kr. pr. år fra 2015.


Moderniseringsaftalen


I forlængelse af økonomiaftalen for 2014 blev igangsat et arbejde med at se på en ny afregningsmodel for friplejeboliger. I det arbejde er der udarbejdet en model, som sikrer mere lige vilkår for offentlige og private leverandører på området. Modellen er endnu ikke lovgivningsmæssigt på plads men forventes at indeholde mulighed for, at der kan indgås aftaler mellem friplejeboligleverandøren og kommunen.
Med økonomiaftalen for 2015 er det aftalt at efterprøve modellen inden en eventuel lovgivning om en ny model for afregning.
Det er hensigten, at ændringerne skal træde i kraft senest medio 2015.
I forbindelse med Sundhed og Ældres udarbejdelse af mulighedskatalog skønnede man, at den nye model ville give en besparelse på friplejeboliger på 2,5 mio. kr. årligt. På baggrund heraf er budgettet for serviceområde 18 reduceret med 1.25 mio. kr. i 2015 (halvt års besparelse) og 2,5 mio. kr. fra 2016 og frem. Da loven endnu ikke er vedtaget, er det ikke konkret, hvordan puljen udmøntes.


Overblik over konsekvenser af budgetforliget og økonomiaftalen 2015:

 

[image]

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orientering om de budgetmæssige konsekvenser for Social- og Sundhedsudvalgets områder af budgetforliget og økonomiaftalen 2015 tages til efterretning. 
at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvordan de 7 mio. kr. fra 2015 fordeles mellem SO 13 – Handicap og Psykiatri og SO 18 – Sundhed og Ældre.

Beslutning

Det er i sagsfremstillingen anført, at der i budgetforliget er afsat 350.000 kr. til projekt familiealkoholbehandling. Beløbet er rettelig 375.000 kr.
 
Til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget godkendte af fordele 7 mio. kr. fra 2015 med 6 mio. kr. til serviceområde 18 – Sundhed og Ældre og 1 mio. kr. til serviceområde 13 – Handicap og Psykiatri.

 

Sagsnr.: 29.30.08-K04-1-14 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Sundhedsaftalen 2015-2018 - en fortsættelse af punkt 91

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den kommende sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner er til høring. Social- og Sundhedsudvalget behandlede høringsudkastet på mødet den 24. september 2014, punkt 91.

 

Her omtales de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen.

Sagsfremstilling

Overordnet er der tale om en god og fornuftig aftale med fokus på sundhed i det nære. Høringsudkastet bygger på tre visioner, nemlig:

 

 • Et sundhedsvæsen på borgernes præmisser

 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren

 • Mere lighed i sundhed

 

I forhold til økonomi lyder aftalen:

"Alle dele af sundhedsvæsenet er underlagt en stram økonomisk styring. Det er derfor vigtigt, at midlerne bruges på den mest effektive måde og med maksimal effekt for borgerne.

 

Der er behov for at sikre gennemsigtighed både i forhold til aktivitet og økonomi. Udviklingen af sundhedsvæsenet vil betyde en omlægning af opgavevaretagelsen herunder også opgaveoverdragelse. Det har betydning fagligt såvel som økonomisk for de enkelte aktører. Et grundlæggende princip for opgaveoverdragelsen bør derfor være gennemsigtighed i de økonomiske og faglige konsekvenser ved overdragelsen."

 

Dette betyder, at der kan flyttes opgaver, uden at pengene følger med, og det er betænkeligt for kommunerne.

 

Kommunerne har fået tilført midler til det kommunale sundhedsvæsen de senere år via aftalerne om den kommunale økonomi mellem KL og regeringen.

 

[image]

 

Der er endnu ikke taget stilling til økonomien for 2016-2018, da der ikke er forhandlet mellem KL og regeringen. Der skal dog tilføres penge, hvis udviklingen i det nære sundhedsvæsen ikke skal føre til en udhuling af den kommunale økonomi.

