Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. maj 2021
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-A00-6-21 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Temadrøftelse om bæredygtighed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der lægges op til en temadrøftelse af bæredygtighed i relation til FNs Verdensmål.

Sagsfremstilling

Det følger af Budgetforlig 2020, at de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende skal arbejde med bæredygtighed og FNs Verdensmål.

Som et led heri besluttede Social- og Sundhedsudvalget på møde 21. oktober 2020, at udvalget fremadrettet har social bæredygtighed som udgangspunkt for drøftelse af de verdensmål, som udvalget har besluttet sig for at fokusere på: Verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel og Verdensmål nr. 17 Partnerskaber for handling.


Med afsæt i Social- og Sundhedsudvalgets beslutning gives et oplæg med henblik på en temadrøftelse af FNs Verdensmål, klima-bæredygtighed og social bæredygtighed inden for Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget på baggrund af temadrøftelsen identificerer fokuspunkter for det fremtidige arbejde med bæredygtighed i relation til Verdensmålene.

Beslutning

Drøftet.


Fremtidige fokuspunkter

 • partnerskab med Regionen – herunder psykiatrien
 • bæredygtighed og rekruttering – hvilken effekt kan bæredygtighed have i et rekrutteringsøjemed.
 • lokal årstidsmad
 • energiforbrug i bygninger
 • transport – herunder øget brug af el-cykler
 • anerkendelse af brugerråd, centerråd, seniorråd
 • udbud i Herning Kommune – anbefales til Følgegruppen for bæredygtighed.


Emnet verdensmål / bæredygtighed skal være tema til kommende møder med lederne i 2. halvår 2021.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Udmøntning af midler til kultur- og oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx

x


x
x

x

Øvrige sagsbehandlere: - Anne Marie Muff, Antonio Barahona

Sagsresume

I forbindelse med Finanslovsaftalen 2021 blev afsat 250 mio. kr. til at iværksætte aktiviteter i oplevelsesindustrien. Aktiviteterne skal være målrettet udsatte og sårbare borgere på social- og ældreområdet, herunder mennesker med handicap, og samtidig understøtte omsætning og beskæftigelse hos virksomheder og aktører i oplevelsesindustrien, som typisk har oplevet omsætningsnedgang som følge af COVID-19.


Den 24. marts 2021 er indgået aftale om udmøntning af midlerne (Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien). Af aftalen fremgår en overordnet fordeling af midlerne til kommuner, regioner og private/selvejende institutioner. Den kommunale andel udgør 171,7 mio. kr., og vil blive udmøntet til kommunerne via bloktilskudsaktstykket, som udmønter aftale om kommunernes økonomi for 2022.


Herning kommunes andel er beregnet til 2,570 mio. kr. skønnet på baggrund af kommunens bloktilskudsnøgle for 2021. Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af midlerne på relevante serviceområder.

Sagsfremstilling

Af aftalen om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien fremgår det, at kommunernes andel på 171,7 mio. kr. udmøntes via bloktilskuddet. Det betyder, at midlerne først tilgår kommunerne i efteråret. Der er dog en forventning om, at kommunerne allerede nu sætter gang i aktiviterne, under hensyn til udviklingen i COVID-19 pandemien og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.


Kommunerne beslutter selv, indenfor servicelovens og kommunalfuldmagtens rammer, hvordan de konkret udmønter midlerne. Målgruppen af udsatte og sårbare borgere er bred, og borgerne vil kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem på eksempelvis et botilbud eller plejehjem. Aktiviteterne kan derfor både være i form af aktiviteter uden for tilbuddet, som eksempelvis udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, og i form af arrangementer på tilbuddene, som eksempelvis koncerter, foredrag og fællesspisningsaktiviteter med invitation af oplevelsesaktører.


Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af Herning kommunes andel af midlerne på 2,570 mio. kr. Det foreslås, at Serviceområde 15, Kultur forlods tildeles 100.000 kr., primært til finansiering af planlagte kulturaktiviteter på kommunens plejehjem. Tiltaget er tiltrådt af Kultur- og Fritidsudvalget på et møde den 19. april 2021.

Restbeløbet på 2,470 mio. kr. foreslås fordelt på baggrund af selvforvaltningsbudgetterne for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, Serviceområde 16 Børn og Familie og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:


Fordeling efter selvforvaltningsbudgetter ekskl. private/selvejende

1.000 kr.

Korrigeret budget

2021

pr. 31.3.2021

Andel

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

181.065

688

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

390.966

1.485

Serviceområde 16, Børn og Familie

78.162

297

I alt


2.470


Det skal bemærkes, at målgruppen for kommunens andel af midlerne alene er udsatte og sårbare borgere i kommunale tilbud. De private leverandører af tilbud til denne borgergruppe tilgodeses særskilt via en ansøgningspulje, som udmøntes og udmeldes af Socialstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at administrationens forslag til fordeling af midler til kultur- og oplevelsesaktiviteter for udsatte og sårbare borgere på social- og ældreområdet godkendes


at der meddeles udgiftsbevilling på i alt 2,570 mio. kr. i 2021, fordelt med 0,688 mio. kr. til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, 0,100 mio. kr. til Serviceområde 15, Kultur, 0,297 mio. kr. til Serviceområde 16 Børn og Familie og 1,485 mio. kr. til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Finansiering sker via bloktilskudsaktstykket, som udmønter aftale om kommunernes økonomi for 2022.

