Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. marts 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-P22-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Drøftelse af udspil fra KL om det nære sundhedsvæsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL udgav i 2012 udspillet "Det nære sundhedsvæsen", hvor der gives et bud på, hvordan vi skal indrette sundhedsvæsenet, så vi får mest mulig sundhed for pengene.

 

Administrationen lægger op til, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter det nære sundhedsvæsen med udgangspunkt i KLs udspil og de væsentligste udfordringer for Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udspillet er de stadigt stigende udgifter til specialiseret behandling på sygehusene. Desuden at i takt med at hospitalerne bliver mere og mere specialiserede, stiger forventningerne til kommunerne om at tage sig af flere og flere opgaver i det nære sundhedsvæsen. Opgaverne er mere komplekse end tidligere og stiller dermed øgede krav til de kompetencer, der er i kommunerne. Specielt kan nævnes det forhold, at indlæggelsesperioden på sygehusene bliver stadig kortere, hvilket stiller krav til kommunernes indsats på det akutte område.  

 

Udspillet fra KL tager udgangspunkt i et forebyggelsesperspektiv, hvor sundhedsfremme og forebyggelse er helt centrale elementer.

 

Sundhed skal indtænkes og integreres meget mere på tværs af forvaltninger. Tidlig opsporing skal fremmes som en metode til at sikre at langt flere opgaver kan løses i regi af almen praksis og kommune. Til at understøtte tidlig opsporing og heraf følgende reduktion af antallet af specialiseret behandlinger handler det også om, at borgerne hjælpes til at tage ansvar for det gode liv. Dette gælder også for indsatsen for at forebygge genindlæggelse via blandt andet alternativer til indlæggelser.

 

Visionen for det nære sundhedsvæsen

Det nære sundhedsvæsen:

 • er borgerens indgang til sundhedsvæsenet

 • fremmer borgernes sunde livsstil og forebygger sygdom

 • forebygger indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning

 • understøtter behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem

 • understøtter borgerens mulighed for at tage hånd om egen sygdom, blandt andet gennem brug af uddannelse og moderne teknologi

 • skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet
  for at sikre sammenhæng i patientforløb

 • arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret.

 

Dette er regionalt fulgt op i regi af KKRs fire sundhedspolitiske målsætninger (behandlet på møde i SOS d. 20. februar 2013, pkt. 19.

 

Med baggrund i ovenstående vil der på mødet blive givet et kort oplæg, som vil danne udgangspunkt for en egentlig drøftelse af det nære sundhedsvæsen - set i regi af Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at det nære sundhedsvæsen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Orientering om justering af organisationen i Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ledelsen af Sundhed og Ældre har i længere tid arbejdet med, hvordan organisationen bedst kan løfte de udfordringer, der findes aktuelt i det nære sundhedsvæsen. Arbejdet har bl.a. været inspireret af Muusmann-rapporten, som udvalget tidligere er blevet orienteret om.

 

Én af en lang række indsatser i forhold til det nære sundhedsvæsen er en justering af organisationen, der her gøres rede for.

Sagsfremstilling

Udfordringerne i det nære sundhedsvæsen kræver en styrkelse af sygeplejen. Sygeplejen skilles derfor ud i en funktionsenhed for at sikre stort volumen, så specialfunktioner og komplekse opgaver kan håndteres. I funktionsenheden ligger udviklingen af akut-/modtagefunktion, Rehabiliteringscentret, demensfunktion og sygeplejefaglige konsulenter. Sygeplejen på plejecentrene bliver organisatorisk og fysisk på plejecentrene, men kan trække på funktionsenheden og deltage i faglige sammenhænge.
 
I Kost og Træning styrkes det faglige miljø for medarbejderne, idet hjælpemiddelområdet, kronikerindsatsen, forebyggende hjemmebesøg og den borgernære sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats tilknyttes området. Formålet er at skabe synergi mellem og fokus på hverdagsrehabilitering, genoptræning, hjælpemiddelområdet, kronikerindsatsen og sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen.

 

Område Syd og Område Nord lægges sammen til ét område.
 
