Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.15.12-A00-3-12 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Strategi for samarbejdet mellem Social, Sundhed og Beskæftigelse og frivillige

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lars Østergaard

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget fik på møde 16. januar 2013 forelagt udkast til strategi for samarbejdet mellem Social, Sundhed og Beskæftigelse (SSB) og frivillige til godkendelse.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at udkastet skulle rettes til på baggrund af udvalgets bemærkninger og præsenteres for udvalget på ny.  

 

Revideret udkast til strategi foreligger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har lavet et udkast til strategi for samarbejdet mellem SSB og frivillige. Strategien tager afsæt i Herning Kommunes vision.
 
Baggrund for strategiudkastet

Social- og Sundhedsudvalget udpegede i forbindelse med Budget 2012 inddragelse af frivillige i opgaveløsningen som et af flere indsatsområder. Chefgruppen i SSB formulerede på den baggrund med notatet "Fokus på innovation og velfærdsteknologi samt inddragelse af frivillige i Social- og Sundhedsudvalget, Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget" forslag til, hvordan arbejdet med indsatsområdet kan gribes an.

 

Oplægget blev præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget 7. december 2011, Forebyggelsesudvalget 7. december 2011 og Beskæftigelsesudvalget 13. december 2011.

 

Efterfølgende blev oplægget sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 

På møde 13. marts 2012 orienterede administrationen Social- og Sundhedsudvalget om status for processen, herunder resultatet af høringen af rådene, kortlægning af hvor mange frivillige, der på det tidspunkt var tilknyttet tilbuddene i SSB, og hvilke funktioner de frivillige varetog. Endelig orienterede administrationen om, at frivillighed var sat til debat på et temamøde målrettet Chefnetværket i Herning Kommune og områdelederne i SSB og på et borgermøde.  

 

Efterfølgende har administrationen formuleret et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte medarbejdere i Herning Kommune. Spillereglerne er målrettet lederne i SSB og bliver kommunikeret ud i organisationen i første halvdel af 2013.

 

Udkast til strategi

Strategiudkastet, som foreligger til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse, er lavet med udgangspunkt i notatet "Fokus på innovation og velfærdsteknologi samt inddragelse af frivillige i Social- og Sundhedsudvalget, Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget". Her angives en række forslag til konkrete tiltag, der kan være med til at sikre, at der bliver skabt grundlag for øget inddragelse af frivillige på det sociale område. Flere af tiltagene er omsat til konkret handling, for eksempel kortlægning af frivillige aktiviteter. Med det foreliggende strategiudkast sammenfatter vi den fremadrettede strategi i fire indsatsområder med anvisning af konkrete handlinger. 

 

Målet med strategien er at udbygge det aktive medborgerskab og involvere frivillige på alle relevante områder for derigennem at udvikle den sociale indsats. Vejen til målet handler om at nytænke samspillet mellem kommune, civilsamfund og private virksomheder og skabe nogle rammer, der understøtter en indsats, hvor vi laver velfærdsinnovation gennem samarbejde med frivillige.

 

Strategiens fire indsatsområder er:

 

 • Skabe klare rammer

Klare rammer er en forudsætning for et godt samspil mellem kommunen og de frivillige. I SSB er der formuleret et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle og en frivillighedserklæring. Spillereglerne er møntet på lederen, som skal folde dem ud lokalt.

 

 • Synliggøre indsatsen

Vi vil bruge Herning Kommunes hjemmeside som platform for, at borgerne kan tilbyde sig som frivillige, og Herning Kommune kan rekruttere frivillige.

 

 • Målrettet brug af tilskud til frivilligt socialt arbejde

Herning Kommune uddeler hvert år midler efter Lov om social service § 18 til frivilligt socialt arbejde efter fastlagte kriterier.

 

 • Anerkende indsatsen

Det er væsentligt at anerkende den frivillige indsats, og det kan ske på mange måder. En måde handler om at anerkende de frivillige både i det daglige og ved særlige markeringer i form af for eksempel sammenkomster med videre.

 

Næste skridt

Efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling af strategioplægget forestår arbejdet med at omsætte strategien til handling. Det fordrer først og fremmest, at strategien er kendt i organisationen. Administrationen vil derfor sikre, at strategien bliver kommunikeret bredt ud i SSB og bliver forankret ledelsesmæssigt, så den kommer til at leve i praksis.

 

Strategioplægget med Social- og Sundhedsudvalgets beslutning bliver forelagt Beskæftigelsesudvalget til orientering.

 

 

Jane Sønderskov deltager under behandlingen af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at strategiudkastet godkendes

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-37-04 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Søglimt - godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen, Leif Pedersen

Sagsresume

Den 12. december 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget en om- og tilbygning til plejehjemmet Søglimt, Sunds gennemført. Projektet omfattede ombygning af 43 plejehjemspladser til 24 tidssvarende plejeboliger samt nybygning af 26 plejeboliger. Samtidig blev nogle af de tilknyttede servicearealer renoveret.
 
Skema C samt endeligt anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygningen til plejecentret Søglimt fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for om- og tilbygning til plejehjemmet Søglimt er udfærdiget og godkendt af KPMG Revision, som har påtegnet regnskaberne uden bemærkninger den 29. august 2012.
 
Godkendelsen indebærer,

 • at kommunen godkender skema C med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen som servicearealerne til projektet,

 
 
Godkendelse af skema C:
Sammenlignet med skema B, kan den endelige anskaffelsessum i skema C specificeres i følgende hovedtal:

 
Skema B
Skema C
Forskel
Boligdel (inkl. moms)
66.146.000 kr.
62.498.000 kr.
-3.648.000 kr.
Servicedel (inkl. moms)  
10.804.000 kr.
10.871.000 kr.
      67.000 kr.
Anskaffelsessum i alt
 76.950.000 kr.
 73.369.000 kr.
 -3.581.000 kr.

Tallene er incl. moms og værdi af eksisterende bygninger og grund.

 

Det kan oplyses at statens maksimumbeløb for boligdelen vedrørende denne sag var 66,152 mio. kr., dvs. regnskabsresultatet holder sig markant under statens maksimumbeløb.


