Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. november 2014
Mødested: Knudmoseskolen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.12.00-A00-1-14 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Høring vedr. første del af Praksisplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med ændringen af Sundhedsloven i 2013, er der i foråret 2014 etableret et praksisplanudvalg i hver region, hvor 5 af medlemmerne er udpeget blandt kommunalbestyrelsernes medlemmer fra kommunerne i regionen, 3 medlemmer fra regionsrådet, og endeligt er 3 medlemmer udpeget blandt de alment praktiserende læger i regionen.Praksisplanudvalget skal så vidt muligt træffe beslutninger ved enstemmighed. Kan dette ikke opnås, er det regionsrådet, der kan træffe den endelige beslutning.

 

Praksisplanudvalget har til opgave at udarbejde en praksisplan, hvor sundhedssamarbejdet mellem de tre parter aftales. Praksisplanen er således en del af den overordnede sundhedsplan i Region Midtjylland. 

Praksisplanudvalget har nu sendt første del af praksisplanen i høring hos kommunerne i regionen. Arbejdet med anden del af praksisplanen er igangsat og forventningen er, at en samlet praksisplan foreligger i første halvår af 2015.

Sagsfremstilling

Praksisplanen er et centralt planlægnings- og samarbejdsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis. Den omhandler såvel den fysiske planlægning, herunder spørgsmålet om lægedækning i alle egne af regionen, som den indholdsmæssige del i relation til Sundhedsaftalen – eksempelvis om udskrivningsforløb for ældre medicinske patienter.  

 

Den første del af praksisplanen fra praksisplanudvalget i Region Midtjylland har fokus på lægedækningen, og omhandler 2 centrale temaer:

 

 • Lægedækning – nærhed og kontinuitet

 • Lægedækning til borgere med midlertidigt ophold mere end 15 km fra egen læge

 

Lægedækning
Praksisplanudvalget er optaget af, at der er en tilstrækkelig lægedækning over hele regionen, og at der er en hensigtsmæssig fordeling af lægekapaciteten. Dette vil man blandt andet sikre via økonomiske tilskud til etablering af praksis og via de centrale overenskomstforhandlinger, hvor man vil søge at påvirke speciallægernes incitamenter til at nedsætte sig som praktiserende læge i lægedækningstruede områder. Der vil blive foretaget en årlig vurdering af, om der er lægedækningstruede områder i regionen.
 
Lægedækning til borgere med midlertidigt ophold mere end 15 km fra egen læge
Praksisplanudvalget ønsker at sikre lægedækning til borgere med midlertidigt ophold mere end 15 km fra egen læge. Det drejer sig om borgere med midlertidigt ophold i plejeboliger eller borgere indlagt på kommunale akutpladser. I Herning Kommune er det eksempelvis borgere indlagt på rehabiliteringscentret i Herning by og som i den periode de er indlagt har mere end 15 km. til egen læge.

 

Praksisplanudvalget skal i nærmeste fremtid forhandle sig frem til en aftale omkring honorering af lægernes aktiviteter i forbindelse med denne type sygebesøg. Der kan være  modsatrettede hensyn forbundet med borgernes ønske om at blive tilset af egen læge og hensynet til den mest optimale ressourceanvendelse forstået som udgifter til lægernes transport- og arbejdstid.  


Praksisplanudvalget beskriver 2 modeller til håndtering af denne udfordring:

 • Den første model vægter hensynet til ressourceanvendelsen af lægernes arbejdstid højest - herunder udgifter forbundet med transporttiden hen til patienten, idet det i udgangspunktet er den stedlige læge, der har sygebesøgsforpligtelsen mens patientens egen læge er den primære kontaktperson. I Herning Kommunes tilfælde vil det dermed være en læge med praksis i umiddelbar nærhed af rehabiliteringscentret, der har sygebesøgsforpligtelsen.

 

 • Den anden model (anbefalet af de praktiserende læger i udvalget (PLO)) anlægger et mere fleksibelt perspektiv, idet sygebesøgsforpligtelsen fra gang til gang skal aftales imellem hhv. den stedlige læge og patientens egen læge. Det vil i praksis betyde, at de privatpraktiserende læger får indflydelse på, hvem der skal udføre sygebesøg og dermed også opnå den indtægt, der er forbundet hermed. Administrationen vurderer, at dette reducerer kontrollen med udgifterne til denne type sygebesøg.