Der skabes centralt én fælles administrativ enhed for visitation, økonomi, administration, kvalitet og udvikling.

 

Organisationsjusteringen træder i kraft den 1. maj 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Opfølgning på temadrøftelsen "selvbestemmelse og livskvalitet på plejehjem"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget afholdt en temadrøftelse med deltagelse af Ældrerådet og områdeledere i Sundhed og Ældre på sit møde d. 12. september 2012 (punkt 108).

 

Social- og Sundhedsudvalget orienteres hermed om eksempler på de tiltag, der er igangsat i Sundhed og Ældre med baggrund i temadrøftelsen.

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen tog udgangspunkt i nedenstående 5 værdier, som opstilles i rapporten "livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjemmene".

 

 1. Indflydelse på eget liv: selvbestemmelse er med til at give værdighed og respekt for den enkelte beboer.

 2. Respekt for forskellighed: udgangspunkt i den enkeltes behov.

 3. Medmenneskeligheden i fokus: ledelsen skal være værdibærer og sørge for at sprede værdierne til medarbejderne.

 4. Gode oplevelser hver dag: fokus på hverdagen.

 5. En værdig afslutning på livet: beboernes ønsker efterleves og der opleves ro og tryghed til det sidste

 

I temadrøftelsen mellem Social- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet og områdeledere blev der blandt andet drøftet nedenstående emner:

 • pædagogiske måltider (for personale i tilknytning til boenhederne på plejecentrene)

 • mulighed og motivation for frisk luft

 • velfærdsteknologi: herunder frigjorte ressourcer, selvhjulpenhed, etik, tryghed mm.

 • brugen af frivillige: herunder livshistorie, tiden til samarbejde, tavshedspligt, etik mm.

 • medicinering

 

Overordnet har de lokale centerledere taget rapporten til sig og i samarbejde med brugere og pårørende arbejdet videre med små lokale tiltag i forhold til rapportens anbefalinger. Her kan nævnes månedsdans, løbeture og ture til Herning Centret.
 

Endvidere udbygges samarbejdet med de frivillige, da der flere steder etableres frivillige ”skubbehold”. De frivillige kører med beboerne i deres kørestole, så de kommer ud og får frisk luft.
 
Et andet eksempel er opfølgning på de gennemførte uddannelsesforløb i forhold til korrekt håndtering af medicin. Arbejdet med at fastholde de opnåede kompetencer videreføres blandt andet via det igangsatte projekt under udviklingspuljen (Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 12. december 2012, punkt 146).

Sundhed og Ældre arbejder i øjeblikket på en etablering af pædagogiske måltider. Sagen forelægges snarest for udvalget.


Ovenstående skal ses i sammenhæng med det konstante fokus på at sikre beboerne et godt og aktivt hverdagsliv ved at tage udgangspunkt i den enkelte beboers evner og behov.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.15.12-P21-1-13 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Frivillighedens dag den 4. oktober 2013 - ansøgning om afholdelse af udgifter fra midler fra §18-puljen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Frivillig Center har de seneste fire år været tovholder på at samle interesserede frivillige foreninger i telte på Torvet i Herning by til Frivillighedens Dag, som er en markering og markedsføring af det frivillige sociale arbejde. Der har deltaget 42 - 47 foreninger i arrangementet.

 

Administrationen har fået en henvendelse fra Herning Frivillig Center om støtte til afholdelse af Frivillighedens Dag i 2013. Kulturellen har meddelt Herning Frivillig Center, at der i 2013 vil blive krævet betalting  på 37.000 kr. + moms for opstilling af telte.  

 

Herning Frivillig Center har ikke mulighed for at betale dette beløb og vil derfor søge Social- og Sundhedudvalget om at dække udgifterne.

 

Arrangementet er planlagt til afholdelse fredag den 4. oktober 2013 i tidsrummet 13-18.

Sagsfremstilling

Frivillighedens Dag er et arrangement, der har været afholdt i fire år i Herning, og der er derfor en vis tradition forbundet med arrangementet. I de seneste år har ca. 45 foreninger deltaget.