Beslutning

Anbefales tiltrådt som indstillet, således at halvdelen af de fordelte midler til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre umiddelbart overføres til de decentrale enheder.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Anvendelsen af budgettilførsel på 8 mio. kr., til Social- og Sundhedsudvalgets områder i fm. overførselssagen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med behandlingen af Kommunens samlede overførselssag 2020-2021 vedtog Byrådet at tilføre Social- og Sundhedsudvalget 8,0 mio. kr. i 2021 til drift. Social- og Sundhedsudvalget beslutter selv den konkrete anvendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på et møde den 20. april 2021, punkt 52, en overførsel efter styringsprincipperne af et merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets områder på i alt 11,982 mio. kr. For de centrale konti udgør det overførte merforbrug 18,991 mio. kr. mens overførslen til projekter og selvforvaltningsområder udgør et mindreforbrug på 7,009 mio. kr.


I forbindelse med Kommunens samlede overførselssag er blevet tilført Social- og Sundhedsudvalget budgetmidler på 8,0 mio. kr. til drift. Teknisk er midlerne placeret på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Social- og Sundhedsudvalget beslutter selv den konkrete anvendelse på udvalgets to serviceområder.

Administrationen indstiller, at de tilførte midler anvendes til delvis dækning af det overførte merforbrug på 18,991 mio. kr. på de centrale konti, mens selvforvaltningsområdernes overførsler bibeholdes til de disponerede formål. Der foreslås én af følgende modeller til fordeling af midlerne mellem Serviceområde 13 og 18:

 1. Forholdsmæssig fordeling efter overført merforbrug på de centrale konti:


1.000 kr

Overførsel fra 2020

på centrale konti

Fordeling af

budgettilførsel

Serviceområde 13

-5.780

2.435

Serviceområde 18

-13.211

5.565

I alt

-18.991

8.000


2. Hele budgettilførslen på 8 mio. kr. gives til ét af de to Serviceområder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de tilførte budgetmidler på 8 mio. kr. fordeles mellem Serviceområde 13 og 18 efter model 1, forholdsmæssig fordeling efter overført merforbrug på de centrale konti, således at 2,435 mio. kr. omplaceres fra Serviceområde 18 Sundhed og Ældre til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.


at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages under dagsordenpunktet om forårsårsopfølgningen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forårsopfølgning 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

x

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets områder.


Overførslerne fra 2020 er godkendt i Byrådet den 20. april 2021 og indgår derfor ikke i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021. Der er korrigeret for dette ved at tilføje ekstra kolonner til tabellerne.


Samlet set forventes der i 2021 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2020 et merforbrug på 29,254 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 11,614 mio. kr. vedrørende anlæg. I forbindelse med behandlingen af kommunens samlede overførselssag 2020-2021 vedtog Byrådet at tilføre Social- og Sundhedsudvalget 8,0 mio. kr. i 2021 til drift. Disse budgetmidler er ikke indregnet i de beskrevne afvigelser.


Opfølgningen indgår i kommunens samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2021.


I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2021 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2021.


Der skal gøres opmærksom på, at overførslerne fra 2020 ikke er indeholdt i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021, idet disse først er godkendt i Byrådet den 20. april 2021.


Overførslerne og afvigelsen korrigeret for overførsler er derfor vist i særskilte kolonner i tabellerne.


De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2021 korrigeret for overførsler (de grå kolonner). I forbindelse med behandlingen af kommunens samlede overførselssag 2020-2021 vedtog Byrådet at tilføre Social- og Sundhedsudvalget 8,0 mio. kr. i 2021 til drift. Disse budgetmidler er ikke indregnet i de beskrevne afvigelser.


Driftsudgifter:


Social- og Sundheds-

udvalget - drift1.000 kr., - 2021 pl

Opr.

budget

2021

A

Tillægs-

bev.

/ompl.

31.3.2021

B

Korri-

geret

budget

31.3.2021

C=A+B

Forventet

regnskab

2021

D

Afvigelse

E= C-D

Over-

førsler

fra 2020

F

Afvigelse

inkl.

overf.

G=E+F

Serviceområde 13

314.726

1.335

316.061

325.548

-9.487

-2.649

-12.136

Serviceområde 18

763.785

957

764.742

772.527

-7.785

-9.333

-17.118

Driftsudgifter i alt

1.078.511

2.292

1.080.803

1.098.075

-17.272

-11.982

-29.254

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende drift på -29,254 mio. kr.


Handicap og Psykiatri:


Som det fremgår, forventes et merforbrug på 12,136 mio. kr. i 2021 inkl. overførsler fra 2020 på -2,649 mio. kr. Resultatet bygger på følgnede forudsætninger:


 • Der forventes et merforbrug til køb af pladser på 3,5 mio. kr. inkl. statsrefusion. I årets første kvartal har tilgangen af én borger påvirket resultatet med -2 mio. kr. Tilgang og afgang af borgere resten af året er forudsat at være i balance. Dette vil dog altid være et usikkerhedsmoment, specielt i forhold til særligt dyre enkeltsager.


