Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. februar 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.30.08-A00-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har den 4. januar 2019 sendt sit udkast til Sundhedsaftalen for 2019-2023 til høring blandt høringsparterne.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget, som består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i regionen, har fremsendt sit udkast til Sundhedsaftalen for 2019-2023 til høring blandt høringsparterne - herunder kommunerne.

 

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem de 19 kommuner, Regionen og PLO i Region Midtjylland.

 

Det fremsendte udkast indeholder visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejdet indenfor Sundhedsaftalen 2019-2023. Efterfølgende skal der udarbejdes konkrete samarbejdsaftaler.

 

Indhold i Udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023:

 

Kobling til de nationale mål for sundhedsvæsenet:

Otte nationale mål for sundhedsvæsenet sætter fælles retning og udgør den overordnede ramme for Sundhedsaftalen:

 • Bedre sammenhængende patientforløb
 • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
 • Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
 • Behandling af høj kvalitet
 • Hurtig udredning og behandling
 • Øget patientinddragelse
 • Flere sunde leveår
 • Et mere effektivt sundhedsvæsen

 

Visioner:

 • Mere lighed i sundhed – Socialt og geografisk. Borgerne skal behandles forskelligt for at opnå samme udbytte af sundhedstilbuddene, derfor er der behov for differentierede indsatser. Høj kvalitet uanset geografi.

 

 • På borgerens præmisser – Aktiv Inddragelse af borgerne i eget behandlingsforløb. Borgerne skal gøres til ”medproducenter” af sundhed og der skal samarbejdes med pårørende, forening er og frivillige.

 

 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren – Et stærkere fokus på, hvilke opgaver, der kan løses og forankres tæt på borgernes hverdag.

 

 • Mere sundhed for pengene – Et overordnet blik på den samlede opgaveløsning for at sikre den samfundsøkonomiske balance.

 

 

Prioriterede indsatsområder og fælles målsætninger:

Sundhedskoordinationsudvalget har udpeget tre fælles indsatsområder, som ses som fælles udviklingsområder med mulighed for en god effekt for mange og hvor der derfor med fordel kan tages fat først:

 • Fælles investering i forebyggelse – fokus på rygning
  • Mål: At nedbringe antallet af dagligrygere i Region Midtjylland
 • Sammen om ældre borgere – fokus på akutområdet
  • Mål: At styrke samarbejdet om akut syge ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser blandt ældre.
 • Den nære psykiatri – fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.
  • Mål: Forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i Region Midtjylland
  • Mål: Forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom.

  

Bærende principper for samarbejdet:

 • Økonomi – Når der indgås aftaler om ændringer af opgavefordelingen mellem kommuner og region skal de økonomiske konsekvenser være klarlagt, så der er gennemsigtighed.
 • Kvalitet – Sundhedsindsatserne skal tilrettelægges ud fra de samme kvalitetsmål og standarder på tværs af regionen.
 • Populationsansvar – Identificere målgrupper med særlige sundhedsudfordringer med henblik på at opnå en mere ligelig fordeling af sundhed. Data om befolkningens sundhedstilstand og systematisk monitorering er en forudsætning herfor.
 • At bryde med vanetænkningen – Der er behov for at ”tænke ud af boksen” og udfordre lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer.
 • Videndeling og spredning – Udbrede af indsatser med god effekt
 • Tidlig og rettidig indsats – forebyggelse og tidlig opsporing – tidlige investeringer for at undgå at kompleksiteten stiger.
 • IT, data og telemedicin på tværs – Telemedicinske løsninger skal udbredes og kommunikationen på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis skal være understøttet digitalt.

 

Administrationen finder det positivt at indholdet i Sundhedsaftalen kobles til de overordnede nationale mål for sundhedsvæsenet. Ligeledes er det godt, at der kommer fokus på geografisk lighed med det formål at sikre en ensartet høj kvalitet i sundhedstilbuddene.

 

Sundhedskoordinationsudvalget skal have Social- og Sundhedsudvalgets eventuelle høringssvar inden den 1. marts 2019. Herefter skal Sundhedsaftalen godkendes i Sundhedsstyregruppen, Sundhedskoordinationsudvalget og dernæst i regionsrådet og i de 19 kommuner – med henblik på ikrafttrædelse den 1. juli 2019.

 

Forebyggelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget får forelagt udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 som orienteringspunkt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt der skal afgives høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget.

Beslutning

Drøftet.