 

Den 4. oktober er valgt til afholdelsen i 2013 på grund af de positive erfaringer, der har været med at afholde arrangementet samtidig med open-by-night i Herning by. På landsplan markeres Frivillig Fredag på den sidste fredag i september.

 

I de første år blev udgifterne til opsætning og nedtagning af teltene samt andet udstyr betalt af Kulturellen. I 2012 havde Kulturellen ikke mandskab til opgaven og fik derfor et privat teltudlejningsfirma til at opstille telte. Det kostede 37.000 kr. + moms.

 

Kulturellen har meddelt Herning Frivillig Center, at der i 2013 skal betales for opstilling af teltene. Kulturellen vil stille borde, stole, strøm og lydanlæg med mikrofon gratis til rådighed for arrangementet.

 

Herning Kommune uddeler hvert år de såkaldte §18-midler til frivilligt socialt arbejde. Der er afsat en del af puljen til uddeling i august. Restpuljen er på ca. 200.000 kr. i 2013. Foreningerne, der deltager i Frivillighedens dag, er i målgruppen for at få midler fra §18-puljen.  

 
Administrationen anbefaler derfor, at en del af restpuljen anvendes på afholdelse af Frivillighedens dag i 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der reserveres 37.000 kr. + moms fra restpuljen til afholdelse af Frivillighedens Dag i 2013

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.15.12-G01-2-13 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Ansøgninger til §18-innovationspuljen marts 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune uddeler i henhold til §18 i Lov om Social Service midler til frivilligt socialt arbejde. Der er afsat 5% af §18-midlerne i 2013 til innovation, svarende til 150.000 kr. Social og Sundhedsudvalget har på mødet den 12. december 2012 besluttet, at der skulle være en ekstra ansøgningsrunde til innovationspuljen. I martsrunden kan der søges om 130.000 kr. Her fremlægges ansøgningerne til denne pulje.

Sagsfremstilling

Formålet med §18 innovations-puljen er at skabe nyudvikling af det frivillige sociale arbejde gennem samarbejde mellem mindst to parter. Hovedansøgeren skal have tilknytning til det sociale område. Det vil sige, at det enten kan være en offentlig aktør eller en forening, som yder en indsats overfor én af målgrupperne i Frivillighedspolitikken, nemlig: ældre, misbrugere/socialt udsatte, patientforeninger, psykiatri, selvhjælp, flygtninge/integration samt øvrige (børn, unge m.m.).  

 

Midlerne i §18-innovations-puljen skal bruges til at:

 

a) udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/ foreningerne,

 

b) skabe nye samarbejdsrelationer - udvikle kvalitet i foreningerne/organisationernes frivillige arbejde eller

 

c) nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldigheden i tilbud til målgrupperne i Herning Kommunes frivillighedspolitik.  

 

De nuværende tilskudsregler for anvendelse af §18-midlerne i Herning Kommune gælder for §18-innovationspuljen. Det vil eksempelvis sige, at der generelt ikke gives tilskud til løn, lokaler samt bespisning. Innovationspuljen kan endvidere ikke anvendes til enkeltstående arrangementer.
 

Der er indkommet 8 ansøgninger til puljen. I bilag 1-9 er alle ansøgninger vedlagt, inkl. bilag som budget, samarbejdsaftale mm.
 
Nedenfor beskrives ansøgningerne kort:
 
1. Kirkens Korshær og Fællesbo Boligforening

Idéen bag samarbejdet er at udvikle kurser til unge, som Kirkens Korshær har kontakt til og som lige er eller er på vej til at flytte hjemmefra. Kurset skal styrke de unge i ret og pligt omkring at bo i lejlighed, hjælp til at få lagt budget og praktiske forhold (madlavning, indretning mm).

Antal deltagere: 8

Antal frivillige: 2

Beløb: 25.000 kr. Der søges til undervisningshonorar samt udvikling af koncept for kursus.