 

    PLO foreslår alternativt, at kommunen kan ansætte en alment praktiserende læge i  

    til at stå for sygebesøg til patienter med midlertidigt ophold mere end 15 km. fra

    egen læge.

Økonomi

Danske regioner har indgået en treårig overenskomstaftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) med virkning fra den 1. september 2014. Aftalen med PLO betyder, at opgaver og økonomi vedr. sygebesøg og samtaleterapi flyttes fra den centrale overenskomst ud til praksisplanudvalgene til lokal tilrettelæggelse og forhandling.
Midlerne, der decentraliseres i den forbindelse udgør ca. 210 mio. kr. på landsplan og lægges ud lokalt til praksisplanudvalgene, når der er indgået en praksisplan samt en underliggende aftale med PLO.
 
Midlerne fra centralt hold skal suppleres af 100 mio. fra regionerne 100 mio. fra kommunerne fordelt over de næste 3 år. For Herning Kommunes vedkommende svarer det til omkring 1,5 mio. fordelt over 3 år. Det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at man fra centralt hold forventer, at udgifterne til de lokale aftaler med almen praksis skal finansieres ud af det generelle løft på 350 mio. kr. til sundhedsområdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler den første model ifm. lægebesøg til borgere på midlertidigt ophold med mere end 15 km fra egen læge
at Social- og Sundhedsudvalget påpeger, at aktiviteter under praksisplanudvalget forudsætter tilvejebringelse af finansiering og at der er usikkerhed omkring, hvordan pengestrømmene håndteres i praksis.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-14 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Implementeringsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 13. august 2014, punkt 73, og den 26. august 2014, punkt 81 et mulighedskatalog med henblik på at opnå besparelser på serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Der forelægges til orientering en implementeringsplan for de vedtagne besparelser.

Sagsfremstilling

Implementeringsplanen gennemgår overordnet de vedtagne besparelser, og hvordan der arbejdes på at realisere dem i praksis.

 

Herudover gennemgås tiltagene "undersøges nærmere", og der fremlægges projektkommissorier for de enkelte tiltag.

 

Der vil blive fulgt op på implementeringsplanen ved de løbende budgetopfølgninger, så udvalget har mulighed for at følge udviklingen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at implementeringsplanen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Anne Marie Christensen fastholder tidligere forbehold vedr. forslag 18.43 og 18.44.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-2-14 Sagsbehandler: Elsebeth Siggaard  

Overdragelse af grundkapital fra Kunstfond Aktiv Centret til kunstudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Herning Byråd besluttede den 26. marts 1991, at der på Aktiv Centret oprettes en Kunstfond med en grundkapital på 400.000 kr., samt at kunstudvalget på Aktiv Centret skulle administrere renteindtægterne af kapitalen. Disse renteindtægter skulle benyttes til udsmykning af Aktiv Centret. Det blev desuden besluttet, at grundkapitalen tilfalder Herning Byråd, såfremt udvalget nedlægges.
 
Der fremsendes ansøgning om overdragelse af grundkapitalen i Kunstfond Aktiv Centret til kunstudvalget.


Baggrunden for ansøgningen er, at der ikke længere er økonomisk grundlag for at videreføre Kunstfonden.

Sagsfremstilling


Af Byrådsbeslutning af 26. marts 1991 fremgår::
at det kunstudvalg, der er nedsat i henhold til den af byrådet godkendte organisationsplan skal administrere renteindtægterne af kapitalen 400.000 kr. i henhold til de i aktivitetsplanen om kunstudvalget fastsatte bestemmelser,
at grundkapitalen bindes, så den giver den højeste forrentning,
at byrådet til enhver tid med 6 måneders varsel kan beslutte, at grundkapitalen helt eller delvist skal tilbageføres til Herning byråds rådighed,
at grundkapitalen automatisk tilfalder Herning byråd, såfremt udvalget nedlægges,
 
Grundkapitalen består pt. af obligationer for ca. 50.000 og det resterende indestår på bankkonto.
Bankrådgiver i Nordea har oplyst, at det på grund af kapitalens ringe størrelse ikke kan anbefales at reinvestere grundkapitalen i nye værdipapirer. På grund af omkostninger og meget lav forrentning har kunstudvalget ikke fået renteafkast for 2013 og der vil heller ikke blive overført afkast for 2014. For 2013 har det været nødvendigt at anvende ca. 2.000 kr. af grundkapitalen.
 
