Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning pr. 31. august 2018 på korrigerende handlinger for Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status på korrigerende handlinger for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Sagsfremstilling

Som oplyst på udvalgsmødet den 19. juni 2018 har Administrationen taget initiativ til, at der fremover udarbejdes månedlige opfølgninger på de korrigerende handlinger for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Beslutningen er en følge af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 29. maj 2018 om fortsat skarp økonomisk styring af området.

 

På mødet fremlægges en status på følgende områder:

 

 • Handleplan 2015
 • Anden opgaveløsning / opgavefordeling til Sundhed og Ældre
 • Anden opgaveløsning / opgavefordeling til Beskæftigelse.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Mariane Nannerup deltog under sagens behandling.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-18-17 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 X

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet) har på møde 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR anbefaler, at udkastet godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.

  

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

 

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og Regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

 

KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

 

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

 

I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og Regionen fokus på følgende tre udviklingsområder:

•  Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen

•  Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme

•  Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

 

Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen.

 

Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:

•  Taksterne kan ikke stige i perioden

•  Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden

•  Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode

•  Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019

 

Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de administrative procedurer ved takstberegning, opsigelsesvarsler med videre.

 

Bilag til rammeaftalen er tilgængelige på hjemmesiden:

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020

 

Høring

Udkast til Rammeaftale 2019-20 har været i høring i Handicaprådet. Rådet har ikke afgivet høringssvar.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

 

 

at

Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til Rammeaftale 2019-20 inkl. bilag på det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-S49-1-18 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Serviceloven. I 2018 kan der samlet fordeles 3.403.120 kr. Ansøgninger til hovedpuljen og innovationspuljen blev drøftet den 13. december 2017, og efterfølgende er der givet en ekstrabevilling på mødet i januar. Der fremlægges forslag til fordeling af restpuljen for 2018.

Sagsfremstilling

§ 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde uddeles efter Herning Kommunes principperne for bevilling af § 18-midler, som indeholder 7 indsatsområder.

 

Der er modtaget i alt 29 ansøgninger til restpuljen. Der søges om i alt 472.250 kr. i restpuljen.

 

Den samlede økonomi for § 18 i 2018 er følgende:

 

 

I bilag 1 er der er kort beskrivelse af ansøgningerne med baggrundsoplysninger om foreningerne samt forslag til fordeling af § 18-restpuljen.

 

Ved vurderingen af ansøgningerne er der taget hensyn til hvilke aktiviteter den enkelte forening søger midler til, hvor mange borgere i Herning Kommune, der vil få glæde af aktiviteterne samt foreningens økonomiske forhold (formue set i forhold til indtægter og udgifter pr. år). Foreningerne skal vedlægge det seneste årsregnskab. Foreligger der ikke et årsregnskab, betinges udbetalingen af støtte af indlevering af et tilfredsstillende årsregnskab. Nye foreninger bliver bedt om at indsende et budget.

 

I vurderingen af ansøgerne til § 18-midlerne er der taget hensyn til, om den enkelte forening er godkendt til at kunne modtage midler under Folkeoplysningsloven, som hører under området for Kultur og Fritid. Foreninger, der er godkendt til at kunne komme i betragtning til midler under Folkeoplysningsloven, er således ikke kommet i betragtning til § 18 midlerne – også selvom de ved tidspunktet for fordelingen af § 18-hovedpuljen endnu ikke har modtaget midler under Folkeoplysningsloven.

 

Der er 390.000 kr. til fordeling.

 

Administrationen indstiller til fordeling af midlerne som det fremgår af bilag 1.

 

Den endelige opgørelse over fordelingen af midlerne for 2018 bliver følgende:

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender fordelingen af restpuljen for § 18-midlerne i 2018.

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således at der meddeles afslag til Sunds Genbrug – forslag 2 under øvrige.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Puljemidler - bonusvenner til borgere med demens

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

X

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Birthe Lodahl Haxholm, Maria Laibach Halskov

Sagsresume

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 594.000 kr. til projektet ”Fleksibel afløsning af yngre og ældre med demens”.