Anlægsregnskab:
Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:

Stednr.:
Betegnelse:
Bevilling:
Regnskab:
Forskel:
Boligdel:
Inkl. moms
 
 
 
530.094
Boliger
66.146.000
62.498.322
-3.647.678
530.093
Værdi grund og bygninger
-6.411.000
-6.411.000
0
Servicedel:
Ekskl. moms:
 
 
 
532.095
Servicearealer
 9.305.000
 8.745.219
  -559.781
532.094
Servicearealtilskud
-2.000.000
-2.000.000
0
 
I alt
67.040.000
62.832.541
-4.207.459
Finansiering:
91% lån og 2% beboerindskud vedr,. boligerne
-61.515.920
-58.122.966
3.392.954
Netto investering for Herning Kommune
5.524.080
4.709.575
-814.505

 
Bemærkninger til skema: Nettoudgiften for hele projektet er 4.709.575 kr. mod bevillingens 5.524.080 kr., en mindreudgift på 814.505 kr., der tilgår de likvide aktiver. 
Budgettet for anlægssagen blev udarbejdet i 2006 og de medvirkende faktorer til mindreudgiften skyldes blandt andet, at de afsatte budgettal for henholdsvis indeksregulering, øvrige sagsomkostninger m.m. ikke er steget som forventet på daværende tidspunkt der blev udarbejdet budget. Etape opdelingen og huslejeindtægter over en lang periode har ligeledes været medvirkende til at påvirke økonomien. 

Den endelige husleje er opgjort til 1.042 kr./m2 pr. år ekskl. forbrugsafgifter i 2012 niveau. Ved skema B fra 2006 var huslejen beregnet til 961 kr./m² pr. år. Huslejestigning skyldes bl.a. pris fremskrivning.
 
Til sammenligning er huslejeniveauet i de senest afsluttede boligprojekter:
Lindegårdsvej: 944,- kr./m² pr. år

Rosenholm 987,- kr./m² pr. år

 
Skema C for henholdsvis boliger og servicearealer samt revisionspåtegning vedr. de fremlagte anlægsregnskaber ligger på sagen.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse beklager den lange sagsbehandlingstid.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at anlægsregnskab og skema C for boligdel og servicedel godkendes. 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-727-11 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Anlægsregnskab - Vesterled

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen - Leif Pedersen

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskab for etablering af Solafskærmning, Vesterled.

 
På byrådsmødet den 23. august 2011 blev der givet bevilling til løsning af en række indeklimaproblemer på Plejecenter Vesterled, hvor flere lejligheder var påvirket af høj varme om sommeren.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab for etablering af Solafskærmning, Vesterled
 
På Byrådsmødet den 23. august 2011, pkt. 219 blev der bevilget 900.000 kr. til løsning af indeklimaproblemer på plejecenter Vesterled.
Plejecentret var påvirket af høje temperaturer om sommeren.
Arkitektfirmaet Friis og Moltke, som også stod for ombygningen af Vesterled, har stået for etablering af solafskærmning til afhælpning af problemerne. Der er etableret solafskærmninger mod vest og syd. Da der er tale om forbedringer af boligarealet, er udgiften omfattet af reglerne for ældreboliger, og derfor finansieres anlægsudgifter ved at Herning kommune hjemtager lån til finansieringen. Ydelser på lånet indgår i driften af boligerne og tilbagebetales derfor via beboernes huslejeindbetalinger. 
 

Stednr. 530.073 Solafskærmning Vesterled
Regnskab
Bevilling
Forskel
Udgift kr.
795.842
900.000
104.158

 
På grund af fordelagtige priser ved licitationen, viser regnskabet en mindreudgift på 104.158 kr.
 
Bruttoudgiften på 795.842 kr. finansieres ved hjemtagelse af tilsvarende lån. 


Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Social- og Sundhedsudvalget.
Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2012.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabet godkendes  
at der hjemtages lån til finansiering

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1536-11 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Garantistillelse i forbindelse med etablering af anretterkøkkener i Kastaniegården, Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Grethe Wilmoes

Sagsresume

Herning Kommune har i budgetforliget for 2010-2013 godkendt, at der skal indrettes et modtage-køkken i Kastaniegården, Aulum.

I forbindelse med Herning Kommunes etablering af modtagekøkkenet har beboerne på Kastaniegården haft en afstemning om etablering og indretning af 2 anretterkøkkener som supplement til modtagerkøkkenet. Beboerne ønsker at bringe oplevelsen af mad endnu tættere på boligerne. Omkostningerne til indretning af de 2 køkkener vil udgøre i alt ca. 1,1 mio. kr.
 
Da køkkenerne etableres i boligdelen skal omkostningerne anretterkøkkenerne finansieres af beboerne. Boligdelen er ejet af afd. 234 Skolegade m.fl. i Boligorganisationen Fællesbo.
 
Boligorganisationen FællesBo ansøger om godkendelse af optagelse af kreditforeningslån og Herning Kommune stiller en 100 % kommunegaranti for 80% af finansieringen til etablering af anretterkøkkenerne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af modtagekøkken på Kastaniegården i Aulum, vurderer administrationen det hensigtsmæssigt, at der indrettes to anretterkøkkener i hhv. stueetagen og på 1. sal.
 
I Herning Kommune indrettes der i dag, så borgerne får mulighed for et boligareal og fællesareal til fællesaktiviteter. På Kastaniegården er bygningerne imidlertid af ældre karakter og indretningen er ikke tidsvarende.
 
Anretterkøkkenerne skal give mulighed for, at beboerne kan spise sammen og samtidig give dem mulighed for at dufte og fornemme maden, hvilket har betydning for det sociale fællesskab. 

FællesBo har oplyst følgende omkring økonomien i projektet.
Udgiften til de to anretterkøkkener anslås at udgøre ca. 1,1 mio. kr. fordelt med

 • 350.000 kr. stue-etage

 • 550.000 kr. 1. sal

 • 100.000 kr. uforudsete udgifter

 • 100.000 kr. Rådgiver- og diverse låneomkostninger

 
Da anretter-køkkenerne indrettes i boligdelen, skal omkostningerne i forbindelse hermed finansieres af boligafdelingen.
 
Af den samlede udgift på 1,1 mio. kr. finansierer afdelingen 20 % ved brug af opsparede midler. Den resterende anlægssum finansieres ved realkreditlån med 100 % kommunal garantistillelse.

Administrationen anbefaler, at Herning Kommune stiller denne sikkerhed.
 

Etableringen af de to anretterkøkkener vil medføre en stigning i huslejen. Huslejestigningen er beregnet til 213,00 kr. pr. måned pr. lejlighed svarende til ca. 4,18 % i gennemsnit.
 

Huslejen er pt. ca. 3.800 kr. pr. bolig pr. måned i Kastaniegården. Med den beregnede huslejestigning vil lejen udgøre ca. 4.000 kr. pr. måned. Til sammenligning er den månedlige husleje i f.eks. Engholm Centret ca. 4.450 kr. og i det ombyggede Birketoft 5.891 kr.
 