 • Der er indregnet forventede ekstraudgifter på 4,9 mio. kr. til objektiv finansiering af det regionale tilbud Kofoedsminde, som er landets eneste lukkede tilbud til voksne udviklingshæmmede, samt de særlige psykiatriske pladser på sygehusene.


 • Der er budgetteret ud fra en forventet mereffekt i forhold til 2020 af Handicap og Psykiatris udviklingsplan, som blev vedtaget i 2020. Opfølgning på udviklingsplanen behandles i et særskilt punkt på dagsordenen. Et led i udviklingsplanens spor 1, "Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan" er arbejdet med strategisk tomgang. Den forventede udgift til tomme boliger i 2021 er 2,7 mio. kr.


 • Handicap og Psykiatris merudgifter i 2021 i forbindelse med Covid-19 skønnes at udgøre ca. 1 mio. kr. Udgiften er nulstillet i det forventede regnskab med en forventet, tilsvarende kompensation. Herudover er en forventet tildeling af 0,688 mio. kr. til kultur- og oplevelsesaktiviteter for udsatte borgere (jf. særskilt punkt på dagsordenen) indregnet i det forventede resultat med en effekt på 50%.


Sundhed og Ældre


Det forventede merforbrug inkl. overførsler udgør 17,118 mio. kr. I overførslen fra 2020 på -9,333 mio. kr. indgår en uudmøntet besparelse fra 2019 på 4,9 mio. kr. Den opstod i forbindelse med vedtagelsen af korrigerende handlinger hos Sundhed og Ældre, fordi de vedtagne handlinger først havde fuldt gennemslag fra 2020.


Herudover kan merforbruget primært henføres til en række kendte udfordringer, som samlet set påvirker resultatet for Serviceområde 18 med -7,2 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til forventningerne i januar 2021, hvor Social og Sundhedsudvalget blev præsenteret for et estimat for 2021-resultatet. I den forbindelse blev årets skønnede merforbrug på de kendte udfordringer opgjort til ca. 12 mio. kr. Det forventes dog, at udfordringerne er af varig karakter:


 • Hjælpemiddelområdet har i flere år været udfordret, og der forventes nu et merforbrug på 3,9 mio. kr. i 2021. I januar-estimatet var merforbruget skønnet til 6 mio. kr.


 • På elevområdet forventes et merforbrug på 1 mio. kr. I januar-estimatet blev merforbruget skønnet til 3 mio. kr. Uddannelsen af sosu-elever et fokusområde hos Sundhed og Ældre, da det er fødekæden til det fremtidige personale på området. Det er svært at rekruttere i tilstrækkeligt omfang, og der arbejdes derfor hele tiden på at tiltrække elever til uddannelserne. Udgiftsniveauet ville have været større, hvis det var lykkedes at få de assistentelever, som Herning Kommune er dimensioneret til.


 • Vederlagsfri fysioterapi er igen på et normalt aktivitetsniveau efter coronanedlukning. Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2021. området er svært styrbart da det er praksislægerne, der bevilger, privatpraktiserende fysioterapeuter, der udfører og kommunen, der betaler. Merforbruget for 2021 blev skønnet til 3 mio. kr. i januar-estimatet.


Herudover er erhvervet hjerneskade et område, der oplever øget økonomisk pres. Der er en tendens til, at flere kommuner opbygger egne tilbud til målgruppen, hvilket presser visitationens budget i forhold til pladserne på Bytoften.


Sundhed og Ældres merudgifter i 2021 i forbindelse med Covid-19 skønnes at udgøre ca. 6 mio. kr. Udgiften er nulstillet i det forventede regnskab med en forventet, tilsvarende kompensation.


Via finanslovsaftalen er der afsat puljemidler til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som giver kommunerne finansiering til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufaglært ansat, der sendes i uddannelse. Herning Kommunes andel af puljemidlerne udgør ca. 6,4 mio kr. i 2021, 6,8 mio. kr. i 2022-2023 og 7,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Endvidere forventes Serviceområde 18 at få tildelt 1,485 mio. kr. til kultur- og oplevelsesaktiviteter for udsatte borgere, jf. særskilt punkt på dagsordenen.

Da betingelserne for at få del i finanslovsmidlerne er stadig usikre, er effekten heraf indregnet i det forventede resultat med 50%.

Overførsler fra 2020 til 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

Byrådet vedtog på et møde den 20. april 2021 en overførsel efter styringsprincipperne af et merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets områder på i alt 11,982 mio. kr. For de centrale konti udgør det overførte merforbrug 19,031 mio. kr. mens overførslen til projekter og selvforvaltningsområder udgør et mindreforbrug på 7,049 mio. kr.


Som nævnt, har Byrådet valgt at tilføre Social- og Sundhedsudvalget 8,0 mio. kr. i 2021 til drift. Social- og Sundhedsudvalget beslutter selv den konkrete anvendelse.
Anvendelsen af de 8 mio. kr. behandles i en særskilt sag på dagsordenen.