 

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet af give positivt høringssvar på udkastet til sundhedsaftalen, dog med en bemærkning om, at realiseringen af den politiske aftale forudsætter, at den fornødne finansiering tilvejebringes.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.15.12-P21-1-14 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Drøftelse af kriterier for tildeling af §18-midlerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 24. september 2014, punkt 96, om et oplæg til drøftelse omkring målgrupper og tildelingskriterier.

Udgangspunktet for fordelingen af §18-midlerne er Herning Kommunes frivillighedspolitik, der er godkendt af byrådet den 19. juni 2007 og revideret den 27. januar 2009.

Sagsfremstilling

Ifølge §18 i Lov om Social Service skal kommunerne afsætte midler til frivilligt socialt arbejde og samarbejde med de frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen fastsætter selv rammer og vilkår for samarbejdet, herunder de økonomiske midler.

 

Visionen for politikken er "at fremme den medmenneskelige, sociale forståelse og omsorg gennem et formelt og uformelt samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. De overordnede mål er:

 • at styrke indsatsen over for grupper eller personer med særlige sociale behov

 • at fremme hjælp til selvhjælps-princippet

 • at inddrage borgerne aktivt i forebyggelse og løsning af sociale problemer."

 

 

Målgrupper/indsatsområder

Der er syv målgrupper i Herning Kommunes Frivillighedspolitik. I tabel 1 er der en kort beskrivelse af de foreninger, der hører under målgrupperne.

 

Tabel 1 - Målgrupper/indsatsområder

 

[image]

 

Der er indgået aftale med tre foreninger, nemlig Herning Frivillig Center, Selvhjælp Herning og Foreningen Huset på Bryggergade 7. Det betyder, at de er sikret økonomisk tilskud indtil aftalerne opsiges.

 

Social- og Sundhedsudvalget kan prioritere mellem foreningerne, således at nogle foreninger får en større andel af midlerne. I tabel 2 er der en beskrivelse af fordelingen af midlerne.

 

Tabel 2 - Fordeling mellem målgrupper i perioden 2012-2014:

 

[image]

 

I 2014 fik Herning Frivillig Center 680.000 kr. i tilskud. Selvhjælp Herning fik 340.000 kr. og Huset, Bryggergade 7A fik 400.000 kr.  

 

Social- og Sundhedsudvalget drøfter, om midlerne skal fordeles anderledes indsatsområderne imellem. 

 

Tildelingskriterier

I frivillighedspolitikken er der opstillet regler for hvad, der kan gives tilskud til.

 

"Tilskudsregler

Der ydes tilskud af økonomisk-, lokalemæssig eller praktisk karakter.

 

Betingelserne for at opnå tilskud er, at ydelse kommer borgere i Herning Kommune til gode, og at de ikke er et indirekte tilskud til en landsdækkende organisation eller forening.

 

Økonomisk tilskud omfatter:

 • Grundtilskud til dækning af dokumenteret, rimelig husleje og forbrugsudgifter

 • Grundtilskud til dækning af dokumenteret kontordrift (telefon, porto, papir m.v.)

 • Tilskud til konkrete aktiviteter

 • I særlige tilfælde tilskud til koordinerende lønudgifter

 • Tilskud til aktiviteter som etableres på opfordring af eller i samarbejde med Herning Kommune

 • Tilskud til drift af et eventuelt fælleskoordinerende samarbejdssekretariat for foreninger og organisationerne. I særlige tilfælde kan der indgås flerårige aftaler om tilskud.

Den økonomiske støtte til frivillige organisationer m.v. skal gives til konkrete aktiviteter og initiativer, hvoraf den frivillige indsats skal udgøre den primære del.

 

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til forplejning og kørsel. Ansøgninger kan helt eller delvist afvises med henvisning til formueforhold (hvis foreningen har stor beholdning som ikke er omsat i aktiviteter) eller ud fra en proportionsbetragtning (hvis der søges om uforholdsmæssigt meget i tilskud set i forhold til antallet af brugere). 