 

Der afsendes høringssvar med opbakning til indholdet i Sundhedsaftalen 2019-2023.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-17 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Klippekort til friplejeboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Klippekortsordningen for plejecentre er overgået til kommunernes bloktilskud fra 2019. Kommunerne kan herefter frit disponere over midlerne.

Administrationen foreslår, at klippekortsordningen til friplejehjemmene i Ørnhøj og Højbo ophører pr. 1. april 2019, da de to friplejehjem har en væsentlig højere finansiering pr. plejebolig end de kommunale boliger, da de finansieres efter statslige takster.

Sagsfremstilling

I finansloven for 2017 blev der afsat midler til en klippekortsordning på plejecentrene for at sikre, at beboerne kan få hjælp til aktiviteter, der giver livskvalitet for dem. Beboerne har i 2017 og 2018 kunnet disponere 30 minutter om ugen til selvvalgte aktiviteter. Klippekortsordningen har omfattet kommunens egne plejecentre, de tre diakonhjem med driftsoverenskomst med Herning Kommune og friplejehjemmene Ørnhøj og Højbo.

 

Klippekortsordningen for plejecentre er overgået til kommunernes bloktilskud fra 2019. Dette medfører, at kommunerne frit kan disponere over midlerne.

 

Friplejehjemmene Ørnhøj og Højbo har en væsentlig højere finansiering pr. plejebolig end de kommunale plejecentre og de tre diakonhjem med driftsoverenskomst med Herning Kommune. Finansieringen pr. friplejebolig er godt 90.000 kr. højere. Dette skyldes, at friplejehjemmene afregnes efter statslige takster, som er beregnet på landsplan. Administrationen forslår, at klippekortsordningen til friplejehjemmene i Ørnhøj og Højbo ophører pr. 1. april 2019 med henvisning til, at friplejeboligerne har en væsentlig højere finansiering pr. plejebolig end de kommunale plejeboliger.

 

I løbet af 2022 overgår friplejeboligerne i Ørnhøj og Højbo til ny afregningsmodel, hvor taksten beregnes på baggrund af Herning Kommunes omkostninger til plejeboliger. Fra dette tidspunkt vil de finansieringsmæssige betingelser være identiske for kommunale plejecentre, de tre diakonhjem med driftsoverenskomst med Herning Kommune og friplejehjemmene. Dette betyder, at friplejehjemmene til den tid automatisk vil få tildelt klippekortsmidler tilsvarende de kommunale plejecentre.

 

Et ophør af klippekortsordningen til friplejehjemmene i Herning Kommune pr. 1. april 2019 vil give en besparelse på 305.000 kr. i 2019 og 407.000 kr. fra 2020 til 2022, hvor den nye afregningsmodel træder i kraft.

Da der er iværksat en proces med gennemførelse af besparelser fra 2019 og frem på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, anbefaler administrationen, at midlerne forbliver på området. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at klippekortsordningen til friplejeboliger i Herning Kommune ophører pr. 1. april 2019
at besparelsen forbliver på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagsnr.: 27.60.00-P21-1-19 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Midlertidige hjælpemidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Pr. 1. januar 2018 blev Serviceloven ændret, så det er muligt for kommunerne at bevilge hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med midlertidige funktionsnedsættelser.

 

Ændringen har baggrund i udviklingen i det nære sundhedsvæsen med accelererede udskrivelsesforløb og den fokuserede indsats på rehabilitering i kommunerne.

Sagsfremstilling

En ændring i Serviceloven giver kommunerne mulighed for bevilge hjælpemidler og forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse.

 

Målgruppen for midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder er typisk borgere, som udskrives fra hospitalet og fortsat er i fysisk bedring eller borgere, som er syge og behandles hjemme, hvor et hjælpemiddel kan betyde, at de fx kan undgå indlæggelse eller hjemmepleje om natten.

 

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for borgeren og kompensere for nedsættelse af funktionsevnen.

 

Forbrugsgodebegrebet dækker normalt over, at borgeren bliver ejer af hjælpemidlet – men i denne bestemmelse vil forbrugsgodet altid være et udlån fra kommunen. For ikke at gøre forskel på borgere med en varig nedsat funktionsevne og borgere, hvor situationen er midlertidig, så indstiller administrationen at fastholde grænsen med, at forbrugsgoder under 500 kr. skal betales af borgeren uanset behovets varighed.

 

Ændringen af lovgivningen vurderes ikke at tilføje flere udgifter på hjælpemiddelområdet.