Anlægsudgifter:


Social- og Sundheds-

udvalget - anlæg1.000 kr., - 2021 pl

Opr.

budget

2021

A

Tillægs-

bev.

/ompl.

31.3.2021

B

Korri-

geret

budget

31.3.2021

C=A+B

Forventet

regnskab

2021

D

Afvigelse

E= C-D

Over-

førsler

fra 2020

F

Afvigelse

inkl.

overf.

G=E+F

Serviceområde 13

32.706

-4.000

28.706

27.714

992

5.753

6.745

Serviceområde 18

5.382

0

5.382

1.679

3.703

1.166

4.868

Anlægsudgifter i alt

38.088

-4.000

34.088

29.393

4.695

6.919

11.614

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 11,614 mio. kr.


Anlægsbudgettet omfatter følgende projekter:


Social- og Sundheds-

udvalget - anlæg


1.000 kr., - 2021 pl

Korri-

geret

budget

31.3.2021

Forventet

regnskab

2021

Afvigelse


Over-

førsler

fra 2020

Afvigelse

inkl. overf.

Skæve boliger

6.070

8.106

-2.036

0

-2.036

Udvidelse af Mosaikken

0

2.240

-2.240

2240

0

Rosenholm - tilbygning 2019

0

156

-156

185

29

Varmestue og herberg

20.608

13.957

6.651

2.101

8.752

Fleksibel anlægspulje

2.028

3.255

-1.227

1.227

0

Serviceområde 13 i alt

28.706

27.714

992

5.753

6.745

Sunds Aktivcenter

5.066

4.000

1.066

3.567

4.633

Pulje til projekter

316

-2.688

3004

-2.768

236

Velfærdsteknologi

0

367

-367

367

0

Serviceområde 18 i alt

5.382

1.679

3.703

1.166

4.869

Anlægsudgifter i alt

34.088

29.393

4.695

6.919

11.614


Skæve boliger og Blå Kors Varmestue og Herberg:

Afvigelserne på de to projekter skal ses i sammenhæng.

Der forhandles stadig pris med leverandørerne.


Pulje til projekter:

Det forventede regnskab indeholder blandt andet en udkontering af projektomkostninger 2020 til anlægsprojekterne Skæve Boliger og Blå Kors Varmestue og Herberg på 3,4 mio. kr.


Velfærdsteknologi:

Velfærdsteknologipuljen forventes anvendt i 2021. I april er afholdt 100.000 kr. til ”qwiek-up systemer”, som er udstyr til audiovisuelle oplevelser til brug i plejen.


Bevillingsmæssige ændringer:


Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:


 • Herning kommune har modtaget puljemidler på 120.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til finansiering af et demensrejseholdsforløb med henblik på nedbringelse af brugen af antipsykotisk medicin på plejecentre eller i hjemmeplejen. Projektet er forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 15. december 2020. Der indstilles en indtægts- og en udgiftsbevilling på 120.000 kr. i 2021 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.


 • Herning kommune er blevet bevilget puljemidler på 5.026.000 kr. i 2021 til styrket omsorg og nærvær i ældreplejen. Den planlagte anvendelse af midlerne er forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 23. februar 2021. Der indstilles en indtægts- og en udgiftsbevilling på 5.026.000 kr. i 2021 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.


 • I forbindelse med budgetforliget for 2021 er bevilget midler til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre til afledt drift i forbindelse med etablering af nye plejeboliger, jf. investeringsoversigten for 2021-25. Ved beregningen af den afledte drift er imidlertid indregnet udgifter til den udvendige vedligeholdelse af plejeboligerne, som afholdes af Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme. Det indstilles, at Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme tildeles 93.000 kr. i 2022, 256.000 kr. i 2023 og 511.000 kr. i hhv. 2024 og 2025.


 • I forbindelse med budgetforliget for 2021 er bevilget i alt 2 mio. kr. for årene 2021-25 til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre til projektet "sammen bevarer vi tænder", som vedrører tandsundhed hos ældre. Sundhed og Ældres indsatser i forbindelse med projektet kan finansieres med en andel på 600.000 kr. De resterende 1,4 mio. kr. indstilles overført til Serviceområde16, Børn og Familie, funktion 04.62.85 kommunal tandpleje, fordelt med 400.000 kr. i hhv. 2021 og 2022 og 200.000 for årene 2023, 2024 og 2025.


 • I forbindelse med opfølgningen på Handicap og Psykiatris udviklingsplan i oktober 2020 vurderede man, at det ville være hensigtsmæssigt at ansætte yderligere en kontraktforhandler, til sikring af en tættere opfølgning på køb af pladser udenfor kommunen. Handicap og Psykiatri ønsker, at stillingen skal indgå som en del af afdelingens visitation, der er placeret på Serviceområde 20. Det indstilles, at Handicap og Psykiatris visitationsafdeling under Serviceområde 20 tilføres 500.000 kr. fra Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri fra budgetåret 2021 og fremefter.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,


at der foretages bevillingsmæssige omplaceringer mellem Serviceområde 18, Sundhed og Ældre og Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri i overensstemmelse med den besluttede fordeling af tilførte budgetmidler på 8 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen. Beslutningen om fordeling af midler fremgår af særskilt punkt på dagsordenen,


at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021,


at udvalget tager stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes forslag til korrigerende handlinger på hhv. Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre for at imødekomme det forventede merforbrug.Beslutning

Godkendt som indstillet. Der foretages ikke korrigerende handlinger for nuværende, da estimatet for 2021 stadig er behæftet med betydelig usikkerhed, f.eks. udgifter til covid-19 indsats og den konkrete udmøntning af finansloven.