Der opfordres til at tænke i sundhedsforebyggende/sundhedsfremmende tiltag."  

 

I følgende tabel er der en oversigt over, hvordan tilskudsreglerne er blevet administreret i de seneste år.

 

Tabel 3 - beskrivelse af praksis omkring tildelingsreglerne

[image]

 

Desuden er der følgende praksis for tildeling af midler i forhold til kørsel, forplejning, formue og antal medlemmer:

[image]

 

Social- og Sundhedsudvalget drøfter, om der skal lægges særlig vægt på udvalgte tildelingsregler i den fremtidige fordeling af §18-midlerne.

 

 

§18-innovationspuljen

I 2013 og 2014 har ca. 5 % svarende til 150.000 kr. været afsat til §18-innovationspuljen. Der er opstillet særlige kriterier for denne del af puljen.

 

Forudsætningen for at kunne søge i §18-innovationspuljen er, at to parter går sammen om at udvikle det frivillige sociale arbejde. Hovedansøgeren skal være en frivillige social forening og medansøgeren kan enten være en anden forening, en virksomhed eller en kommunal institution/afdeling.

 
§18-innovationspuljen skal bruges til at:

 • Udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreningerne

 • Skabe nye samarbejdsrelationer

 • Udvikle kvalitet i foreningerne/ organisationernes frivillig arbejde

 • Nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldigheden i tilbud til målgrupperne.

Det er ikke et krav, at alle punkter skal opfyldes for at få støtte.

 

Social- og Sundhedsudvalget har fået forelagt en kort status over puljen for 2013-2014 på mødet den 24. september 2014, punkt 97.

 

Social- og Sundhedsudvalget drøfter om kriterierne for §18-innovationspuljen skal ændres og hvor stor en del af midlerne, der skal afsættes til denne pulje i 2015.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, om de overordnede mål i frivillighedspolitikken skal ændres, hvorved frivillighedspolitikken skal revideres og vedtages i Byrådet
at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om §18-midlerne skal fordeles anderledes indsatsområderne imellem
at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om der skal lægges særlig vægt på udvalgte tildelingsregler i fordelingen af §18-midlerne.
at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om kriterierne for §18-innovationspuljen skal ændres og hvor stor en del af midlerne, der skal afsættes til denne pulje i 2015.

Beslutning

Drøftet.
 
Social- og Sundhedsudvalget ønsker at fastholde de nuværende overordnede mål i frivillighedspolitikken.
 
I forhold til tildelingskriterierne ønsker udvalget, at der er særlig fokus på, at der på integrations / flygtninge området er skærpet fokus på at projekterne skal indeholde integrationsinitiativer.
 
Kriterierne for § 18 innovationspuljen fastholdes med en pulje på 5 % af § 18 midlerne tillagt de 200.000 kr. som tilføres budgettet for 2015 og frem.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.60.14-P20-1-13 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Evaluering af pilotprojekt telecare

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -Elin Mogensen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 12. december 2012 at prioritere 1 mio. kr. i 2013 til gennemførelse af et udviklingsprojekt omkring telecare. Midlerne blev prioriteret af puljemidler til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri.

 

Pilotprojektet er nu afsluttet og evalueret.

Sagsfremstilling

Telecareprojektet i Herning Kommune blev igangsat i maj 2013. Pilotprojektet er afsluttet og evalueret i august 2014.

 

Formålet med pilotprojektet var at afprøve et konkret tiltag, hvor borgerens eget sociale netværk blev inddraget i en aktiv rolle for derigennem at udvikle en Herning-model. Projektet var inspireret af erfaringer fra Skotland.

 

Pilotprojektet har været forankret i en projektorganisation med inddragelse af relevante medarbejdere. Der har været et tydeligt fagligt engagement med henblik på at planlægge, udvikle og afprøve konceptet.

