Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 22. maj 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budgetforslag 2014-2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til budget 2014-2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område, herunder indsatsområder og årsmål for 2014, forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2014 fremsendes forslag til budget 2014-2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område, som består af Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Generelt om budgetforslaget:
Budgetforslaget for 2014-2017 indeholder jfr. budgetvejledningen indsatsområder og årsmål, driftsbemærkninger, ændringsskema og takstoversigt. Alt vedlagt som bilag.

 

Alle tal er i 2013-priser, idet fremskrivning til 2014-priser først sker senere i budgetprocessen.

 

Budgetforslaget på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet indenfor de udmeldte rammer.

 

Budgetforslaget er udfærdiget under følgende forudsætninger:

 • Besparelser på køb af pladser i andre kommuner og regionen slår fuldt igennem med de 2% i 2013 og yderligere 2,5 % i 2014, der er indgår i rammeaftalen.

 • Strukturanalysens anbefalinger gennemføres.

 • Fortsat fokus på revisitation og opfølgning på sager samt løbende tilpasning af serviceniveau med en effekt svarende til 1,5-2 % årligt jfr. perspektivnotatet for serviceområdet.

 

Budgetforslaget på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:
Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet indenfor de udmeldte rammer.

 

I perspektivnotatet for serviceområdet indgik en række opmærksomhedspunkter på både kort og lidt længere sigt. Nogle punkter var mere konkrete end andre, og de er derfor håndteret på forskellig vis i det foreliggende budgetforslag.

 

Punkterne omhandlende perspektiver på kort sigt:

 

 • Friplejehjem: Der er vedrørende friplejehjem budgetteret med de beløb, som indgik i forbindelse med budgetforliget for 2013, idet dette fortsat vurderes at være det bedste skøn.

 

 • Kaldeanlæg: Udgift på 2 mio. kr. til nyt kaldeanlæg forventes indarbejdet i investeringsoversigten i 2014.

 

 • Lokaler hjemmehjælpsgrupper, sygeplejeklinik, hjælpemiddelterapeuter og områdekontor, Nørregade: Ny lokalitet til de medarbejdere, der skal flytte ud fra Nørregades plejehjem er stadig uafklaret, men der arbejdes aktuelt på forskellige løsningsmuligheder. Der er ikke i det foreliggende budgetforslag indarbejdet driftsudgifter til nye lokaler, da dette afhænger af løsningsmodel. Når en sådan foreligger vil der ske stillingtagen til finansiering.

  Der forventes indarbejdet 10 mio. kr. til deponeringsudgift i forbindelse med nyt lejemål i investeringsoversigten i 2014.

 

 • Biler: Der er ikke i budgetforslaget for 2014  indarbejdet udgifter til aflevering af nuværende hjemmeplejebiler og anskaffelse af nye i 2016. Sundhed og Ældre er igang med at se på mulige løsningsscenarier, og der forventes forelagt en sag til politisk stillingtagen ultimo 2013/primo 2014. Sagen forventes således at kunne håndteres i forbindelse med budget 2015.

 

Punkterne omhandlende perspektiver på lang sigt:

 

 • Den kommunale forsyningsforpligtigelse: Der forventes ikke med den nuværende fordeling mellem kommunale og private leverandører nye problemstillinger på grund af forsyningsforpligtigelsen, og der er derfor ikke sket ændringer i budgettet i forhold til 2013. Udviklingen i leverandørandelen følges nøje.

 

 • Stigning i antallet af ældre: Området er demografireguleret, hvorved merudgifterne til det stigende antal ældre i 2014 og frem forventes at være finansieret.

 

 • Plejeboliger - midlertidig stigning af dækningsgrad: Der er i 2014 budgetteret med de forudsætninger, der blev lagt til grund for budget 2013. Forudsætningerne hviler på, at de nye plejecentre fyldes op med borgere, der i forvejen er kendt i hjemmeplejen.

  En budgetreguleringsmodel til løbende afbalancering af budget i forhold til aktivitet i tilfælde af eventuelle tomme pladser er under udarbejdelse.

  Området følges nøje, og der vil blive forelagt en sag til politisk stillingtagen, såfremt der opstår væsentlige forudsætningsskred.

 

 • Demens: Udviklingen har ikke givet anledning til ændringer i det foreliggende budgetforslag for 2014, men området indgår i arbejdet omkring en mere effektiv tilrettelæggelse af de kommunale opgaver.