 

Ansøgningen indstilles til bevilling af midler, da projektet har et klart forebyggende element over for en gruppe af sårbare unge. Der gives midler til udvikling af et forløb, der på sigt kan inddrage frivillige som undervisere.

Vurderingen er, at ansøgningen rummer nye samarbejdsrelationer (pkt. b) og udvikling af nye aktiviteter (pkt. c) under formålet med innovationspuljen.

 
2. Møltrup Beboer og Sportsforening og Møltrup Optagelseshjem
Idéen bag samarbejdet er at opbygge beboerindflydelse på Møltrup Optagelseshjem i sikkerhedsudvalget efter 100 år uden en sådan repræsentation.

Antal deltagere: 75

Antal frivillige: 5

Beløb: 30.000 kr. Der søges midler til arbejdsmiljøuddannelse og virksomhedsbesøg.

 

Ansøgningen indstilles til afslag, da formålet med projektet ikke er inden for de rammer, der er givet for innovationspuljen.
 
3. Ældresagen/Seniorhuse Herning og KPC Herning A/S

Idéen bag samarbejdet er at oprette en selvejende forening (Seniorhuse Herning) for udvikling af et koncept for oprettelse af seniorhuse på en del af den gamle sygehusgrund. Ældresagen og KPC Herning A/S vil være tovholdere på projektet.

Antal deltagere: 200

Antal frivillige: 30

Beløb: 80.000 kr. til annoncer, udvikling af koncept samt møder.

 

Ansøgningen indstilles til afslag, da det ikke vurderes at være inden for formålet med §18-innovationspuljen.

 
4. Røde Kors og Lind Pleje- og Aktivitetscenter
Idéen med samarbejdet er at etablere en vågetjeneste på det nye plejecenter i Lind. Der søges til undervisning af de frivillige samt til transport.

Antal deltagere: 10

Antal frivillige: 8
Beløb: 5.000 kr. til etablering og drift af vågetjeneste.


Ansøgningen indstilles til at modtage midler, da der her er lagt vægt på at støtte et nyt samarbejde. Lind Plejecenter åbner den 1. maj 2013, og det er vigtigt at få frivillige tilknyttet centret på et tidligt tidspunkt.

Vurderingen er, at ansøgningen rummer elementer af nye samarbejdsrelationer (pkt. b).


5. Fred og Forsoning i samarbejde med Møltrup Beboer- og Sportsforening

Idéen er at lave et ude-projekt for socialt udsatte, hvor de dyrker økologiske grøntsager. De frivillige skal være mentorer for deltagerne.

Antal deltagere: 25

Antal frivillige: 25

Beløb: 91.950 kr. Bruges til leje/køb af skurvogn, toiletvogn og leje af jord. Indkøb af haveredskaber samt til transport af deltagere.

 

Ansøgningen indstilles til at modtage midler. Der gives dog afslag til køb af skurvogn og toiletvogn, da der måske kan findes andre løsninger, når placering af markerne er på plads. Der skal udarbejdes et nyt budget. Vurderingen er, at ansøgningen rummer nye samarbejdsrelationer (pkt. b) og nye metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldigheden af tilbud til målgruppen.

 
6. KRIS Midt-Vestjylland og FK TV

Idéen bag samarbejdet er at lave guidemateriale omkring "den tavse smerte" (om incest og seksuelle misbrug) til 7.klasser. KRIS har nu kontaktet en række skoler og fået mundtligt tilkendegivelser om, at skolerne vil bruge materialet.

Antal deltagere: 7

Antal frivillige: 6

Beløb: 49.200 kr. Budget vedlagt med beskrivelse af udgifter til optagelser, løn og distribution af undervisningsmateriale.

 

Ansøgningen indstilles til afslag, da det formelle samarbejde med skolerne ikke er på plads. Det opfordres til at der arbejdes videre med projektet i samarbejde med Børn- og Unge-forvaltningen i Herning Kommune.

 

7. Livsstilshuset v/ Skovlyset og FIFS (Foreningen for Idræt og Sundhed)

Idéen bag projektet er at uddanne idrætsmentorer fra sportsforeninger eller uddannelsesinstitutioner for at få psykisk sårbare til at motionere mere.