For så vidt angår 2. at fordeles de tilførte budgetmidler for 2021 på i alt 8 mio. kr., således at 2,435 mio. kr. omplaceres fra Serviceområde 18 Sundhed og Ældre til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri


Social- og Sundhedsudvalget gør opmærksom på det uhensigtsmæssige i udgifter til Kofoedsminde og særlige psykiatripladser på 4,9 mio. kr., som Kommunen ikke har mulighed for at påvirke.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-22 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2022 - budgetforslag på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til budget 2022-2025 på Social- og Sundhedsudvalgets områder forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2022 fremlægges forslag til budget 2022-2025 for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Det samlede budgetforslag omfatter årsmål og driftsbemærkninger. Materialet er vedlagt som bilag.


Opmærksomhedspunkter i budgetlægningen:


 • Demografiregulering for 2025 og korrektioner til demografiberegningerne for årene 2022-24 endnu ikke indregnet i budgetrammerne. Dette gælder alle kommunens demografiregulerede områder.


 • Regnskabsresultatet 2020 og forårsopfølgningen for 2021 viser, at budgetrammerne for både Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre er pressede. I forbindelse med behandlingen af forårsopfølgningen 2021 (andet punkt på dagsordenen) anmoder administrationen om, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes forslag til korrigerende handlinger for at imødegå de økonomiske udfordringer.


Politiske mål 2022


Som en konsekvens af, at der blev indgået et toårigt budgetforlig for 2021/2022, skal der som udgangspunkt ikke udarbejdes nye politiske årsmål for 2022. Dog skal der tages stilling til, hvorvidt 2021-målene skal opdateres/forlænges/udgå. Administrationen indstiller, at målene videreføres uændret. Følgende mål blev vedtaget for 2021:


Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Samlet årsmål, som omhandler et styrket fokus på balancemodellen – balance mellem fokus på menneske, faglighed og økonomi - på fremtidens handicap- og psykiatriområde i Herning Kommune.


Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

 • Det nære sundhedsvæsen
 • Rekruttering og fastholdelse

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetforslaget for 2022-25 godkendes
at budgetmaterialet videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. budgetproceduren for 2022.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P05-4-20 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri - halvårlig status

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Steen Holk Bank

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 17. december 2019, punkt 115, et udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri. Udviklingskataloget er udarbejdet med afsæt i de politiske budgetmål for Handicap og Psykiatri samt anbefalinger fra konsulentfirmaerne Incitare og Muusmanns undersøgelser på handicap- og psykiatriområdet

Det er besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status på udviklingskataloget halvårligt, og at det sker i sammenhæng med budgetopfølgningerne. Social- og Sundhedsudvalget blev senest orienteret om status på udvalgets møde den 21. oktober 2020. Denne rapport er således den første af to statusrapporter i 2021.


Handicap og Psykiatri vil på mødet orientere om styringsdata, som er udarbejdet i forlængelse af anbefalinger fra konsulentfirmaet Muusmann.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. februar 2020, punkt 16, blev udvalget orienteret om status på de konkrete anbefalinger, som fremgik af konsulentundersøgelser fra Incitare og Muusmann. Udvalget blev ved samme lejlighed orienteret om, at der i efterfølgende opfølgninger tages udgangspunkt i de fire udviklingsspor i Handicap og Psykiatris Udviklingskatalog, som skal være retningsgivende for udviklingen af Handicap og Psykiatri i de kommende år:


 • Spor 1: Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan
 • Spor 2: Etablering af alternative og nye løsninger
 • Spor 3: Visitationen - nye tilgange
 • Spor 4: Tidligere kendskab til borgere og livsfaser


En oversigt over status på udviklingskatalogets fire spor fremgår af bilag 1. I oversigten gøres status på:

 • Igangsatte og planlagte handlinger siden seneste halvårlige statusrapport
 • Sporenes forventede økonomiske effekt (i det omfang, beregningen kan foretages på nuværende tidspunkt)


Generel status er, at der er igangsat initiativer til 'sporarbejde' på alle fire udviklingsspor og der er opnået en økonomisk effekt i alle fire hovedspor, men delspor 4b er dog endnu uden økonomisk effekt. For alle fire spor samlet er den forventede økonomiske effekt i 2021 allerede opnået.


Styringsdata i Handicap og Psykiatri

Et af formålene med Muusmanns undersøgelse af Handicap og Psykiatri var "at identificere muligheder for at forbedre styringen på området, så den i højere grad understøtter både faglighed og budgetoverholdelse". Muusmann anbefalede følgende tiltag med henblik på at forbedre styringen:

 • En tydelig og entydig placering af ansvaret for at styre og overvåge den centrale konto
 • Et styrket ledelses-informations-system (LIS).