Sagsfremstilling

Projektet er et samarbejde mellem Herning Kommune og Ældresagen i Herning. Puljemidlerne skal gå til, at omkring 20 hjemmeboende borgere med demens tildeles en fast bonusven, som kan aflaste deres pårørende et antal gange om ugen - op til 4 timer ad gangen. Afløsningen kan ske både på hverdage og i weekender. En bonusven er en frivillig person, der er uddannet i at kommunikere med og danne relationer med mennesker med demens. For dem er der fokus på at skabe værdige stunder, som kan give livskvalitet og trivsel hos borgeren med demens.

 

Målgruppen for ordningen med en fast bonusven er hjemmeboende borgere med demens, som ikke kan varetage egne behov, være alene eller forblive i hjemmet og hvor deres pårørende har brug for afløsning, så de kan komme til frisør, lægen eller deltage i familiearrangementer eller fritidsinteresser. Der kan også være tale om borgere med demens, som ikke trives inden for de almindelige dagtilbuds rammer med mange stimuli og gruppeaktiviteter. De har i stedet brug for individuelle aktiviteter i trygge omgivelser, hvor der ikke er så mange ting at skulle forholde sig til – herunder relationer til en større gruppe.

 

De frivillige bonusvenner oplæres i at indgå i relationer med mennesker med demens på Herning Kommunes daghjem, hvor fagpersoner og andre frivillige og pårørende vil være sparringspartnere for bonusvennerne. Som en del af projektet oprettes et netværk for bonusvenner til mennesker med demens.

 

Rekruttering af de frivillige bonusvenner sker i et samarbejde mellem demensteam, daghjemskoordinatorer, aktivitetskoordinatorer og Ældresagen.

 

Indholdet i projektet forberedes i løbet af efteråret 2018 - herunder rekruttering og uddannelse af bonusvenner. Det bliver muligt at få en bonusven i eget hjem fra omkring den 1. januar 2019. Ordningen løber indtil udgangen af november 2019. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning,

at

der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 261.360 kr. i 2018 og 332.640 i 2019 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget anmoder Administrationen om at fremlægge evaluering af projektet inden projektets udløb – medio 2019.

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Mie Kaastrup Toft

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget førstebehandlede forslag til revision af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp og træning på udvalgsmødet den 29. maj 2018, punkt 47.  

Efter at have været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet fremsendes kvalitetsstandarderne nu til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne beskriver de gældende rammer og serviceniveau for hjemmehjælp og træning efter Lov om social service.

 

Efter førstebehandlingen i Social- og Sundhedsudvalget den 29. maj 2018, punkt 47, har kvalitetsstandarderne været i høring.

 

Ældrerådet har taget kvalitetsstandarderne til efterretning og har ikke afgivet høringssvar.

 

Handicaprådet har afgivet høringssvar, hvor de beskriver en bekymring for:

 • om kropsbårne hjælpemidler bliver rengjort i forbindelse med personlig pleje, og
 • om der kan leveres personlig pleje i tidsrummet 17.00 - 07.00, hvis borgeren eksempelvis skal møde på arbejde eller til behandling.

 

Der bliver allerede i dag taget individuelle hensyn både til rengøring af hjælpemidler og til ydelse af personlig pleje i det nævnte tidsrum.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp og træning efter Lov om social service.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.57.08-Ø00-1-18 Sagsbehandler: Steen Holk Bank  

Objektiv finansiering af Kofoedsminde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udgifterne til det sikrede botilbud Kofoedsminde stiger markant og nærmer sig en tredobling fra 2012-2019. Botilbuddet finansieres ud fra objektive kriterier (folketal) af alle kommuner. Handlemuligheder for den enkelte kommune eksisterer ikke, så derfor rejses sagen i KL's Koordinationsforum den 14. november 2018.

Sagsfremstilling

Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede afdelinger til voksne (domfældte) udviklingshæmmede lovovertrædere, der har begået personfarlig kriminalitet. Kofoedsminde har pligt til at modtage udviklingshæmmede borgere, som er blevet dømt efter straffelovens §16 til sikret afdeling. Pladserne på Kofoedsminde er objektivt finansieret og udgifterne fordeles mellem kommunerne efter folketal.

