Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 21. oktober 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.


Samlet set forventes et merforbrug på 26,572 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 4,768 mio. kr. vedrørende anlæg.


Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2020, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020 og i Byrådet den 10. november 2020.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2020.


I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020.


Driftsudgifter


Social- og Sundhedsudvalget


Oprindeligt

budget 2020

Genbevil-

linger

2020

Tillægs-

bevillinger

2020

Korrigeret budget 2020

Forventet regnskab 2020

Afvigelse

1.000 kr., 2020-pl.

A

B

C

D (=A+B+C)

E

F (=D-E)

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

327.480

2.090

-1.315

328.255

332.351

-4.096

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

737.428

-4.001

14.394

747.821

770.297

-22.476

Driftsudgifter i alt

1.064.908

-1.911

13.079

1.076.076

1.102.648

-26.572


I tillægsbevillingerne indgår tilskud og foreløbige kompensationer i forbindelse med Covid-19 på hhv. 1,8 mio. kr. til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og 5,5 mio. kr. til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

I tillægsbevillingerne for Serviceområde 13 indgår endvidere en teknisk budgetjustering i forbindelse med organisationstilpasningerne i 2019 på - 4,1 mio. kr. Serviceområde 18, Sundhed og Ældre har fået en tillægsbevilling i forbindelse med differentieret lønfremskrivning for personalegrupper inden for sygepleje mv. på 7,2 mio. kr. (centrale overenskomstforhandlinger).


Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri


Det forventede regnskab pr. 31. august 2020, opgjort på resultatområder, udgør følgende:


Serviceområde 13,

Handicap og Psykiatri


Korrigeret budget 2020

Forventet regnskab 2020

Afvigelse

1.000 kr., 2020-pl.

D (=A+B+C)

E

F (=D-E)

Handicap

254.453

258.767

-4.314

Sindslidende

65.526

67.747

-2.221

Blå Kors Varmestue

3.105

3.172

-67

Tværgående

5.183

2.665

2.518

I alt

328.267

332.351

-4.084


Som det fremgår, forventes et merforbrug på 4,084 mio. kr. i 2020. Resultatet bygger på følgnede forudsætninger:


  • På mødet i januar 2020 vedtog Social- og Sundhedsudvalget en udviklingsplan med 4 spor, som skal skabe den langsigtede økonomiske balance i Handicap og Psykiatri. Kataloget indeholder et skøn over den økonomiske effekt af de enkelte spor. Den skønnede effekt for 2020 på 2,5 mio. kr. er indregnet i det forventede resultat. Status på udviklingsplanen behandles i et særskilt punkt på dagsordenen.


  • Der er indregnet en forventet merudgift i forbindelse med åbning af nye pladser på Rosenholm. Tilgang og afgang af borgere i øvrigt er forudsat at være i balance. Dette vil dog altid være et usikkerhedsmoment, specielt i forhold til særligt dyre enkeltsager. F.eks. har tilgangen af én borger medført en resultatændring på 2,3 mio. kr. inkl. statsrefusion.


  • Der er indregnet forventede ekstraudgifter på 4,5 mio. kr. til objektiv finansiering af det regionale tilbud Kofoedsminde, som er landets eneste lukkede tilbud til voksne udviklingshæmmede, samt de særlige psykiatriske pladser på sygehusene.Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:


Det forventede regnskab pr. 31. august 2020 udgør et merforbrug på 22,476 mio. kr. Heri indgår et overført merforbrug fra 2019 på 4,001 mio. kr. Resultatet er præget af følgende udfordringer:


  • I forbindelse med vedtagelsen af korrigerende handlinger hos Sundhed og Ældre fra 2019 og frem opstod en uudmøntet besparelse på 4,9 mio. kr. i 2019, fordi de vedtagne handlinger først havde fuldt gennemslag fra 2020. Den uudmøntede besparelse er den primære årsag til det overførte merforbrug fra 2019.