 

Kvalitetsstandarden for ordningen fremlægges til godkendelse inden fremsendelse til høring i Ældreråd og Handicapråd.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Kvalitetsstandard - Midlertidige hjælpemidler sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd inden endelig stillingtagen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget godkender det fremlagte og kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.36-P20-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Puljemidler til Fuglsangsø: Omsorgsklovne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup

Sagsresume

Fuglsangsø Centret har fået puljemidler til omsorgsklovne i 2018 og 2019.

Sagsfremstilling

Fuglsangsø Centret har af Sundheds- og Ældreministeriet fået bevilget 60.000 kr. i 2018 og 147.000 kr. i 2019 til, at beboerne på plejecentret kan få besøg af to professionelle omsorgsklovne.

 

I 2018 har det været de 30 beboere i de skærmede enheder, som har fået besøg af de to omsorgsklovne Tut og Tut. Beboerne på de skærmede enheder har alle forskellige demenssygdomme. Der er gennemført i alt 10 besøg af omsorgsklovnene med 14 dages mellemrum i de 2 skærmede enheder i løbet af 2018.

 

Det er tydeligt, at klovnene spreder glæde blandt beboerne, og at beboerne kan genkende dem fra gang til gang. Omsorgsklovnene benytter sig af effektfulde rekvisitter til at fremkalde minder hos den borger de møder. Eksempelvis har de haft kornaks med fra høsten, efterårets blade og æbler samt og julebagværk. Alt sammen noget der fremkalder minder og som skaber glæde og liv i øjnene hos beboerne. Sang og musik bliver også brugt til at møde den enkelte i øjeblikket – altid med udgangspunkt i, hvad borgeren giver udtryk for at være klar til.

 

Formålet med omsorgsklovnene er at bringe glæde, trivsel og øget livskvalitet ind i dagligdagen for beboerne på plejecentret. Bag klovnenes røde næser gemmer sig to universitetsuddannede dramaturger. Deres ambition er, at omdanne nu’et til poesi, sjov og intenst nærvær. Kerneværdierne er respekt, nærvær og anerkendelse – med fokus på relationen mellem to mennesker til poesi, sjov og intenst nærvær. Kerneværdierne er respekt, nærvær og anerkendelse – med fokus på relationen mellem to mennesker.

 

I 2019 udbredes ordningen til at omfatte alle plejecentrets beboere. Puljemidlerne i 2019 har været betinget af, at Finansloven for 2019 blev vedtaget med de forventede beløb.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning
at der meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 147.000 kr. i 2019 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Puljemidler til besøg af værdighedsrejsehold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sørvad Plejecenter og Plejecenter Kastaniegården har fået tildelt puljemidler til at få besøg af et værdighedsrejsehold

Sagsfremstilling

Som led i satspuljeaftalen 2018-2021 blev der afsat midler til at etablere et nationalt videnscenter for værdig ældrepleje under Sundhedsstyrelsen. I regi af videnscentret er der oprettet et rejsehold, som har til opgave at arrangere og afvikle læringsforløb på plejeenheder rundt omkring i landet - såvel kommunale som private.

 

Videnscenteret for værdig ældrepleje arbejder med afsæt i de seks værdier, som kommunerne som minimum er forpligtet til at arbejde med i deres værdighedspolitikker på ældreområdet. De seks værdier er:

 

1. Livskvalitet

2. Selvbestemmelse

3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

4. Mad og ernæring

5. En værdig død

6. Pårørende

 

De seks værdier udgør rammen for rejseholdsforløbet.

 

Sørvad Plejecenter og Plejecenter Kastaniegården har indsendt en fælles ansøgning til puljen for besøg af rejseholdet. De to plejecentre har på den baggrund tilsammen modtaget 62.000 kr. til finansiering af et læringsforløb tilrettelagt og afviklet af værdighedsrejseholdet fra Sundhedsstyrelsen.

 

De to plejecentre ønsker, at deres læringsforløb skal fokusere på temaet kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. Formålet med læringsforløbet er at sætte fokus på, at plejen tilrettelægges med udgangspunkt i borgernes individuelle ønsker, og at den ikke får karakter af en automatisk og selvfølgelig handling.

 

Den primære målgruppe for rejseholdsforløbene er de medarbejdere, der indgår i plejen og omsorgen af de ældre borgere. Det forventes desuden, at ledelsen på plejecentrene deltager aktivt i forløbet. Plejeenheder dækker over såvel hjemmepleje som plejecentre.