 

 • Det nære sundhedsvæsen og genoptræningsområdet i Herning Kommune: Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2013 i det foreliggende budgetforslag, men som det fremgår i perspektivnotatet er Herning Kommune i lighed med andre kommuner presset af udviklingstendensen på sygehusene.

  I de rammer for den kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen, der blev meldt ud fra Finansministeriet i februar 2013 fremgår, at "der er enighed om, at regeringen og KL i de økonomiske forhandlinger i juni vil drøfte den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne med henblik på en styrket indsats."

  Med baggrund heri er der en formodning om, at det generelle udgiftspres kommer til at indgå som et tema i økonomiaftalen og med en form for finansiering til de stigende udgifter. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at afvente økonomiaftalen, inden der sker konkret stillingtagen til budgettering af området i budget 2014.

  Der vurderes ikke at være mulighed for at håndtere stigende udgifter inden for den eksisterende budgetramme uden at det medfører kompenserende besparelser/serviceforringelser på andre områder.

Indsatsområder og årsmål:

Jfr. beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. marts 2013 videreføres de to fællesmål fra budget 2013 omkring velfærdsteknologi og frivillige.
 
Herudover er der for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri mål vedrørende henholdsvis strukturanalysen på det specialiserede socialområde og udmøntning af fælles vision og mål på handicap- og psykiatriområdet.
 
På Serviceområde 18, Sundhed og Ældre er der et mål vedrørende det nære sundhedsvæsen.

 

Der er sket tilpasning af målene i forhold til de bemærkninger, der blev afgivet på mødet den 20. marts 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

 

at
budgetforslaget for 2014-2017, herunder indsatsområder og årsmål, godkendes,

 

at
budgetforslaget jfr. budgetvejledningen for 2014 videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

at
udgiftspresset på det nære sundhedsvæsen og genoptræningsområdet samt finansieringen heraf vurderes nærmere, når Økonomiaftalen mellem KL og regeringen foreligger.
 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om grundlag for driftsområder i Sundhed og Ældre efter organisationsjusteringen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om organisationsjusteringen i Sundhed og Ældre pr. 1. maj 2013 (pkt. 25) på mødet den 20. marts 2013. På den baggrund ønskede udvalget at få en orientering om de nye driftsområders størrelse mm.
Denne orientering forelægges hermed udvalget.

Sagsfremstilling

Til belysning af de kommende områder forelægges hermed fakta i forhold til personale og ledere, antallet af ældre over 65 år i Herning Kommune, tyngden i hjemmehjælpen og hjemmesygeplejen samt antallet af plejeboliger, der drives af Herning Kommune.
 
1. Personale og ledere
I nedenstående tabel omfatter øvrige ledere de ledere, der varetager medarbejdersamtaler og personaleansvar.
 
Tidligere fordeling (15. april 2013)

 
Nord
Syd
Vest
Øst
Visitations- enheden
Kost og Træning
Økonomi og administration
Kvalitet og Udvikling
Områdeledere
1
1
1
1
1
1
1
1
Øvrige ledere
7
5
9
7
2
11
0
0
Antal medarbejdere*
284
166
371
294
51
162
8
19
Lederspænd**
41
33
41
42
25
15
8
19

Kilde: Løndata * inkl. elever i områderne – excl. ansatte i jobtræning ** lederspænd beregnet som forholdet mellem antal medarbejdere og øvrige ledere   Nuværende fordeling (pr. 1. maj 2013)

 
Nord/Syd
Vest
Øst
Visitations- enheden
Kost og Træning
Sygeplejen
Administra- tiv enhed
Områdeledere
1
1
1
1
1
1
1
Øvrige ledere
9
8
4
1
13
6
0
Antal medarbejdere*
360
329
171
25
203
252
17
Lederspænd**
40
41
43
25
16
42
17

Kilde: Løndata * inkl. elever i områderne – excl. ansatte i jobtræning ** lederspænd beregnet som forholdet mellem antal medarbejdere og øvrige ledere 
Ved sammenligning af den tidligere fordeling og den nuværende fordeling ændres der ikke væsentligt i lederspænd. Lederspændet i områderne Nord/Syd, Vest, Øst samt sygeplejen er relativt stort.   2. Antallet af ældre borgere over 65 år i Herning Kommune Tidligere fordeling