  • Hjælpemiddelområdet har i flere år været udfordret, og der forventes et merforbrug på 5 mio. kr. i 2020. Heri indgår engangsudgifter på 1,2 mio. kr. til udskiftning af låsesystem.
  • På elevområdet forventes et merforbrug på 2 mio. kr. Uddannelsen af sosu-elever et fokusområde hos Sundhed og Ældre, da det er fødekæden til det fremtidige personale på området. Det er svært at rekruttere i tilstrækkeligt omfang, og der arbejdes derfor hele tiden på at tiltrække elever til uddannelserne. Udgiftsniveauet ville have været større, hvis det var lykkedes at få de assistentelever, som Herning Kommune er dimensioneret til.


  • På enkelte plejecentre er konstateret særlige økonomiske udfordringer, som ligger ud over de Covid-19-relaterede udgifter. Økonomien for de to områder skal undersøges nærmere med henblik på eventuelle korrigerende handlinger.


  • Herudover er budgettet generelt udfordret af merudgifter i forbindelse med Covid-19. Blandt andet forventer Sundhed og Ældre en samlet udgift til værnemidler på 7,2 mio. kr. I forbindelse med midtvejsreguleringen 2020 har Herning kommune modtaget 2,150 mio. kr. som en foreløbig kompensation for indkøb af værnemidler. Beløbet er ikke tilført Serviceområde 18, men er reserveret på en central konto til dækning af de afholdte udgifter hos Sundhed og Ældre.

Sundhed og Ældre har igangsat en undersøgelse af, hvordan merudgifterne i forbindelse med Covid-19 kan udskilles fra den øvrige drift. Det sker med henblik på at få et billede af, om driften i Sundhed og Ældre vil være i balance i en situation uden Covid-19 i 2021.


Konsekvenser af Covid-19

For Social- og Sundhedsudvalgets områder er der stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af Covid-19. Budgetterne er generelt pressede på flere hovedområder, men det er svært at adskille Covid-19 udfordringen fra et evt. øvrigt økonomisk pres.


Der er en række potentielle udfordringer som følge af Covid-19-situationen, også på længere sigt:


  • Øgede personalemæssige udgifter i forhold til et øget antal syge medarbejdere, opnormering af deltidsansatte, omlægning af vagter, vikarudgifter, indkaldelse af fratrådte samt oplæring af ekstra kapacitet
  • Yderligere udgifter til værnemidler.
  • Yderligere udgifter til ekstra engøring og vask samt arbejdsbeklædning.
  • Øgede udgifter til håndtering af borgere, som udskrives fra sygehuset for at skabe kapacitet på sygehuset.
  • Borgere, der mister færdigheder som følge af nedlukninger og derfor får behov for øget støtte og pleje


Anlægsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget,

anlæg


Oprindeligt

budget 2020

Genbevil-

linger

2020

Tillægs-

bevillinger

2020

Korrigeret budget 2020

Forventet regnskab 2020

Afvigelse

1.000 kr., 2020-pl.

A

B

C

D (=A+B+C)

E

F (=D-E)

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

23.257

18.069

-446

40.880

39.016

1.864

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

312

586

3.567

4.465

1.560

2.905

Anlægsudgifter i alt

23.569

18.655

3.121

45.345

40.576

4.769


Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et samlet mindreforbrug på 4,769 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.


Anlægsbudgettet omfatter følgende projekter:

Social- og Sundhedsudvalget,

anlæg

Korrigeret budget 2020

Forventet regnskab 2020

Afvigelse

1.000 kr., 2020-pl.

D (=A+B+C)

E

F (=D-E)

Tilbygning på Rosenholm

16.862

16.756

106

Udvidelse af Mosaikken

18.716

16.965

1.751

Blå Kors Varmestue

2.101

2.095

6

Fleksibel anlægspulje

2.000

2.000

0

Caféfunktion for Bo- og Støttecenter Herning

1.200

1.200

0

Serviceområde 13 i alt

40.879

39.016

1.863

Sunds Aktivcenter

3.567

1.500

2.067

Udvidelse af Rehabiliteringscentret

675

395

280

Pulje til projekter (papirpenge)

-416

-485

69

Velfærdsteknologi

639

150

489

Serviceområde 18 i alt

4.465

1.560

2.905

Anlægsudgifter i alt

45.344

40.576

4.768


Udvidelse af Mosaikken:

Byggeriet forventes færdig januar 2021. Der kan restere honorarudgifter, slutfakturaer mv. til afholdelse i 2021.


