Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Regnskab 2017 og overførsler 2017 til 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jfr. regnskabsvejledningen for 2017 forelægges regnskab 2017 samt overførselsønsker 2017 til 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets områder til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2017 med overordnede regnskabsbemærkninger og ønsker om overførsler (drift og anlæg) fra 2017 til 2018 fremlægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2017 og overførselssagen 2017-18, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. april 2018 og i Byrådet den 17. april 2018.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet - drift:

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Regnskabsresultatet udviser et samlet merforbrug på 15,510 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig som i tabellen nedenfor:

 

 

Som det fremgår, er budgetrammen for 2017 forhøjet med netto 0,257 mio. kr. via tillægsbevillinger. 

Fra 2016 er overført et mindreforbrug på 0,041 mio. kr.

 

Resultatet for de enkelte resultatområder udgør følgende:

 

 

Det samlede merforbrug vedrører primært Handicapområdet. De væsentligste årsager er flere borgere og flere dyre enkeltsager.

 

Området "Tværgående" indeholder overført merforbrug fra 2016 på 2,171 mio. kr. vedrørende Blå Kors Varmestue. Der er truffet politisk aftale om, at merforbruget fastfryses uden gældsafvikling frem til 2022. Det modsvarende mindreforbrug på tværgående vedrører primært uforbrugte pulje- og projektmidler.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 12,293 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:

 

 

Som det fremgår, er budgetrammen for 2017 forhøjet med netto 0,927 mio. kr. via tillægsbevillinger. De væsentligste ændringer er:

 

 • Tilførsel vedr. Kræftplan IV, 0,875 mio. kr.
 • Tilførsel vedr. barselsudligning, løntilskudsordninger mv., 1,414 mio. kr.
 • Flytning af andel af udviklingspulje til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri -0,750 mio. kr.
 • Flytning af midler til astmaprogram for børn til Serviceområde16, Børn og Familie -0,417 mio. kr.

 

Fra 2016 er overført et mindreforbrug på 6,113 mio. kr. Der er primært tale om overførte projektmidler, herunder uforbrugte midler fra værdighedsmilliarden 2016.

 

I de senere år er der tilført midler til ældreområdet fra ældremilliard, værdighedsmillard, klippekortsordninger og andre målrettede indsatser med særligt fokus på at løfte serviceniveauet. En stor del af mindreforbruget i 2017 kan henføres til projekt- og puljemidlerne. Det tager tid at få de mange indsatser sat i drift.

 

På det rammestyrede område viser resultatet for 2017 et samlet merforbrug på 3,039 mio. kr. Som tidligere år er der en udfordring på vederlagsfri fysioterapi. Merforbruget udgør 2,183 mio. kr. Endvidere er hjælpemiddelområdet udgiftsmæssigt udfordret. Merforbruget udgør 5,421 mio. kr. i 2017. Forbruget skal ses i sammenhæng med især hjemmeplejen, og målet om at gøre borgerne mere selvhjulpne fremfor at bevilge hjemmepleje. Sundhed og Ældre vil løbende følge op på udviklingen i 2018.

De nævnte merforbrug på det rammestyrede område modsvares af 5,5 mio. kr., som Sundhed og Ældre har afsat til investering og implementering af et nyt omsorgssystem.

 

Selvforvaltning har et samlet mindreforbrug på 10,142 mio. kr. Heraf kan 4,114 mio. kr. henføres til plejecentrene, 2,605 mio. kr. til hjemmeplejen og 2,752 mio. kr. til trænings- og aktivitetsområdet, inkl. indbetalte brugermidler på 1,3 mio. kr. som skal anvendes til forskellige aktiviteter på kommunens aktivitetscentre. På sygeplejeområdet, som tidligere har været økonomisk udfordret, er der skabt balance i 2017.

 

Overførsler fra 2017-2018 - drift:

 

For Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre udgør det samlede overførselsønske fra 2017 til 2018 et mindreforbrug på 3,411 mio. kr. Endvidere ønskes et merforbrug på 2,171 mio. kr. overført til 2019. Beløbet vedrører Blå Kors Varmestue. Der er truffet politisk aftale om, at merforbruget fastfryses uden gældsafvikling frem til 2022.

 

Overførselsønskerne fordeler sig således:

 

Handicap og Psykiatri har i 2016 indført en ny model for ressourcetildelingen til de decentrale enheder. I stedet for den aktivitetsbestemte ressourcetildeling, er man gået over til et fast rammebudget, opdelt i 4 resultatområder. Overførselsønskerne for Handicap og Psykiatri er derfor vist i forhold til rammen for de 4 områder.

 

Overførslerne vedrørende selvforvaltningsaftaler og projekter er som udgangspunkt saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne. For rammestyring (centrale konti) er hovedprincippet, at et merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug. Områder uden for rammestyring overføres jf. styringsprincipperne ikke.