På grund af det meget ringe renteafkast i 2013 og 2014 af grundkapitalen ansøger kunstudvalget om at få overdraget grundkapitalen. Kunstudvalget begrunder bl.a. ansøgningen med, at Aktiv Centret i 2015 kan fejre 25 års jubilæum, og at kunstudvalget i den anledning overvejer tiltag på Aktiv Centret ud over de løbende kunstudstillinger og kunstdage. I disse overvejelser indgår bl.a. en fuldstændig nytænkning af haveanlægget foran centret. Overdragelse til kunstudvalget forventes at smidiggøre udvalgets frivillige arbejde i samarbejde med Aktiv Centrets daglige ledelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Kunstfonden nedlægges og grundkapitalen - fratrukket eventuelle omkostninger ved nedlæggelsen - overføres til Aktiv Centrets kunstudvalg.

Beslutning

Godkendt, under forudsætning af, at anvendelse af midlerne godkendes af Social- og Sundhedsudvalget, hvis disse på årsplan overstiger 50.000 kr.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-16-14 Sagsbehandler: Antonio M. Barahona  

Fritvalgspriser for udbragt mad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L.H. Christiansen

Sagsresume

Levering af mad til borgere i eget hjem er omfattet af fritvalgsregler, hvilket betyder at borgeren frit kan vælge mellem de madleverandører, som kommunen har godkendt.

 

I samarbejde med Madservice Herning har Revisionsfirma Ernst&Young beregnet nye fritvalgspriser for 2014.

 

Prisberegningen har ingen betydning for borgernes betaling for mad. Den beregnede fritvalgspris for udbragt mad skal således udelukkende anvendes til fastsættelse af kommunens afregning med den private leverandør.

Sagsfremstilling

I henhold til fritvalgsreglerne skal der beregnes 2 forskellige priser for levering af mad til borgere i eget hjem.

Den ene pris afspejler den omkostning, som det kommunale leverandør har til produktion og levering af maden (fritvalgspris). Det er den pris, som kommunen anvender til afregning med den private leverandør.

Den anden pris afspejler den del af omkostningen, som kommunen kan opkræve af borgere ifølge reglerne (produktionspris). Forskellen imellem beregningsprincipper for fritvalgspris og produktionspris forklares i tabel 1: 

Tabel 1

[image]

 

Tabel 2 viser, at den gennemsnitlige produktionspris (inkl. udbringning) i 2014 ligger på 49,05 kr., det vil sige stort set på det loft, som er fastlagt af regeringen som borgerbetaling som er 49 kr. pr. hovedret inklusive transport.


Den gennemsnitlige fritvalgspris er på stort set samme niveau som i 2012.
 
Priserne for udbringning er steget fra 2012 til 2014 med ca. 2 kr. pr. udbragt hovedret. Denne prisstigning har indflydelse på både produktionspris og fritvalgspris. Samtidig er administrationsomkostningerne pr. leveret hovedret faldet med et tilsvarende beløb. Dette prisfald har kun betydning for beregning af fritvalgsprisen. Derfor er produktionsprisen steget, mens fritvalgsprisen er næsten stabil.

Tabel 2
[image]

 

Det bemærkes yderligere, at der er foretaget en række ændringer i principperne for opkrævning af fritvalgsprisen:

 • Der er foretaget en differentiering af priser mellem almindelig mad og diætmad.

 • Der er foretaget en differentiering af priser ud fra leveringsted, sådan at der er tale om forskellige priser for land- og byområde.

 

Baggrunden for differentiering af priser er ønsket om en mere nøjagtig afspejling af den omkostning, som leverandøren afholder for både produktion og levering af udbragt mad.

Det understreges at borgeres betaling for udbragt mad er uændret. Ovenstående ændringer påvirker kun fritvalgsprisen.  

De endelige fritvalgspriser vises i nedenstående tabel 3:

 

Tabel 3

[image]

 

Ved ændring af fritvalspriser er der overfor leverandøren en varslingsperiode på 3 måneder.