 

Teknologien bag telecareprojektet er sensorteknologi, som afgiver en alarm, hvis der sker afvigelser fra dagligdagen. Det kan eksempelvis være ved fald, epilepsianfald eller demente, som forlader bopælen. Alarmen tilgår et callcenter, som kontakter den pågældende borgers udpegede netværk, så disse kan tjekke, om borgeren har brug for hjælp og evt. yde basal hjælp. Hvis kontaktpersonerne ikke træffes, kontakter callcenteret kommunen.

 

I projektforløbet har der været en målrettet indsats med henblik på at skabe kontakt til projektets målgruppe, nemlig borgere med hjerneskade, eksempelvis demens, der boede i eget hus. Kommunikationsafdelingen har været inddraget med henblik på udarbejdelse af informationsmateriale. Formidlingen og markedsføringen af projektet er sket gennem bl.a. hjemmeplejen, seniorråd og centerråd.

 

I afprøvningsperioden er 14 borgere vurderet egnede til at deltage i projektet. Af disse har kun 4 borgere ønsket at deltage. De øvrige 10 borgere ønskede ikke at deltage og har begrundet det med, at de ikke ønsker at ligge nogen til last eller ikke har noget netværk, som kan træde til.

 

Afprøvningsperioden har ikke vist, om der er et reelt behov for telecare, eller om et givent behov blot ikke kan afhjælpes ved det nuværende koncept i telecareprojektet. Der er konstateret følgende barrierer for projektet:

 • En kulturbarriere. Erfaringer fra Skotland om den enkelte borgers brug af teknologi i forhold til sit sociale netværk kan ikke umiddelbart overføres til Herning Kommune.

 • En målgruppe-barriere. Det har været vanskeligt at få skabt kontakt til den rette målgruppe (borgere og pårørende).

 • En teknologisk barriere. Den anvendte løsning er baseret på fastnet-teknologi, hvilket flere og flere borgere ikke længere har etableret.

 

Det anbefales på baggrund af evalueringens resultater og udfordringer, at projektet lukkes ned, og at erfaringerne inddrages i nuværende og kommende projekter, som kræver kulturarbejde eller indførsel af ny teknologi.

Økonomi

I budget 2013 var afsat 1 mio. kr. til gennemførelse af pilotprojektet.

Udgifterne til telecareprojektet udgør 17.052 kr. i 2013 og 105.140 kr. i 2014, i alt 122.192 kr. Der er således et mindreforbrug på 877.808 kr. i forhold til de prioriterede midler til pilotprojektet.

 

Mindreforbruget på velfærdsteknologipuljen indgår i finansieringen af merforbruget på centrale konti i 2014, som vedtaget i Byrådet den 16. september 2014, punkt 283.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at projektet lukkes ned på baggrund af evalueringens resultater.
at erfaringerne fra pilotprojektet inddrages i nuværende og kommende projekter, som kræver kulturarbejde ved indførsel af ny teknologi.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-96-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Masterplan og strategier for handicap- og psykiatriområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Forudsætningen for at der kan findes langsigtede løsninger på de økonomiske udfordringer er, at opgaverne gribes an på nye måder. Det er – udover en økonomisk udfordring – også en faglig og organisatorisk udfordring.

 

Handicap og Psykiatri har udarbejdet nye strategier på udsatteområdet og for visitation til sociale tilbud. De indgår som delelementer i en samlet masterplan for Handicap og Psykiatri.

 

Masterplanen fremlægges hermed til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med udarbejdelse af en masterplan for Handicap og Psykiatri er at skabe en fælles politisk, administrativ og organisatorisk forståelse for den indsats, der er nødvendig for at håndtere den økonomiske udfordring på handicap- og psykiatriområdet. Der skal være balance mellem lovgivning, forsyningsforpligtelse, serviceniveau og budgetrammer.
 
I det bilag, der er vedlagt dagsordenen, er der en oversigt over de mange delelementer, som kommer til at udgøre den endelige Masterplan.
 