 

Ønsket om overførsel for Social- og Sundhedsudvalgets områder følger som udgangspunkt styringsprincipperne. Herudover er der et ønske om en omplacering af overførselsmidlerne mellem serviceområder:

 

 • En andel af mindreforbruget på selvforvaltningsområdet for Serviceområde 18 Sundhed og Ældre på 4,2 mio. kr. ønskes overført til handicapområdet for Serviceområde 13. Beløbet svarer til udgiften i 2017 for demente handicappede på Fuglsang Sø Centret, som har været afholdt på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.
 • En andel af mindreforbruget på selvforvaltningsområdet for Serviceområde 17, Beskæftigelse på 2,5 mio. kr. ønskes overført til handicapområdet under Serviceområde 13. Beløbet vedrører udgifter, som er afholdt på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri i forbindelse med tværgående opgaveløsning.
 • En andel af overførslen for Serviceområde 16, Børn og Familie på 0,387 mio. kr. ønskes overført til selvforvaltningsområdet for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Der er tale om en regulering af tidligere overførte midler til initiativer på børneområdet indenfor kroniker- og til lungeindsatsen.

 

Omplaceringerne fra Serviceområde 17, Beskæftigelse og Serviceområde 16, Børn og Familie behandles i henholdsvis Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet - anlæg:

 

Samlet set udviser regnskabsresultatet for 2017 (anlæg) et mindreforbrug på 1,238 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jf. nedenstående tabel:

 

Heri indgår et merforbrug på 1,077 mio. kr. vedrørende Ågården aktivitet- og sundhedscenter. Regnskabet for Ågaarden er afsluttet i 2017.

 

 

Overførsler fra 2017-2018 - anlæg:

 

Et mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter på i alt 2,315 mio. kr. søges overført til næste år:  

 

 • Etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre er finansieret via puljemidler på 11,363 mio. kr.  Projektet er færdiggjort december 2017, og har et samlet mindreforbrug på 1,094 mio. kr. Anlægsregnskabet skal indsendes til ministeriet til endelig godkendelse 1. april 2018. Først herefter træffes der afgørelse om, hvorvidt Herning kommune skal tilbagebetale dele af de uforbrugte puljemidler.
 • Pulje til projekter (papirpenge) har en saldo ved årets udgang på 0,464 mio. kr., som overføres til 2018.
 • Mindreudgiften på nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald søges overført til dækning af resterende etableringsudgifter.
 • Der er uforbrugte midler i Velfærdsteknologipuljen på 0,721 mio. kr. De ønskes overført til velfærdsteknologiske løsninger ved udbygningen af Rehab.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabet for 2017 tages til efterretning
at overførsler 2017 - 2018 for henholdsvis drift og anlæg godkendes
at overførsel af fastfrosset merforbrug fra 2016 vedrørende Blå Kors på 2,171 mio. kr. overføres til 2019
at en andel af mindreforbruget på selvforvaltningsområdet for Serviceområde 18 Sundhed og Ældre på 4,2 mio. kr. overføres til handicapområdet for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P19-4-16 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Rehabilitetscentret - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbeviling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anna Stokholm - Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd har i forbindelse med budget 2018 - 2021 afsat midler til udvidelse af Rehabiliteringcentret på Brændgårdsvej.

Rehabilitetscentret indeholder i dag 30 pladser og udbygges med 10 pladser.

Et ophold på Rehabilitetcentet er typisk af en varighed på 2-3 uger, hvor borgerne visiteres igennem Herning Kommunes Visitationsenhed. Opholdet har til formål at finde frem til et egnet botilbud, hvis borgeren ikke vurderes egnet til at bo i eget hjem. Ligeledes tilbydes de visiterede borgerne mulighed for et rehabiliterende ophold med mulighed for pleje og træning.  

 

Arbejdsgruppen for udvidelse af Rehabiliteringen har udarbejdet et programoplæg og været involveret i arbejdet omkring udbuddet af anlægsopgaven.

 

Byggeopgaven har været i udbud, og der har været afholdt licitation.

 

På baggrund af nævnte har Administrationen udarbejdet forslag til skema A og Skema B til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en tilbygning på 714 m² til den eksisterende bygning på Brændgårdsvej. Den nye tilbygningen indeholder 10 boliger med tilhørende fælles-, trænings- og servicearealer.

 

En af de 10 boliger er indrettet som en særlig bariatribolig til svært overvægtige borgere med mere plads i boligen og på badeværelset.

 

Byggeriet i den eksisterende del omfatter mindre ombygning i lokaler som depot, køkken og kontor. Udearealer er udfordret af mangel på p-pladser, og der udføres derfor ekstra p-pladser.