Afhængig af indtægt vil beboerne kunne opnå delvis dækning af huslejestigning i form af øget boligstøtte.

 

Projektet og den afledte huslejestigning er godkendt af beboerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at FællesBo optager et 30-årigt kreditforeningslån på maksimalt 900.000 kr. godkendes
at der godkendes en garantistillelse på 100 %.
at huslejestigning på 213,00 kr. pr. måned pr. lejlighed godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.03.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Lokaleleje på Regionshospitalet i Lemvig

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Martin Skøtt

Sagsresume

Center for Kommunikation ønsker at indgå lejeaftale med Region Midtjylland i forbindelse med afbenyttelse af lokale på Regionshospitalet i Lemvig.

Sagsfremstilling

Center for Kommunikation (CFK), har i en længere periode disponeret over et lokale på rådhuset i Lemvig. Det lokale passer dog ikke længere til det aktuelle behov, hvorfor man har set sig om efter alternativer. Man har forhørt sig hos Region Midtjylland, som har et passende lokale til en beskeden leje på Regionshospitalet i Lemvig.
 
CFK vil gerne indgå aftale med regionen, da lokalet i Lemvig ligger centralt og  i øvrigt opfylder de behov man har.

Det bemærkes i denne forbindelse, at CFK også har lejekontrakt i Regionshuset i Holstebro, samt på sygehuset i Ringkøbing. Det er vigtigt, at de respektive borgere har mulighed for at få undervisning og rådgivning decentralt.

Økonomi

Deponering og driftsøkonomi:

Jf. lånebekendtgørelsen skal Herning Kommune deponere et beløb svarende til det lejedes værdi. Ejendomsvurderingen er opgjort til 32,0 mio. kr. på baggrund af den offentlige vurdering og det samlede erhvervsareal på ejendommen er opgjort til 10.174 m2.

 

Med udgangspunkt heri deponeres et beløb på 50.000 kr. for lejemålet på 16 m2.

 

Finansiering af deponeringen sker ved nedskrivning af budgettet på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, kontonr. 540-03-410-03 i 2012.

 

Den årlige lejeudgift inkl. forbrug mv. er i størrelsesordenen 12.000. CFK kan afholde udgifter til driften inden for budgetrammen på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. 

 

Såfremt deponeringer ved indgåelse af lejemål i 2013 kan indeholdes i den frigjorte låneramme vedrørende opsagte lejemål, vil der kunne ske en tilbageførsel af de deponerede beløb til de serviceområder, som har finansieret deponeringerne. Dette sker ved regnskabsafslutningen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at lejekontrakten godkendes,
at der deponeres 50.000 kr. Finansieringen sker ved nedskrivning af budgettet i 2013 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, kontonr. 540-03-410-03 i 2013.

 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 32.18.00-A50-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Samarbejdsaftale på høreområdet mellem Center for Kommunikation og Region Midtjylland

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Center for Kommunikation har indgået samarbejde med Region Midtjylland om udlevering af høreapparater. Center for Kommunikation varetager foreløbigt opgaven for Region Midtjylland i perioden januar-februar 2013.

Sagsfremstilling

Center for Kommunikation har siden d. 1. maj 2012 drevet den kommunale høreklinik i Herning Kommune.

Regeringen har den 14. november 2012 fremsat lovforslag nr. L59 om ændring af lov om social service og sundhedsloven, som vedrører en samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater. Lovforslaget blev vedtaget ved 3. behandling den 19. december 2012 med ikrafttræden den 1. januar 2013.

 

Region Midtjylland har således, fra d.1 januar 2013, overtaget det samlede ansvar for
høreområdet og dermed udbetalingen af tilskud til privat høreapparatbehandling
efter henvisning fra en speciallæge i øre-, næse-, hals-sygdomme, ligesom regionen skal finansiere de høreapparater, der indkøbes til udlevering på de offentlige høreklinikker.

 

I forbindelse med ansvarsoverdragelsen fra kommune til region, har Center for Kommunikation tilbudt at stå for udlevering af høreapparater i en begrænset periode, foreløbig for januar og februar 2013.

 

Center for Kommunikation har tilbudt at varetage opgaven for max. 498.000. Der  vil efterfølgende blive fremsendt en regning til Region Midtjylland.

 

Center for Kommunikation stiller derudover sin ekspertise til rådighed i forhold til den fremtidige opgaveløsning på området.

 

Der vil på mødet blive givet en status i forhold til de seneste drøftelser mellem Center for Kommunikation og Region Midtjylland.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.51.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Virtuel bostøtte

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ulla B. Andersen

Sagsresume

Aarhus Kommune har, med Herning, Viborg, Randers og Favrskov Kommuner som projektdeltagere, søgt om og fået tildelt økonomiske midler fra Trygfonden til projekt ”Virtuel Bostøtte”.


Aarhus Kommune har søgt om 1.923.175 kr. til projektet, og det beløb har man fået tilsagn om.

 

Kommunerne ønsker i et fælles udviklingsprojekt at afprøve, i hvilket omfang socialpædagogisk støtte til udsatte borgere, kan suppleres med videokonference teknologi og/eller applikationer til smartphones.

Sagsfremstilling

Baggrund for projektet

I takt med, at de teknologiske muligheder udvikles, skaber det grundlag for, at kommunerne udvikler deres service til borgerne. Internettet gør det muligt at skabe en visuelt understøttet kontakt til borgere, uden at det er nødvendigt at sidde i samme rum. Det bliver hermed muligt at ”mødes” på afstand uden, at der skal afsættes medarbejderressourcer til transport, ligesom det er muligt at en nattevagt kan dække flere geografisk spredte enheder.

 

Særligt i landkommuner, med en geografisk spredt befolkning, anvendes der mange medarbejderressourcer på transport mellem borgernes hjem, og oplevelsen er ofte, at borgerne, på grund af ustabilitet og skrøbelighed, ikke er hjemme, hvilket medfører mange spildte ressourcer.

 

Det vurderer på den baggrund, at ressourcerne til de udsatte borgere kan anvendes bedre ved at inddrage den virtuelle bostøtte som et supplement til de fysiske besøg. Herved kan ressourcerne anvendes på en mere optimal måde, ligesom der forventes mere tilgængelig, fleksibilitet og tilpasset bostøtte til borgerne ved at anvende flere forskellige ”mødeformer”. Det forventes således, at flere kan modtage en indsats for de samme midler, og at dem med størst behov kan modtage en mere intensiv indsats ved at kombinere forskellige former for bostøtte. Det er endvidere forventningen, at nogle borgere vil foretrække den virtuelle bostøtte, da den er mindre indgribende.