Blå Kors Varmestue:

Der forventes balance i forhold til budgettet. Udgifterne til nedrivningen af de eksisterende bygninger er lavere end tidligere forventet.


Fleksibel anlægspulje:

De afsatte midler for 2020 forventes anvendt, blandt andet til ombygning ved Lyngen.


Sunds Aktiv Center:

De oprindeligt bevilgede anlægsmidler for projektet, 3,567 mio. kr. i 2020 og 3,566 mio. kr. i 2021, er frigivet og godkendt på et møde i Herning Byråd den 5. maj 2020. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 er bevilget yderligere 1,5 mio. kr. til projektet i 2021. Et nyt programoplæg for om- og tilbygningen vil herefter blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Velfærdsteknologi:

En planlagt en proces for nye tiltag inden for velfærdsteknologi er i flere omgange blevet udsat grundet Corona. Der ses nu på andre veje til at få sat nye tiltag sat i søen. Der arbejdes aktuelt med et nyt spor i blesensor-projektet, som vil blive evalueret i løbet af efteråret.


Bevillingsmæssige ændringer

Som en følge af Covid-19 nedlukningerne indgik folketinget før sommerferien en aftale om Sommerpakken, der blandt andet indeholder sommeraktiviteter for beboere på botilbud. Der blev afsat 20 mio. kr., svarende til 0,3 mio. kr. for Herning kommune. Midlerne er tilgået Herning kommune via Midtvejsreguleringen 2020, og bevillingsmæssigt tilført Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Midlerne skal imidlertid tilgodese alle beboere på botilbud, både på børne- og voksenområdet. Administrationen har derfor udarbejdet en fordeling på serviceområder i forhold til antal botilbudspladser i kommunen. På baggrund heraf indstilles, at en andel af midlerne på 72.000 kr. overføres til


  • Serviceområde 16, Børn og Familie, 34.000 kr.
  • Serviceområde 17, Social og Beskæftigelse, 6.000 kr.
  • Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, 32.000 kr.


Efterfølgende begivenheder

Siden den seneste vurdering af det forventede regnskab er kommet nye omstændigheder i forhold til forventningerne til den fremtidige udvikling i relation til Covid-19 , herunder nye retningslinjer for anvendelse af værnemidler, som kan medføre yderligere omkostninger i relation til forventet regnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer
at der ikke foretages korrigerende handlinger til håndtering af merforbruget på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre før finanslovsforslaget 2021 er vedtaget
at Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning, og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020 og i Byrådet den 10. november 2020.


Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om vedtaget budget for 2021-2022.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning kommunes budget for 2021 og 2022 blev vedtaget på Byrådets møde den 6. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Onsdag den 23. september 2020 nåede forligskredsen til enighed om et budgetforlig, som denne gang er to-årigt. Budgetforslaget, som fremsat af forligskredsen, blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2020.


På mødet gives en orientering om budgetforligets betydning for Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P05-4-20 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri - halvårlig status

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Steen Holk Bank

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 17. december 2019, punkt 115, et udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri. Udviklingskataloget er udarbejdet med afsæt i de politiske budgetmål for Handicap og Psykiatri samt anbefalinger fra konsulentfirmaerne Incitare og Muusmanns undersøgelser på handicap- og psykiatriområdet