 
Nord
Syd
Vest
Øst
2012
3790
3246
3386
3716

Kilde: Befolkningsprognose 2012-2025, Herning Kommune, april 2012   Nuværende fordeling efter organisationsjustering samt forventet udvikling i antallet af ældre over 65 år i Herning Kommune

 
Nord/Syd
Vest
Øst
Fremtidig fordeling (2012)
7036
3386
3716
Forventet antal ældre borgere (2017)
8175
3926
4098
Forventet vækst 2012 - 2017
+1139
+540
+382

Kilde: Befolkningsprognose 2012-2025, Herning Kommune, april 2012
Antallet af ældre i området Nord/Syd er ca. dobbelt så stor end i de to andre områder. For alle tre områder forventes en stigning i antallet af ældre borgere over 65 år, når antallet af ældre borgere i 2012 sammenlignes for det forventede antal i 2017.   3. Tyngden i hjemmehjælp og sygeplejen Tyngde i hjemmehjælpen, tidligere opdeling

 
Nord
Syd
Vest
Øst
Antal modtagere af kommunal hjemmehjælp
336
241
356
402
Antal visiterede hjemmehjælpstimer (leveret af kommunen) pr. uge
1309
929
1888
1900

Kilde: Care, april 2013
Der er flest modtagere af kommunal hjemmehjælp i områderne Vest og Øst. Antallet af visiterede timer, som leveres af kommunen, er ligeledes størst i Vest og Øst.   Tyngden i hjemmehjælpen, med organisationsjustering

 
Nord/Syd
Vest
Øst
Antal modtagere af kommunal hjemmehjælp
577
356
402
Antal visiterede hjemmehjælpstimer (leveret af kommunen) pr. uge
2238
1888
1900

Kilde: Care, april 2013
 
Efter at områderne Nord og Syd er lagt sammen, er antallet af hjemmehjælpsmodtagere blevet væsentligt højere i det sammenlagte område – hvis det sammenlignes med område Øst og område Vest. Det højere antal hjemmehjælpsmodtagere i område Nord/Syd giver sig dog ikke udslag i væsentligt flere visiterede hjemmehjælpstimer. Ved sammenligning af visiterede timer kan det udledes, at der er en højere kompleksitet hos hjemmehjælpsmodtagere, der har en kommunal leverandør, i områderne Øst og Vest i forhold til område Nord/Syd.   Tidligere tyngde i sygeplejen

 
Nord
Syd
Vest
Øst
Antal modtagere af sygepleje
414
257
352
435
Antal visiterede sygeplejetimer pr. uge
385
223
343
533

Kilde: Care, april 2013   Efter organisationsjusteringen udskilles sygeplejen som selvstændigt område.   4. Plejeboliger, der bliver drevet af Herning Kommune Tidligere fordeling (april 2012)

 
Nord
Syd
Vest
Øst
Stuer/boliger
99
45
182
89
Aflastning/midlertidige
32
6
0
3
Skærmet
0
7
18
10
I alt
131
58
200
102

Kilde: Kortlægning af plejeboligbehov 2010-2020   Nuværende fordeling, efter organisationsfordeling

 
Nord/syd
Vest
Øst
Hjemmesygeplejen
Stuer/boliger
144
182
189
0
Aflastning/midlertidige
8
0
3
30
Skærmet
7
18
27
0
I alt
159
200
219
30

Kilde: Kortlægning af plejeboligbehov 2010-2020 med tilrettelser

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at
orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1582-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Varmtvandsbassin på Birketoft (status på brugen og drøftelse af underskudsgaranti)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 11. januar 2012 (punkt 9) bedt om en årlig status på anvendelsen af varmtvandsbassinet på Plejecenter Birketoft, Aulum.

 

Denne status forelægges hermed udvalget.

 

Endvidere lægges op til en drøftelse af underskudsgarantistillelse efter 2013.

Sagsfremstilling

Varmtvandsbassinet på plejecenter Birketoft drives af Danske Diakonhjem. Herning Kommune ejer varmtvandsbassinet og der er indgået kontrakt med Danske Diakonhjem om driften af bassinet. Endvidere er der indgået en aftale mellem Herning Kommune og Danske Diakonhjem om en årlig underskudsgaranti på 109.000 kr. Underskudsgarantien udløber med udgangen af kalenderåret 2013.
 