 

Byggeprojektet har været udbudt i fagentreprise. Tildelingskriteriet har været ”Laveste pris”. Administrationen har vurderet, at anlægsprojektets størrelse er vurderet egnet til denne udbudsform. Udbudsformen har været interessant for mindre og mellem store håndværksvirksomheder i området. Mange håndværkere er dog sprunget fra i perioden omkring indhentning af priser, da der på nuværende tidspunkt er en høj aktivitet på bygge- og anlægsområdet. 

Licitationen blev afholdt 26. februar 2018 og de billigste entreprenører er fundet.

 

Satsen for grundkapitalindskud er fra Ministeriet for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 10% i 2018. I 2019 stiger satsen for grundkapital indskud til 14%.

  

Tidsplan: 

Hovedtidsplan  

 

 

 

 

 

 

Økonomi

Skema A og B:

På baggrund af Administrationens vurdering og de indkomne priser på byggeriet, er der udarbejdet et skema A samt et tilhørende skema B for byggeriet.

 

 

 

Invisteringsoversigt Budget 2018/2019:

 

 

Det skal bemærkes, at tallene for boligdelen i skema A og B er inkl. moms.

Det medfører følgende ændringer i rådighedsbeløb:

 

 

 

Konklusion på skemaerne:

For boligdelen er der en mindreudgift på 0,043 mio. kr. og på servicedelen en merudgift på 0,234 mio. kr.

I alt en merudgift for Herning Kommune på 0,191 mio. kr.

Boligdelen bliver 1,628 mio. kr. højere end beløbet medtaget i investeringsoversigten. Finansieringsdelen forhøjes dog med yderliger lån på 1,432 mio. kr. og beboerindskud med 0,239 mio. kr. Servicearealer bliver netto 0,234 mio. kr. højere end beløbet medtaget i investeringsoversigten.

 

Husleje:

Huslejeniveauet er beregnet til ca. 998 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på 5.905 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 182 kr. pr. m² årligt eller 1.077 kr. pr. måned pr. bolig. Niveauet for huslejen svarer til de øvrige boliger på området.

 

Afledt drift:

Udgifter til afledt drift finansieres inden for rammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Tilkøb:

Velfærdsteknologi indarbejdes i byggeriet med udgangspunkt i erfaringer fra bl.a. Fuglsangsøcentret. Logistik og transport af affald m.m. ønskes undersøgt og afprøvet. Administrationen foreslår at der afsættes 0,500 mio. kr., som er indarbejdet i skema A og B.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at skema A og skema B for: Tilbygning Rehabiliteringscentret godkendes. Herunder at den samlede anskaffelsesskum for boligdelen udgør 11,974 mio. kr. inkl. moms og for servicedelen 5,005 mio. kr. inkl. moms,
at den årlige husleje for boligerne på 998 kr. pr. m² (ekskl. forbrugsafgifter) godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige regnskab foreligger
at ændringer i rådighedsbeløb godkendes med, at boligdelen forhøjes med 1,628 mio. kr., servicedelen forhøjes med 0,234 mio. kr. Finansieringen via låneoptagelse forhøjes med 1,432 mio. kr. og beboerindskud med 0,239 mio. kr.
at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 18 Sundhed og Ældre, konto 00.25.19 Ældreboliger, stednr. 019.099.02.02 Rehabiliteringscentret Brændgårdvej - boligdel med i alt 11,974 mio. kr. fordelt med 5,987 mio. kr. i 2018 og med 5,987 mio. kr. i 2019
at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 18 Sundhed og Ældre, konto 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri, stednr. 018.099.02.02 Rehabiliteringscentret Brændgårdvej - servicedel med i alt 3,608 mio. kr. fordelt med 2,004 mio. kr. i 2018 og med 1,604 mio. kr. i 2019. Heri er indeholdt servicearealtilskuddet med en indtægt på 0,400 mio. kr. 
at omkostninger i byggeperioden finansieres via optagelse af byggekredit.

  

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Finanslov 2018 - midler til bedre bemanding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finanslov 2018 er det besluttet at styrke ældreområdet med 0,5 mia. kr. til bedre bemanding i hjemmeplejen samt på plejecentre og friplejehjem.

Der er er på forhånd reserveret et beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle. For Herning Kommune betyder det en rammeudvidelse på 7,464 mio. kr. i 2018. Midlerne ansøges for et år ad gangen og vil fra 2022 blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud.

 

Social- og Sundhedsudvalget forelægges prioriteringsforslag vedrørende midlerne til bedre bemanding med henblik på drøftelse og prioritering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune skal indsende to redegørelser for at få del i midlerne til bedre bemanding i 2018:

 • Den ene redegørelse skal belyse anvendelse af midlerne, og hvorledes der skabes bedre bemanding fordelt på områderne hjemmepleje samt plejecentre og friplejeboliger. Af beskrivelsen skal fremgå, om indsatserne vedrører nye medarbejdere og/eller opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere.
 • Den anden redegørelse skal belyse Herning Kommunes indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.  