Det er besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status på udviklingskataloget halvårligt, og at der sker i sammenhæng med budgetopfølgningerne. Social- og Sundhedsudvalget blev senest orienteret om status på udvalgets møde den 27. maj 2020. Denne rapport er således den anden af to status-rapporter i 2020.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. februar 2020, punkt 16, blev udvalget orienteret om status på de konkrete anbefalinger, som fremgik af konsulentundersøgelser fra Incitare og Muusmann. Udvalget blev ved samme lejlighed orienteret om, at der i efterfølgende opfølgninger tages udgangspunkt i de fire udviklingsspor i Handicap og Psykiatris Udviklingskatalog, som skal være retningsgivende for udviklingen af Handicap og Psykiatri i de kommende år:


  • Spor 1: Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan
  • Spor 2: Etablering af alternative og nye løsninger
  • Spor 3: Visitationen - nye tilgange
  • Spor 4: Tidligere kendskab til borgere og livsfaser


En oversigt over status på udviklingskatalogets fire spor fremgår af bilag 1. I oversigten gøres status på:

  • Igangsatte og planlagte handlinger
  • Sporenes forventede økonomiske effekt (i det omfang, beregningen kan foretages på nuværende tidspunkt)


Generel status er, at der er igangsat initiativer til 'sporarbejde' på alle fire udviklingsspor. Derudover er der i august 2020 taget hul på udbredelsen og implementeringen af det, som nu kaldes et ’fornyet syn på kerneopgaven’ i hele Handicap og Psykiatri. Det fornyede syn på kerneopgaven er det, som i Muusmanns terminologi hed ’et nyt mindset’ og som i udviklingskataloget blev kaldt en ’vision’ for arbejdet i Handicap og Psykiatri. Det fornyede syn på kerneopgaven er henvendt til borgerne, og er et udtryk for, hvilket Handicap og Psykiatri borgerne kan forvente at møde i fremtiden.


Sagsantal i Samarbejde, rådgivning og visitation

I forbindelse med Muusmanns serviceeftersyn af Handicap og Psykiatri blev der udarbejdet en benchmark analyse af seks sammenlignelige kommuners specialiserede socialområde. Analysen af sagstal i myndighedsafdelingerne viste, at Herning Kommune havde det højeste antal borgersager pr. sagsbehandler.

Opgørelse pr. 30.6.2019

Herning

Holstebro

Horsens

Kolding

Ringkøbing

Viborg

Sager pr sagsbehandler, alle §§

132

69

71

64

103

91


Ansættelser og omorganisering af sagsbehandlere har medført, at sagstallet i pr. fuldtidsmedarbejder i Samarbejde, rådgivning og visitation er nedbragt siden benchmark-analysen.

En opgørelse af sagstallet pr. 1.10.2020 viser et gennemsnitligt sagstal på 99 pr. fuldtidsmedarbejder.


Økonomi

Nedenstående tabel viser den forventede økonomiske effekt af tiltagene i udviklingsplanens fire spor i 2020, samt aktuel status på opnåelse af den økonomiske effekt:

Spor

Tiltag

Mål, økonomisk effekt i 2020

Status, økonomisk effekt pr. 1.10.2020

Status

1

Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan

-250.000 kr.

0 kr.

Forventes delvist opnået i år

2

Etablering af nye og alternative løsninger

-250.000 kr.

- 460.000 kr.

Opnået

3

Visitationen - nye tilgange

-1.500.000 kr.

- 4.400.000 kr.

Opnået

4 a

Tidligere kendskab til borgerne (overgang fra ung til voksen)

*0 kr.

0 kr.

Ingen målsætning i 2020.

4 b

Livsfaser (ældreområdet)

-500.000 kr.

0 kr.

Forventes ikke opnået i år

Alle

-2.500.000 kr.

- 4.860.000 kr.

Opnået

* I punkt 4a er der ikke indregnet forventning om effekt før i 2021 - 2024. Samlet økonomisk effekt for perioden 2020-2024 er - 0,7 mio. kr.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om status på Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri tages til efterretning.
at sagen sendt til orientering i Handicaprådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-G01-8-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Takster til fritvalgsleverandører 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fritvalgstaksterne for 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice forelægges hermed til udvalgets godkendelse.