 

Kofoedsminde har budget til 47 pladser. Betaling for disse sker ved aconto-opkrævning. Kofoedsminde har i en årrække haft en betydelig overbelægning, som er opkrævet kommunerne ved en ekstra regning. Fra 2019 ændres praksis, så ekstra regningerne indregnes i grundbeløbet. For Herning Kommune betyder det en stigning fra 2018 til 2019 i grundbeløb på 1,0 mio. kr. - hvor det positive så er, at der alt andet lige ikke kommer en efterregulering.

 

Alene domsanbragte har ophold på Kofoedsminde og Herning Kommune har pt. ingen borgere på bostedet.

 

Sagen har været behandlet på møde i den administrative styregruppe på rammeaftaleområdet (DASSOS) den 15. august 2018. Kommunerne i region Midt oplever selvsagt alle den samme udfordring. Problemstillingen skal også drøftes på KL's Koordinationsforum den 14. november 2018. Kommunerne i Region Midt besluttede på DASSOS-mødet, at de midtjyske kommuner laver et indlæg til KL's møde. Indlægget udarbejdes af Randers, Aarhus og Silkeborg Kommuner, og det skal skitsere dilemmaer og forslag til mulige handlinger.

Økonomi

Nedenstående tabel viser forholdet mellem budget og regnskab i Herning Kommune. Udgifterne er i perioden 2012-2019 steget markant, og regnskabet viser en tredobling af udgiften i perioden. I 2019 forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Udgifterne afholdes af serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri, og der er i 2019 og frem ikke anvist finansiering af merudgiften.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.48.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Tilkøb af ledsagelse under ferie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Pr. 1. januar 2018 blev det muligt for kommuner at tilbyde borgere i døgntilbud tilkøb af ledsagelse til ferieafholdelse, også under ferie i udlandet. Til brug for at udregne den pris, borgeren skal betale, skal kommunen bruge en timepris, der er revisionsgodkendt.

Da Herning Kommune deltager i et frikommuneforsøg, omhandlende tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til aktiviteter for borgere i botilbud, hvor der også skal bruges en revisionsgodkendt timepris, har vi afventet godkendelse af udregningen, så timeprisen kan bruges til begge tilkøb .

Timeprisen er derfor gældende for ledsagelse efter både tilkøb af ledsagelse under ferie og ledsagelse til aktiviteter.

 

Herning Kommunes døgntilbud på handicapområdet kan pr. 1. oktober 2018 tilbyde tilkøb af pædagogisk ledsagelse under ferie til en timepris på 405,- kr. i dagtimer og 434,- kr. i øvrig tid.

Retningslinjer for tilkøbet er udarbejdet efter retningslinjer anbefalet af den administraive styregruppe på rammeaftaleområdet (DASSOS).

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog d. 8. juni 2017 Lov nr. 649 af 8. juni 2017 om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie (tilkøbsloven) til ikrafttræden 1. januar 2018, hvorfra visse regionale og kommunale døgntilbud kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie til døgntilbuddets beboere over 18 år.


Målgruppen for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse er voksne borgere, der grundet betydelig nedsat funktionsevne, bor i kommunens døgntilbud.
Herning Kommune definerer målgruppen til at være beboere i døgntilbud på handicapområdet. Det vil sige borgere med udviklingshæmning, autisme eller hjerneskade.


Tilkøbet kan blive aktuelt, hvis borgeren ønsker mere eller anden ferie, end det tilbuddet i forvejen tilbyder jf. Serviceloven.
Alle døgntilbud tilbyder i forvejen indenrigsferie i op til 4 dage (3 overnatninger).


Det er op til det enkelte botilbud at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at imødekomme borgerens udvidede ønske ud fra faglige kriterier.
Borgere som får afslag, har mulighed for at anke afgørelsen.


På baggrund på borgerens ferieønske udarbejdes overslag over den pris, borgeren skal betale.
Overslaget indeholder antal timer, borgeren skal betale, og er inklusiv udgifter til ledsageren/ledsagerne. Udgifter kan være fly og ophold og indgangsbilletter.
Antal timer tager afsæt i en konkret vurdering ift. arbejdsmiljøloven og koloniaftalen, der er  indgået med de faglige organisationer.
Antallet af timer skal afspejle støttebehovet, og der sker modregning af den i forvejen bevilligede støtte i botilbuddet.