Økonomi

Priserne for 2014 er beregnet med udgangspunkt i de budgetter, som den kommunale leverandør har fået til rådighed og en realistisk forventning til de antal portioner, som skal sælges i 2014.
 
Ved prisberegningen for 2014 har Revisionen kigget på fordelingen af omkostninger for centralkøkkenet i Herning. De har i den forbindelse bemærket, at køkkenets øvrige salg (mødeforplejning, leverancer til Social- og Sundhedsskolen mv.) også skal dække en andel af faste omkostninger og ikke kun de marginale produktionsomkostninger. På baggrund heraf er der gennemført et tidsstudie i samarbejde med Madservice Herning med henblik på at fordele omkostningerne på en retvisende måde.

Det skal bemærkes, at dette har resulteret i en ubalance i forbindelse med udgifter og indtægter på øvrig salg i Madservice Herning. Det er dog nødvendigt at fastholde salg af øvrige ydelser for Madservice Herning med henblik på at forbedre udnyttelsen af den ledige kapacitet.

 

Administrationen har spurgt Ministeriet, hvorvidt andelen af faste omkostninger, som ikke kan udnyttes på grund af fald i efterspørgsel kan holdes uden for beregningen af priserne. Ministeriet har gjort klart, at alle omkostninger bør medtages i beregningerne. Derfor har Madservice Herning lavet et indsatsområde på øvrige salg med henblik på at forbedre udnyttelsen af den ledige kapacitet.
 
Det er Administrationens vurdering, at de nye priser ikke har nogle bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget indstiller differentiering af fritvalgspriser mellem almindelig mad og diæt mad

 

at Social- og Sundhedsudvalget indstiller differentiering af priser ud fra leveringssted, sådan at der er tale om forskellige priser for land- og byområder,

 

at Social- og Sundhedsudvalget indstiller fritvalgspriser som vist i tabel 3 med virkning fra 1. marts 2015 på grund af varslingsperiode på 3 måneder.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-105-14 Sagsbehandler: Hans Grarup  

Godkendelse af udsatteprojekter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Der er modtaget tilskud til følgende projekter:

 1. Pulje til ”Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien”. Der er modtaget i alt 374.946 kr. fordelt over perioden august 2014 til marts 2016.

 2. Puljen "En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats". Der er modtaget i alt 2.702.000 kr. fordelt over perioden august 2014 til september 2017.

  Begge puljer har til formål at styrke indsatsen over for udsatte borgere i kommunen, forebygge og afhjælpe hjemløshed, samt medvirke til koordinering og samarbejde på tværs af handicap- og psykiatriområdet, beskæftigelsesområdet og børn- og ungeområdet for målgruppen.

  Puljerne tager udgangspunkt i den nationale hjemløsestrategi og dermed Housing first og støtte i egen bolig. Projekterne forankres i Hjemløseteamet.

  Hjemløseteamet er opstået på baggrund af deltagelse i første etape af den nationale hjemløsestrategi og er senere blevet et permanent tilbud under Handicap og Psykiatri. Hjemløseteamet yder støtte til udsatte og hjemløse borgere i Herning Kommune.
   
  Projekterne organiseres overordnet under Handicap og Psykiatri, men med en fælles styregruppe på tværs af de involverede forvaltninger samt en projektgruppe for hvert at de to projekter.
   
  Projekterne er søgt på baggrund af Housing first-tilgangen og er allerede politisk godkendt i forbindelse med videreførelse af hjemløseteamet samt på baggrund af en forhåndsgodkendelse.

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri søgte før sommerferien satspuljemidler i forlængelse af udsattestrategien, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog den 17. juni 2014. Disse projekter skal medvirke til implementering af udsattestrategien og nedbringelse af hjemløse i Herning Kommune.

Begge puljer tager udgangspunkt i den nationale hjemløsestrategi og dermed Housing first og støtte i egen bolig.

Der er modtaget tilskud til nedenstående projekter.
 
1.
Pulje til forankring og udbredelse af hjemløsestrategien. Der er modtaget i alt 374.946 kr. i perioden august 2014 til marts 2016.
 