Primo 2013 benytter følgende bassinet:

 • Private borgere, som selvtræner i varmtvandsbassinet (43 borgere - heraf 31 pensionister)

 • Træning og Aktivitet (2 timer om ugen)

 • FOF (1 time om ugen)


AG Babysvømning forventer at starte nye hold op i efteråret 2013. Endvidere har der været forespørgsler fra enkelte borgere i forhold til muligheden for selvtræning.

Til orientering kan oplyses, at der primo 2011 var følgende brugere af bassinet:

 • Private borgere, som selvtræner i bassinet (31 borgere)

 • Træning og Aktivitet (8 borgere)

 • Hobitten (daginstitution i Herning Kommune): 7 handicappede børn

 • Bakkehuset (institution): ukendt antal brugere

 

Som det ses i ovenstående opgørelser er der generelt et lavt aktivitetsniveau. Endvidere benytter Sundhed og Ældre i minimalt omfang bassinet og denne aktivitet vil kunne lægges andre steder.

 
Der er jf. beslutningerne på Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 11. januar 2011 foretaget investeringer i energibesparende udstyr og bassinets bund er blevet repareret.

Økonomi

Regnskab for varmtvandsbassin på Birketoft.

 
Budget 2012 (kr.)
Regnskab 2012 (kr.)
Små anskaffelser
13.000
30.062
Vedligehold
10.000
14.097
Serviceaftale
 
11.105
El
 
114.600
Varme
 
 3.766
Vand
 
 9.746
Lejeindtægter
 
 -50.620
Underskudsgaranti
109.000
-109.000
I alt
132.000
 132.755

 
Når underskudsgarantien på maksimalt 109.000 kroner er medregnet, er der et merforbrug på 755 kr. på driften af varmtvandsbassinet i regnskabet for 2012.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at status på brug af bassinet tages til efterretning.
at regnskabet for varmtvandsbassinet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.36.16-P20-1-12 Sagsbehandler: Elin Mogensen  

Forslag til kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre har i løbet af 2012 arbejdet med at sikre den bedst mulige visitation til træningsydelser efter Lov om social Service § 86.


Der har været igangsat en proces med at sikre klare arbejdsgange og procedurer i forbindelse med visitationen og træningsforløbene, ligesom der har været fokus på registrering og dokumentation med henblik på en bedre styring af området. Arbejdet har haft til formål at optimere indsatsen og sikre den bedst mulige service overfor borgerne.
I den forbindelse har forvaltningen udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder for træningsydelserne.


Forslag til kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. Lov om social service (SEL) § 86 fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har som led i arbejdet med at sikre såvel hensigtsmæssige arbejdsgange og procedurer i forbindelse med visitationen på træningsområdet som styring af området, udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning. Det pointeres, at der ikke er tale om den genoptræning, som regionen varetager.

 

Lovgrundlaget for genoptræning og træning er anført i nedenstående:

Jf. Lov om Social Service § 86 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Jf. Lov om Social Service § 86, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

 

Sundhed og Ældre fremlægger forslag til 4 kvalitetsstandarder, som er beskrevet med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau og den gældende praksis. Der er tale om 4 nye kvalitetsstandarder på følgende områder:  

1. Genoptræning

2. Startpakke

3. Vedligeholdelsestræning A

4. Vedligeholdelsestræning B

Genoptræning jf. lov om Social Service (SEL) § 86 har til formål at sikre borgere genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse, der ikke behandles i tilknytning til sygehus indlæggelse. Der er typisk tale om ældre borgere, som har bevægelses- og /eller aktivitetsmæssig funktionsnedsættelse. Ydelsen er midlertidig og bevilges typisk i 1 – 3 gange ugentligt i op til 3 måneder.  

 

Startpakken bevilges efter SEL § 86, stk. 2 om vedligeholdende træning. Ydelsen har til formål at motivere borgeren til træning og skabe tillid og selvtillid hos borgeren til at udnytte egne ressourcer. Ydelsen bevilges 1-3 gange, hvorefter der tages stilling til fremtidig indsats.