Der er efterhånden en del erfaringer fra behandlingspsykiatrien med telepsykiatri, hvor mødet mellem borger og behandler foregår på afstand og via telekommunikationsværktøjer. Der er dog fortsat relativt få erfaringer med at inddrage telekommunikationsteknologi i den pædagogiske relation i socialpsykiatrien og overfor udsatte voksne.

Et skifte fra det personlige møde til arbejde via nettet kræver dels en udvikling af de teknologiske løsninger, der anvendes i socialpsykiatrien, dels en udvikling af de socialpædagogiske metoder.


På den baggrund har Aarhus Kommune søgt midler ved Trygfonden til at igangsætte et fælles udviklingsprojekt med fokus på nedenstående tre hovedområder:

 1. At afprøve nye teknologiske løsninger i kontakten med en sårbar borgergruppe.

 2. At udvikle socialpædagogiske metoder, der er tilpasset de nye kommunikationsværktøjer, som efterfølgende kan udbredes til andre kommuner.

 3. At udvikle metoder til hvordan frivillige borgere, der tidligere har haft personlige erfaringer med psykisk sygdom, misbrug eller social udsathed kan give peer-support til nuværende brugere ved brug af webteknologi

   

Projektets hovedformål
Projektets overordnede formål er at afprøve ny teknologi og at udvikle nye pædagogiske metoder, der kan sikre, at vi kan yde en bedre service til borgerne. Projektet ønsker dermed at forbedre borgernes generelle livskvalitet og mindske angst og utryghed.


Succeskriterierne for projektet er:
At hovedparten af de involverede brugere oplever øget kvalitet i bostøtten som følge af den virtuelle bostøtte.

At brugerne oplever samme eller forbedret livskvalitet efter indførelsen af den virtuelle bostøtte.


At brugerne oplever et lavere niveau af angst og depression efter indførelsen af den virtuelle bostøtte.


At hovedparten af de brugere, der har benyttet peer-support, oplever denne som en brugbar støtte.

Projektets afvikling i Herning Kommune

Socialpsykiatrien i Herning Kommune er pt i gang med en række større og mindre projekter, hvorfor man, efter længere tids drøftelser og overvejelser, har valgt at afgrænse projektets omfang. De nærmere detaljer omkring projektets afvikling i praksis, er først kommet på plads, efter møder med de øvrige projektkommuner, i løbet af januar 2013.

 

Den virtuelle bostøtte vil blive forsøgt som supplement til nattelefonen på Skovlyset. Antagelsen er, at det visuelle element i videokonferencen, vil have en gavnlig effekt for brugerne og dermed bidrage til et mere progressivt behandlingsforløb.

 

Nattelefonen henvender sig til personer over 18 år, som er visiteret til bostøtte fra Socialpsykiatrisk Center Herning eller som er visiteret gennem anden kommunal sagsbehandler.  

 

Indledningsvis afvikles et pilotprojekt med 5 natbrugere medio 2013. Ultimo 2013 udvides projektet med en målgruppe på om mod 25 personer.

 

Åben ideudviklingsfase afløst af kontrolleret afprøvningsfase
Da projektets sigte er at udvikle nye pædagogiske værktøjer på baggrund af ny teknologi tilrettelægges projektet med en indledende åben ideudviklingsfase på seks måneder. Her får medarbejdere og brugere mulighed for, i fællesskab, at udvikle og afprøve de pædagogiske redskaber, som introduktionen af den (nye) teknologi kræver.


Formålet er at skabe plads til kreativitet og innovation forhold til udviklingen af det socialpædagogiske arbejde, så det sikres, at der er rum til at inddrage og udvikle gode ideer, der måtte opstå i det praktiske arbejde.

Økonomi

Udgiften til introduktion af borgerne til den nye teknologi og undervisning af medarbejderne indgår i de ansøgte midler.

 

Som en del af projektet, er der frigjort midler til etablering af fire ITarbejdsplader (indkøb af IT udstyr), som skal understøtte projektets afvikling på Skovlyset.

 

Ud over de tildelte midler er der kommunal medfinansiering til en lokal tovholder, til IT-opsætning, erhvervelse af software licenser, medarbejdertid til deltagelse i kurser og midtvejsseminar samt til indkøb af 5 iPads, som skal udgøre det tekniske fundament hos brugerne i pilotfasen.

 

Egenfinansiering i størrelsesordenen 75.000 kr., finansieres via Social- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje (afsat pulje på 2 mio. kr. - Social- og Sundhedsudvalgets møde december 2012).

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social -og Sundhedsudvalget godkender, at Herning Kommune deltager i det af Trygfonden bevilgede projekt ”Virtuel Bostøtte” sammen med de øvrige ansøgerkommuner.  

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder for en række paragraffer i Lov om Social Service og anden lovgivning, som Visitationsenheden i Sundhed og Ældre visiterer efter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen, Visitationsenheden

Sagsresume

Der fremsendes nu en række kvalitetsstandarder til Social- og Sundhedsudvalget til 2. behandling og dermed endelig godkendelse. Formålet med revisionen er at opdatere kvalitetsstandarderne.
 
Samlet forelægges 18 kvalitetsstandarder i relation til Lov om Social Service samt anden lovgivning. Disse har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne for en række paragraffer under Lov om Social Service sendes til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Der er tale om følgende:
 

 Paragraf
 Vedrørende ydelse
§ 95
BPA – Borgerstyret Personlig Assistance
§ 96
BPA – Borgerstyret Personlig Assistance
§ 97
Ledsageordning
§ 98
Særlig kontaktperson til døvblinde
§ 100
Dækning af nødvendige merudgifter
§ 112
Kaldeanlæg og nøglebokse
Kompressionsstrømper
Inkontinenshjælpemidler
§ 118
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
§ 119-122
Plejevederlag til pasning af døende
§§ 131 og 132
Omsorgstandpleje
§ 141
Handleplaner

 
Hertil kommer anden lovgivning, nemlig:
 

Plejeboliger
(se henvisning til lovene i de enkelte kvalitetsstandarder)
Der enten er bygget efter reglerne for plejehjem (Servicelovens § 192) eller efter Lov om almene boliger eller Lov om friplejeboliger.
- Plejehjem/plejebolig
- Plejebolig med skærmet afsnit
- Ældrebolig, handicapegnet
Lov om almene boliger §§ 54, 57 og 58a
Ældrebolig, alm. indrettet
§ 170 i Sundhedsloven
Kørsel til og fra egen læge/speciallæge – pensionister
§ 11 i lov om trafikselskaber
Handicapkørsel

 
 
I kvalitetsstandarderne er der enten foretaget få redaktionelle ændringer, eller der er foretaget præciseringer af praksis i forhold til den nuværende service. Der er ikke foretaget ændringer, der har betydning for serviceniveauet.