 

Administrationen forelægger forslag til drøftelse og prioritering af Social- og Sundhedsudvalget under følgende overskrifter:

 • Opnormering på Rehabiliteringscentret
 • Opnormering af aflastningspladser på plejecentrene
 • Opnormering af demensboliger på plejecentrene
 • Åbning af almindelige plejeboliger
 • Genåbning af aflastningspladser
 • Midlertidig opnormering
 • Pulje til vagtdækning på plejecentrene
 • Pulje til ekstra elevoptag.

 

Forslagene er opdelt i varige forslag og engangsudgifter/midlertidige forslag og fremgår af vedlagte bilag til sagen.

 

Fristen for indsendelse af redegørelserne er senest 1. april 2018. Der er således tale om en kort tidsfrist.

 

Der planlægges følgende proces for politisk godkendelse af anvendelse af midlerne til bedre bemanding:

 

 • 8. marts 2018: Sundhed og Ældre MED inddrages.
 • 19. marts 2018: Høring i Ældrerådet.
 • 20. marts 2018: Social- og Sundhedsudvalget drøfter og principgodkender mulighedskatalog. Mulighedskataloget tilrettes på baggrund af beslutningerne på mødet.
 • 1. april 2018: Frist for indsendelse af redegørelser til Sundheds- og Ældreministeriet. 

 

Høringssvar fra Ældrerådet medtages på mødet.

 

Det anbefales, at der indarbejdes indtægts- og udgiftsbevilling på 7,464 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, i forbindelse med den politiske forårsopfølgning 2018.

 

Anne Christmann Ramsgaard deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til mulighedskataloget, hvorefter mulighedskataloget tilrettes på baggrund af drøftelsen.
at Ministeriet ansøges om 7,464 mio. kr. i 2018 til bedre bemanding på ældreområdet.
at det bevillingstekniske indarbejdes i forbindelse med den politiske forårsopfølgning 2018.

Beslutning

Høringssvar fra Ældrerådet af 19. marts 2018 blev udsendt til udvalgets medlemmer pr. mail den 19. marts 2018.

 

Der blev orienteret fra drøftelserne af kataloget i SektorMED i Sundhed og Ældre den 8. marts 2018.

 

Social- og Sundhedsudvalget ansøger Sundheds- og Ældreministeriet om 7,464 mio. kr. i 2018 og frem til ansættelse af yderligere personale til følgende projekter:

 

Forslag 1 – Opnormering på Rehabiliteringscentret

Forsalg 4 – Åbning af 8 almindelige boliger på Fuglsangsø

Forslag 5 – Genåbning af 10 aflastningspladser på Fuglsangsø

 

Der søges endvidere om midlertidige bevillinger til følgende projekter:

 

Forslag 6 – Midlertidig opnormering 2,5 mio. kr. i 2018

Forslag 7 – Pulje til vagtdækning – plejecentre 1 mio. kr. i 2018 og 0,635 mio. kr i 2019

Forslag 8 – Pulje til ekstra elevoptag -  1,325 mio. kr. i 2018

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde beslutningen og ønsker forslag 1 – 2 og 3 prioriteret samt forslag 8 til midlertidig bevilling.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at arbejde med en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi. Præsenteres på udvalgets møde den 18. april 2018.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-S49-3-17 Sagsbehandler: Karin Locander  

§ 18 midler - tilknytning til organisationer / foreninger.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 13. december 2017, punkt 111, at anmode Administrationen om at udarbejde et forslag til en model for samarbejde med de foreninger, som modtager større beløb fra § 18 puljen til frivilligt socialt arbejde.

 

Administrationen fremlægger nu et forslag til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes frivillighedspolitik omhandler fordeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde.

 

Jf. politikken fordeles til følgende hovedområder:

 • Foreninger for ældre
 • Misbrugere og socialt udsatte
 • Patientforeninger
 • Psykiatri
 • Selvhjælpsgrupper
 • Integration
 • Øvrige

 

Midlerne fordeles pt. via 2 ansøgningsrunder - hovedpuljen, som fordeles i november, forud for året og restpuljen, som fordeles i august i bevillingsåret.

 

Tildeling af midler består både af store beløb til mere generel drift af tilbud, og til foreninger mv. som primært får tilskud til arrangementer af større eller mindre grad. Der har de senere år endvidere været fokus på at bevilge midler til innovative projekter.

 

Det foreslås, at fordelingen af § 18 midler fremover knyttes tættere sammen med de indsatser og til de samarbejdspartnere, som understøtter og supplerer de tilbud, som Herning Kommune driver.