Sagsfremstilling

Kommunen har pligt til at sikre, at de borgere, som er visiteret til personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice kan vælge mellem 2 eller flere leverandører, inkl. den kommunale leverandør. Betalingen til de private fritvalgsleverandører beregnes på baggrund af Herning Kommunes gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af hjælpen. Fritvalgstaksterne bliver som udgangspunkt reguleret én gang årligt.


Fritvalgstaksterne for 2021, som alene anvendes til afregning med fritvalgsleverandørerne, forelægges hermed til udvalgets godkendelse.Timepriser hjemmehjælp:2020

(2020-pl)

2021

(2021-pl)

Praktisk hjælp:

Dagtimer hverdage
  • Land

353,66

360,20


  • By

340,06

346,44


  • Gennemsnit

347,13

353,57

Personlig pleje:

Dagtimer hverdage
  • Land

403,19

413,61


  • By

386,77

396,87


  • Gennemsnit

393,13

403,42


Dagtimer weekend
  • Land

501,63

513,80


  • By

476,40

488,05


  • Gennemsnit

484,01

495,82


Aftentimer
  • Land

726,73

732,90


  • By

625,05

632,40


  • Gennemsnit

657,32

664,89


Nattetimer

819,68

850,88

Klippekortsordningen:

Gennemsnit*

349,83

356,31

*) klippekortstaksten for hjemmehjælp er beregnet ud fra gennemsnitspriserne for land/by, og en vægtet fordeling af kommunens anvendte hjemmehjælpstimer hverdag/weekend og dag/aften.


Udviklingen i taksterne for hjemmehjælp er et udtryk for udviklingen i kommunens udgifter for området. Regnskabstallene for hhv. 2018 og 2019 har dannet grundlag for takstberegningerne for hhv. 2020 og 2021.


Timepriser palliationspakke:


2020

(2020-pl)

2021

(2021-pl)

Dag

419,10

429,82

Aften

657,32

664,89


Med finansloven 2018 har kommunen modtaget midler til understøttelse af arbejdet med at skabe rammerne for en værdig død for ældre. En del af midlerne er fra 2020 udmøntet til en palliationsindsats i borgernes eget hjem.

Mad til borgere i eget hjem:2020

(2020-pl)

2021

(2021-pl)

Hovedret almindelig:

Almen

54,04

58,53


Diætkost

60,49

-


Let diætkost

-

70,78


Tung diætkost

-

79,84

Hovedret lille:

Almen

43,52

52,02


Diætkost

48,72

-


Let diætkost

-

62,91


Tung diætkost

-

70,96

Udbringning pr. portion, én gang pr. uge:


Land


10,31


9,79


By

9,07

5,96


I samråd med BDO har administrationen udarbejdet en ny model for takstberegning, som anvendes fra 2021. I den forbindelse er det besluttet at opdele i hhv. let diætkost og tung diætkost. Diætkosten tilbydes blandt andet borgere med tygge-synkebesvær. Produktionen er tidskrævende, da strukturen i maden skal slås helt i stykker og bygges op påny.


Dagligvareudbringning:


2020

2021

Fritvalgsbevis, dagligvareudbringning

100,00

120,00


I Herning Kommune sikres borgernes frie valg af dagligvareudbringning ved fritvalgsbeviser. Det betyder, at borgere, som er visiteret til dagligvareudbringning, kan indgå aftale med en CVR-registreret virksomhed om at bringe dagligvarer ud.
Kommunen afregner med den leverandør, som borgeren har valgt, og til den pris der svarer til fritvalgsbevisets værdi.
Værdien skal fastsættes på baggrund af markedsprisen for dagligvareudbringning. I overensstemmelse med retningslinjerne på området har Herning kommune fastsat værdien af fritvalgsbeviset for 2021 ved indhentning af 4 tilbud på ydelsen fra private leverandører. Værdien svarer til gennemsnittet af de 4 tilbud.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at fritvalgspriser for 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-25-19 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx

x

x
x

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet) har 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde og anbefaler, at udkastet samt afrapporteringen på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og Region.


Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede socialområde.