 

Kvalitetsstandarderne har været til høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Der foreligger nu svar, og som det fremgår af bilag 3 og 4 har de to råd ikke bemærkninger til revisionen af kvalitetsstandarderne.

 

Der er således ikke ændret i kvalitetsstandarderne efter 1. behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 31. oktober 2012 under punkt 130.
 
I bilag 1 er en oversigt over kvalitetsstandarderne og de ændringer, der er foretaget ved hver enkelt af disse. I bilag 2 ses udkast til reviderede kvalitetsstandarder. I bilag 3 er høringssvar fra Ældrerådet, og bilag 4 viser høringssvaret fra Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at kvalitetsstanderne godkendes som indstillet

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-384-09 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Kvalitetsstandard for daghjem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -Elin Mogensen

Sagsresume

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev serviceniveauet harmoniseret, og der blev udarbejdet kvalitetsstandarder for en lang række ydelser indenfor serviceloven. Daghjemsområdet indgik i planerne omkring en ny aktivitetscenterstruktur, der blev politisk godkendt i maj 2008. Serviceniveauet for daghjem følger den gamle Herning Kommunes kvalitetsstandard for ophold i daghjem, som godkendtes den 21. november 2000.
 
Administrationen har udarbejdet forslag til en revideret kvalitetsstandard for daghjem, som forelægges til politisk stillingtagen.

Sagsfremstilling

Formålet med daghjem er primært at aflaste ægtefælle eller nærtstående med henblik på, at borgeren bliver boende i eget hjem, så længe det er hensigtsmæssigt. Daghjem er som udgangspunkt et gruppetilbud, hvor der dog tages individuelle hensyn i planlægning af dagligdagen og de enkelte aktiviteter. Der er tale om borgere, som har svært ved at overskue egen situation, strukturere døgnet og vanskeligt ved at udføre egenomsorg, men som med personalestøtte kan indgå i gruppesammenhænge og modtage stimuli.
 
Der er etableret daghjem i tilknytning til aktivitetscentre i hvert af de fire geografiske plejeområder. Visitatorerne i Sundhed og Ældre har bevillingskompetencen til daghjem, mens demenskonsulenter, sygeplejersker, terapeuter og plejepersonale kan supplere beslutningsgrundlaget med uddybende afdækning af borgerens funktionsniveau.
 
Ved bevilling af en daghjemsplads ses på den enkeltes aktuelle behov, og efter opstart i daghjem kan der fortsat foretages ændringer i, hvor mange hele/ halve dage ugentlig borgeren tilknyttes daghjemmet. Nyvisiterede borgere tilbydes daghjemsophold, hvor der er ledig plads – dog så nær borgerens bopæl som mulig.  

 

Der er generelt stor udskiftning i skaren af daghjemsbrugere. Et øjebliksbillede ultimo januar 2013 viser, at der er tre borgere, som venter på opstart, mens 8 borgere venter på at få øget det ugentlige tidsrum, de er visiteret til daghjem.
 
En revideret og opdateret kvalitetsstandard for ophold i daghjem forelægges til foreløbig godkendelse. Herefter foreslås kvalitetsstandarden fremsendt til Ældre- og Handicaprådet til høring, hvorefter den forelægges Social- og Sundhedsudvalget til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at kvalitetsstandarden for daghjem foreløbigt godkendes
at kvalitetsstandarden sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd med henblik på afgivelse af høringssvar inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-384-09 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Kvalitetsstandard for klubtilbud til yngre demente

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

Som en supplement til det almene daghjemstilbud har Herning Kommune etableret tilbud om daghjem (klub) for yngre demente, som har til formål at forlænge den periode, hvor den yngre demente kan begå sig og fungere selvstændigt i hverdagslivet.

 

Klubtilbuddet blev i udgangspunktet etableret som led i et projekt med eksterne puljemidler. En evaluering efter to års drift viste, at indholdet havde væsentlig betydning for de yngre demente og deres pårørende, hvorfor der efterfølgende er etableret et permanent tilbud inden for de eksisterende økonomiske rammer.

 

Administrationen har udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for klubtilbuddet for yngre demente, som forelægges til politisk stillingtagen. Der er ikke tidligere godkendt en kvalitetsstandard på området.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har etableret tilbud om daghjem (klub) for yngre demente, som har til formål at forlænge den periode, hvor den yngre demente kan begå sig og fungere selvstændigt i hverdagslivet.

 

Klubtilbuddet er et forebyggende tilbud, der medvirker til at skabe netværk med ligestillede og forebygge isolation. Modtagerne af ydelsen er yngre borgere under 65 år som har tendens til at isolere sig og har behov for personalestøtte for at kunne fungere i hverdagsaktiviteter og i sociale sammenhænge. Der er tale om borgere, som typisk har svært ved at planlægge, strukturere og gennemføre hverdagsaktiviteter. Der er ikke tidligere fastlagt og godkendt et politisk serviceniveau herfor.
 
Klubtilbud for yngre demente kan visiteres af kommunens demenskonsulenter i forbindelse med tidlig opsporing. I klubtilbuddet til de yngre demente er plads til 8 brugere én dag ugentligt. Rammerne til drift af klubtilbuddet er etableret via omlægning af daghjemspladser på Aktiv Centret; disse er nedjusteret fra at udgøre 120 til nu 108 halve dage ugentlig.  

En ny kvalitetsstandard for klubtilbud til yngre med demens forelægges til foreløbig godkendelse. Herefter foreslås kvalitetsstandarden fremsendt til Ældre- og Handicaprådet til høring, hvorefter den forelægges Social- og Sundhedsudvalget til 2. behandling, inden den godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at kvalitetsstandarden for klubtilbud til yngre med demens foreløbigt godkendes
at kvalitetsstandarden sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd med henblik på afgivelse af høringssvar inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-10-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om bevilling til projektet "Slip sundheden fri" (Task Force, Region Midtjylland)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff Grønkjær

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget fik på sit møde den 31. oktober 2012 (punkt 132) en orientering om, Holstebro og Herning kommuner i samarbejde med Hospitalsenheden Vest/Region Midtjylland havde fået forhåndsgodkendt en projektansøgning med titlen "Slip sundheden fri".

 

Projektansøgningen på et forebyggelses- og behandlingskonsortium blev endelig godkendt af styregruppen for Task Force primo januar 2013 og igangsættes hurtigst muligt.