Det er muligt for flere borgere at gå sammen om ferieønsket og behovet for ledsagelse, og dermed dele udgifterne.
Borgerne har muligheden for at udpege den eller de medarbejdere, de gerne vil have med på turen, og medarbejderen har muligheden for at takke nej.

 

Taksten på 405,- kr. eller de 434,- kr. er den faktiske pris og er baseret på lønomkostninger til personalet, inkl. ferieafholdelse, fri ved sygdom, mødeafholdelse, kompetenceudviklings osv.
Der skal indkaldes vikar til dækning af de timer, det faste personale skal bruge som ledsager.


Borgerens ønske om ledsagelse under ferie, skal være nærmeste leder i hænde senest 8 uger inden feriestart. Når det udarbejdede overslag godkendes af borgeren, er aftalen bindende.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Christina Nielsen  

Nye Frikommuneforsøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

Herning Kommune deltager i perioden 2017-2021 i frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner. Deltagelsen indebærer, at kommunerne afprøver forskellige forsøg, som skal bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget selvbestemmelse og frihed i deres hverdag.

 

Udvalget har ad flere omgange forholdt sig til deltagelsen i netværket og til konkrete frikommuneforsøg. På baggrund af folketingets godkendelse af forsøg fra tredje og sidste ansøgningsrunde er der krav om politisk godkendelse af forsøgsdeltagelsen i kommunerne inden d. 1. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Forsøgsoverblik

Folketinget har godkendt følgende forsøg:

 

Forsøgsrunde

Forsøg

Tovholderkommune

Hernings deltagelse

1. forsøgsrunde

 

Tilkøb af hjemmehjælp

Holstebro Kommune

Deltager

Forsøget er i gang

Tilkøb af socialpædagogisk støtte

Holstebro Kommune

Deltager

Forsøget er i gang

Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil

Silkeborg Kommune

Deltager

Forsøget er i gang

Optagelse i et mere egnet botilbud for borgere, der ikke kan samtykke

Favrskov Kommune

Deltager

Forsøget er i gang.

 

2. forsøgsrunde

Udslusningsboliger

Randers Kommune

Deltager ikke

 

3. forsøgsrunde

 

Midlertidig BPA (borgerstyret personlig assistance) som efterværn

Favrskov Kommune

Deltager ikke

Brug af særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser boenheder i større tilbud

Herning Kommune

Ønsket deltagelse

Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud

Herning Kommune

Ønsket deltagelse

Udvidelse af teknologiforsøget til anbringelsessteder for børn og unge

Randers Kommune

Ønsket deltagelse

Bedre overgang fra ung til voksen

Holstebro Kommune

Afklaring i gang

Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

Silkeborg Kommune

Deltager ikke

 

 

De nye forsøg

De nye forsøg, som er relevante for Herning Kommune, er de tre teknologiforsøg:

 • Særlige døråbnere
 • Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere
 • Udvidelse af teknologiforsøget til børneområdet (behandles i børne-og familieudvalget)

 

De særlige døråbnere:

I forsøget med de særlige døråbnere (en teknologi til at forsinke), har kommunerne fået lovhjemmel til at anvende særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser specifikke boenheder i større tilbud. Hidtil (efter servicelovens § 125. stk. 3) har den særlige døråbner kun måttet anvendes på yderdøre til det samlede tilbud.

 

Målgruppen er borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som udsætter sig selv eller andre for fare, når de forlader deres bolig, og hvor forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet at afværge denne risiko.

 

Et eksempel er en dement borger, som forvilder sig væk fra sin bolig og alene ud i forbindelsesgangene ved hovedudgangen. Her kan der være mange mennesker, der ikke kender borgeren og ikke bemærker, hvis borgeren går ud af hoveddøren og væk fra stedet. Med en særlige døråbner, monteret på den specifikke afdeling til borgerens bolig, vil personalet tidligere blive alarmeret om, at borgeren er på vej ud.