 

Endvidere vurderes det vigtigt, at de foreninger / organisationer, som modtager større tilskud knyttes op til en konktaktperson i Herning Kommune, så indgangen til Kommunen er mere entydig. Kontaktperson eller ej kunne afgøres på beløbsstørrelse - f.eks. tilskud på 100.000 kr. og derover.

 

Det foreslås, at kontaktpersonens opgaver som udgangspunkt bliver

 • at sikre, at den konkrete forening / organisation kender til kontaktpersonen og at der aftales ramme for dialog - hvor, hvornår og hvordan
 • mindst én gang årligt, at afholde møde med foreningen / organisationen - gerne i august / september forud for fordeling af § 18 midler i november
 • indgå "driftsaftale" for det kommende år, så det er tydeligt for foreningen / organisationen, hvad Herning Kommune vægter af indsatser og således at foreningen / organisationen ikke længere skal indsende ansøgning pr. projekt, men får et større beløb, som efter aftale kan rumme flere indsatser
 • sikre, at modtageren får kendskab til samt medvirker til formidling af Herning Kommunes politikker og strategier og betydningen heraf.

 

Til de foreninger / organisationer, som modtager større beløb kan det overvejes, om bevillingen gives med et tilsagn om tilskud over en længere periode - f.eks. 3 år, men med årlig drøftelse af, hvorvidt indsatsen er nået hos den aftalte målgruppe.

 

Den årlige drøftelse kan eventuelt tage udgangspunkt i en "årsberetning" over indsatsen.

 

Med udgangspunkt i fordelingen af midler fra hovedpuljen 2018 vil følgende foreninger / organisationer således have udpeget kontaktperson:

 • A-klubben
 • Huset
 • Kirkens Korshær
 • Foreningen idræft for Sundhed
 • Herning Frivillighedscenter
 • Selvhjælp Herning

 

Administrationen foreslåer endvidere, at Dansk Røde Kors, lokalafdelingen, samt SIND Herning, Ikast, Brande fremover modtager større beløb og derfor bør have kontaktperson tilknyttet.

 

Det har flere gange været drøftet - også politisk, hvorvidt § 18 midler bør anvendes til julehjælp. Niveauet i 2017 og 2018 har været på godt 170.000 kr. og antallet af ansøgninger til julehjælp er støt stigende. I forbindelse med denne sag bør det endeligt afklares, hvorvidt midler til julehjælp fortsat kan bevilges fra § 18 puljen.

 

Fordelingen af § 18 midler har indtil videre primært bestået af en række mindre tilskud til foreninger. Det foreslås, at der fortsat vil være midler i § 18-puljen til at fortsættes med samme proces dog med mere gennemsigtighed i fordelingsprincipperne.

 

Såfremt ovenstående model vælges bør det overvejes, hvorvidt det er nødvendigt med 2 ansøgningsrunder til fordeling af midler. Af den nuværende Frivillighedspolitik, som alene omhandler fordeling af § 18 midler er anført, at der skal være 2 ansøgningsrunder. Såfremt man fremover alene ønsker 1 runde, skal politikken ændres.

 

Videre proces

Administrationen foreslår, at såfremt Social- og Sundhedsudvalget godkender det fremlagte forslag, at der indledes dialog med de berørte foreninger / organisationer med henblik på at få fastlagt niveauet og indholdet for tildeling af midler for 2019.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at det fremlagte forslag om kontaktpersoner godkendes
at "kontaktperson eller ej" afgøres på beløbsstørelsen - f.eks. 100.000 kr
at SIND - Herning, Ikast, Brande samt Dansk Røde Kors også tildeles kontaktperson
at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt § 18 midler fremover kan gå til ansøgninger om julehjælp
at der igangsættes arbejde med revidering af Frivillighedspolitikken med henblik på, at der fra 2019 alene vil være 1 ansøgningsrunde.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker ikke længere at prioritere § 18 midler til julehjælp.

 

Social- og Sundhedsudvalget påpeger at § 18 midler til indsatser afsættes til borgere i Herning Kommune.

 

Sagsnr.: 85.11.04-A00-1-17 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Nyt omsorgssystem og ny dokumentationsmetode i Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I september 2018 tager Sundhed og Ældre både et nyt omsorgssystem og en ny dokumentationsmetode i brug. Der er tale om en stor forandring, som påvirker hverdagen for næsten alle medarbejdere i Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at Sundhed og Ældre både skal have et nyt omsorgssystem og en ny dokumentationsmetode er, at KL i forbindelse med økonomiaftalen for 2014 forpligtede sig til, at alle kommuner inden udgangen af 2018 skal anvende en ny metode til dokumentation af social- og sundhedsfaglige indsatser. Den nye dokumentationsmetode hedder Fælles Sprog 3 (FSIII).