 

Vedligeholdelsestræning A bevilges efter SEL § 86, stk. 2. Ydelsen tildeles borgere, som har brug for målrettet og vedligeholdende træning for at forebygge funktionstab og fastholde det hidtidige funktionsniveau, men typisk kan afsluttes indenfor 3 måneder. Kendetegnende for borgerne er, at de vil kunne fastholde egen mestring med en målrettet træningsindsats. Ydelsen bevilges 1- 2 gange ugentligt i op til 3 måneder.  

 

Vedligeholdelsestræning B bevilges efter SEL § 86, stk.2. Ydelsen tildeles borgere, som har behov for forlængelse af målrettet og vedligeholdende træning (A) for at forebygge funktionstab og fastholde det hidtidige funktionsniveau. Til forskel fra A-pakken er der her tale om borgere, som har længerevarende behov/komplekse problemstillinger og typisk får hjælp til personlig pleje jf. SEL § 83.

Kendetegnende for kvalitetsstandarderne er, at de integrerer tanken om ”Ansvar for det gode liv”, hvor der er fokus på borgerens ressourcer med henblik på at gøre borgeren så selvhjulpen så muligt.

Økonomi

De fremlagte forslag til kvalitetsstandarder beskriver det nuværende serviceniveau og kan derfor udmøntes indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Der er således ingen budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til kvalitetsstandarder for Genoptræning, Startpakke, Vedligeholdelsestræning A og Vedligeholdelsestræning B godkendes foreløbigt
 
At forslag til kvalitetsstandarder for Genoptræning, Startpakke, Vedligeholdelsestræning A og Vedligeholdelsestræning B sendes til høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-384-09 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for daghjem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev serviceniveauet harmoniseret, og der blev udarbejdet kvalitetsstandarder for en lang række ydelser indenfor serviceloven - herunder tilbuddet om daghjem.

 

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 20. februar 2013, punkt 16, foreløbigt godkendt den reviderede kvalitetsstandard for daghjem.

 

Efterfølgende har Ældreråd og Handicapråd haft kvalitetsstandarden til høring.

 

Kvalitetsstandarden sendes hermed til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Formålet med daghjem er primært at aflaste ægtefælle eller nærtstående med henblik på, at borgeren bliver boende i eget hjem, så længe det er hensigtsmæssigt. Daghjem er som udgangspunkt et gruppetilbud, hvor der dog tages individuelle hensyn i planlægning af dagligdagen og de enkelte aktiviteter. Der er tale om borgere, som har svært ved at overskue egen situation, strukturere døgnet og vanskeligt ved at udføre egenomsorg, men som med personalestøtte kan indgå i gruppesammenhænge og modtage stimuli.

 

Ældreråd og Handicapråd har drøftet forslaget til kvalitetsstandard og har ingen bemærkninger hertil.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at kvalitetsstandarden for daghjem endelig godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-384-09 Sagsbehandler: Elin Mogensen  

Kvalitetsstandard for klubtilbud for yngre demente

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 20. februar 2013, punkt 17, besluttet at sende forslaget til kvalitetsstandard for klubtilbud for yngre demente i høring hos Ældreråd og Handicapråd.

 

Kvalitetsstandarden fremsendes hermed til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Klubtilbuddet for yngre demente har til formål at forlænge den periode, hvor den yngre demente kan begå sig og fungere selvstændigt i hverdagslivet.

 

Klubtilbuddet er et forebyggende tilbud, der medvirker til at skabe netværk med ligestillede og forebygge isolation. Modtagerne af ydelsen er yngre demente borgere under 65 år, som har tendens til at isolere sig og har behov for personalestøtte for at kunne fungere i hverdagsaktiviteter og i sociale sammenhænge. Der er således tale om borgere, som typisk har svært ved at planlægge, strukturere og gennemføre hverdagsaktiviteter.

 

Der er ikke tidligere fastlagt og godkendt et politisk serviceniveau herfor.

 

Ældreråd og Handicapråd har drøftet forslaget til kvalitetsstandard. Dette har ikke givet anledning til ændring af forslaget til kvalitetsstandarden.

Økonomi

Klubtilbuddet er etableret og indeholdes inden for de økonomiske rammer.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at kvalitetsstandarden godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.00-K04-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Høring af Region Midtjyllands Sundhedsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget Region Midtjyllands Sundhedsplan "Fælles ansvar for sundhed" i høring.  