 

Projektet fik en bevilling på 1,565 mio. kr.

Sagsfremstilling

Projekt "slip sundheden fri" omhandler innovationsspørgsmålet "hvordan ville vi agere, hvis vi var én organisation og hvordan ville et forløb for en borger/patient i en udvalgt målgruppe så se ud".

 

Det handler således om, hvordan vi kan oprette et forebyggelses- og behandlingskonsortium med henblik på at nedbryde institutionelle og organisatoriske barrierer mellem praktiserende læger, kommuner og region.

 

Det er visionen, at vi bevæger os fra det koordinerede sundhedsvæsen til det
integrerende sundhedsvæsen, hvor patienten/borgeren vil opleve at blive givet
den rigtige ydelse på det rigtige tidspunkt.

 

En af projektets store udfordringer vil i den forbindelse være at ændre kultur og mindset i de tre organisationer, så vi kan nå frem til at agere som et integreret sundhedsvæsen. Visionen om et integreret sundhedsvæsen angiver retningen – resten kan justeres undervejs.

 

For at sikre innovationsaspektet i projektet vil der løbende blive inddraget personer, som kan udfordre vores tanker, rutiner og handlemåder - kort sagt den måde, vi plejer at løse tingene på. I fornødent omfang vil der blive tilknyttet en forsker i forhold til de ledelsesmæssige udfordringer til projektet.

 

Projektet er et 1-årigt projekt og den overordnede tidsplan ser pt. således ud:

 • Primo 2013: Kick-off i projektet

 • Fase 1: De indledende faser:
  Ansættelse af projektleder, beskrivelse af prototype for organisationsmodel,
  inddragelse af borger- og medarbejderperspektiver ved kvalificering af
  organisationsmodel (Januar 2013 – Juni 2013)

 • Fase 2: Afprøvning, måling og løbende justering (Juli 2013 – December 2013)

 

Center for Kvalitet, Region Midtjylland, vil endvidere blive tilknyttet projektet som evaluator.

 

Målgruppen i projektet skal defineres nærmere inden for kategorien "den ældre medicinske patient" og i et nærmere afgrænset geografisk område i både Holstebro og Herning kommuner. Da målgruppen ikke er helt på plads endnu, er det ikke muligt at sige noget om, hvor meget kommunalt personale der vil blive berørt af projektet.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil blive orienteret om projektets fremdrift efter 1. fase og ved afslutning af projektet. 

Økonomi

Projektet medfører ingen bevillingsmæssige ændringer for Herning Kommune, idet samtlige bevilgede projektmidler på 1,565 mio. kr. tilgår regionen og administreres derfra.

Der forventes at tilgå en del medarbejdertimer i projektet, men det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at sige noget mere konkret om forbruget. Dette skyldes dels projektets innovative karakter og dels at det ikke helt er afklaret, hvilken målgruppe projektet omhandler. Opgaven forudsættes løst med eksisterende medarbejdere inden for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.
 
En del af de bevilgede projektmidler dækker frikøb af medarbejdere, men Herning Kommunes andel heraf kendes endnu ikke. Det må dog forventes, at der i løbet af projektperioden tilgår Serviceområde 18, Sundhed og Ældre en delvis medfinansiering af de medarbejdertimer, der lægges i projektet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.24.00-P23-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Drøftelse af sundhedspolitiske målsætninger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunekontaktrådet Midtjylland (KKR) som består af de 19 borgmestre i regionen og 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer har besluttet, at der skal udarbejdes en række fælles mål for indsatsen på sundhedsområdet, der kan styrke samarbejdet med regionen, aflaste sygehusene og frem for alt forbedre vilkårene for kommunernes borgere.

 

Målet med de politiske målsætninger er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om, hvilke sundhedsydelser man leverer til borgerne - og hvad man som samarbejdspart kan forvente, at alle kommuner i regionen kan løfte.

 

Den kommunale styregruppe på sundhedsområdet (KOSU) har på den baggrund udarbejdet fire sundhedspolitiske målsætninger. KKR har bedt kommunerne drøfte målsætningerne med henblik på en tilbagemelding til KKR´s møde d. 8. april.

 

Målsætningerne fremlægges hermed til udvalgets behandling.

Sagsfremstilling

Målsætningerne skal ses som en opfølgning på KL´s udspil "Det nære Sundhedsvæsen", ifølge hvilket kommunerne kan og skal løfte flere opgaver på sundhedsområdet. Målsætningerne skal i den forbindelse ses som et led i processen med at skabe et fælles fundament for kommunernes samarbejde med Regionen og de praktiserende læger.

 

Under hver målsætning er kort gengivet en status på Herning kommunes arbejde på området.

 

Målsætning 1: Kommunerne skal medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser

1. Alle kommuner skal gennem særlige indsatser, der sikrer tidlig opsporing og handling, sikre at problemer fanges i tide, og at borgerne undgår uhensigtsmæssige indlæggelser.
a) Alle kommuner sikrer inden udgangen af 2013, at udvalgte medarbejderne i plejesektoren har kompetencer på en række specificerede områder (respirationssvigt, hjertesvigt, IV, neurologi og ernæring)
b) Alle kommuner påbegynder implementering af særlig indsats i forhold til faldforebyggelse inden udgangen af 2013, og alle kommuner har indsats i drift i 2014.
 

2. Alle kommuner etablerer i 2013 midlertidige døgnpladser med adgang til sygeplejefaglig kompetence døgnet rundt for borgere med risiko for indlæggelse og borgere, der har behov for intensiv pleje efter indlæggelse. De midlertidige pladser lever alle op til et fælles grundindhold, således at det står klart for borgere og sygehuset, hvad kommunerne som minimum løfte.
 
3. Kommunerne forpligter sig til i samarbejde med almen praksis at gennemføre besøg som opfølgning efter udskrivelse til ældre patienter, jf. handlingsplanen for den ældre medicinske patient.  

 

Status:

 • Sygeplejerskerne har været på efteruddannelsesforløb for at erhverve sig kompetencer på de specificerede områder. Her er det dog vigtigt med de praktiserende lægers opbakning, da sygeplejerskerne ikke kan varetage opgaven uden lægefaglig opbakning.

 • Faldforebyggelse indgår som et element i konceptet "ansvar for det gode liv" og der er taget initiativ til en indsats på området i 2013.

 • Herning Kommune har allerede midlertidige pladser. Brugen af og behovet for midlertidige pladser følges og udvikles løbende.