 

Siden 2002 har Sundhed og Ældre anvendt KMD Care som elektronisk omsorgssystem. I 2015 besluttede KMD imidlertid at stoppe udviklingen af KMD Care og lukke det så hurtigt som muligt. For Herning Kommune betyder det, at Sundhed og Ældre skal investere i et nyt omsorgssystem, hvor FSIII kan integreres.

 

Forberedelserne til september er godt i gang, så overgangen til alt det nye sker på baggrund af en solid forberedelse af organisationen og en grundig undervisning af medarbejderne. Målet er, at indsatserne til borgerne i overgangsperioden til nyt omsorgssystem og ny dokumentationsmetode ikke påvirkes væsentligt.

 

Sundhed og Ældre har igennem flere år sparet op til indkøb af et nyt omsorgssystem. Indkøbet af et nyt omsorgssystem er en meget stor og vigtig investering i fremtiden i Sundhed og Ældre. Såvel ledere som medarbejdere er blevet hørt om deres forventninger og ønsker til et fremtidigt omsorgssystem. Helt centrale krav har været, at det skal være intuitivt og brugervenligt, og at det understøtter FSIII-dokumentationsmetoden effektivt.

 

Sundhed og Ældre har siden foråret 2016 været i kontakt med de forskellige leverandører af omsorgssystemer til sundheds- og ældreområdet. Der har ligeledes været dialog med andre kommuner om deres erfaringer med de forskellige omsorgssystemer. Processen har resulteret i, at valget er faldet på omsorgssystemet Cura [Kura] leveret af firmaet Systematic.

 

Cura tager udgangspunkt i dokumentationsopgaven for medarbejderen, som befinder sig ude hos en borger, og som skal dokumentere på en smartphone eller en tablet. Omsorgssystemet er derfor udviklet til, det skal være let anvendeligt og overskueligt på en mobil enhed.

 

Det nye omsorgssystem og den nye dokumentationsmetode skal tilsammen gøre det lovpligtige dokumentationsarbejde i Sundhed og Ældre nemmere og hurtigere for medarbejderne. Ligeledes er det målet, at udnyttelsesgraden af de dokumenterede oplysninger stiger, som følge af ”det fælles sprog” til fordel for kvaliteten af de leverede indsatser. Borgerne skal gerne opleve mere sammenhængende indsatser, og at der sker færre fejl.

 

Der er tale om en stor forandring for organisationen, og i perioden op til og lige efter overgangen til det nye omsorgssystem vil såvel medarbejdere og måske også borgerne blive påvirket af alt det nye. Organisationen er dog fast besluttet på at stå sammen omkring denne store fælles opgave, og at medarbejderne skal sikres de bedst mulige forudsætninger for at kunne tage imod og bruge de nye muligheder i såvel omsorgssystem som dokumentationsmetode.

 

Cura skal i fase 2 også implementeres på områderne Handicap og Psykiatri samt Børn og Unge. Implementeringen i Handicap og Psykiatri forventes at foregå ultimo 2018. Det bliver en stor fordel for Herning Kommune at kunne gå på tværs af forvaltningerne indenfor det samme omsorgssystem. Dette vil give bedre muligheder for at kunne se helheden i borgernes situation. 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 03.02.00-P08-1-16 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Samskabelse – bo, lev og lær, fysiske rammer, der understøtter recovery og inklusion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Projektet "Samskabelse - bo, lev og lær, fysiske rammer der understøtter recovery og inklusion" er et projekt, der fokuserer på at skabe øget livskvalitet for unge psykisk sårbare mennesker gennem det byggede miljø. Støtte fra Realdania betyder nu, at SIND, Herning Kommune, boligselskabet Fruehøjgaard og Minihøjskolen kan opstarte et forprojekt med fokus på nye ideer om integreret byggeri af boliger, daghøjskole og kulturhus samt SIND-aktiviteter for mennesker med psykisk sårbarhed og pårørende.

Sagsfremstilling

Projektet ønsker i sin helhed at skabe et miljø, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kan bo, arbejde og uddanne sig i et trygt lokalområde og stadigt inkluderet i det omgivende samfund. Projektet vil skabe et miljø, der tilgodeser sårbare menneskers fysiske og mentale sundhed og fremmer sociale fællesskaber. Samtidig har projektet fokus på byen som en fælles, robust og levende ramme for alle medborgeres liv og trivsel, herunder mennesker med psykisk sårbarhed.

 

Projektets fokus er på at arbejde med både indretning af de fysiske, bygningsmæssige rum, brugerinddragelse, sociale, psykologiske og sundhedsmæssige forhold, samt med inklusion i forhold til uddannelse, arbejde og (lokal-) samfund. Ambitionen er at skabe et konkret område (bygninger, udearealer og boliger), der både socialt, psykologisk og ved den fysiske indretning og placering (integreret og ikke isoleret fra samfundet) medvirker til processen med ”at komme sig” (recovery).