 

Formålet med Region Midtjyllands Sundhedsplan er at målrette det midtjyske sundhedsvæsens ydelser og justere væsenets måde at fungere på, så borgerne får mest mulig sundhed for pengene. Heri ligger et fokus på de ydelser, som er tilgængelige i sundhedsvæsenet samt et fokus på inddragelse af patienternes/borgernes egne ressourcer.

 

Høringsudkastet for Sundhedsplanen forelægges hermed Social- og Sundhedsudvalget.

 

Forslag til den endelige sundhedsplan bliver politisk behandlet i oktober 2013.

 

Sagsfremstilling

Høringsforslaget til sundhedsplanen "fælles ansvar for sundhed" er baseret på eksisterende plangrundlag og indeholder tre hovedspor:

 1. Patienten bestemmer

 2. Sundhed og sammenhæng - gensidig afhængighed

 3. Den bedste kvalitet - hver gang på den rigtige måde

 

Under hovedsporet "patienten bestemmer" er der fokus på patientinddragelse både i forhold til beslutninger vedrørende eget behandlingsforløb og inddragelse med henblik på, at patienten selv udfører handlinger, der fremmer sundheden eller gør behandlingen lettere at gennemføre for sundhedsvæsenet.

 

I hovedsporet "Sundhed og sammenhæng - gensidig afhængighed" er der fokus på udvikling af samarbejdet mellem region, kommuner og praksis. Herunder at hospitalerne understøtter det sammenhængende sundhedsvæsen, eksempelvis ved at kommuner og praksis har nemmere adgang til viden og rådgivning.

 

Endelig rummer hovedsporet "den bedste kvalitet - hver gang på den rigtige måde" en retning på, hvordan den højeste kvalitet fastholdes og udvikles. Der er listet et særligt fokus på den patientoplevede, faglige og organisatoriske kvalitet, akutområdet, anvende den nyeste viden samt arbejdsdeling.

 

Hvert hovedspor afsluttes med en liste over retningen for de kommende indsatser. Der vil efterfølgende ske en konkretisering af de enkelte indsatser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter høringsudkastet for Region Midtjyllands Sundhedsplan med henblik på at afgive høringssvar.

Beslutning

Regionens høringsudkast drøftet.
 
Der udarbejdes høringssvar fra Herning Kommune ud fra de afgivne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Sundhedsstyrelsens årsrapport 2012 - tilsyn med plejecentre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget Sundhedsstyrelsens årsrapport for tilsyn med plejecentre. Sundhedsstyrelsens overordnede vurdering er, at der er sket markante forbedringer af de sundhedsfaglige forhold – såvel klinisk som af administrativ karakter. I forhold til blandt andet journalføring og medicinhåndtering vurderer Sundhedsstyrelsen, at der er blevet gjort et målrettet og fokuseret arbejde. Dette er i fin tråd med Sundhed og Ældres satsning på uddannelse i forhold til korrekt medicinhåndtering.

 

Der er foretaget tilsynsbesøg i 2012 på 13 plejecentre, hvoraf de 6 ikke vil modtage tilsyn i 2013. For 1 plejecenter anmodede Sundhedsstyrelsen om at få tilsendt handleplaner med henblik på tilsynsbesøg i 2013.


Social- og Sundhedsudvalget forelægges hermed årsrapporten til orientering.

Sagsfremstilling

I tilsynet gennemgås sundhedsadministrative og sundhedsfaglige forhold, medicinhåndtering, patientrettigheder, hygiejne, ernæring samt aktivitet og mobilitet. Temaet for tilsynet i 2012 var plejehjemmenes sikring af oplysninger om beboernes sygdomme og handicap.


Nedenfor gengives udvalgte resultater af Sundhedsstyrelsens sammenfatning af vurderinger og krav:

 • sundhedsfaglige instrukser: instrukserne er udarbejdede, kendte og fulgtes af personalet på stort set alle de besøgte plejecentre.

 • sygeplejefaglige optegnelser: specielt blev den elektroniske journal, hvori alle sygeplejefaglige optegnelser føres, fremhævet.

 • medicinhåndtering: den medicin, personalet håndterer og som beboerne får, er i overensstemmelse med den medicin, der er ordineret og angivet på medicinlisten.

 • patientrettigheder: dokumentation for given information omkring iværksat pleje og behandling er i nogen grad opfyldt.