Antal deltagere: 20

Antal frivillige: 20

Beløb: 35.000

 

Ansøgningen indstilles til bevilling. Der er gode muligheder for at få nye samarbejdsrelationer med sports- og idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner (pkt. b) og afprøve nye metoder (pkt c). 

 

8. FOF

FOF Herning har indsendt en ansøgning til et projekt omkring madlavning og ernæring for ældre ensomme borgere.

Beløb: 300.000 kr.

 

Ansøgningen afvises til innovationspuljen, da der mangler en samarbejdspartner til projektet.

 

Der er i alt søgt om 626.150 kr. Der er 130.000 kr. i §18-innovationspuljen.

 

Administrationen indstiller følgende:

 

Hovedansøger:
Indstillet til bevilling:
Søgt om:
1. Kirkens Korshær
                         25.000 kr.
          25.000 kr.
2. Møltrup Beboer og Sportsforening
afslag
  (30.000 kr.)
3. Ældresagen
afslag
   (80.000 kr.)
4. Røde Kors
                           5.000 kr.
            5.000 kr.
5 Fred og Forsoning
                         40.000 kr.
          91.950 kr.
6. Kris
 afslag
 (49.200 kr.)
7. Livsstilshuset v/ Skovlyset
                         35.000 kr.
          35.000 kr.
8. FOF
afslag
(300.000 kr.)
I alt
                       105.000 kr.
    616.150 kr.

 

Der er et restbeløb i innovationspuljen på 25.000 kr. Dette overføres til restpuljen, hvor der er ansøgningsfrist i august 2013.

 

Når de enkelte projekter er gennemført, skal hovedansøgeren aflevere et regnskab, der viser, at bevillingen er brugt i henhold til ansøgningen. Samtidig skal ansøgerne beskrive de erfaringer, som de har fået ved projektet. Fokus for beskrivelsen skal være at fortælle om positive og negative erfaringer, som andre kan lære af.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at midlerne i §18-innovationspuljen fordeles som indstillet

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-95-10 Sagsbehandler: Lisbeth Vandborg  

Status på rapportering af utilsigtede hændelser 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har bedt om en årlig status på rapportering af utilsigtede hændelser og patientsikkerhed.

 

Status for 2012 forelægges hermed udvalget.

Sagsfremstilling

Autoriserede sundhedspersoner samt personer, der handler på disses vegne, er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser med henblik på læring og for at forebygge nye hændelser.

 

Utilsigtede hændelser er hændelser og fejl, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed,

 • der ikke skyldes patientens sygdom

 • der er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende

 

I 2011 bar antallet af rapporteringer præg af, at det var en ny opgave, der skulle implementeres. Målet for 2012 var derfor et større fokus på området med henblik på en mere fyldestgørende rapportering.

 

Årsrapporten for 2012 viser blandt andet at:

 • Der er ialt rapporteret 494 hændelser i 2012. I 2011 var tallet 236 hændelser.

 • Hovedparten af de rapporterede hændelser er indenfor Sundhed og Ældre. Det er også her, den største stigning er sket.

 • Fordelt på hændelsestype er der flest indrapporteringer i forhold til medicin, idet 67% af de indrapporterede hændelser vedrører medicin. I alt 331 hændelser drejede sig i 2012 om medicinhåndtering, hvilket set i forhold til det samlede antal skønnede medicinhåndteringer i Herning Kommune svarer til 0,33 promille.

 

Som et nyt tiltag for at understøtte patientsikkerhedsarbejdet blev der i 2012 udsendt et nyhedsbrev hvert kvartal til rapporteringspligtige i Herning Kommune. Formålet med nyhedsbrevene er, at:

 • styrke patientsikkerheden

 • bidrage til læring og videndeling

 • informere om seneste nyt inden for patientsikkerhed og UTH

 

Endvidere er der gennemført en besøgsrunde hos de private leverandører med henblik på at fortælle om patientsikkerhed og deres forpligtigelse til at rapportere utilsigtede hændelser.