KKR Midtjylland har på møde den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at rammeaftalen samt afrapportering på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.


Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.


I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og Regionen fokus på to fælles udviklingsområder:

- Den nære psykiatri

- Borgere med komplekse udfordringer


Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.


Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og Regionen en fireårig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum to procent i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i den kommende rammeaftale.


Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger indgår som bilag til rammeaftalen.


Udkast til Rammeaftale 2021-22 samt afrapporteringer på de centrale udmeldinger findes på hjemmesiden: https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2021-22


Høring

Udkast til Rammeaftale 2021-22 har været i høring i Handicaprådet den 8. oktober 2020. Handicaprådet besluttede ikke at afgive høringssvar til Rammeaftalen.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til Rammeaftale 2021-22 og afrapporteringen på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-17-19 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

FNs 17 Verdensmål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Budgetforlig 2020 fastslår, at de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende og minimum hvert kvartal skal arbejde med bæredygtighed og FNs Verdensmål.


Social- og Sundhedsudvalget prioriterede på udvalgsmødet 17. februar 2020 at sætte primær fokus på verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel og nr. 17 Partnerskab for handling.


Herning Kommune har efterfølgende oprettet Bæredygtig Herning, centret til understøttelse af bæredygtighed, og direktørposten er besat. Set i lyset heraf anbefaler Administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget fremadrettet har social bæredygtighed som et udgangspunkt for fokus på verdensmål 3 og 17.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget fremadrettet har social bæredygtighed som udgangspunkt for drøftelse af FNs Verdensmål.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Inge Warming  

Årsrapport 2019 for magtanvendelser på voksenområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsynsenheden har udarbejdet en årsrapport om magtanvendelser i 2019 på voksenområdet.

Konklusionerne i årsrapporterne fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

På vegne af Kommunalbestyrelsen behandler Tilsynsenheden magtanvendelser på voksenområdet, med henblik på at træffe afgørelse samt registrere indberetninger på voksne borgere inden for Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre.


Magtanvendelse er et indgreb i den personlige frihed og derfor er det helt afgørende, at personalet kender til kravene i lovgivningen om, hvornår de kan anvende magt i omsorgen for den enkelte borger, således at magt kun anvendes der, hvor det er absolut påkrævet.


Der har samlet set været 101 indberetninger med akutte magtanvendelser i Herning Kommune i 2019 mod 136 i 2018.


Der har i 2019 været i alt 44 ansøgninger om at måtte anvende en foranstaltning efter magtanvendelsesbestemmelserne. I 2018 var der i alt 37 ansøgninger.

Alle ansøgningerne er imødekommet både i 2019 og 2018.
Til sammenligning blev der i 2017 givet afslag på 12 af ansøgningerne.

Tilsynsenheden vurderer, at dette er et tegn på, at tilbuddene selv er blevet skarpe på, hvornår der kan søges om foranstaltninger samt sikre, at ansøgningerne er korrekt oplyste.


Magtanvendelserne fordeler sig samlet set over 135 borgere i Sundhed og Ældre samt 48 borgere i Handicap og Psykiatri.


Antal magtanvendelser og antal borgere er ikke sammenlignelige, da antal borgere er inklusiv de borgere, hvor der også kan være søgt om en foranstaltning i frikommuneforsøgene.


Borgerne har i alle tilfælde haft mulighed for at klage over hændelserne og afgørelserne. Der har ingen klager været i 2019. Pårørende har mulighed for at klage på borgerens vegne. Det er der ingen pårørende, der har fundet anledning til.

Lovgivningen og Socialstyrelsen har fastsat, hvilke oplysninger der som minimum skal registreres og hvilke tidsfrister der skal overholdes.


Kravene til indholdet i indberetninger og ansøgninger er lovfæstet, da magtanvendelser er et stort indgreb i borgerens selvbestemmelsesret. Dette betyder, at kravene til indholdet og formen ikke kan lempes fra Tilsynsenhedens side.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.08-I02-1-20 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Pejlemærker for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL og Danske Regioner har i september 2020 udsendt et oplæg med 12 fælles pejlemærker, som bør adresseres i en kommende plan for det samlede sundhedsvæsen.