 • hygiejne: der er et forbedringspotentiale i forhold til ikke at bære smykker/ure på hænder/underarme.

 • ernæring: ernæringsbehov er en stor del af tilfældene vurderet, mens det kniber lidt med at dokumentere en opfølgning på de iværksatte kost- og ernæringsplaner.

 • aktivitet og mobilitet: i de fleste tilfælde forelå tilbud om træning til de beboere, der havde behov for træning.

 • sikring af oplysninger om beboernes sygdomme og handicap: stort set alle plejecentre levede op til at sikre indhentning og korrekt håndtering af oplysninger om beboernes sygdomme og handicap.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
at rapporten sendes til orientering for Ældrerådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1622-07 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Naturpolitik i høring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune har haft en naturpolitik siden 2008. Den er nu under revision. Revisionen betyder enkelte ændringer. Arbejdet med at øge den biologiske mangfoldighed – det, man kalder for biodiversiteten - får sit eget mål. Friluftslivet og formidlingen får et løft, og der sættes nye mål for kulturarven.
 
Teknik og Miljøudvalget har foreløbig godkendt den reviderede naturpolitik og anmoder hermed om eventuelle bemærkninger til den vedlagte naturpolitik. Naturpolitikken er udsendt i høring i kommunens øvrige fagudvalg og i offentligheden indtil 29. juli 2013

Sagsfremstilling

Naturpolitikken fra 2008 er under revision. Teknik- og Miljøudvalgsmødet har den 5. november 2012, pkt. 201 som optakt til revisionen haft en temadrøftelse om naturpolitik. Herefter har forvaltningen arbejdet videre med målene. Det har givet anledning til en række ændringer. Naturpolitikken er gjort mere handlingsorienteret med fokus på de elementer, som kommunen selv har indflydelse på. Samarbejde med lodsejere og frivillighed er vigtige nøgleord.
 
På Grønt Råds møde den 22. november 2012 er Naturpolitikken ligeledes blevet drøftet. Medlemmerne udtrykte tilfredshed med de foreslåede ændringer til politikken.
 
For at sikre en tværfaglig forankring er et tekstudkast til Naturpolitikken drøftet i Direktionen den 31. januar 2013. Udkastet blev generelt positivt modtaget. Efter drøftelsen i Direktionen er Sundhedsfremmeafdelingen, Planafdelingen og Kultur- og Fritid blevet bedt om at komme med input til naturpolitikken. Deres input er indarbejdet i det vedhæftede udkast.
 
De store ændringer i forhold til den oprindelige naturpolitik skitseres her: De to oprindelige mål om sammenhængende natur og ansvarsarter skrives sammen til et mål om biodiversitet. Det oprindelige mål om friluftsliv og kulturmiljøer foreslås splittet op i to nye mål, nemlig friluftsliv og kulturarv. Endelig foreslås et nyt mål om formidling tilføjet, mens målet om Skjern Å Nationalpark glider ud. Således kommer naturpolitikken til fortsat at rumme 10 mål. Nedenstående figur viser et overblik over hvad der er sket med de 10 oprindelige mål fra 2008:
 [image]
 

Naturpolitikken er sendt i offentlig høring fra 1. maj til 29. juli 2013. Høringen vil blive gennemført som en klassisk høring, hvor lodsejere og interesseorganisationer kan komme med input og kommentarer via hjemmesiden. Samtidig gennemføres en intern høring i kommunens øvrige fagudvalg. Der er ikke planlagt borgermøder, da erfaring fra tidligere borgermøder om naturpolitikken har vist, at interessen er ganske lille. Efter endt høring vil politikken blive fremlagt til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og sundhedsudvalget sender deres bemærkninger til naturpolitikken inden d. 29. juli 2013 til Teknik og Miljøudvalget.

 

at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalget, at udkast til naturpolitik sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
 
Social- og Sundhedsudvalget glæder sig over, at der i naturpolitikken er sat initiativer i gang, som også gør gavn på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om lokalesag.
 
Ingelis Sander foreslog dagsordensættelse af en evaluering af deltagelsen i fælles arrangementer – f.eks. KLs sociale topmøde. Dagsordensættes til næste møde sammen med KLs oplæg ”Invester før det sker”.

 

Sagsnr.: 27.12.00-G01-243-07 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Indstilling til godkendelse af ny leder på Blå Kors Pensionat