 

Der har siden marts 2016 været arbejdet med at skærpe og målrette projektets formål og omfang. Tilbage i slutningen af 2016 er der via §18-midlerne givet tilsagn på 100.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til udarbejdelse af en kvalificeret ansøgning til relevante fonde mv. Dette arbejde har nu båret frugt og Realdania har vurderet at projektet er så relevant, at de har givet tilsagn om støtte analysearbejdet med knap 400.000 kr.

Første skridt i arbejdet er en analyse, der inddrager både arkitektonisk rådgivning, erfaringer fra andre lande og de nyeste eksempler indenfor social by-og boligplanlægning. Denne del er nu sendt i udbud fra Realdania og vi afventer resultatet heraf.

 

Målet med projektet er at styrke menneskers fysiske og mentale sundhed og fremme sociale fællesskaber. Dette med henblik på at sikre øget livskvalitet og styrke muligheder for tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Projektet skal skabe et miljø, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kan bo, uddanne sig og arbejde i et trygt lokalområde, og inkluderet i det omgivende samfund.

 

Formålet med for-analysen er samtidig at undersøge, hvordan det fysiske miljø kan indrettes på en måde, så det samvirker og understøtter det sociale og psykologiske arbejde med recovery, sundhedsfremme samt tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. For-analysen skal sikre et validt fundament for efterfølgende at skabe et udviklende og nytænkende miljø i en tværgående samskabelsesproces mellem private og offentlige aktører.

Projektet har til formål at udarbejde en tværgående samarbejdsmodel for en mere helhedsorienteret og sammenhængende indsats på psykiatriområdet på tværs af offentlige og private aktører.

 

Forprojektet vil vil inkludere en analyse, der vil indeholde følgende elementer:

 • et konkret udspil til illustrationer i forbindelse med et kommende hovedprojekt
 • en skærpet beskrivelse af målgruppen
 • en skærpet beskrivelse, og eventuel udvidelse, af projektets aktører (samarbejdspartnere)
 • en konkret model for samskabelsen i forbindelse med etablering af hovedprojektet
 • en konkret samarbejdsmodel vedrørende drift af hovedprojektet efter etablering
 • et konkret budget for hovedprojektet
 • en konkret finansieringsplan i forbindelse med realisering af hovedprojektet
 • en velbeskrevet og detaljeret tidsplan for hovedprojektet

 

Det nytænkende og inkluderende miljø i projektet forventes skabt i Herning by.

 

På nuværende tidspunkt er følgende ideer til miljøet drøftet:

 • Etablering af minimum 40 blandede boliger, til familier, studerende samt psykisk sårbare mennesker (Herning Byråd har aktuelt givet tilsagn om 40 boliger)
 • En tværgående samtænkning og udnyttelse af det kommende miljø/hus/kompleks på tværs af projektaktører såsom:
  • SIND Herning-Ikast-Brande
  • SIND Pårørenderådgivning (eksempelvis)
  • Minihøjskolen Herning med undervisning m.v.
  • Herning Kommunes områder såsom psykiatri, beskæftigelse, uddannelse, fritid m.v.
  • Andre aktører, hvilket kunne være relevante interesseorganisationer m.v.
  • Andre netværksgrupper, frivilliggrupper, kursus- og mødeaktiviteter, IT, kreative aktiviteter og andre værkstedsaktiviteter (ikke udtømmende liste)

 

Det skal understreges, at ovenstående er foreløbige idéer samt at et af formålene med den ansøgte for-analyse er at kvalificere projektet yderligere, således at det har endnu bedre muligheder for succes ved etablering. De ansøgte midler hos Realdania skal være med til at sikre et gennemarbejdet projektoplæg indeholdende en konkret plan for hovedprojektet. En plan, der indfrier de opstillede ambitioner.

 

Projektet ses at være et udviklings- og læringsprojekt med et nationalt udbredelsespotentiale.

Økonomi

Tilbage i 2016 er der givet tilskud fra §18-midlerne på 100.000 kr. til projektansøgningen og Forebyggelsesudvalget har i 2017 givet tilsagn om yderligere 200.000 kr. til det omtalte for-projekt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Perspektivnotater 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Perspektivnotater for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse og godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren for budget 2019-2022, at fagudvalgene i forberedelsesfasen, der løber frem til første budgetkonference 23.-24. april 2018, skal udarbejde perspektivnotater for hvert serviceområde. Notatet uddrager de centrale budskaber for serviceområderne og underbygger disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi, nøgletal og effektiviseringsmuligheder. Perspektiverne beskrives såvel på kort sigt (budgetår) som på længere sigt (budgetoverslagsår).

 

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotater for Serviceområde 13 og 18, som forelægges til udvalgets drøftelse og godkendelse.

 

Notaterne er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender udkast til perspektivnotat for Serviceområde 13 og 18.