I det følgende gives et resume af oplægget.

Sagsfremstilling

Baggrund for oplægget

Vi ser ind i en fremtid, hvor vi bliver flere ældre, hvor flere borgere lever med kroniske sygdomme, og hvor flere borgere har psykiske lidelser. Samtidig ser vi ind i en fremtid, hvor vi kommer til at mangle hænder. Udfordringerne kræver nytænkning og udvikling af sundhedsvæsenet. Fremtidens sundhedsvæsen skal basere sig på det, der giver størst værdi for borgerne. Det er ofte mindre indgribende tiltag, end vi er vant til i dag. Fx skal der være langt mere fokus på tidlig opsporing, forebyggelse, træning og egenomsorg.


KL og Danske Regioner er enige om, at både regioner, kommuner og almen praksis er en del af løsningen i fremtidens sundhedsvæsen.


Fælles pejlemærker

Stærkere samarbejde på tværs af sektorer og politisk forankrede lokale samarbejder.


  • Der skal etableres formaliserede samarbejder mellem kommuner og regioner omkring hver af de 21 akuthospitaler. De formaliserede omfatter også psykiatrien.


  • Sundhedssamarbejder skal koordinere patientforløbet for de borgere, der har brug for både kommunen, sygehuset og den praktiserende læge. Det er især ældre medicinske patienter, patienter med kroniske sygdomme og patienter med psykisk lidelser.


  • Det skal blandt andet ske gennem implementering af nationale aftaler, herunder økonomiaftaler, nationale handlingsplaner m.v.


  • Elementer vedr. psykiatri forventes at indgå i arbejdet med den kommende 10-årsplan.


  • Samarbejdet skal sikre koordinering fx når ændringer i sygehusets opgavevaretagelse har væsentlige konsekvenser for kommunernes opgaver eller økonomi. Det gælder også ændringer i
    kommunerne, som har væsentlig betydning for opgaver eller økonomi i regionerne.


  • Parterne skal ikke kunne disponere over hinandens økonomi, men afklare rammer og fjerne barrierer for det daglige samarbejde på fagligt niveau og ledelsesniveau.


Kvalitetsplan skal styrke indsatserne for ældre, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykiatriske lidelser.


  • Der skal laves en plan, der over en årrække grundlæggende beskriver fremtidens behandling for de store kronikergrupper i sundhedsvæsenet. Fokus skal være på tidlige indsatser, egenomsorg, træning mv., så sygdom og sygdomsforværring forebygges.


  • Der igangsættes ligeledes et arbejde med at beskrive og udbrede mange af de gode erfaringer med samarbejde, sammenhængende patientforløb og delegeret behandling, som allerede eksisterer.


  • Det foreslås, at det kommunale akutområde udvikles, så det fx gøres muligt at anvende videoløsninger i samarbejdet mellem almen praksis, sygehuse og akutfunktionerne, ligesom det anbefales at udbrede erfaringerne med fælles akutvisitation til hele landet.


  • Det lægelige behandlingsansvar for de sundhedsfaglige opgaver, som kommunerne varetager, herunder på de midlertidige pladser, ligger fortsat i regionerne enten på hospitaler, i almen praksis eller speciallægepraksis.


Økonomi og data


  • Krav om styrket faglighed, øget kapacitet og mere ensartethed i kommunerne og bedre samspil på tværs af sektorer ledsages af den nødvendige, nationale finansiering.


  • Der er brug for fælles data for at understøtte samarbejdet om de tværsektorielle patientforløb. Derfor skal vi bygge videre på den udvikling, der allerede er i gang, hvor kommunerne dokumenterer efter ens standarder, og udbygge den tværsektorielle datadeling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

  • Administrationen orienterede om den aktuelle covid-19 situation.
  • Der blev givet status for projekt bo-lev-lær.
  • Kontaktmøder afholdes ikke i 2020 på grund af corona.