 

Der uddannes 8-12 værdighedsambassadører i et rejseholdsforløb. Værdighedsambassadørerne på de to plejecentre skal understøtte det daglige arbejde med at styrke værdigheden i ældreplejen. En rejseholdsperiode strækker sig typisk over 4-6 måneder.

 

Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 29 ansøgninger, hvoraf 11 er blevet imødekommet.

 

De bevillingsmæssige ændringer medtages i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.15.04-P24-1-18 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Vedtægter for seniorråd og vedtægtsændringer i fremtiden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotte Mikkelsen

Sagsresume

De fire seniorråd i Herning Kommune har drøftet deres vedtægter med Ældrerådet. De reviderede vedtægter fremsendes til godkendelse. Det indstilles, at fremtidige ændringer i vedtægterne for seniorrådene kan godkendes administrativt.

Sagsfremstilling

På ældreområdet er der forskellige råd, der giver borgerne og brugerne indflydelse på de kommunale tilbud. Det handler om bruger-pårørende-råd, centerråd og seniorråd.

 

Der kan være bruger-pårørende-råd på plejecentre. Beboere og deres pårørende har via rådet indflydelse på aktiviteter og hverdagen på stederne. Ved nogle plejecentre er der en forening (støtte-vennekreds).

 

På aktivitetscentre og aktivitetshuse er der centerråd, hvor medlemmer, der benytter aktivitetstilbuddene, er med til at fastlægge aktiviteter og arrangementer. Centerrådene fungerer som et vigtigt organ for de mange frivillige i deres samarbejde med ansatte i centrene/husene. Centerrådet arbejder efter "Mål og rammer for aktivitetscentre og - huse".

 

Der er fire seniorråd i kommunen. Hvert seniorråd dækker et geografisk område; nord, syd, øst og vest. Seniorrådene spiller en central rolle for at bevare et lokalt udgangspunkt for de samlede tilbud på sundhed- og ældreområdet. De fire seniorråd har et tæt samarbejde med Ældrerådet, og der er to repræsentanter fra Ældrerådet med i hvert at de fire råd.

 

Seniorrådene har hvert år et fællesmøde med Ældrerådet. I 2018 blev nye fælles vedtægter drøftet med det resultat, at man ønskede fælles vedtægter for alle fire seniorråd. Gældende vedtægter er godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 15. juni 2011.

 

Udover at samle vedtægterne er der kun ændret lidt i forhold til de principper, der lå til grund for vedtægterne i 2011. Det er dog nyt, at seniorrådene selv bestemmer datoen for afholdelse af valg til de enkelte råd, og at valget skal foregå som fremmødevalg. Det er ligeledes nyt, at der efter et valg (der foregår hvert andet år, hvor halvdelen af rådet udskiftes) skal ske en konstituering med formand, næstformand og sekretær.

 

Administrationen indstiller, at fremtidige ændringer i vedtægter for seniorrådene kan godkendes administrativt. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender "Formål og vedtægter for seniorrådene i Herning Kommune"
at fremtidige ændringer af vedtægterne for seniorrådene kan godkendes administrativt, såfremt der alene er tale om redaktionelle ændringer.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet med enkelte redaktionelle ændringer.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.02.00-P08-1-16 Sagsbehandler: Karin Locander  

Status Samskabelsesprojekt - bo, lev og lær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes og Randi Nedergaard-Hansen

Sagsresume

Byrådet har afsat kvote på 40 almene boliger i et udviklingsprojekt, der bedst er kendt som "SIND-projektet". Projektet italesættes nu som "Samskabelsesprojektet - bo, lev og lær", da det handler om mere end psykisk sårbarhed. Det er et projekt, der både understøtter recovery og inklusion - men også levende hus, hvor der er aktiviteter, bomuligheder og hvor der kan skabes bærende relationer på tværs af aldersgrupper og behov.

 

Der er tale om et partnerskab mellem Boligselskabet Fruehøjgaard, den selvejende institution Minihøjskolen, lokalafdelingen for foreningen SIND og Herning Kommune. I samarbejde med Realdania er der gennemført en foranalyse for fysiske rammer, der understøtter recory og inklusion målrettet psykisk sårbare unge i Herning.