 

Forsøget giver derfor plejecentre og botilbud bedre mulighed for at følge med borgerne ud og tilbage til boligen. Det er med til at sikre omsorgsforpligtelsen for borgeren, hensynet til borgernes frihed, værdighed og selvbestemmelse og de bedste vilkår og rammer for personalet.

 

I Herning Kommune giver det mening for flere af de større plejecentre, der består af flere boenheder/tilbud, at deltage i forsøget

 

Teknologiforsøget til hjemmeboende borgere:

Kommunerne har fået lovhjemmel til at udvide det eksisterende teknologiforsøg til hjemmeboende borgere, som er i målgruppen til en plejebolig eller et botilbud. Det er borgere, som modsætter sig at flytte fra deres hjem eller endnu ikke har fået et tilbud om en plejebolig eller botilbud. Der er tale om en gruppe af meget svært demente/svært handicappede borgere, som kommer i situationer uden for deres bolig, hvor de er er i fare, og hvor de bliver krænket på deres værdighed. De er ikke trafiksikre og kan ikke orientere sig udenfor deres hjem.

 

Et eksempel er en dement borger, der bor alene på en ejendom i landlige omgivelser ved nogle søer udenfor byen. Borgeren går meget ud og ind af sin bolig, og når vedkommende synes at ”høre” katte jamre, så forlades boligen for at lede efter dem. Udenfor hoveddøren har borgeren en alarmmåtte, som giver mange fejlalarmer til hjemmeplejen. De kører en lang tur for at aflægge borgeren besøg hver gang, de får en alarm. Når borgeren går væk fra boligen for at ”lede efter kattene” er der fare for, at vedkommende falder i søen.

 

I det givne eksempel er der behov for at afprøve et andet teknologisk hjælpemiddel, som i højere grad kan sikre omsorgsforpligtelsen for borgeren og gøre, at personalet undgår at komme på alt for mange ”fejlbesøg”. Som i det eksisterende teknologiforsøg er der mulighed for at afprøve pejle- og alarmsystemer samt situationsbestemt audio-, video- og bevægelsesovervågning. Forsøget følger også de samme krav og kriterier som det eksisterende teknologiforsøg.

 

Målgruppen til forsøget i Herning Kommune vil være en mindre gruppe af borgere, der enten er tilknyttet hjemmeplejen eller handicapområdet.

 

Vedrørende efterværnsforsøget ”Bedre overgang fra ung til voksen”, som udvalget tidligere er blevet præsenteret for, så har folketinget ikke vedtaget en lovparagraf for det i frikommuneloven. Det er i stedet blevet et forsøg, som kommunerne kan søge om efter forsøgsbestemmelsen § 184 i Serviceloven. Handicap og Psykiatri og Handicapcenter Herning er aktuelt i gang med at afklare mulighederne i forsøget.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget godkender Hernings Kommunes deltagelse i forsøget med de særlige døråbnere og forsøget med teknologi til hjemmeboende borgere, der er i målgruppen til en plejebolig eller et botilbud,
at udvalget godkender de vedhæftede frikommunevedtægter,
at udvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-7-15 Sagsbehandler: Karina Malmkjær Pedersen  

Fritvalgspriser hjemmehjælp 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året fastsætte frit-valg-timepriser for personlig og praktisk hjælp.

 

Frit-valg-timepriserne er udelukkende udtryk for de kommunale udgifter til opgaven og har således ingen direkte konsekvens for borgere.

 

Timepriserne anvendes alene til afregning med leverandørerne.

Sagsfremstilling

Der er beregnet nye timepriser til afregning med de private leverandører af personlig og praktisk hjælp.

 

Ifølge reglerne skal timeprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere ydelsen.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at timeprisen justeres løbende, således at omkostningerne stemmer overens med timeprisen.

 

Ændringerne af timepriser fra 2018 til 2019 skyldes udvikling af omkostninger for den kommunale leverandør i regnskabet 2017.