 • Herning Kommune har allerede indført opfølgende hjemmebesøg. Det har dog vist sig, at målsætningen om at gennemføre besøget inden for 48 timer efter udskrivelsen har været svært at gennemføre i praksis grundet de praktiserende lægers udfordring med at få indkorporeret besøgene i den daglige arbejdstilrettelæggelse. Det har derfor været på tale, at sygeplejersken selv kan gennemføre hjemmebesøget og have en telefonisk kontakt til den praktiserende læge. Under alle omstændigheder bør der være fokus på den praktiserende læges rolle og ansvar i forhold til opfølgende hjemmebesøg.

 

Målsætning 2: Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge

Alle kommuner har allerede tilbud til borgere med diabetes type-2, hjerte-karsygdom, og KOL. I løbet af 2013 skal kommunerne i fællesskab udvikle kvalitetsmål, der senest i 2014 sikres opfyldt i alle kommuner.  

 

Status:

 • Herning Kommune har tilbud til kronisk syge og udviklingen af fælles kvalitetsmål vil understøtte den fortsatte udvikling af tilbuddene til de kronisk syge.

 

Målsætning 3: Alle kommuner skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver

Det skal i løbet af 2013 sikres, at de tværfaglige teams, der arbejder med komplekse genoptræningsopgaver, opfylder en række specificerede mål for effektivitet og kvalitet i arbejdet.  

 

Status:

 • Genoptræningsenheden har igangsat et arbejde med at opstille kvalitetsmål og effektivisere arbejdsgange. Udvikling af en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde vil derfor være naturligt i forlængelse af dette arbejde.

Målsætning 4: Alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge indenfor voksenpsykiatrien

1. Der skal skabes en mere sammenhængende og tværgående indsats på psykiatriområdet ved at udbygge samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, almenpraktiserende læger og den kommunale socialpsykiatri samt andre kommunale områder (f.eks. ældreplejen). Samarbejdet skal medvirke til at skabe bedre helhed og sammenhæng i den behandlingsmæssige og sociale indsats i borgerens eget hjem, ligesom den koordinerede indsats skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, styrke samarbejdet ved indlæggelser og udskrivninger og styrke de lokale behandlingstilbud.
 
2. Alle kommuner skal udarbejde en plan for, hvordan der kan skabes en større sammenhæng mellem de relevante kommunale indsatser for borgere med komplekse psykiatriske og sociale problemer, herunder sikre helhed og sammenhæng i det enkelte konkrete forløb mellem f.eks. den socialpsykiatrisk indsats, tilbud om alkohol- og rusmisbrugsbehandling, familieindsats i forhold til udsatte børn og unge samt beskæftigelse og uddannelse.  

 

Status:

 • Herning Kommune er i gang med de strategiske overvejelser omkring det at skabe bedre sammenhæng i indsatserne på området, hvorfor denne målsætning er i overensstemmelse med det igangværende arbejde.

 

Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at KKR arbejder videre med de fire opstillede målsætninger.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget drøfter målsætningerne med henblik på en tilbagemelding til KKR.

Beslutning

Sagen drøftet.
 
Social- og Sundhedsudvalget godkender de 4 opstillede målsætninger.
 
Administrationen arbejder videre ud fra de givne bemærkninger.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-106-11 Sagsbehandler: Majbrit Lambæk  

Håndtering af BPA-firmaet Activ HandiService's konkurs

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
      X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Borgere med BPA-ordninger kan vælge, at lade et privat firma varetage de forpligtelser som borgeren har i forhold til deres arbejdsgiveransvar.

HandiHelp A/S, som tre BPA-borgere i Herning Kommune havde aftale med, gik den 6. juli 2011 konkurs og i den forbindelse overtog Activ HandiService ApS de pågældende aftaler.  

 

Activ HandiService ApS gik imidlertid ligeledes konkurs og blev taget under konkursbehandling den 31. oktober 2011. Forinden udsendte firmaet regninger til en række kommuner vedrørende BPA-ordninger for juli måned, der allerede var betalt til HandiHelp A/S.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 20. juni 2012, at kravet om betaling ikke skulle indfries og at der ikke skulle indgås forlig med konkursboet. På den baggrund udtog Activ HandiService ApS under konkurs stævning mod Herning Kommune.

 

Sagen blev behandlet ved byretten i Holstebro den 18. december 2012 og der blev afsagt dom den 15. januar 2013, hvor byretten gav sagsøger medhold i deres påstand.

 

Sagen kan ankes til Landsretten, hvorfor Administrationen fremsender sagen til Social- og Sundhedsudvalget med henblik på stillingtagen til gennemførsel af ankesag.

Sagsfremstilling

Den 15. januar 2013 afsagde byretten i Holstebro dom i sagen. Byretten gav sagsøger, Activ Handiservice ApS under konkurs, medhold i deres påstand. Herning Kommune tabte derved sagen og skal betale BPA-tilskuddet for juli måned endnu engang.

Det skyldige beløb er 109.528,83 kr. Med tillæg af procesrenter og sagsomkostninger i alt 139.414,46 kr.

 

Retten begrunder afgørelsen med at kommunen ikke med betaling af ydelsen har frigjort sig af de forpligtelser kommunen har overfor borgeren.

Retten ser bort fra argumentet om, at kommunen ikke må betale samme ydelse to gange uden hjemmel.

 

KL har tilkendegivet overfor Herning Kommune at de er meget interesserede i at få dommen anket, da "rettens begrundelse efter KL’s opfattelse synes at være forkert. Dommen kan få vidtrækkende konsekvenser for kommunerne - i forhold til såvel eksisterende krav fra Activ HandiService ApS under konkurs som eventuelle fremtidige sager på området."

KL har tilkendegivet at de efter anmodning fra Herning Kommune vil indtræde i sagen enten ved biintervention eller blot bistand i form af almindelig interessevaretagelse.

Ved en eventuel indtræden vil der dog ikke umiddelbart være dækkende midler til at betale de sagsomkostninger der måtte være ved en ankesag.

 

Administrationen indstiller at ankemuligheden ikke udnyttes, da det vurderes at en ankesag ved Landsretten ikke vil nå til modsat resultat, og derved påføre Herning Kommune udgifter.

 

Herudover anbefaler administrationen, at Herning Kommune opfordrer KL til at arbejde på ændringer af lovgivningen, så lignende problemstillinger kan undgås for kommunerne. Eksempelvis at betaling af tilskud sker bagudrettet og ikke ved forudbetaling som det er tilfældet nu.