I forlængelse af Muusmanns anbefalinger har Handicap og Psykiatri udarbejdet et sæt af styringsdata med udvalgte nøgletal, som giver overblik over udvikling og tendenser på området, og som dermed giver mulighed for at reagere og handle tidligt på en eventuelt uønsket eller uhensigtsmæssig udvikling. Styringsdata gennemgås af Handicap og Psykiatris ledelse hver måned, således at ledelsen altid har aktuel og opdateret viden om områdets udvikling. Som eksempler på nøgletal, som indgår i styringsdatasættet kan nævnes centrenes driftsøkonomi, tilgang og afgang af borgere, brugen af interne og eksterne pladser, samt oversigt over ledige pladser i botilbuddene.

Økonomi

Nedenstående tabel viser den forventede økonomiske effekt af tiltagene i udviklingsplanens fire udviklingsspor i 2021, samt aktuel status på opnåelse af den økonomiske effekt:


Spor

Tiltag

Mål, økonomisk effekt 2021

Status, økonomisk effekt 1.4.2021

Status

1

Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan

- 1.600.000 kr.

- 761.000 kr.

Forventes delvist opnået

2

Etablering af alternative og nye løsninger

- 1.250.000 kr.

- 664.000 kr.

Forventes delvist opnået

3

Visitationen - nye tilgange

- 2.000.000 kr.

- 11.000.000 kr.

Opnået

4a

Tidligere kendskab til borgere (overgang fra ung til voksen)

- 100.000 kr.

-100.000 kr.

Opnået

4b

Livsfaser (overgang til ældreområdet)

-1.000.000 kr.

0 kr.

Ikke opnået

Alle

- 5.950.000 kr.

- 12.525.000 kr.

Opnået


Den økonomiske effekt i udviklingsspor 3 er markant højere end målsætningen. Effekten er skabt gennem:

 • Helårseffekt af genforhandlede kontrakter i 2020 samt effekt af én genforhandlet kontrakt i 2021. Samlet effekt i 2021: - 3 mio. kr.
 • Helårseffekt af arbejdet med en ny tilgang i 2020 samt effekt af arbejdet med en ny tilgang i 2021: Samlet effekt i 2021: - 6,9 mio. kr.
 • Midlertidig takstreduktion på det regionale tilbud Nørholm (2020-2022). Effekt i 2021: -1,1 mio.kr.


Arbejdet med en ny tilgang indebærer, at der arbejdes systematisk med borgernes udvikling/recovery i centrum, og for at understøtte princippet om mindste indgriben, arbejdes der med implementering af Handicap og Psykiatris indsatstrappe og tilbudstrapper i visitationsudvalget. Det sker med fokus på hensigtsmæssig udnyttelse af alle trin på trapperne og fokus på muligheder for, at borgerne ’træder ned på lavere trappetrin’ i takt med deres udvikling/recovery.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om halvårlig status på udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri samt Handicap og Psykiatris styringsdata tages til efterretning
at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.60.14-A00-1-17 Sagsbehandler: Lilian Lyngholm Bertelsen  

Afprøvning af VR(Virtual Reality)-briller og "Quick-up"-stystemer i Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre i Herning Kommune arbejder kontinuerligt med afprøvning og implementering af velfærdsteknologiske løsninger. I arbejdet med velfærdsteknologi er værdiskabelsen for borgerne og understøttelse af kvalitet og effektiv udførsel af kerneopgaverne i fokus. Aktuelt arbejdes der særligt med implementering og afprøvning af VR(Virtual Reality)-briller og ”Quick-up”-systemer.  

Sagsfremstilling

For at sikre mest mulig værdi for borgerne, samt kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen med velfærdsteknologiske løsninger, er det væsentligt at afprøve forskellige muligheder. Ved afprøvninger fokuseres på fordele og ulemper ved den velfærdsteknologiske løsning forud for en bred implementering. Sundhed og Ældre orienterer i denne sag om igangværende afprøvninger af henholdsvist brug af VR (Virtual Reality)-briller og "Quick-up"-systemer.


I Hjemmeplejen er der igangsat et projektarbejde med brug af VR-briller. Baggrunden er, at Hjemmeplejen ser borgere opleve ensomhed som, af forskellige årsager, er svær at afhjælpe ved andre tiltag. I projektet forventes det, ved hjælp af VR-brille teknologien, at det bliver muligt at skabe meningsfyldt og social aktivitet blandt ensomme, uden borgeren behøver fysisk at flytte sig ud af eget hjem.


Konkret vil det foregå ved, at en gruppe borgere fra hver deres fysiske placering, logger på samme virtuelle session gennem VR-brillerne på samme tidspunkt, for at kunne samtale virtuelt om deres fælles virtuelle tur/oplevelse. I øjeblikket er projektet ved at blive forberedt ved rekruttering af borgere og planlægning og gennemførsel af lokale videooptagelser, f.eks. med Herning Kirkes drengekor, fra Søby Brunkulslejer, fra Herning midtby og Messecenter Herning (MCH) Arena.