 

Tabel 1 viser priserne for de private leverandører

 

Økonomi

Det vurderes, at der er plads i myndighedens budget for 2019 til at finansiere takstudvikling. Det bemærkes, at dette vurderes med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2017.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at frit-valgs-priser for 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Jørgen Stampe  

Orientering om huslejeniveau 2019 ældre- og plejeboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget forslag fra Boligselskabet Fruehøjgaard og Danske Diakonhjem til budgetter for de kommunale ældre- og plejeboliger for budgetår 2019. Forslag til husleje i de enkelte afdelinger forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fruehøjgaard har fremsendt forslag til budgetter og huslejeregulering for de 17 afdelinger i Herning Kommune med ældre- og plejeboliger som i dag administreres af boligselskabet i henhold til gældende aftale om administration af boligerne.

 

Tilsvarende har Danske Diakonhjem fremsendt forslag til budgetter og huslejeregulering for de kommunale plejeboliger på plejecentrene Kildehøj i Vildbjerg og Birketoft i Aulum. Huslejerne i begge afdelinger bliver nedsat på grund af mindre udgift til administrationsbidrag. Boligselskabet Fruehøjgaard overtager 1. januer 2019 boligadministrationen for de 2 afdelinger.

 

De fremsendte forslag til huslejerne for 2019 fremgår af oversigten, som sammenligner med de gennemsnitlige huslejer for 2018. Forslag indebærer huslejereguleringerne fra -3,35 % til +3,07 %.

 

Afdeling:

Antal boliger

Husleje 2018

Husleje 2019

Brorsonsvej 14 - 18

48

4.999

4.999

Nørregade 30

82

4.996

4.996

Rosenlund

35

5.410

5.410

Baunetoften

12

4.735

4.735

Toftebo

65

5.313

5.344

Vesterled

86

5.740

5.798

Vestergade 100

12

4.618

4.618

Søglimt

50

6.346

6.387

Østertoft

4

4.572

4.572

Skovlyset

28

6.282

6.220

Rosenholm

38

7.347

7.347

Mosaikken

18

6.395

6.437

Lindegårdsvej 146

9

6.815

6.815

Lindegården

120

5.968

6.151

Lind Plejecenter

64

5.580

5.667

Fuglsangsø Centret

120

6.058

6.110

Rehabiliteringscentret

30

5.263

5.326

Birketoft

41

7.108

6.992 

Kildehøj

36

7.204

6.963

 

 

Budgetterne er fastsat ud fra regnskab 2017, kendte regnskabstal 2018 og kendte fremtidige udgifter / indtægter og tillagt KL's skøn for løn- og prisreguleringer. Den gennemsnitlige stigning for alle afdelinger er 0,11 %, hvor KL's gennemsnitlige prisskøn fra 29. juni 2018 er 2,01 % fra 2018 til 2019.

 

Danske Diakoner har endnu ikke oplyst huslejeniveauet 2019 for Sandfeldgården, Østervang Aulum og Bofællesskabet Lyngen 5.

 

Reguleringerne vedrører flere forskellige faktorer bl.a. er øgede udgifter til vedligeholdelse, reguleringer af henlæggelser, færre udgifter til administration og over- / underskud fra tidligere år.

 

Orientering om huslejerne vedrører kun de boliger, der er opført af Herning Kommune. I vedlagte bilag er til sammenligning medtaget huslejeniveauet på de boliger, der er opført af boligforeninger og selvejende institutioner og er tilknyttet Herning Kommunes bofællesskaber og plejecentre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at huslejer for 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Mødekalender 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2019.

Sagsfremstilling

Det foreslås at der afholdes 11 møder i Social- og Sundhedsudvalget i løbet af 2019.

 

Af hensyn til de årlige budgetopfølgninger skal der jf. Byrådets beslutning af 28. august 2018 afholdes fagudvalgsmøder indenfor perioderne:

 

 • 11. - 15. marts 2019
 • 27. maj - 4. juni 2019
 • 21. - 25. oktober 2019

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet dog således at udvalgsmødet den 28. august 2019 flyttes til den 21. august 2019 under forbehold for eventuelt møde i Børne- og Familieudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Der er aftalt besøg hos nyt demenscenter i Aalborg (Tornhøjhaven) i forbindelse med møde i Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2018. Program mv. udsendes efterfølgende.

Beslutning

Administrationen orienterede om personalesag.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Økonomisag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Økonomisag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-9-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Aftalesag