 

Målet for 2013 vil være en fortsat videreudvikling af patientsikkerhedsarbejdet på baggrund af erfaringerne fra 2012.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning
at Ældrerådet og Handicaprådet får årsrapporten tilsendt til orientering

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-10-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Forløbsprogram for lænderygsmerter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Louise Theilgaard Nikolajsen

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har godkendt forløbsprogrammet for lænderygsmerter. Forløbsprogrammet er et tilbud i kronikerindsatsen.  

 

Målsætningen med forløbsprogrammet er, at indsatsen for borgere med lænderygsmerter er af høj sundhedsfaglig kvalitet, og at der sikres enstrengede og hensigtsmæssige patientforløb på tværs af det samlede sundhedsvæsen.  

 

Forløbsprogrammet skal ligeledes medvirke til en effektiv udnyttelse af de samlede økonomiske og sundhedsfaglige ressourcer, herunder at dobbeltforløb og overbehandling undgås.  

 

Forløbsprogrammet omfatter borgere fra 18 år. Det vil sige, at det ikke omfatter udredning, behandling og rehabilitering af børn og unge.  

 

Administrationen anbefaler, at udvalget tiltræder forløbsprogrammet.

Sagsfremstilling

Forløbsprogrammet skal være med til at fastlægge indsatsen og opgavefordelingen mellem kommuner, hospitaler og almen praksis, når borgeren/patienten har "ondt i ryggen".

 

Målet med forløbsprogrammet er at sikre, at borgeren fastholdes på arbejdsmarkedet samt medvirke til at stoppe udviklingen i antallet af borgere med kroniske lænderygsmerter.  

 

Muskel-skeletlidelser er den hyppigste årsag til begrænsninger i hverdagen, til arbejdsophør og næsthyppigste årsag til førtidspensionering, ligesom patienter med muskel-skeletlidelser udgør en stor patientgruppe i det samlede sundhedsvæsen.
 
Specifikt i forhold til Herning Kommune angiver 25 % af voksne i Sundhedsprofilen 2010, at de inden for de seneste 14 dage har været meget generet af muskel-skeletsmerter. Dette svarer til 13.000 borgere i Herning Kommune.  

 

I forløbsprogrammet er der følgende anbefalinger til den kommunale indsats:

 • tværfagligt ryg-rehabiliteringsteam i samarbejde mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Teamet skal have solid sundhedsfaglig bemanding (fysioterapeut, psykolog, sociallæge, ergoterapeut). Teamet skal være let tilgængeligt for samarbejdspartnere.

 • åbent rådgivningstilbud (forebyggelsestilbud). Målgruppen primært er borgere, som stadig er i arbejde. Tilbuddet skal ramme bredt og skal være et månedligt engangstilbud i form af rådgivning og vejledning.

 • rehabiliteringstilbud med indsatser ift.:

  • afklarende samtale

  • fysisk aktivitet og træning

  • patientuddannelsestilbud, smertehåndtering

  • arbejdsmarkedsrettet indsats  

 • borgere i rehabiliteringsforløb tilknyttes en koordinator, som er ansvarlig for borgerens plan samt løbende kontakt og dialog med borgeren og andre involverede aktører.  

 • der skal være én indgang til henvisninger, genoptræningsplaner, behandlingsplaner og udskrivningsbreve.

 
Implementeringen af forløbsprogrammet vil ske i regi af Klyngestyregruppen (Vestklyngen) i lighed med de tidligere forløbsprogrammer. I implementeringsprocessen vil almen praksis, praktiserende fysioterapeuter og kiropraktorer endvidere blive inddraget.
 
På baggrund af de erfaringer, der er gjort med de tidligere forløbsprogrammer, vil implementeringen ske trinvist over de næste 2 år. Som ved de tidligere forløbsprogrammer er behovet for og efterspørgslen efter de skitserede ydelser ikke kendt, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt kan siges noget om dimensionering af tilbuddene.
 
Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland har ansvaret for at monitorere indsatsen på baggrund af de data, som Herning Kommune har ansvaret for at levere.
 