På halvdelen af Kommunens plejecentre er der aktuelt igangsat afprøvning af VR-briller med det formål at give beboerne oplevelser og stimulere til aktivitet. Når beboerne tager VR brillerne på, træder beboerne ind i en virtuel tredimensionel verden og deltager f.eks. på safaritur, kanalrundfart eller byrundtur, og ser det hele fra forskellige vinkler styret efter, hvordan de drejer hovedet og hvor det retter deres blik hen.


På Fuglsangsø Plejecenter har de desuden netop afsluttet afprøvning af ”Quick up”-systemer. Quick up er et mobilt system, der kan skabe forskellige lydunderstøttede billedprojektioner (audiovisuelle sanseoplevelser) på vægge og loft og anvendes til at stimulere erindring og vække minder samt til afledning og afslapning. Billed- og lydprojektionerne består eksempelvis af gå ture i skoven, en klassisk koncert, optagelse af husdyr og børn.


Systemet har været brugt med gode erfaringer i plejesituationer, hvor det ellers har været vanskeligt at yde omsorg og hjælp fordi beboerne var utrygge, urolige eller smerteplagede. Brugen har desuden vist sig at have en afslappende og beroligende virkning på beboere, der har svært ved at finde ro og falde i søvn, ligesom det ved brug i gruppesammenhænge har kunnet understøtte hukommelse og genkendelse hos mentalt svækkede beboere samt givet socialt samspil og positiv dialog blandt beboerne. Med afsæt i de gode erfaringer er der i øjeblikket planer om at købe Quick-up systemer til yderligere to plejecentre.


Arbejdet med velfærdsteknologi ses som et kontinuerligt arbejde i Sundhed og Ældre og organisationen arbejder hele tiden på at udvikle og sikre kompetencer inden for det velfærdsteknologiske område. Seneste tiltag er, at Sundhed og Ældre samarbejder med Social- og Sundhedsskolen om en ny Digitech-linje på SOSU-assistentuddannelsen og at rekruttere elever til denne. Formålet med linjen er at uddanne SOSU-assistenter til at være digitale frontløbere, med særlige kompetencer til at gå forrest og arbejde innovativt og kreativt med digitale og velfærdsteknologiske løsninger.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-21 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Orientering om fælles strategi og kvalitetsaftale for social- og sundheds(SOSU)elevers uddannelsesvilkår og praktikforløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sunhed og Ældre har fokus på uddannelsesområdet som en del af indsatsen for at rekruttere personale til området. Herning Kommune har derfor, sammen med fem andre kommuner og Social & Sundhedsskolen udarbejdet en fælles strategi for rekruttering og fastholdelse af elever på social- og sundhedshedsuddannelserne med henblik på at skabe fællesskab om gode løsninger og sikre en ensartet høj kvalitet i uddannelsen.


Som en del af den fælles strategi har parterne indgået en kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers uddannelsesvilkår i praktikforløbene. Kvalitetsaftalen forbedrer vilkårene for eleverne og stemmer godt overens med de øvrige rekrutteringstiltag der foregår i Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

Sammen med Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer Kommuner samt Social- og Sundhedsskolen i Herning har Herning Kommune medvirket til at udarbejde en fælles og unik strategi for rekruttering og fastholdelse af elever. Strategien lægger vægt på at:


1. Fremme god uddannelse alle steder

2. Skabe sammenhæng mellem skole og praktik

3. Fortælle den gode historie sammen


Med strategien formuleres hvad kommunerne og skolen i fællesskab vil gøre for at sikre tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag nu og i fremtiden.


Som et led i opgaven med den fremtidige rekruttering af medarbejdere til social- og sundhedsområdet har kommunerne og Social- og Sundhedsskolen i Herning ligeledes indgået en kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers uddannelsesvilkår i praktikforløbene.


Aftalen er et udtryk for en fælles ambition om at sikre kvalitet og ensartethed i uddannelses- og arbejdsvilkårene for eleverne. Der lægges op til at kommunerne hver især arbejder med lokal implementering af aftalen henimod 2023, hvor der gøres samlet status.


Formålet med den fælles kvalitetsaftale er:


 • At alle elever får gode og lige muligheder i deres praktikforløb på tværs af de seks samarbejdende kommuner.
 • At alle praktiksteder giver alle elever optimale vilkår for at udvikle sig fagligt og personligt
 • At sikre høj gennemførelse og trivsel på uddannelsen
 • At sikre gode og lige vilkår for alle praktikvejledere på tværs af de seks samarbejdende kommuner.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-18-18 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Orientering om frigivelse af anlægsbevilling til Plejecenter Lindegården, renovering af facadebeklædning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Anna Stokholm, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 26. april 2021, punkt 90 anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 12,845 mio. kr. i 2021 til udgifter i forbindelse med renovering af facadebeklædning på Lindegården, samt anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb til indtægter på 3,034 mio. kr. i 2021 til støtte til projektet fra Byggeskadefonden.