Masterplanen tager udgangspunkt i de overordnede visioner og de mål, der er fastlagt for Handicap og Psykiatri. Den overordnede strategi for området er under udarbejdelse. Her er en kortfattet beskrivelse af de økonomiske, faglige og organisatoriske styringsudfordringer. Der opstilles overordnede målsætninger for styring af området, tilgangen til opgaveløsningen og udviklingsperspektiverne.

 

Disse udfordringer og perspektiver er allerede præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget, dels i det perspektivnotat, der blev behandlet forud for forårets budgetkonference, dels i mulighedskataloget og den efterfølgende implementeringsplan.
 
Forudsætningen for styring af området er, at der mellem forvaltningen og den decentrale drift er en fælles forståelsesramme for udfordringer, målsætninger og opgaveløsninger. Modellen er udgangspunkt for den dialog, der løbende skal være med de decentrale sociale tilbud og skitserer samtidig nogle af de centrale temaer og målsætninger.
 
I tilknytning til den overordnede målsætning er forvaltningen i gang med at udarbejde en række strategier. Udvalget har allerede vedtaget den strategi, som retter sig indad mod administrationen: ”Strategi for visitation til sociale tilbud”.

 

Hertil kommer en række forskellige strategier, som retter sig mod driften af sociale tilbud, hvor Social- og Sundhedsudvalget indtil videre har vedtaget ”Strategi for udsatteområdet”. Arbejdet med strategi for misbrugsområdet og psykiatriområdet er under udarbejdelse.
 
En strategi er en langsigtet planlægning, som fører til eller mod et mål. Mål og rammer for strategien skal fastlægges politisk. Herefter skal forvaltningen sikre, at de mange aktører på området agerer inden for de fastlagte mål og rammer. Herunder vil der være en række forskellige indsatser og metodiske tilgange til opgaveløsningen.
 
Der er nogle faste rammer for strategierne:

 • De skal udvikles inden for nuværende budgetrammer, hvilket kun kan afviges i det omfang, området kan udvikles, og der på længere sigt kan opnås en bedre udgiftsstyring gennem sociale investeringer.

 • De tager udgangspunkt i den nuværende organisering, hvilket dog ikke udelukker, at der skitseres ændringer i organiseringen, som sikrer fagligt og økonomisk mere bæredygtige enheder.

 • Strategierne skal tage pejling af lovgivningen, de aktuelle nationale, regionale og lokale udviklingstendenser og den nyeste faglige og metodiske udvikling på området.

De enkelte strategier vil i sagens natur blive meget forskellige, fordi de skal imødekomme forskellige behov. Strategierne udarbejdes alle i dialog med de aktører, der er på området, dels internt i Handicap- og Psykiatriafdelingen, men i lige så høj grad på tværs af andre afdelinger og forvaltninger.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-34-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Høringssvar på ny strategi på udsatteområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 17. juni 2014 blev Udsattestrategien godkendt med indstilling til, at strategien skulle sendes i høring i Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Udsatterådet har drøftet udsattestrategien og tilkendegiver en entydig positiv opbakning til strategien i høringssvar af 12. september 2014.

 

Det er efter rådets opfattelse godt, at der er blevet sat fokus på området.

Udsatterådet lægger særlig vægt på de målsætninger, der retter sig mod hjemløshed, herunder intentionerne om sikring af en fast bopæl som første forudsætning for vejen ud af social udsathed.

 

Udsatterådet fremhæver endvidere vigtigheden af en helhedsorienteret social indsats i tilknytning til boligen, og at de sociale relationer bliver understøttet.

 

Udsatterådet ønsker at følge implementering og beslutter, at sagen skal genoptages om et år, hvor forvaltningen er bedt om at give en status på den styrkede indsats.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udsattestrategien godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Kent Falkenvig ønskede sygefravær dagsordensat. Emnet indgår i listen over undersøges nærmere og vil blive forelagt udvalget jf. den godkendte tidsplan.

 

Sagsnr.: 27.54.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af programoplæg.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-89-14 Sagsbehandler: Jane Andersen  

Personsag