 

Byrettens dom havde en ankefrist på 4 uger fra domsafsigelse.Administrationen ankede sagen til Landsretten med det formål at skaffe udvalget mulighed for at behandle sagen. Såfremt udvalget ikke ønsker at gennemføre sagen i Landsretten, kan den frafaldes igen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ankesagen til Landsretten ikke gennemføres.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget er ikke enig i dommen men af hensyn til at procesrisikoen er for stor godkendes indstillingen.
 
Social- og Sundhedsudvalget anmoder administrationen om at arbejde videre med sagen i samarbejde med KL med henblik på en lovændring.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-563-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Organisatorisk placering af Minihøjskolen samt AOF og FOF

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 X
 
 X
 X
 X
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

I forbindelse med et løbende behov for omstilling i tilbud har det vist sig, at Minihøjskolens rent administrative, organisatoriske placering i Børn og Unge ikke længere findes hensigtsmæssig. Det skyldes især, at det budgetmæssige grundlag for Minihøjskolens ydelser på voksenområdet overvejende ligger i Social, Sundhed og Beskæftigelse og dermed også er her, der er den største viden om et løbende behov for tilpasning af ydelserne og den nødvendige beslutningskompetence og dermed en større indflydelse på at skabe et mere sikkert driftsgrundlag for Minihøjskolen fremover.

 

Efter den seneste omstrukturering findes der desuden ikke længere lignende tilbud på serviceområde 16, Børn og Familie, idet Knudmoseskolen er overgået til serviceområde 12, Folke- og ungdomsskoler. Ved en flytning fra Børn og Unge til voksenregi sikres Minihøjskolen faglig sparring med andre, der arbejder med samme målgruppe.

 

Den administrative organisering af AOF- og FOF- Hernings kompenserende specialundervisning for voksne søges ligeledes overført til voksenregi.

 

Herudover samles budgetterne til kompenserende specialundervisning for voksne inkl. køb i andre kommuner på  serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Sagsfremstilling

Ved strukturomlægningen i 2007 overgik Minihøjskolen fra Ringkjøbing Amt til Herning Kommune. Minihøjskolen som driftstilbud blev rent administrativt organiseret under den nu nedlagte Afdeling for Specialtilbud, nu hørende under Center for Børn og Forebyggelse (CBF).

 

Minihøjskolen er en selvejende institution, der udbyder undervisning til sindslidende over 18 år med henblik på at styrke elevernes personlige forudsætninger i relation til personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse.

 

Minihøjskolens ydelser hører under forskellig lovgivning og budgetgrundlaget/-kompetencen for disse ydelser ligger i forskellige forvaltninger/afdelinger. Det er kun det rent administrative ansvar, der ligger i Børn og Unge.

 

Et notat om den organisatoriske placering af Minihøjskolen har været forelagt Minihøjskolen til kommentering. Notatet samt høringssvaret fra Minihøjskolen er vedlagt.
 
Ændringen i Minihøjskolens organisatoriske tilknytning har ikke nogen konsekvenser juridisk set, ift. gældende regler omkring udbud og rammeaftaler.

Økonomi

Der er ingen økonomiske mellemværender mellem Minihøjskolen og Serviceområde 16 under Center for Børn og Forebyggelse, som skolen administrativt hører ind under.

 

Der er imidlertid budgetmæssige bevillinger under henholdsvis:

 • Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalget (Kultur- og Fritidsafdelingen), Budget 2013-16, tilskud til daghøjskole, årligt 884.000 kr.

 • Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget (afdelingen for Beskæftigelse) Budget 2013-16, Kompenserende specialundervisning, årligt 676.000 kr.

 • Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget (afdelingen for Beskæftigelse) Budget 2013-16, Plan B (aktivering), årligt 2.649.000 kr. (uændret serviceområde)

 • Herudover er der på: Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget (afdelingen for Beskæftigelse) Budget 2013-16, Kompenserende specialundervisning, Betaling til kommuner m.v., ialt  årligt 616.000 kr.

 • Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, Social- og Sundhedsudvalget, (afdelingen for Handicap og Psykiatri). Budget 2013-16, Kulturhuset (aktivitetstilbud), årligt 361.000 kr. (uændret serviceområde).

For at skabe et mere sikkert driftsgrundlag for Minihøjskolen fremadrettet søges de respektive budgetter overført til serviceområde 13, Handicap og Psykiatri pr. 1. januar 2013, dog undtaget budget vedrørende køb af aktiveringsydelser under LAB-loven, der stiger og falder med behovet.

 

Herning Kommune har indgået driftsoverenskomst med FOF Herning og AOF Herning om kompenserende specialundervisning for voksne med bevægelseshandicap og personer med autismespektrumsforstyrrelser. Hele området er fuldt takstfinansieret og afregnes direkte med bestiller i voksenregi.

 

Den årlige budgetmæssige bevilling til kompenserende specialundervisning for voksne under: Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget (afdelingen for Beskæftigelse) udgør samlet for FOF/AOF 504.000 kr. (uændret serviceområde).

Indstilling

Direktionen indstiller,

at den administrative organisering af Minihøjskolen flyttes organisatorisk fra Center for Børn og Forebyggelse til afdelingen for Handicap og Psykiatri med virkning fra 1. januar 2013
at det årlige budget (tilskud til daghøjskole, funktion 03.38.77) på 884.000 kr. på Serviceområde 15, Kultur overføres til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri fra 2013
at det årlige budget (kompenserende specialundervisning, funktion 03.22.17) på samlet 1,292 mio. kr. til henholdsvis internt køb på 676.000 kr. og 616.000 kr. til køb i andre kommuner m.v. på Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse overføres til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri fra 2013
at der i Handicap og Psykiatri arbejdes videre med at få udarbejdet driftsoverenskomster med Minihøjskolen som ønsket i deres høringssvar
at den administrative organisering af AOF- og FOF- Hernings kompenserende specialundervisning ligeledes overføres fra Center for Børn og Forebyggelse til afdelingen for Handicap og Psykiatri
at sagen sendes til godkendelse i henholdsvis Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
at den kommunale styrelsesvedtægt tilpasses ændringerne.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

KL's sociale temamøde 16. og 17. maj 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL afholder den 16. og 17. maj 2013 sit årlige temamøde.

 
Sted: Aalborg Kongres og Kultur Center
Pris: Endnu ikke kendt.
Program: Endnu ikke kendt.

Der åbnes for tilmelding den 28. februar 2013, hvor det også vil være muligt at bestille hotelværelser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at eventuel deltagelse drøftes.

Beslutning

Til efterretning.
Hele udvalget tilmeldes på nær Line Hillerup.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om status for processen på Bytoften.
 
Der blev spurgt ind til procedure i forbindelse med opslag af vakante stillinger.