Sagen fremlægges til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

På Plejecentret Lindegården er der særligt i de sidste 2-3 år konstateret revner og afskalling af puds på bygningsfacader. Lindegården blev om- og tilbygget i perioden 2009 - 2012.


Plejecenteret består af 5 boligblokke, hvor af de 3 blev opført i 2009-2011 og de eksisterende 2 blokke blev renoveret i 2011-2012. Om- og tilbygningen omfattede blandt andet arbejde på eksisterende og nye facader.


Facadeløsningen på de nye blokke bestod af et bagmurselement i beton, hvorpå der er monteret en hård mineralulds-isolering, og bygningsdelen er afsluttet med flere lag puds. Dette facadesystem er ligeledes anvendt og monteret på de eksisterende blokke på Lindegården.


I løbet af forår- og efteråret 2018 blev der konstateret en del begyndende revner og afskalling af puds på facaderne. Endvidere var der problemer med vandindtrængning i enkelte boliger. Der blev derfor sendt en skadesanmeldelse til Byggeskadefonden 30. oktober 2018. Herning Kommune har modtaget tilbagemelding fra Byggeskadefonden i april 2019 med angivelse af en delvis dækning og anerkendelse af skaderne. Der er efterfølgende indgået aftale med Byggeskadefonden omkring opstart af projektering, samt igangsættelse af en prøveudbedring på en enkeltstående og sammenhængende facade for dermed at få en større viden omkring omfang samt økonomi til udbedring. I løbet af 2020 har der været prøvet forskellige løsningsmetoder, og der er enighed med Byggeskadefonden om, at der nu projekteres med en ventileret, pudset pladeløsning.


Social- og Sundhedsudvalget orienteres om sagen på et kommende møde.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 26. april 2021, pkt. 90:

at der til renovering af facadebeklædning på Lindegården meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,440 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 018070 Lindegården - renovering af facadebeklædning, servicearealer. Rådighedsbeløb til henholdsvis udgifter og indtægter nedskrives med 8,811 mio. kr. på samme stednr. i 2021

at der til renovering af facadebeklædning på Lindegården meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 10,405 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 019092 Lindegården - renovering af facadebeklædning, boligdel

at der til støtte fra Byggeskadefonden meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 3,034 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 019092 Lindegården - renovering af facadebeklædning, boligdel

at der optages et 30 årigt fastforrentet lån ved KommuneKredit til renovering af ældreboligerne, og der afsættes budget til låneoptagelsen på 7,371 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 28 Optagne lån, langfristet gæld vedrørende ældreboliger

at huslejestigningen på 2,86% tages til efterretning.Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 26. april 2021, pkt. 90:

Indstillingen tiltrådt.

Økonomi

På baggrund af modtaget tilbud er det forventeligt, at den samlede pris bliver 12,845 mio. kr. for renovering af facadebeklædning. Udgiften fordeles med henholdsvis 10,405 mio. kr. inkl. moms på ældreboliger og 2,440 mio. kr. ekskl. moms på serviceareal.


Der er modtaget tilkendegivelse fra Byggeskadefonden om støtte til projektet på 3,034 mio. kr. vedr. ældreboligerne. Den resterende udgift til renovering af ældreboligerne på 7,371 mio. kr. finansieres ved optagelse af et 30 årigt fastforrentet lån i KommuneKredit med en årlig ydelse på ca. 0,271 mio. kr. Der afsættes budget til låneoptagelsen på Serviceområde 28 Optagne lån.


Udgifter til renter og afdrag på låneoptagelsen til ældreboligerne indarbejdes i budgettet for 2022 og fremover på Serviceområde 22 Renteudgifter samt Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån ved budgetlægningen for 2022. Renter og afdrag finansieres af beboerne via indtægt fra huslejebetaling, som tilgår Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.


Huslejeniveauet for 2021 er på 1.100,46 kr. pr. m2 årligt, svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på 6.521,00 kr. pr. bolig.

Udgiften til lånoptagelse for istandsættelsen vil medføre en huslejestigning på 2,86%. Det vil sige at huslejeniveauet stiger til 1.132,00 kr. pr. m2 årligt, svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på 6.709 kr. pr. bolig.

Den endelige husleje opgøres i forbindelse med hjemtagelse af lån.


Der er afsat rådighedsbeløb til udgifter i forbindelse med renovering af facadebeklædning på Lindegården på 11,251 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 018070. Der er desuden afsat rådighedsbeløb til indtægter på 8,811 mio. kr. i 2021 til medfinansiering fra Byggeskadefonden og boligforening på samme stednr. Netto udgør budgettet således 2,440 mio. kr. i 2021. Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 2,440 mio. kr. i 2021 til renovering af facadebeklædning på servicearealet samt nedskrivning af rådighedsbeløb til henholdsvis udgifter og indtægter med 8,811 mio. kr. på stednr. 018070 i 2021.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundshedsudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Til orientering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om:


 • Covid 19
  • Smitte
  • Vaccination


 • Status vedr. friplejehjem i Herning Kommune 

Sagsnr.: 27.45.00-A00-1-21 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Institutionssag

 

Sagsnr.: 82.00.00-Ø00-8-16 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Anlægssag