Beslutning

Drøftet.

 

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets politiske mål for 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til opfølgning på mål for 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets områder forelægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

I henhold til regnskabsvejledningen for 2017 skal der følges op på, om de politiske mål for 2017 er opfyldt. Opfølgningen skal behandles i fagudvalgene og indgå i materialet til budgetkonferencen den 23.-24. april 2018.

 

Administrationen har fulgt op på følgende mål:

 

Serviceområde 13: Forebyggende indsats i forhold til sårbare unge

 

Serviceområde 18: Demensområdet 2020

 

Serviceområde 18: Rekruttering og fastholdelse

 

Opfølgningerne, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at målopfølgningerne drøftes og godkendes.

Beslutning

Drøftet og godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-A00-3-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Revision af kompetenceplan inden for Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jonas Røge

Sagsresume

Administrationen har revideret kompetenceplanen inden for Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde.

 

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger revideret kompetenceplan inden for Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde. Kompetenceplanen fastslår placeringen af kompetencer.

 

I revisionen er der taget udgangspunkt i den oprindelige kompetenceplan fra 2008, som dog efterfølgende er tilrettet i et vist omfang. Primo 2018 er der lavet en mere gennemgribende revision. Ændringerne hidrører først og fremmest fra ændringer i gældende lovgivning, tilpasning til nuværende organisering i forvaltningen samt en generel opdatering. Der er således ingen væsentlige ændringer i ft. tidligere kompetenceplaner.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at kompetenceplanen godkendes.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-10-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Sammenhængskraft i Social, Sundhed og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen orienterer om arbejdet med at skabe større sammenhængskraft i SSB.

 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i kernebegreberne menneske, faglighed/kvalitet og økonomi – og i nævnte, prioriterede rækkefølge – har Chefgruppen i SSB sat gang i tre tværgående processer.

 

Formålet er at styrke og forbedre sammenhængskraften i opgavevaretagelsen til gavn for borgerne. Fokus er derfor rettet mod at udnytte den styrke, der ligger i, at få rækken af tilbud i SSB til at spille sammen til en sammenhængende tilbudsvifte.

 

Temaerne for de tværgående processer er:

1) Helhedsorienteret og koordineret indsats til unge fra 16 til 25 år

2) Model for tværgående arbejde omkring udsatte borgere

3) Struktur, retning og sammenhæng i socialpsykiatrien

 

Der er formentlig flere områder, hvor det vil være muligt at optimere sammenhængskraften. Der er allerede en lang række initiativer i gang i forhold til de tre spor, men de er udvalgt, fordi de omhandlede borgergrupper er blandt de mest sårbare i samfundet, og at det derfor er vigtigst at prioritere indsatsen der.

 

I Chefgruppens fortælling om sammenhængskraft i SSB er det nærmere beskrevet, hvorfor der sættes fokus på unge, udsatte borgere samt socialpsykiatrien. Fortællingen er vedhæftet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.34.06-A00-1-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Social- og Sundhedsudvalgets studietur 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til datoer og rejsemål for Social- og Sundhedsudvalgets studietur i 2018 fremsættes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere udtrykt ønske om at gennemføre en studietur i 2018.

 

Administrationen foreslår, at studieturen gennemføres i et af følgende tidsrum:

 

 • onsdag den 24. oktober - lørdag den 27. oktober (hjemrejsedag)
 • onsdag den 31. oktober - lørdag den 3. november (hjemrejsedag)

 

Administrationen foreslår, at målet for studieturen er København/Malmö/Lund med temaerne psykiatri, demens og folkesundhedshuse.

Som mulige besøgsmål arbejdes blandt andet med et Attendo-friplejehjem og et folkesundhedshus i Sverige samt Nationalt Videnscenter for Demens i København. Regeringens nationale demenshandlingsplan 2025 består af en række konkrete initiativer. Videnscentret har til opgave at realisere nogle af initiativerne, herunder blandt andet initiativ 1: værktøj til tidlig opsporing af demens og initiativ 11: værktøjskasse til patient- og pårørendekurser.

 

Studieturen bliver arrangeret af Dansk Kulturinstitut.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil på et kommende møde blive præsenteret for foreløbigt program samt budgetoverslag for studieturen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvornår studieturen skal gennemføres
at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med København-Malmö-Lund som rejsemål

Beslutning

Der afsøges nye datomuligheder senere efteråret 2018 eller foråret 2019.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker fokus på Det nære psykiatri som tema.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget evaluerede institutionsbesøg den 16. marts 2018 og kontaktmøde på Sundhed og Ældres område den 13. marts 2018.

 

Administrationen orienterede kort om status i forhold til den mulige konflikt (strejke / lockout) fra april 2018.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-22-18 Sagsbehandler: Hans Grarup  

Personsag