Konkret i forhold til Herning Kommune er Sundhed og Ældre samt Beskæftigelsesafdelingen i gang med at udrede, hvilke eksisterende tilbud der kan udvides til denne målgruppe og hvor der på sigt skal udvikles nye tilbud. Dette arbejde integreres i implementeringsgruppen i Vestklyngen med henblik på en smidig implementeringsplan.
 

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at forløbsprogrammet tiltrædes.

Økonomi

Der medfølger ikke finansiering til implementering af forløbsprogrammet. Forløbsprogrammet forventes at blive implementeret inden for eksisterende budgetrammer.
 
Hvis udredningen af eksisterende tilbud viser, at implementeringen vil give budgetmæssige udfordringer, vil dette blive forelagt udvalget efterfølgende.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tiltræder programmet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.20.05-A00-1-13 Sagsbehandler: Nete Kragelund Tokkesdal  

Navngivning af dagcenter ved Rosenholm

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Opførelsen af et dagtilbud efter Servicelovens § 104, beliggende ved botilbuddet Rosenholm, stod færdig som planlagt 1. marts 2013 og er taget i brug.

Dagcentrets arbejdstitel har været " Dagcenter Rosenholm".

Området ønsker at indstille til, at tilbuddet fremadrettet får navnet "Kridthuset".

Sagsfremstilling

Der har i forbindelse med byggeprojektet været brug for at finde et  midlertidigt navn til dagtilbuddet. Arbejdstitlen blev Dagcenter Rosenholm, fordi der samtidigt med opførelsen af dagtilbuddet var en udvidelse af selve botilbuddet igang. Botilbuddet udvidede fra 26 til 38 pladser, disse pladser blev taget i brug november 2012.

 

Rosenholms beboere og personaler har i samarbejde fundet frem til, at de gerne vil have, at dagtilbuddet får navnet "Kridthuset".

Begrundelsen er funderet i ordsproget; at være i Kridthuset hos nogen, som betyder at være vellidt og afholdt af nogen, så man kan forvente at blive behandlet med særlig velvilje af vedkommende.

Det tænker vi inddrager både brugere og personaler.

 

Der til kommer at dagcentret er opført i en æstetisk udtryksfuld stil og er hvidt som kridt.

Navnet bakkes op af Handicap og Psykiatriafdelingen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at dagtilbuddet ved Rosenholm kan navngives "Kridthuset"

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-117-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Strukturanalyse på det specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Resultatet af struktuanalysen på det specialiserede socialområde bliver præsenteret på Byrådets budgetkonference d. 22. april 2013. Inden hovedresultaterne fremlægges for Byrådet, gives der ledere og medarbejdere mulighed for at kommentere analysen på en afslutningskonference d. 21. marts.

 

Hovedresultaterne vil ligeledes blive præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Strukturanalysen falder i tre hovedfokusområder:

 • Organisering, herunder et forslag til ny organisering af det specialiserede socialområde.

 • Borgerbetjening, hvor der er fokus på service, flow, overgange, helhed og sammenhæng i tilbud.

 • Økonomi, hvor der er fokus på en styrings- og ressourcetildelingsmodel, incitamentsstruktur, effektbaseret ressourcetildeling og minimering af ”kassetænkningen” mellem forvaltninger, afdelinger og tilbud.

 

Resultatet af analysen samles sammen i en række anbefalinger overfor Byrådet, som efterfølgende skal udmøntes konkret af de respektive fagudvalg.

 

Der vil på budgetkonference blive præsenteret en rapport, hvor alle resultaterne opsamles. Rapporten falder i 4 dele, en hovedrapport, som opsummerer resultaterne og en delrapport for hvert af hovedfokusområderne, hvor der er en mere detaljeret gennemgang af resultaterne og overvejelserne bag anbefalingerne.