Formålet med puljen er at forankre og udbrede regeringens hjemløsestrategi. Denne strategi har Herning Kommune gennem flere år været en del af, og et resultat af denne deltagelse er etableringen og videreførelse af Hjemløseteamet, som i dag yder støtte til ca. 60 udsatte borgere i Herning Kommune.

Hjemløseteamet og bostøtten under Blå Kors er netop lagt sammen. Derved er indsatsen styrket yderligere.
 
Projektet ”Forankring og udbredelses af hjemløsestrategien” skal understøtte implementeringen af den lokale hjemløsestrategi og Housing first-tilgangen som en generel tilgang i arbejdet med hjemløse borgere i Herning Kommune. Indholdet i projektet er bl.a. orientering til og etablering af samarbejdsaftaler med § 110-tilbud (forsorgshjem).

 

Formålet med en sådan samarbejdsaftale er, at det bliver muligt at tilbyde en tidligere, helhedsorienteret og alternativ støttemulighed til længerevarende ophold på forsorgshjem til gavn for kommunens udsatte borgere, der kan opholde sig i egen bolig.

Puljen skal endvidere medvirke til øget samarbejde med andre forvaltninger og boligforeninger og andre samarbejdspartnere, der har kontakt med hjemløse borgere.

2.
Puljen "En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats". Der er modtaget i alt 2.702.000 kr. i perioden august 2014 til september 2017. Projektet i Herning Kommune hedder "SUB" = Støt Unge til Bolig.

Der ansættes en projektleder og en bostøttemedarbejder i projektet. Begge forankres under Hjemløseteamet.
 
Formålet med puljen er at styrke indsatsen for unge (17 - 24 år) som er hjemløse eller i risiko for at blive hjemløs. Projektet kommer således til at indeholde to primære indsatsområder; en forebyggende indsats og en støttende indsats. For begge indsatser er gældende, at koordinering får en central rolle.
 
Projektet skal udvikle og styrke indsatsen samt bygge bro mellem den social- og beskæftigelsesrettede indsats over for målgruppen. Projektet giver mulighed for at videreføre de gode erfaringer fra deltagelse i regeringens hjemløsestrategi.

 

Samtidig skal samarbejdsmodellen inden for beskæftigelsesområdet "Vejen til uddannelse og beskæftigelse" afprøves i projektet. De unge skal således støttes til en god og tryg tilværelse i egen bolig med muligheder for at gennemføre en uddannelse og komme i beskæftigelse som andre unge.
 
Projektets forebyggende indsats kommer til at bestå i en opsøgende indsats, dels via kontakt til øvrige kommunale afdelinger, hvor der i forvejen er kontakt med borgere i målgruppen og dels via kontakt til f.eks. uddannelsesinstitutioner og lignende steder, hvor de unge færdes.

Første del af projektet indeholder en nærmere kortlægning af målgruppen. En kortlægning, der skal ske i samarbejde med Socialstyrelsen. Denne kortlægning forventes at give en nærmere indikation af, hvor projektets forebyggende indsatser med fordel kan prioriteres.
 
Den koordinerende indsats i projektet sikres gennem etablering af en koordinationsgruppe, bestående af repræsentanter fra Handicap og Psykiatri, Beskæftigelsesområdet og Børn- og ungeområdet.

Denne koordinationsgruppe bliver samtidig projektgruppe i projektet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at projektet om "Støt unge til bolig" godkendes,
at der bevilliges en indtægsbevilling til serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, på 2.702.000 kr. fordelt med 291.000 kr. i 2014, 880.000 kr. i 2015, 880.000 kr. i 2016 og 651.000 kr. i 2017,
at der bevilges en udgiftsbevilling til serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, på 2.702.000 kr. fordelt med 291.000 kr. i 2014, 880.000 kr. i 2015, 880.000 kr. i 2016 og 651.000 kr. i 2017,
at projektet "Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien" godkendes,
at der bevilliges en indtægsbevilling til serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, på 375.000 kr. fordelt med 71.000 kr. i 2014, 243.000 kr. i 2015 og 61.000 kr. i 2016,
at der bevilges en udgiftsbevilling til serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, på 375.000 kr. fordelt med 71.000 kr. i 2014, 243.000 kr. i 2015 og 61.000 kr. i 2016.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-33-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Aftalesag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-99-14 Sagsbehandler: Jane Andersen  

Personsag