Sagsfremstilling

Formålet med foranalysen har været at undersøge, hvordan et fysiske boligmiljø (privatbolig og fællesarealer/semi-offentlige/offentlige funktioner umiddelbart i tilknytning til privatboligen) kan tænkes og udvikles, så det samvirker og understøtter det sociale og psykologiske arbejde med recovery, sundhedsfremme samt tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

 

Foruden partnerne har Realdania deltaget i styregruppen for foranalysen, der er bestilt med følgende forventninger:

 

 • En skærpet beskrivelse af målgruppen psykisk sårbare unge.
 • En skærpet beskrivelse relevante brugerbehov og funktionaliteter i og uden for den private bolig med fokus på, hvordan de fysiske rammer kan bidrage til at øge inklusionen af psykisk sårbare unge.
 • Analyse af kriterier for valg af beliggenhed for byggeriet. I analysen af beliggenhed indgår en samtænkning af boligbyggeri, lokaler for SIND Herning-Ikast-Brande, Minihøjskolen Herning og evt. andre offentlige og/eller privat drevne funktioner
 • Et byggeprogram og skitseforslag på baggrund af ovenstående analyser og inddragelses-processer.
 • Indhentning af erfaringer, forskning og referencer fra lignende projekter i Danmark og udlandet.
 • Et budgetoverslag for realisering af prospektet.
 • Skitsering af en samarbejdsmodel (i samarbejde med interessenter) for en tværgående tilgang kommunens arbejde med psykisk sårbare unge, som det fysiske projekt udgør rammen for.

 

To samarbejdende arkitektfirmaer Lapland/ Loop har forestået foranalysen. Resultatet er blevet en hybrid bygning, der i forskellige niveauer rummer plads til både at bo, at lære og at leve sammen. Rum for fællesskaber, for madlavning, bevægelse, fordybelse og privatliv. Det er arkitektfirmaernes tese, at man kan skabe arkitektur for psykisk sårbare unge, der kan bidrage til, at de får et bedre liv ved at skabe tryghed og muligheden for, at deltage i fællesskaber. Det er ligeledes deres overbevisning, at de, ved at indtænke bygningen som en organisme, der lever hele døgnet, kan afhjælpe en del af de kriser, der ellers kan opstå hen over døgnet for de psykisk sårbare.

 

Forventning er, at denne foranalyse kan inspirere til nytænkning og blive et afsæt for en yderligere konkretisering og realisering af projektet, som vi vurderer på kan bidrage til at skabe varig positiv udvikling blandt unge psykisk sårbare i Herning. Og ikke mindst inspirere kommuner, boligorganisationer og andre beslutningstagere til at udvikle arkitektur, der gør en forskel for denne udsatte målgruppe.

 

Det er vigtigt for projektets realiserbarhed, at huset, foruden at have en udstrakt opmærksomhed på den unge psykisk sårbare, også skal være et levende hus, der henvender sig til alle. Et hus, hvor også private erhverv evt. kan leje sig ind, og hvor der også bor helt almindelige familier. Det banebrydende i projektet er lokaler, der er udformet og indrettet som en hjemlig ramme, hvor tiden går lidt langsommere, hvor det er rart og trygt at være, hvor man kan trække sig, men også har let adgang til personlige relationer, fællesskaber, forskellige aktiviteter og værksteder. Ved at skabe en samplacering af bolig og Minihøjskolen skabes der ligeledes et miljø, hvor den psykisk sårbare unge kan stabiliseres i sit liv og derved have nemmere ved at indgå i en forberedende uddannelsessituation med henblik på, at de efterfølgende får sig en kompetencegivende uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Fremdriften og den tværgående involvering i projektet er opprioriteret, da Herning Kommune har involveret en intern projektleder, der skal sikre sammenhængen på tværs i organisationen - og samtidig være sparring for styregruppen i forhold til bl.a. fondsansøgninger mv.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 85.15.00-Ø54-1-14 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Anlægsregnskab for nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Halskov Christiansen, Anna Kjærgaard Stokholm

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald.

Administrationen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 532071 Nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald, Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Byrådet bevilgede den 16. september 2014 2.025.000 kr. til anskaffelse, udskiftning og implementering af et nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald på ældreområdet.

 

Nødkaldesystemet består af:

 • En vagtcentral, som modtager og fordeler nødkald til Hjemmeplejen og Sygeplejen samt
 • Nødkald, som installeres hos borgerne. Nødkaldene er baseret på mobilforbindelse.

 

Udskiftningen og implementering af nyt kaldesystem er gennemført som planlagt, men har taget længere tid at gennemføre end oprindeligt planlagt. Årsagen er, at der er skiftet leverandør af vagtcentral undervejs i processen, da den oprindeligt valgte vagtcentral mod forventning blev udfaset.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling i kr.

Forbrug i kr.

Forskel i kr.

532071

Nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald

2.025.000,00 kr.

2.041,464,56 kr.

-16.464,56 kr.

 

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på i alt 16.464,56 kr.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1352-11 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Organisationstilpasninger i SSB - Bostøtteopgaven

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ultimo 2018 udarbejdede Social, Sundhed og Beskæftigelse forslag til ny organisering af opgaveporteføljen i forvaltningen. Forslagene blev forelagt og godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 11. december 2018 og Beskæftigelsesudvalget den 5. december 2018.

Forvaltningens videre arbejde med organiseringen af mentor- og bostøtteopgaven har resulteret i et ønske om at justere afgrænsningen af den opgaveportefølje, som flyttes fra Handicap og Psykiatri til Beskæftigelse.

Sagsfremstilling

Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har arbejdet med, hvordan det specialiserede socialområde skal ses fremover - og dermed Handicap og Psykiatris opgaveportefølje og organisering.

 

I forhold til unge 16-25 årige blev følgende forslag forelagt fagudvalgene: 

 

"For unge 16-25 årige udvikles sammenhængende indsats på tværs af Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget for de unge, som ikke er i job eller i gang med (eller har gennemført) en ungdomsuddannelse. Ændringen ligger op ad de lovgivningsmæssige ændringer som følge af indførelsen af FGU'en (forberedende grunduddannelse) medio 2019.

Mentor- og bostøtte for disse unge flyttes pr. 1. januar 2019 fra Handicap og Psykiatri til Beskæftigelse."

 

I forbindelse med det videre arbejde med flytning af mentor- og bostøtteopgaven er forvaltningen imidlertid nået frem til, at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage en aldersbetinget afgrænsning af den organisatoriske placering af opgaven inden for voksenområdet.

 

I stedet ønsker SSB en målgruppeafgrænsning, hvor Beskæftigelse overtager mentor- og bostøtteopgaven for selvstændigt boende borgere over 18 år, som er ikke-pensionister. Afgrænsningen understøtter princippet om én indgang og én plan for borgeren, med udgangspunkt i den aktuelle livssituation.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 25. februar 2019 fremsættes forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Herning Kommune samt tidsplan for behandling af ændringerne i fagudvalg mv. Ovennævnte kompetenceflytning af mentor- og bostøtteopgaven fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget er indarbejdet i ændringsforslaget sammen med de øvrige kompetenceflytninger, som følger af den nye organisering af opgaveporteføljen i SSB.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ny målgruppeafgrænsning for bostøtteindsatsen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagsnr.: 54.34.06-A00-1-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Social- og Sundhedsudvalgets studietur 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Programskitse og pris for Social- og Sundhedsudvalgets studietur 2019 forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Det er tidligere fastlagt, at Social- og Sundhedsudvalget den 20. - 22. marts 2019 tager på studierejse til København, Malmø og Lund.

 

Dansk Kulturinstitut er medarrangør og tilrettelægger og koordinerer programmet på baggrund af input fra Herning Kommune.

Kulturinstituttet har udarbejdet en programskitse og pris. Disse forelægges til orientering:

 

Onsdag den 20. marts:

Møde i Folketinget med repræsentant fra Herning-kredsen og evt. rundvisning

Frokost i Snapstinget på Christiansborg

Møde med fokus på Sundhedsreformen

Omvisning blandt Gobelinerne på Christiansborg med egen guide

Middag på Islands Brygge

Overnatning på hotel i Lund.

 

Torsdag den 21. marts:

Møde med repræsentant for Malmø Kommune om den overordnede sociale struktur i Sverige

Frokost i Malmø

Besøg på Folkesundhedshus

Middag i Lund eller Malmø

Kulturelt indslag i Lund eller Malmø

 

Fredag den 22. marts:

Møde med repræsentant fra Lund Kommune over temaerne psykiatri og plejehjemsdrift

Frokost i Lund

Besøg på Attedo - demens

Afgang fra Lund kl. 15

 

Befordringen under hele turen foregår i minibus med chauffør, som kører selskabet til alle aftaler i programmet. Der er afgang fra Herning Rådhus onsdag den 20. marts kl. 8 og forventet ankomst på Herning Rådhus fredag den 22. marts kl. 19.

 

Prisen pr. person er ca. 9.000 kr. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Socialt topmøde i Aalborg den 9. – 10. maj 2019.

 

Orientering om ansættelse af ny handicap- og psykiatrichef pr. 1. april 2019.