 

Udvalget vil på mødet få præsenteret hovedresultaterne og de anbefalinger der sendes til Byrådet, med henblik på en nærmere drøftelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at anbefalingerne drøftes og orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Forslag til indsatsområder og årsmål for budget 2014 samt målopfølgning for 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til indsatsområder og årsmål for 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område fremsendes til drøftelse i udvalget. Samtidig fremsendes målopfølgninger for 2012.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2014 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på årsmålene og samtidig indlede drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.


Administrationen har foretaget opfølgning på målsætningerne for 2012 for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri samt Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.


Opfølgningerne, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.


Administrationens forslag til nye indsatsområder og årsmål for 2014 er drøftet på chefmøde i Social, Sundhed og Beskæftigelse ultimo februar 2013.

 

Der foreslås på Social- og Sundhedsudvalgets område at videreføre de to fællesmål i budget 2013 omkring velfærdsteknologi og frivillige.

 

Herudover at der særskilt for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri er mål vedrørende strukturanalysen på det specialiserede socialområde samt udmøntning af fælles vision og mål på handicap- og psykiatriområdet.

 

På Serviceområde 18, Sundhed og Ældre foreslås et særskilt mål vedrørende det nære sundhedsvæsen.

 

Forslagene, der er vedlagt som bilag, skal ses som første udkast til indsatsområder og årsmål for 2014 til videre drøftelse i udvalget.


Endelige indsatsområder/årsmål skal foreligge ved behandlingen af det endelige budgetforslag for 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område, som sker på mødet den 22. maj 2013.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at målopfølgningen for 2012 for henholdsvis Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre godkendes
at de fremsatte forslag til indsatsområder og årsmål for budget 2014 drøftes
at der tages stilling til eventuelle ændringsønsker og yderligere indsatsområder og årsmål frem mod fagudvalgsbehandlingen af budgetforslag 2014 den 22. maj 2013.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
 
Administrationen arbejder videre med de afgivne bemærkninger i forhold til forslag til årsmål for 2014.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budget 2014 - status på perspektivnotater

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Første udkast til perspektivnotater for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri samt Serviceområde 18, Sundhed og Ældre forelægges til drøftelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for budget 2014 skal fagudvalgene i forberedelsesfasen, der løber frem til første budgetkonference den 22. og 23. april 2013, blandt andet arbejde med: 

 • at afdække væsentlige budgetproblemstillinger, der jf. de økonomiske styringsprincipper skal til Byrådets prioritering. Det gælder såvel merindtægter/mindreudgifter som mindreindtægter/merudgifter.

 • at afdække og udnytte de potentialer, der måtte være for effektivisering via enten digitalisering, administrativ forenkling eller innovativ udvikling af serviceområderne

 

Arbejdet dokumenteres ved udarbejdelse af et såkaldt perspektivnotat for hvert serviceområde, som har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområdet og underbygge disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi og nøgletal.  

 

Perspektivnotaterne kommer til at indgå i det materiale, der udleveres til 1. budgetkonference.
 
Administrationen har udarbejdet første udkast til perspektivnotater på henholdsvis Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, som forelægges udvalget til drøftelse. Notaterne er vedlagt som bilag.
 
Notaterne vil løbende blive suppleret og kvalificeret frem mod 1. budgetkonference med eventuelle yderligere input fra regnskab 2012, forårsopfølgning 2013 m.v.  


De endelige notater skal godkendes i udvalget senest primo april 2013 forud for udsendelse af budgetkonferencematerialet.
 
På mødet aftales godkendelsesprocessen nærmere, idet Social- og Sundhedsudvalgets næste ordinære møde først ligger efter budgetkonferencen.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at første udgave af perspektivnotaterne drøftes
at der på mødet aftales en godkendelsesproces for de endelige perspektivnotater, således at notaterne kan foreligge godkendt af udvalget primo april 2013 forud for udsendelse af materialet til 1. budgetkonference.

Beslutning

Drøftet. Administrationen arbejder videre med de afgivne bemærkninger.
 
De endelige perspektivnotater udsendes til Social- og Sundhedsudvalget som en mailhøring i uge 14.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Status for Koloritten blev drøftet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1632-09 Sagsbehandler: Lis Bukholt  
 

Sagsnr.: 27.42.32-P23-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged